Sony Ericsson F305 - splnn sen mladch (recenze)
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
tvrtek, 11. prosinec 2008
Sony Ericsson v noru tohoto roku pedstavil nov ady telefon a spousta oekvn byla spjata s adou F. Dky propojen s mateskou firmou Sony se pln rsoval telefon postaven na bzi hrac konzole PSP. Sony Ericsson na to jde ale jinak a na trh pichz model F305. Nenabz pevratn funkce, pesto se me stt vysnnm telefonem spousty uivatel. A pedevm dt a teenager.
12~15.JPG13~16.JPG14~13.JPG15~17.JPG

Musm se piznat, e zpotku jsem k Sony Ericssonu F305 pistupoval velmi nedviv. Jako spousta dalch lid jsem oekval od ady F skvle vybaven telefony s podporou her podobnch tm z hrac konzole PSP. Vysok vkon, kvalitn displej ml bt samozejmost. Proto jsem velmi nelib nesl, kdy se msto oekvan hern bomby objevil model F305. Jet ne jsem si poprv peetl jeho specifikace, bylo mi z jeho oznaen jasn, e tohle mnou oekvan bomba nebude. Pohled do technickch parametr pak moje obavy potvrdil, ba dokonce mi ve pilo jet hor, ne jsem si dovedl pedstavit. Uvst na konci roku 2008 jako novinku telefon zamen na Java hry mi pilo jako podn krok stranou. Nyn mm telefon v rukou a musm se mu i spolenosti Sony Ericsson omluvit. F305 toti urit nen bombou po funkn strnce, m ale na to podn zamvat s ebky prodejnosti.

16~16.JPG17~13.JPG18~14.JPG19~12.JPG

Rozmry pstroje jsou 96 x 47 x 14,5 mm jsou velmi pjemn, stejn tak i hmotnost 97,5 gramu. P5edn stran dominuje displej s rozlienm 176 x 220 pixel, kter je schopn zobrazit a 262 000 barev. Prv nzk rozlien je pro m nejvt mnus celho telefonu. Sice pro zkladn prci i hran s telefonem sta, u hracho telefon ale kompromisy v oblasti displeje nejsou na mst. Kolem displeje se nachz vce tlatek, ne na jinch telefonech. Nad displejem se nachz dvojice tlatek, kter najdou uplatnn pedevm pi hran her, dle tak pi vstupu do galerie. Pod displejem se nachz tysmrov ovldac tlatko s potvrzujcm stedem, dvojice kontextovch klves, tlatka s ervenm a zelenm sluchtkem, korekn tlatko a na konec nov tlatko slouc k rychlmu vstupu do her. U tysmrovho tlatka se chvli zastavm, je toti jedno z nejpohodlnjch, co jsem zatm ml monost vyzkouet. A naprosto vborn je potvrzujc tlatko, ovld se skuten luxusn. Po vysunut se objev alfanumerick klvesnice, jej parametry sice zdaleka nejsou tak kvalitn, stle se ale ovldaj velmi dobe a hlavn, vysouvac mechanizmus je vborn a naprosto bez vle. Na lev stran pesn uprosted se nachz konektor Fast port, na prav dvojice tlatek regulujc hlasitost a tak spou fotoapartu. Velmi atraktivn vypad zadn strana telefonu. Pmo v zkladnm balen dostanete jeden vmnn kryt, kterm mete vzhled telefonu oivit, dal mete dokoupit. Dky vroubkovan zadn stran telefonu se pstroj vborn dr, nemm nejmen vhradu. Pod zadnm krytem se nachz baterie BST-33 s kapacitou 950mAh, kter telefon doke zsobovat energi piblin tyi dny, pi intenzivnm hranm ale potejte s vrazn ni hodnotou. Vzhled telefonu celkov hodnotm velmi kladn, je atraktivn, jako stvoen pro mlad a dynamick lidi.

19~12.JPG20~13.JPG21~10.JPG22~9.JPG

Telefonu nechyb� podrobn� telefonn� seznam, kter� bohu�el neum� p�esn� zobrazit dostupnou kapacitu.V�e ale nasv�d�uje tomu, �e je mo�n� ulo�it a� 1000 kontakt�. zm�n se nedo�kal ani editor zpr�v, v�e je st�le stejn�, jako u ostatn�ch telefon� Sony ericsson a s�m nec�t�m pot�ebu cokoliv m�nit. Podobn� jako u telefonn�ho seznamu ale i zde plat�, �e telefon v�m dostupnou kapacitu pro SMS zpr�vy p�esn� nesd�l�. Organiza�n� funkce jsou zpracov�ny dob�e, na druhou stranu jsem u� u Sony Ericssonu vid�l lep��. K dispozici je toti� jen jedin� bud�k, citeln� mi nav�c chyb�la funkce pozn�mek. Spojen� s vn�j��m sv�tem obstar� p�edev��m technologie Bluetooth, d�le tak� dvojice GPRS a EDGE, ob� v t��d� 10.

24~10.JPG27~10.JPG28~10.JPG29~6.JPG

Telefon je ale zam��en� p�edev��m na z�bavu, kterou v tomto p��stroji obstar�v�j� p�edev��m Java hry, p�ehva� hudby s FM r�diem a digit�ln� fotoapar�t. Poj�me se po��dn� pod�vat na nejv�t�� l�kadla F305. P��mo v pam�ti telefonu se nach�z� 11 Java her a u� tato hodnota pat�� mezi mobiln�mi telefony k t�m nejvy���m. To ale zdaleka nen� v�e, na pam�ov� kart� s kapacitou 512 MB, kterou dostanete v z�kladn�m balen� p��mo s telefonem, se nach�z� dal��ch 50 her. To n�m celkem d�v� 61 her a to u� je skute�n� obrovsk� porce z�bavy. Nav�c se nejedn� o ��dn� druhotn� hry, ale o produkty renomovan�ch v�voj���. K samotn�mu hran� pak nelze m�t sebemen�� v�hrady. K hr�m se rychle dostanete po stisknut� tla��tka se symbolem ovlada�e od konzole. P�i hran� se telefon dr�� na ���ku, k ovl�d�n� pou��v�te krom� pohodln�ho �ty�sm�rov�ho tla��tka tak� dvojici funk�n�ch kl�ves nad displejem (p�i hran� se samoz�ejm� nach�z� napravo od displeje). V n�kter�ch hr�ch m��ete tak� vyu��t pohybov� �idlo, co� je velmi netradi�n� zp�sob ovl�d�n�.  Hry jsou doprov�zeny v�born�m zvukov�m v�stupem z dvou reproduktor� na zadn� stran� telefon�. K samotn�mu hran� nem�m ��dnou v�hradu, v�e je velmi pohodln�, rychl�, p��jemn�.

6~18.JPG5~20.JPG7~15.JPG8~17.JPG

Hran� her ale nen� to jedin�, co telefon v oblasti z�bavy nab�z�. U� jsem se zm�nil o stereoreproduktorech, ty samoz�ejm� krom� zvuk� ve hr�ch najdou uplatn�n� tak� p�i poslechu hudby. A hraj� skute�n� v�born�, nem�m k nim ��dnou v�hradu. Hudebn� p�ehr�va� je poveden�, od jin�ch telefon� zna�ky Sony Ericsson se nedo�kal ��dn�ch zm�n. Nechyb� ani p�ehr�va� videa a aplikace TrackID, kter� um� identifikovat pr�v� p�ehr�vanou skladbu pomoc� datab�ze na internetu. Pro mlad� je velmi d�le�it� fotoapar�t, ten disponuje rozli�en�m dva megapixely a a�koliv mu chyb� autofocus, nemysl�m si, �e je to moc velk� nev�hoda. Mlad�m jde v�t�inou o zachycen� n�jak�ch zaj�mav�ch moment� a k tisku, p�i kter�m by se uk�zala kvalita (respektive nekvalita) fotografi�, se podle m� dostane tak jedna fotka ze stovek tis�c. Na b�n� pou��v�n� fotoapar�t sta�� a velmi se cen� tak� mo�nost nahr�vat video, i kdy� jeho kvalita je podobn� kvalit� fotografi�.


Fotografie 0001.jpgFotografie 0002.jpgFotografie 0003.jpgFotografie 0004~0.jpg

Hlavn� v�hody:
Atraktivn� vzhled
Kvalitn� konstrukce
v�born� stereoreproduktory
61 her dostanete p��mo s telefonem
Velk� po�itek z hran� her
Dostatek z�kladn�ch funkc�
Hudebn� p�ehr�va� a r�dio s RDS
P��zniv� cena

Hlavn� nedostatky:
Displej by si zaslou�il v�t�� rozli�en�
Fotoapar�t by si zaslou�il autofocus

17~14.JPG18~15.JPG19~13.JPG

Sony Ericsson F305 je velmi poveden� telefon. Jedinou v�tku, kterou si neodpust�m, sm��uji na displej, ten p�eci jen mohl b�t o ��d lep��. Jinak si ale telefon zaslou�� pouze slova chv�ly a pokud jej Sony Ericsson podpo�� po��dnou reklamou, mohl by se telefon dostat hodn� vysoko. Telefon skv�le vypad�, um� fotit, nahr�vat video, v�born� (a hlavn� nahlas) p�ehr�vat hudbu ze stereoreproduktor�. Nav�c k n�mu dostanete spoustu her a to v�e za cenu, kter� rodi��m rozhodn� kapsu neutrhne. Pro v�t�inu d�t� na z�kladn�ch a st�edn�ch �kol�ch prakticky nejde vybrat lep�� telefon. V�e, co je pro mlad� dne�n� doby d�le�it�, toti� telefon nab�z� a v dostate�n� kvalit�. Sony Ericssonu F305 d�v�m 10 bod� z 10.

Sony Ericsson X1 Xperia lze zakoupit na X-Store.CZ

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.