Barevné kryty pro Sony Ericsson Yendo na¾ivo
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 9. bezna 2011
Do redakce trochu neplánovanì dorazil druhý Sony Ericsson Yendo, vùbec mi to ale nevadí. Tentokrát se toti¾ nejedná o standardní prodejní balení, ale o testovací verzi. Zmìny v balení jsou pouze dvì, pøièem¾ ta první je naprosto nezajímavá, chybí zde toti¾ záruèní list. Mnohem zajímavìj¹í je ta druhá - v balení se nachází hne pìtice pestrobarevných výmìnných krytù a po krátkém zkou¹ení musím uznat, ¾e telefonu zkrátka slu¹í. Vybrat si není jednoduché, ostatnì posuïte sami.
3~140.JPG 4~140.JPG 5~138.JPG 6~130.JPG


Sony Ericsson Yendo sice nepatøí mezi souèasné topmodely, i pøes drobné chybky ale má reálnou ¹anci zaujmout nenároèné u¾ivatele a právì barevné výmìnné kryty mohou být jedním z dùvodù. Finální hodnocení si nechám a¾ na recenzi, výrobce se ale evidentnì sna¾í Yendo neo¹idit. Dùkazem budi¾ to, ¾e za týden pou¾ívání tohoto telefonu mi SEUS u¾ podruhé nabídnul aktualizaci na novìj¹í verzi firmwaru. Dnes to ale bude pøedev¹ím o krytech, tak¾e tímto tuto svou malou vsuvku uzavírám. Co se týká krytù, ve standardním prodejním balení najdete v¾dy právì dva, dle libosti si ale mù¾ete dokupovat dal¹í. Dnes si prohlédneme fotografie pìti nových krytù v pestrobarevných barvách. Jako první tady máme kryt støíbrný, který moc výrazný není a sází pøedev¹ím na decentní u¾ivatele. Dal¹í barvy u¾ ale skuteènì stojí za to - ¾lutá, èervená, fialová a oran¾ová vypadají skuteènì výbornì a telefon skvìle o¾ivují. Samozøejmì, ¾e kryt není v¹e a rozhodující zùstávají funkce, pokud se ale telefon má k svìtu, na ¹kodu to nikdy není. Nyní u¾ se pojïte podívat na samotné fotografie, omlouvám se jen za tu poslední, ale musel jsem trochu laborovat, aby barva krytu byla na fotografii skuteènì stejná, jako pøi reálném pohledu.

Sony Ericsson Yendo v bílé barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson Yendo v èerné barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony EricssonKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.