Pøíslu¹enství AB900 a MBS-900 zru¹eno, nebude se prodávat
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Martin Chroust   
ter, 7. dubna 2009
Server SEMC blog informoval o tom, ¾e se zmiòovaná pøíslu¹enství vùbec nedostanou do prodeje

Sony Ericsson udìlal dal¹í ze svých finanèních ¹krtù po neúspì¹ném loòském roce a odnesla to dvì pøíslu¹enství, která byla nedávno pøedstavena. Jmenovitì se jedná o Bluetooth hanndsfree do auta AB900 a hudební bezdrátovou kouli MBS-900, o kterých jsme vás ji¾ døíve informovali zde a také tady. Zvlá¹tì u druhého pøíslu¹enství mì neuvedení mrzí, pøijdeme o jistì velmi dobrý hudební zá¾itek, u bluetooth handsfree mù¾e zase chybìt velká výdr¾ v pohotovostním re¾imu. Na druhou stranu, jsme v dobì ekonomické krize a tak by se tato pøíslu¹enství nemusela dobøe nebo vùbec prodávat. Pokud Sony Ericsson namísto jejich výroby uspoøil finance, které vyu¾ije na vývoj nového telefonu, bude to jen a jen dobøe.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: verbatim902 Datum: 2009-04-07 19:25:45
Tak u MBS-900 by mì to nepøekvapilo - hezké pøíslu¹enství - leè taky pìknì masné... 
 
Ale nechápu - proè se tato zmìna týká i AB900 :?

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.