SEMania v èervnu - èeká vás nejvíce recenzí v historii webu
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 1. ervna 2010
Zaèíná mìsíc èerven a kromì toho, ¾e se pomalu blí¾í léto a snad koneènì skonèí období de¹»ù a zaène období pìkného poèasí, se v tomto mìsíci doèkáte výrazného pøísunu nových èlánkù a recenzí na SEManii. Sony Ericsson v posledních týdnech velmi inovuje své portfolio a na trh dorazilo mnoho nových telefonù. Právì ty vás budou na na¹em webu provázet celý mìsíc èerven. Kromì toho se ale mo¾ná doèkáte recenze telefonu, který na èeský trh oficiálnì nikdy nezavítal, tipnete si, o který se jedná?
12~97.JPG 61~18.JPG 85~9.JPG 39~42.JPG


Poslední dva roky platilo, ¾e jednou za èas Sony Ericsson uvedl na trh jeden dva nové telefony a opìt byl na èas klid. Èasto jsme mu vyèítali málo inovací a pouze drobné obmìny u nových modelù. Svým zpùsobem se jednalo o klid pøed bouøí, která právì nyní nastává, mìsíc èerven toti¾ pøinese nejvíce recenzí nových telefonù v historii na¹eho webu. Co v¹echno nás tedy èeká? Nejdel¹í dobu v redakci na recenzi èeká dvojice nových telefonù øady GreenHeart, tedy modely Elm a Hazel, které patøí v pomìru cena/výkon k tomu nejlep¹ímu, co mù¾ete na souèasném trhu poøídit. Nìjakou dobu se v redakci nachází také dva komunikátory XPERIA X10, také ten se tedy zaøadí do recenzovaných telefonù. Nebude se ale jednat o jediného zástupce komunikátorù s operaèním systémem Google Android, do redakce toti¾ dorazil také prototyp zmen¹ené varianty X10 Mini Pro, která disponuje vysouvací QWERTY klávesnicí a tou disponuje také dal¹í novinka na èeském trhu, Sony Ericsson Vivaz Pro.

A pokud by to náhodou nìkomu nestaèilo, v redakci se nachází také asi nejkrásnìj¹í komunikátor v¹ech dob - Sony Ericsson XPERIA X10 Mini (která se od Pro verze li¹í pouze absencí hardwarové QWERTY klávesnice). Poøád vám to pøijde málo? Pak vìzte, ¾e ani toto není v¹e, v záloze máme jeden telefon, který sice není naprostou novinkou, na èeském trhu se s ním ale nesetkáte a je to urèitì ¹koda. Máte nìjaký tip, o který model se jedná? Podìlte se o nìj v komentáøích pod èlánkem. Tak jako tak bude èerven mìsícem recenzí a já osobnì to vidím tak, ¾e minimálnì polovinu èervence pak budu opravovat ve¹keré odkazy na fotogalerie, recenze a èlánky, pøibude tady toho toti¾ skuteènì mnoho. Nejvíce se samozøejmì mù¾ete tì¹it vy ètenáøi a také vy, kteøí zva¾ujete poøízení nového telefonu - na trh se dostává mnoho atraktivních modelù a na rozdíl od pøedchozích let je tentokrát z èeho vybírat. Sony Ericsson i SEManii èeká veliké znovuzrození. Buïte u toho...Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: misanoo Datum: 2010-06-01 22:08:45
nemyslel som recenziu, skôr sa te¹ím na ka¾dý nový mobil, tak¾e len predstavenie nového mobilu.. a èo sa týka toho prekvapenia, mòa by pote¹ilo napr.také ¹pièkové véèko SE Bravia S004, toho je ¹koda ¾e nie je v na¹ich ponukách
Autor: Joza Datum: 2010-06-01 14:53:25
No ten asi otestovat v èervnu nestihnu :)
Autor: misanoo Datum: 2010-06-01 14:45:14
Okrem toho e¹te pribudne v júni nový dotykový walkman s androidom... :roll
Autor: obluda zelená Datum: 2010-06-01 05:43:43
Já bych to mvidìl na XPerii Pureness.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.