Sony Ericsson Hazel vs. Sony Ericsson C702 - souboj integrovanch GPS modul
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Pondl, 28. erven 2010
Spolenost Sony Ericsson ji del dobu do vtiny svch telefon integruje GPS modul. Prvnm pstrojem byl Sony Ericsson C702, dnes ji tm legendrn model, kter dle vrobce ml bt vhodn pedevm do prody (a skuten tak byl a je). U od doby C702 se ale u integrovanch GPS modul Sony Ericsson potkme s ne vdy stoprocentn pesnost a obas tak pomalej fixac polohy. Abychom posoudili, jak se v tomto smru Sony Ericsson vylepuje, rozhodli jsme se udlat pm srovnn GPS modulu C702 s tm, kter se nachz v nejnovjm hloupm telefonu Sony Ericsson - modelu Hazel. Zajm vs vsledek?
39~42.JPG 43~27.JPG 12~69.JPG 1~55.JPG 5~19.JPG


Integrovan GPS modul je podle m jedna z nejvtch inovac, kter jsme v poslednch letech mohli u mobilnch telefon nalzt. Samotn ptomnost modulu ale jet neznamen, e mme vyhrno a meme se vydat do svta, je teba, aby byl takov modul kvalitn. Aby pokud mono rychle a pesn uril svou polohu, neztrcel signl mezi vysokmi budovami a v lese nebo teba dokzal detekovat i pohyb malou rychlost (typicky chze). Prvn telefony Sony Ericsson s integrovanm GPS modulem toto neumly vdy stoprocentn, jejich vsledky byly celkem nestabiln. Nkdy ve fungovalo skvle, jindy ale telefon odmtal svou polohu zjistit a nepomohly ani dlouh minuty ekn. Proto ne kad vidl v GPS modulu automaticky vhodu, dost lid si stovalo na malou pouitelnost. Abychom zjistili, jak se v tomto smru vrobce za posledn roky posunul, rozhodli jsme se proti sob postavit Sony Ericsson C702 a Sony Ericsson Hazel. Do obou jsem nahrl nejnovj firmware, turistickou navigaci TrekBuddy a vyrazili jsme spolen (dva telefony a j :)) na nkolik vlet. Vsledky pin dnen lnek. Aby jsem pokud mono vylouil njak vnj vlivy, mil jsem asy a pesnost polohy opakovan na tomt mst, o tot jsem se snail tak pi zjiovn minimln rychlosti, kterou je GPS modul schopen zaznamenat.Jako prvn zde mme rychlost uren polohy. Pokud pouvte GPS jednou za as, pak vs toto pravdpodobn moc netrp, sm to vnmm tak, e jestli ekm na fixaci minutu nebo dv, moc to neem. Na stranu druhou tady jde o pohodl uivatele a pokud tento mus i na mst s neruenm vhledem k obloze mnoho minut ekat na fixaci polohy, radost mu to urit neudl. Oba telefony jsem poloil na zem, odkud mly pm a nim neruen vhled na oblohu a zmknul stopky. Po nkolika opakovanch mench jsem doel k zajmavmu zvru - rychlost nalezen signlu se u hloupch telefon mnohem vce ne u komuniktor li podle toho, v jak poloze telefon je. C702 poloen na zdech mi nkolik dlouhch minut odmtala zachytit signl, na boku se j to povedlo do minuty. Naopak Hazel si s tm v jakkoliv poloze poradil za necelch devadest vtein. Co se tk nalezen signlu, v tomto smru je novinka o kus dl, moc dlouho vs ekat nenech a pokud se nejedn o studen start GPS, je nalezen signlu jet vrazn rychlej.

Druhm zajmavm dajem je pesnost, se kterou je vae poloha uren. K tomu jsem si vybral msto blzko naeho domu, jeho polohu jsem schopn pomoc Google Maps urit naprosto pesn a kterou jsem tak ovil pomoc integrovanch GPS modul v Sony Ericssonu XPERIA X10 a v BlackBerry 9700 Bold. Na tot msto jsem se vydal s obma recenzovanmi telefony a opakovan na tomt mst zaznamenal polohu, kterou mi urily. Brzy jsem byl svdkem zajmavho jevu - star C702 nikdy neurila polohu naprosto pesn, na duhou stranu se pesnost mlokdy snila nad hranici dvaceti metr, vtinou telefon uril polohu s pesnost na 10 - 12 metr. To novj Hazel um polohu urit i pesnji, obas se dostane klidn na dva ti metry. Problm je v tom, e problm mu nedl ani metr tyicet. V tomto smru je tedy na star C702 spolehnut o nco vt, Hazel by si jet zaslouil doladit. Sm ale nevm, m je tak vysok nestabilita zpsoben. Telefon ml neustle dobr vhled na oblohu a prakticky jsem s nm nehbal, stejn ale byly rozdly velmi vysok.

Na zvr jsem si nechal srovnn detekce pohybu pi malch rychlostech. Mon vm to nepijde dleit, ale pi urovn sprvnho smru nebo pi hledn skr pi he geocaching se jedn o naprosto zsadn vc. Men probhalo tak, e po zafixovn polohy jsem se vydal jednm smrem a postupn pidval do kroku s tm, e jsem sledoval daje o rychlosti na displeji. Nejdleitjm kritriem pro m byla minimln rychlost, kterou byl schopen telefon jet detekovat. Tady jsem ale nakonec narazil u obou telefon, ani jeden zkrtka nen na podobn vci stavn. O nco vt problm jsem ml u novinky, tam toti dky odchylce, kterou jsem zmnil v pedchozm odstavci, signl a z toho plynouc tak rychlost obas kmitala celkem vrazn... Za vechno hovo fakt e bhem nkolika minut testovn pesnosti a rychlosti zachycen signlu (kdy jsem byl trvale na jednom mst) jsem s modelem Hazel dle integrovanho stopae dajn nachodil njakch 190 metr. Kdyby se takto dalo hubnout a realita by odpovdala slm, nezlobil bych se...Integrovan GPS modu se v hloupch telefonech Sony Ericsson pomalu, ale jist inovuje, zatm ale rychlost vvoje nen takov, jakou bych si pedstavoval. Kdy to srovnm s chytrmi telefony Sony Ericsson, kter nabz velmi pesn modul s rychlou fixac (pravdpodobn tm nejlepm je v tomto smru model XPERIA X10, ale skvl vsledky m teba i Vivaz). hloup telefony a jejich GPS modul na sv chytej kolegy zatm maj stle ztrtu. Pi pouit v prod to nemus a tolik vadit (respektive za pedpokladu, e by telefony mly kompas, by mi to nevadilo vbec), pi hledn skr nebo autonavigaci je to ale omezen, se kterm je teba potat. Hodn zle ale tak na tom, jak moc se v tomto smru budete chtt vy pizpsobit telefonu, pokud si na obas pomalej start a nkdy mn pesn uren polohy zvyknete, integrovan GPS modul vm odvede dobrou prci. Teba prv mj bval Sony Ericsson C702 (kter pouv mj tatnek, neb jsem ji ped del dobou pesedlal na novj telefon) m i s nejnovjm firmwarem obas problmy zafixovat pesn polohu, ale svou slubu stle udl. Ze souasnch hloupch telefon na trhu pak GPS nabz modely Aino, C903, C905, Elm, Hazel a W995. Vbr pstroj je tedy dostaten a pedevm dvojice telefon ady GreenHeart (Elm a Hazel) by nemla uniknout va pozornosti. Integrovan GPS modul je toti vborn vc a akoliv jeho parametry samozejm jsou dleit, pokud v telefonu je, vy na tom jen zskte.

Sony Ericsson Aino mete zakoupit na oficilnm e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson C903 mete zakoupit na oficilnm e-shopu Sony Ericsson


Sony Ericsson C905 mete zakoupit na oficilnm e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson Elm mete zakoupit na oficilnm e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson Hazel mete zakoupit na oficilnm e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson W995 mete zakoupit na oficilnm e-shopu Sony Ericsson


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: jarom26 Datum: 2010-07-15 14:29:17
Sony Ericsson c702 mm asi rok a kryt fotoaparatu funguje na 1000%, baterie vydr 5 dn a to stale pehrvam pisniky, hraji hry, ... na tlatka jsem si zvyknul asi za 10 minut, nevm co vichni maj problmy s tlatkami. Byl jsem velmi mile pekvapen kvalitou zvuku, naprosto dokonal stokrt lep ne express music. 
 
 

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.