Finanèní výsledky za poslední ètvrtletí jsou alarmující - Sony Ericsson prodìlal 50 milionù Euro
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 19. ervence 2011
Sony Ericsson pøed pár dny oznámil finanèní výsledky za druhé ètvrtletí leto¹ního roku a rozhodnì na nì bude asi chtít velmi rychle zapomenout. Telefonù se prodalo je¹tì ménì a z mírného zisku se navíc výrobce dostal do velmi citelné ztráty. V¹e se stále toèí kolem zemìtøesení v Japonsku, ¾e by ale v¹e zpùsobila tato pøírodní katastrofa, tomu u¾ ale snad nevìøí ani pøímo v samotné spoleènosti. Výrobce bude muset zaèít od zaèátku, dosud udìlané kroky jsou nyní k nièemu.
12~122.JPG 1~153.JPG 15~115.JPG 7~137.JPG


Bìhem první poloviny roku 2011 to se spoleèností Sony Ericsson vypadalo v¹elijak, zaèátek roku ale byl velmi slibný a výrobce avizoval, ¾e se pouèil z pøedchozích chyb. Udr¾ení ziskovosti a pøedstavení zajímavých novinek pak bylo dokladem, ¾e to výrobce myslí vá¾nì. Pøi¹lo ale zemìtøesení v Japonsku a od té doby to jde s výrobcem opìt z kopce. Také v nejnovìj¹í tiskové zprávì, která oznamuje finanèní výsledky spoleènosti za druhé ètvrtletí leto¹ního roku a kterou si mù¾ete stáhnout z odkazu na konci èlánku, se výrobce na tuto pøírodní katastrofu odvolává. Faktem je, ¾e katastrofou jsou také samotné hospodáøské výsledky výrobce. Nechci nyní spekulovat, jak veliký vliv zemìtøesení mìlo, je to ale zkrátka vìc, kterou nikdo z nás neovlivní. Výrobce v posledním ètvrtletí prodal podstatnì ménì telefonù, ne¾ døíve. Konkrétnì se jedná o 7,6 milionu telefonù, co¾ je pokles pøibli¾nì o 500 tisíc kusù proti pøedchozímu ètvrtletí. Zároveò je to ale pokles o pøibli¾nì 30 procent proti stejnému období loni a to u¾ je docela problém. Výrobce zkrátka prodává málo telefonù. Pøi aktuální dostupnosti novinek napøíklad na na¹em trhu se ale nemù¾eme divit, ¾e je situace taková. Sám výrobce v tiskové zprávì uvádí, ¾e právì vlivem pøírodní katastrofy v Japonsku pøi¹el o prodej pøibli¾nì 1,5 milionu telefonù, co¾ není zrovna malé èíslo. Ani s takto navý¹eným prodejem by ale výsledky pravdìpodobnì nebyly zásadnì lep¹í.

Drtivou vìt¹inu (kolem 70 procent) tvoøí chytré telefony, co¾ je urèitì úspìch. Bohu¾el je to ale dokladem toho, ¾e aè vìt¹ina smartphonù Sony Ericsson jsou ji¾ star¹í typy, hloupé telefony se pro jistotu neladí témìø vùbec a jejich prodeje tomu naprosto odpovídají. Pøitom to byly právì ony, které výrobce dostaly kdysi témìø na vrchol. Pojïme ale dále, poèet prodaných telefonù je vìc jedna, akcionáøe ale nejvíce zajímá rozdíl mezi pøíjmy a výdaji celé spoleènosti. A právì tady je kámen úrazu - zatímco v minulých ètvrtletích byl výrobce ziskový (by» málo, kolem 10 milionù Euro), v posledním ètvrtletí se díky nízkým prodejùm dostal do ztráty rovných 50 milionù Euro a to u¾ není málo. Finanèní stabilita, která se budovala poslední rok se rázem zmìnila v prach a výrobce musí zaèít znovu. Rozhodnì to nebude mít jednoduché. Ale je zbyteèné kolem toho dále chodit, je tøeba jednat - uspí¹it vydávání nových telefonù na trh, zapracovat na marketingu, vydat telefon s dvoujádrovým procesorem, obnovit za¹lou slávu hloupých telefonù a mo¾ná by nebylo ¹patné zkusit vyu¾ít nìjaký jiný operaèním systém kromì Androidu. V tomto smìru se Windows Phone 7 pøímo nabízí a Sony Ericsson by jej mohl posunout nìkam dál. ©anci je tøeba chytit, dokud zde ostatní výrobci nejsou moc pevní  silní, pozdìji to pùjde jen tì¾ko. Jen málokdo èekal, ¾e by to bylo takto ¹patné, ale bohu¾el to tak je. Chce to prodávat více telefonù...

O finanèních výsledcích mù¾ete diskutovat pod èlánkem nebo na na¹em fóru, kde najdete také oficiální tiskovou zprávu


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: animula Datum: 2011-07-28 11:45:33
A v¹echny ty odklady, jako tøeba Arc, Neo a Pro jsou jen kvùli zemìtøesení v Japonsku? Nebo to je jen dobrá výmluva, proè se Arc zaèal prodávat teprv teï. Podle mì by Sony Ericsson mìl vyrábìt spí¹ ménì tipù telefonu, a zamìøit se jen na nì. Teda alespoò já bych to tak udìlala :P
Autor: Joza Datum: 2011-07-19 17:24:13
OT: duo se tady samozøejmì objevilo, ale moc se o nìm neví... 
http://semania.mobilmania.cz/sony-ericsson-xperia-duo-prvni-dvoujadro-na-ceste.html 
 
Jinak návody ze svìta Androidu tu pøibývají pravidelnì, prakticky v¹echny novinky se rovnou testují, pøepisují se návody a vlastní zku¹enosti. V tomto smìru mám èistì svìdomí. Jen se zkrátka více vìcí dává na fórum ne¾ pøímo na web. Rozhodnì si nemyslím, ¾e v¹e je ¹patnì, bylo tu dost pozitivních èlánkù o mnoha telefonech, které se povedly a novinky jsou povedené také. Ale neprodávají se... 
 
Pokud nìkomu nevadí, ¾e jde SE do kytek, budi¾... Mì to ale vadí a nehodlám se s tím smíøit... Nepsat o vìcech, co jsou ¹patnì, není øe¹ení... Øe¹ení je, aby se tyto vìci stávaly minimálnì 
 
PS: já bych rád psal hlavnì o pozitivních vìcech, ale... 
- novinky nejsou v prodeji 
- xperia Pro se odkládá 
- hloupé telefony se neposouvají dál 
- xperia arc praská 
- výrobce je ve ztrátì 
- dvoujádrové telefony, AMOLED displeje a podobnì munic moc neøíkají... 
- dalo by se pokraèovat... 
 
PSS: zkuste se nìkdy stavit na nìjakou tiskovku SE a mrknout na lidi, co to tady øídí... Pochopíte, ¾e takto to nemù¾e fungovat. Tím èlánkem je nezmìním, ale tøeba se jednou nìkdo chytne za nos a zkusí i u nás nìco zmìnit 
 
Sony Ericsson vyrábí vìt¹inu komponent v Japonsku. Nikdy bych ani neuva¾oval o tom nìjak zlehèovat tragédii, která se v Japonsku stala. Ale nefunguje spoleènost jako celek, to zemìtøesení tomu nepøidalo. SE by mìl uznat vlastní chyby... A vymìnit vedení...
Autor: luk6 Datum: 2011-07-19 17:03:05
1) Katastrofa v Japonsku je obrovská. Kdy¾ o ní nevíte tak o ní nepi¹te. Kolda má v tomhle pravdu, v¾dy» Toyota se z 1. místa propadla na 3. a vypadá to ¾e pùjde ní¾. 
 
2) Windows Phone 7 by nebyla dobrá volba - poplatky za vydání mobilu s jiným OS jsou moc vysoké = teï rozhodnì 
 
3) Nemyslím ¾e by hloupý telefony pomohli. Stejnì by nevy¹li a kouknìte na Nokii jak dopadla.
Autor: Skrblík Datum: 2011-07-19 14:41:19
kolda - myslím si ¾e kritika je dosti na místì. vím ¾e jsem asi stará struktura ale pøesto vìøím, ¾e také spoustu lidí na¹tvalo totální vyka¹lání SE na A200. nevydìlává to sice tolik, ale jak mù¾e¹ vidìt, od tý doby co se na nì SE vyka¹lal, tak jdou prodeje dost solidnì dolu. SE si asi myslel, ¾e mu to utáhnou chytré mobily, ale pak pøi¹lo zemìtøesení a SE nemá co prodávat (Xplay je podle mì neprodejná).  
souhlasím v¹ak s tebou, zemìtøesení v Japonsku bylo opravdu nièivé, nikdo z nás si to myslím nedovede moc pøedstavit.. nesouhlasím v tomhle s Jo¾ou, ¾e SE se teïka bude odvolávat jen na zemìtøesení, je to celkem sobecký názor vùèi té spoustì lidí, co jim zemìtøesní obrátilo ¾ivot na ruby a sobecké vùèi té spoustì mrtvých lidí.  
ka¾dopádnì, SE má ohromné problémy uvnitø spoleènosti, a ona katastrofa tomu jistì moc nepomohla......
. Autor: Kolda.o Datum: 2011-07-19 14:19:36
tak jen pro poradek zemetreseni dost otraslo i dalsi odvetvi a treba i Toyota a Subaru maji potize dostat pozadavkum.  
 
a ted jeden obecny nazor. Clanky z SEManie se pomalu ale jiste zacinaji promenovat v jedno velke lamentovani a kritiku. V poradku. Nerikam ze neni co kritizovat a nebylo by to ani ceske mit na vec jinaci nez kriticky nahled. Chci ale jen upozornit na to ze se kolem SE deje i spoousta jinych zajimavych veci. Proc tu neni nikde clanek o Xperii DUO jakozto prvniho prototypu s dvoujadrem. Proc se tu nikde nepise o prislusenstvi kde SE dokaze nabidnou opravdu pekne a originalni veci. Posledni dobou jsou tu clanky jen o tom jak je vsechno spatne.  
Kluci ja chapu ze je to problem ale tolik pesimismu jsem po kupe dlouho nevidel. Konkurecni stranky (i obecne) zacinaji mit v informovanosti naskok. SEMania byla vzdy studnici vedomosti i zajimavych informaci. Proc je to ted jinak?
Autor: milennium Datum: 2011-07-19 11:36:11
No jasnì. Ne¾ pøiznat naprostou neschopnost vést firmu, ne¾ pøiznat, ¾e chyba je v lidech kteøí tuto spoleènost vedou, tak se to radìji svalí na pøírodní katastrofu... Snad ¾ádný jiný výrobce u¾ s touto katastrofou neoperuje... 

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.