Aktualizaèní slu¾ba SEUS II - návod
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Pondl, 29. prosince 2008
Èas bì¾í a také aktualizaèní slu¾ba Sony Ericssonu se postupnì mìní, poslední veliká zmìna probìhla v dubnu roku 2010. Pùvodní návod sice je¹tì stále je mo¾né pou¾ít, na druhou stranu SEUS II ji¾ v souèasné dobì vypadá úplnì jinak, ne¾ døíve a také zpùsob flashování se zmìnil, proto dnes vychází nový návod na aktualizaèní slu¾bu SEUS II.


Na zaèátek si neodpustím pár slov k samotné slu¾bì SEUS II a otázce firmwarù. Firmware telefonu vlastnì takový malý operaèní systém, který se stará o chod celého pøístroje. Podobnì jako Microsoft vydává aktualizace pro své operaèní systémy, tak i jednotlivý výrobci vydávají pro své pøístroje nové firmwary. K jejich nahrátí v pøípadì telefonù Sony Ericsson slou¾í právì aplikace SEUS II. Èastou otázkou na na¹em webu je, zda se vyplatí aktualizovat v pøípadì, ¾e vám telefon funguje naprosto spolehlivì. Odpovìï není jednoznaèná, na jednu stranu s sebou aktualizace vìt¹inou pøiná¹í opravy chybek a vy¹¹í rychlost telefonu, na druhou stranu pokud jste doteï ¾ádné problémy nezaznamenali, je mo¾ná zbyteèné aktualizovat. Osobnì jsem zastáncem druhého názoru, pokud telefon funguje spolehlivì a neví se o ¾ádných zásadních vylep¹eních, které nová verze firmwaru pøiná¹í, doporuèuji neaktualizovat.

Poslední aktualizace návodu - 25. 10. 2011

Novinkou posledních mìsícù je, ¾e SEUS II provádí tzv. full flash, tedy z telefonu se vám sma¾ou v¹echna data. SEUS II vás na tuto skuteènost pøed samotnou aktualizací upozorní, abyste si mohli v¹echna data zazálohovat. Provádìní full flashe je rozhodnì krokem vpøed, díky ní lze èasto vyøe¹it drobné problémy s telefonem. A nyní ji¾ k samotnému procesu aktualizace. V¹e je velmi jednoduché, navíc je SEUS II v èe¹tinì, tak¾e se rozhodnì není èeho bát. Nejprve je nutné si samotnou aplikaci stáhnout a nainstalovat. Pøi ka¾dém spu¹tìní se nejprve SEUS pøipojí na internet a stáhne si aktualizace. Pokud vám pøi spu¹tìní SEUSu aplikace zahlásí, ¾e chybí nebo máte nekomptatibilní flash player, je tøeba si stáhnout alespoò verzi 8 a to pøes prohlí¾eè Internet Explorer. Flash player si lze stáhnout pøímo na webu Adobe zde.Po spu¹tìní se aplikace nejprve sama zaktualizuje na nejnovìj¹í verzi, co¾ je pro u¾ivatele velmi pøíjemné, nemusí nic pravidelnì kontrolovat a o nic se starat. Aktualizace vychází pøibli¾nì jednou za mìsíc, v pøípadì objevení nìjakých drobných komplikací bývá aktualizace i rychlej¹í. Po aktualizaci a spu¹tìní programu si mù¾ete vybrat jiný jazyk programu, ne¾li v na¹em pøípadì èe¹tinu. Také se dozvíte pár tipù ohlednì zálohování, bohu¾el ale chybí jakékoliv konkrétní postupy, naleznete zde spí¹e obecné upozornìní, proè zálohovat svá data. Na jejich ztrátu bìhem aktualizace vás SEUS II nìkolikrát opakovanì upozorní.Nyní je tøeba vybrat konkrétní model, který budeme chtít aktualizovat. Sony Ericsson nám to trochu zjednodu¹uje a pøístroje jsou rozdìleny do nìkolika kategorií dle konstrukce. V na¹em pøípadì budeme aktualizovat Vivaz. Poté pøichází prakticky jediný krok celé aktualizace, kdy musíte vzít do ruky telefon. Co a jak dìlat je pøesnì popsáno, tak¾e je zbyteèné to znovu opisovat. Pokud jste doteï nemìli nainstalované ovladaèe, pak se vám právì nyní nainstalují a poté bude samotný update pokraèovat. Celá identifikace je velmi rychlá, nezabere to více ne¾ pár desítek vteøin.Nyní SEUS provádí identifikaci telefonu, s pøístrojem se doporuèuje zbyteènì nehýbat. Zároveò také zji¹»uje, zda je pro vá¹ pøístroj k dipozici nová verze firmwaru. Následnì se dozvídáme, ¾e pro námi vybraný telefon není aktualizace k dispozici. Mù¾eme update buï ukonèit, nebo pokraèovat a nahrát stejný firmware, jako u¾ v telefonu máme. Telefon nás je¹tì nìkolikrát upozorní na nutnost zazálohovat si v¹echna osobní data. Samozøejmì, ¾e pokud k dispozici nový firmware bude, tabulka bude vypadat trochu jinak, nic zásadního se ale nezmìní a proces probíhá stejnì. Po potvrzení aktualizace stahuje SEUS firmware do va¹eho poèítaèe. Pokud by v této chvíli nastal nìjaký problém, a» u¾ s internetovým pøipojením, nebo napøíklad s výpadkem proudu, nic se nedìje, telefon se zaène flashovat a¾ ve chvíli, kdy je firmware sta¾ený kompletnì. U smarptohnù se velikost firmwaru vìt¹inou pohybuje kolem 100 MB, u hloupých telefonù a jednodu¹¹ích modelù to bývá zhruba polovina, ale v¾dy zále¾í na konkrétním modelu. Jak je vidìt na screenech, v pøípadì Sony Ericssonu Vivaz má nový software pøibli¾nì 100 MB.

Po skonèení aktualizace staèí jen vyndat a zandat baterii a zapnout telefon. Nelekejte se, ¾e se telefon zapíná dlouho, po nahrání nového firmwaru je to naprosto bì¾ná vìc. V mém pøípadì jsem si takto aktualizoval svou C702, pøesto¾e jsem ji¾ v telefonu nejnovìj¹í firmware nainstalovaný mìl. Kromì SEUSu je také mo¾né aktualizovat telefon pøímo z menu telefonu ( u novìj¹ích modelù), to ale pøíli¹ nedoporuèuji, proto¾e zbyteènì stahujete data pøes svého operátora a navíc se vám neprovede plnohodnotný full flash.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: stransky777 Datum: 2010-12-22 20:09:51
mu¾ete mi øíct pøes co je lep¹í aktualizovat software  
1)pc companion 
2)seus 
dík za odpovì»
. Autor: Rasto_91 Datum: 2010-11-07 13:55:19
Zdravím mám taký problém nain¹taloval som nový softwér cez ten program v¹etko podµa postupu som i¹iel v¹etko prebehlo ok.Potom som mal zapnú» telefón,telefón sa zapol,ale vypisuje Vlo¾te správnu sim-kartu vlo¾il som tam T-mobile simku v¹etko sa naèítalo normálne,a vlo¾il som tam simku Orange a znova mi to vypísalo a neviem èo s tým.Ïakujem vopred za radu napí¹te mi an e-mail [email protected] ïakujem
Autor: thoroughbred Datum: 2010-05-27 11:46:32
v otázkách a odpovìdích jsem na¹el odkaz na návod, který øe¹í mùj problém. Ale po kliknutí na nìj mi SEMania pouze sdìlí, ¾e nemám oprávnìní ho vidìt. Tak¾e Vám tady v¹em co to provozují dìkuji. :(
Autor: thoroughbred Datum: 2010-05-24 17:58:13
ahojte, SEUS mi zaktualizoval moji K800 na nejnovìj¹í verzi, ale místo central europe mi tam natáhl Europe_1, kde ov¹em není èe¹tina... nevítì nìkdo co ted s tím? mám to pro kamaráda a ten cizím jazykem neumí a je z toho blb...
. Autor: Mi¹ov Datum: 2010-05-17 15:01:39
Urobil som si update a stratila sa mi slovenèina - neponúka toti¾ ¾iadnu voµbu lokality ?!
Autor: Joza Datum: 2010-04-13 18:40:19
Musí¹ tam pøipojit vypnutý telefon, to asi bude ta chyba...
Autor: Sager Datum: 2010-03-28 15:43:44
Dobrý Den  
Koupil Jsem si Sony Ericsson Satio a mám ho asi u¾ 2 týdny... NWm proè ae tøeba kdy¾ si chci zmìnit profil nebo odemnkout mobil tk se mi kousne a pak restartne... stahl sem si teda SEUS.. nainstaloval .. akorat je problem v tom, ¾e kdy¾ chci zapojit telefon .. tk se mi prostì nezapojí... dìlám v¹e podle instrukcí, jak to tam pí¹ou .. ae nikdy se mi sam nezapoji... 
do jakeho typu zapojení ho musím dat ?? velkokapacit. , pøenos medií, a nebo PC Suite ?? PLS poraïte Dìkuji
Autor: Skank Datum: 2010-01-24 23:29:38
Mám K770 a pøi instalaci nového firmwaru se mi objeví tabulka, ¾e nemám dost baterie, pøitom sem ji mìl poka¾dé plnì nabitou, kdy¾ ji hned poté, dám do kámarádové K770, nevíte èím to mù¾e být prosím?
Autor: burluk Datum: 2009-11-18 18:09:06
(firmawaru)
Autor: burluk Datum: 2009-11-18 18:08:39
Mìl bych dotaz... Dá se provést i downgrade systému ?
Autor: nemcik Datum: 2009-11-05 15:08:17
Seus mi ¾iadnu aktualizaciu nechce urobi»,nakolko PC vypí¹e,¾e nevie najs» pristroj.Tak som zaktualizoval cez telefon 
/aktualizaèna slu¾ba/a vypisalo mi firmware 
1204-9289 
R3EA036 
090206 
SonyEricson 
cez program MyPhoneExplorer vypísalo 
R3EA036 CENTRAL-EUROPE,som z toho pako :)
. Autor: Dancer Datum: 2009-07-21 18:35:32
Mám K800i a taky by se mi hodilo zaktualizovat firmware. Toho se ale asi od T-mobilu nedoèkáme. :cry
. Autor: kluzo Datum: 2009-07-09 19:33:52
SEUS mi nikdy ¾ádnou aktualizaci nena¹el. Lze získat nìkde aktualizaci na firmware T-Mobile?

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.