Sony Ericsson F305 - splnìný sen mladých (recenze)
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
tvrtek, 11. prosince 2008
Sony Ericsson v únoru tohoto roku pøedstavil nové øady telefonù a spousta oèekávání byla spjata s øadou F. Díky propojení s mateøskou firmou Sony se úplnì rýsoval telefon postavený na bázi hrací konzole PSP. Sony Ericsson na to jde ale jinak a na trh pøichází model F305. Nenabízí pøevratné funkce, pøesto se mù¾e stát vysnìným telefonem spousty u¾ivatelù. A pøedev¹ím dìtí a teenagerù.
12~15.JPG13~16.JPG14~13.JPG15~17.JPG

Musím se pøiznat, ¾e zpoèátku jsem k Sony Ericssonu F305 pøistupoval velmi nedùvìøivì. Jako spousta dal¹ích lidí jsem oèekával od øady F skvìle vybavené telefony s podporou her podobných tìm z hrací konzole PSP. Vysoký výkon, kvalitní displej mìl být samozøejmostí. Proto jsem velmi nelibì nesl, kdy¾ se místo oèekávané herní bomby objevil model F305. Je¹tì ne¾ jsem si poprvé pøeèetl jeho specifikace, bylo mi z jeho oznaèení jasné, ¾e tohle mnou oèekávaná bomba nebude. Pohled do technických parametrù pak moje obavy potvrdil, ba dokonce mi v¹e pøi¹lo je¹tì hor¹í, ne¾ jsem si dovedl pøedstavit. Uvést na konci roku 2008 jako novinku telefon zamìøený na Java hry mi pøi¹lo jako poøádný krok stranou. Nyní mám telefon v rukou a musím se mu i spoleènosti Sony Ericsson omluvit. F305 toti¾ urèitì není bombou po funkèní stránce, má ale na to poøádnì zamávat s ¾ebøíèky prodejnosti.

16~16.JPG17~13.JPG18~14.JPG19~12.JPG

Rozmìry pøístroje jsou 96 x 47 x 14,5 mm jsou velmi pøíjemné, stejnì tak i hmotnost 97,5 gramu. P5ední stranì dominuje displej s rozli¹ením 176 x 220 pixelù, který je schopný zobrazit a¾ 262 000 barev. Právì nízké rozli¹ení je pro mì nejvìt¹í mínus celého telefonu. Sice pro základní práci i hraní s telefonem staèí, u hracího telefon ale kompromisy v oblasti displeje nejsou na místì. Kolem displeje se nachází více tlaèítek, ne¾ na jiných telefonech. Nad displejem se nachází dvojice tlaèítek, která najdou uplatnìní pøedev¹ím pøi hraní her, dále také pøi vstupu do galerie. Pod displejem se nachází ètyøsmìrové ovládací tlaèítko s potvrzujícím støedem, dvojice kontextových kláves, tlaèítka s èerveným a zeleným sluchátkem, korekèní tlaèítko a na konec nové tlaèítko slou¾ící k rychlému vstupu do her. U ètyøsmìrového tlaèítka se chvíli zastavím, je toti¾ jedno z nejpohodlnìj¹ích, co jsem zatím mìl mo¾nost vyzkou¹et. A naprosto výborné je potvrzující tlaèítko, ovládá se skuteènì luxusnì. Po vysunutí se objeví alfanumerická klávesnice, její parametry sice zdaleka nejsou tak kvalitní, stále se ale ovládají velmi dobøe a hlavnì, vysouvací mechanizmus je výborný a naprosto bez vùle. Na levé stranì pøesnì uprostøed se nachází konektor Fast port, na pravé dvojice tlaèítek regulující hlasitost a také spou¹» fotoaparátu. Velmi atraktivnì vypadá zadní strana telefonu. Pøímo v základnám balení dostanete jeden výmìnný kryt, kterým mù¾ete vzhled telefonu o¾ivit, dal¹í mù¾ete dokoupit. Díky vroubkované zadní stranì telefonu se pøístroj výbornì dr¾í, nemám nejmen¹í výhradu. Pod zadním krytem se nachází baterie BST-33 s kapacitou 950mAh, která telefon doká¾e zásobovat energií pøibli¾nì ètyøi dny, pøi intenzivním hraním ale poèítejte s výraznì ni¾¹í hodnotou. Vzhled telefonu celkovì hodnotím velmi kladnì, je atraktivní, jako stvoøený pro mladé a dynamické lidi.

19~12.JPG20~13.JPG21~10.JPG22~9.JPG

Telefonu nechybí podrobný telefonní seznam, který bohu¾el neumí pøesnì zobrazit dostupnou kapacitu.V¹e ale nasvìdèuje tomu, ¾e je mo¾né ulo¾it a¾ 1000 kontaktù. zmìn se nedoèkal ani editor zpráv, v¹e je stále stejné, jako u ostatních telefonù Sony ericsson a sám necítím potøebu cokoliv mìnit. Podobnì jako u telefonního seznamu ale i zde platí, ¾e telefon vám dostupnou kapacitu pro SMS zprávy pøesnì nesdìlí. Organizaèní funkce jsou zpracovány dobøe, na druhou stranu jsem u¾ u Sony Ericssonu vidìl lep¹í. K dispozici je toti¾ jen jediný budík, citelnì mi navíc chybìla funkce poznámek. Spojení s vnìj¹ím svìtem obstará pøedev¹ím technologie Bluetooth, dále také dvojice GPRS a EDGE, obì v tøídì 10.

24~10.JPG27~10.JPG28~10.JPG29~6.JPG

Telefon je ale zamìøený pøedev¹ím na zábavu, kterou v tomto pøístroji obstarávájí pøedev¹ím Java hry, pøehvaè hudby s FM rádiem a digitální fotoaparát. Pojïme se poøádnì podívat na nejvìt¹í lákadla F305. Pøímo v pamìti telefonu se nachází 11 Java her a u¾ tato hodnota patøí mezi mobilními telefony k tìm nejvy¹¹ím. To ale zdaleka není v¹e, na pamì»ové kartì s kapacitou 512 MB, kterou dostanete v základním balení pøímo s telefonem, se nachází dal¹ích 50 her. To nám celkem dává 61 her a to u¾ je skuteènì obrovská porce zábavy. Navíc se nejedná o ¾ádné druhotné hry, ale o produkty renomovaných vývojáøù. K samotnému hraní pak nelze mít sebemen¹í výhrady. K hrám se rychle dostanete po stisknutí tlaèítka se symbolem ovladaèe od konzole. Pøi hraní se telefon dr¾í na ¹íøku, k ovládání pou¾íváte kromì pohodlného ètyøsmìrového tlaèítka také dvojici funkèních kláves nad displejem (pøi hraní se samozøejmì nachází napravo od displeje). V nìkterých hrách mù¾ete také vyu¾ít pohybové èidlo, co¾ je velmi netradièní zpùsob ovládání.  Hry jsou doprovázeny výborným zvukovým výstupem z dvou reproduktorù na zadní stranì telefonù. K samotnému hraní nemám ¾ádnou výhradu, v¹e je velmi pohodlné, rychlé, pøíjemné.

6~18.JPG5~20.JPG7~15.JPG8~17.JPG

Hraní her ale není to jediné, co telefon v oblasti zábavy nabízí. U¾ jsem se zmínil o stereoreproduktorech, ty samozøejmì kromì zvukù ve hrách najdou uplatnìní také pøi poslechu hudby. A hrají skuteènì výbornì, nemám k nim ¾ádnou výhradu. Hudební pøehrávaè je povedený, od jiných telefonù znaèky Sony Ericsson se nedoèkal ¾ádných zmìn. Nechybí ani pøehrávaè videa a aplikace TrackID, která umí identifikovat právì pøehrávanou skladbu pomocí databáze na internetu. Pro mladé je velmi dùle¾itý fotoaparát, ten disponuje rozli¹ením dva megapixely a aèkoliv mu chybí autofocus, nemyslím si, ¾e je to moc velká nevýhoda. Mladým jde vìt¹inou o zachycení nìjakých zajímavých momentù a k tisku, pøi kterém by se ukázala kvalita (respektive nekvalita) fotografií, se podle mì dostane tak jedna fotka ze stovek tisíc. Na bì¾né pou¾ívání fotoaparát staèí a velmi se cení také mo¾nost nahrávat video, i kdy¾ jeho kvalita je podobná kvalitì fotografií.


Fotografie 0001.jpgFotografie 0002.jpgFotografie 0003.jpgFotografie 0004~0.jpg

Hlavní výhody:
Atraktivní vzhled
Kvalitní konstrukce
výborné stereoreproduktory
61 her dostanete pøímo s telefonem
Velký po¾itek z hraní her
Dostatek základních funkcí
Hudební pøehrávaè a rádio s RDS
Pøíznivá cena

Hlavní nedostatky:
Displej by si zaslou¾il vìt¹í rozli¹ení
Fotoaparát by si zaslou¾il autofocus

17~14.JPG18~15.JPG19~13.JPG

Sony Ericsson F305 je velmi povedený telefon. Jedinou výtku, kterou si neodpustím, smìøuji na displej, ten pøeci jen mohl být o øád lep¹í. Jinak si ale telefon zaslou¾í pouze slova chvály a pokud jej Sony Ericsson podpoøí poøádnou reklamou, mohl by se telefon dostat hodnì vysoko. Telefon skvìle vypadá, umí fotit, nahrávat video, výbornì (a hlavnì nahlas) pøehrávat hudbu ze stereoreproduktorù. Navíc k nìmu dostanete spoustu her a to v¹e za cenu, která rodièùm rozhodnì kapsu neutrhne. Pro vìt¹inu dìtí na základních a støedních ¹kolách prakticky nejde vybrat lep¹í telefon. V¹e, co je pro mladé dne¹ní doby dùle¾ité, toti¾ telefon nabízí a v dostateèné kvalitì. Sony Ericssonu F305 dávám 10 bodù z 10.

Sony Ericsson X1 Xperia lze zakoupit na X-Store.CZ

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.