Vvoj hudebnch pehrva v telefonech ady Walkman (velk srovnn 1/2)
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Ganimed   
Pondl, 7. prosinec 2009
Telefony hudebn ady Walkman jsou nedlnou soust portfolia spolenosti Sony Ericsson ji nkolik let a tvo jaksi zklad cel nabdky. Od pvodnho modelu W800i, se kterm spolenost slavila obrovsk spchy a kter nastavil laku velmi vysoko jak pro sv nstupce, tak i pro ostatn vrobce mobilnch telefon, a po nejnovj model Sony Ericsson W995, kter nabz prakticky kompletn vbavu po vech strnkch, kter se d do telefonu bez otevenho operanho systmu dostat. Mezi tmito dvma pstroji bylo nkolik destek lepch i horch model vech monch konstrukc, klovou funkc je ale u vech hudebn pehrva. Jak vvoj prodlal za ty roky, co se zmnilo k lepmu a jak funkce pibyly, to ve se dozvte v dnenm obshlm lnku.
IMGP3630.JPG 


V tomto �l�nku se budu v�novat p�ehr�va��m v Sony Ericssonech s �ady Walkman. Do srovn�n� jsem za�adil postupn� modely W800i, W610i, W910i, W960i, W980 a W995. Do model�, kter� podporuj� pam�ov� karty (W800i, W610i, W910i a W995) jsem vlo�il 512Mb kartu Memory Stick Micro a na ni jsem nahr�l pomoc� PC p�r p�sni�ek. U W800i jsem pou�il redukci karty na Memory Stick Pro Duo. Zb�vaj� je�t� modely W960i a W980, tyto kousky nepodporuj� pam�ov� karty, spol�haj� se pouze na vnit�n� pam�. Porovn�vat budu samotn� p�ehr�va�e, jejich vzhled, mo�nosti nastaven�, ovl�d�n�, ovl�dac� prvky telefon� (tla��tka, dotekov� kl�vesy atd.) a v�bavu (p��slu�enstv�) v krabici s telefonem. Na test hudby jsem pou�il �puntov� sluch�tka Sennheiser CX-500 a redukci do Fastportu ze sluch�tek HPM-77.  

Sony Ericsson W800i

Tento telefon se m��e chlubit ve sv� dob� originalitou sv�ho zam��en� na hudbu. Je p�edch�dcem v�ech walkman� a je to prvn� z Walkman telefon� Sony Ericsson. W800i se p�vodn� prod�val v plastov� krabici. K telefonu se pro poslech hudby dod�vaj� �puntov� sluch�tka HPM-70 sluch�tka jsou docela kvalitn�, Sony Ericsson moc dob�e v�, �e k hudebn�mu mobilu pat�� i hudebn� sluch�tka. W800i bohu�el nem� 3,5 jack a tak se sluch�tka p�ipojuj� p�es dod�vanou redukci. V balen� je d�le USB kabel, CD pot�ebn� na synchronizaci s PC a pam�ov� karta 512Mb s adapt�rem.
 
IMG_0479.JPG IMG_0480.JPG IMG_0481.JPG IMG_0482.JPG IMG_0483.JPG
IMG_0485.JPG IMG_0487.JPG IMG_0492.JPG IMG_0488.JPG IMG_0494.JPG

Konstrukce a ovl�d�n� - W800i je telefon klasick� konstrukce, nejd�le�it�j�� je tla��tko walkman kter� se nach�z� mezi kontextov�mi tla��tky. Slou�� pro spu�t�n� p�ehr�va�e nebo jeho vypnut� (pokud se nic nep�ehr�v�), p�i p�ehr�v�n� k minimalizaci na pozad� nebo tak� k jeho maximalizaci. Tla��tko je dostate�n� velk�, probl�m se stiskem nem�m ��dn�. Pro zm�nu hlasitosti se pou��v� kl�vesa hlasitosti na prav� stran� telefonu, nav�c dlouh�m stiskem + nebo - m��e poslou�it k p�eskakov�n� p�sni�ek a to i p�i zam�en�m telefonu, toto tla��tko by ale mohlo b�t v�t��. Dal��m d�le�it�m ovl�dac�m prvkem je tla��tko p�ehr�t/zastavit, nevy�n�v� moc nad povrch, ale probl�m s jeho stiskem nem�m. Tla��tko se d� v menu nastavit na spou�t�n� p�ehr�va�e, radia nebo spust� to, co hr�lo naposled. Kdy� je telefon zamknut� a p�ehr�va� vypnut�, tak po jeho stisku se telefon do�aduje p�ipojen� sluch�tek, p�ehr�va� se v kapse s�m nezapne.Po p�ipojen� sluch�tek k zamknut�mu telefonu, z�stane W800i zamknut�, ale po stisku tla��tka p�ehr�t/zastavit se p�ehr�va� spust� rovnou na pozad� a za�ne hr�t tam, kde naposledy skon�il, t�m sam�m tla��tkem se m��e p�ehr�va� op�t vypnout. To znamen�, �e m��eme ovl�dat (p�ehr�t, stop, posun tam i zp�t, zm�na hlasitosti) p�ehr�va� i u zam�en�ho telefonu. Reproduktor je um�st�n na zadn� stran� ve st��brn�m prstenci fotoapar�tu, pod zrc�tkem jeho schopnosti bych za�adil tak do prost�edn� pozice mezi testovan�. Je zde je�t� jedna mali�kost, kterou nenab�z� krom� W800i ani jeden z testovan�ch, ob� bo�n� kl�vesy maj� usnadn�nou hmatovou orientaci pomoc� mal�ch v�stupk� um�st�n�ch po stran�ch t�chto kl�ves. Podle mne je to dobr� vychyt�vka, proto�e ony kl�vesy nejsou podsv�cen�.
 P�ehr�va� -
Po stisku tla��tka walkman se zobraz� p�ehr�va�, kter� mi p�ijde docela stroh�. Vlevo naho�e se zobrazuj� pou�it� ekvaliz�ry ve stejn� v��ce vpravo zase re�imy p�ehr�v�n� (n�hodn� nebo opakovan�). Zhruba uprost�ed se zobrazuj� informace o p�ehr�van� skladb� (interpret a n�zev). Pod informacemi o skladb� vlevo je kolik�t� p�sni�ka z playlistu hraje a vpravo ub�hl� �as, dole pak pod t�mito �daji je �asov� osa ukazuj�c� pr�b�h p�ehr�v�n�. P�sni�ky v playlistu si m��eme zobrazit joystickem a to sm�ry nahoru nebo dol�. Sm�ry vlevo a vpravo slou�� k p�ep�n�n� mezi skladbami. P�ehr�va� dovede t��dit podle interpret� (probl�m je ale v tom �e se mus� hudba nakop�rovat do telefonu p�es dod�van� software aby W800i za�al podle interpret� t��dit), se�adit v�echny p�sni�ky, tvo�it seznamy skladeb a p�ehr�vat video. Kdy� je p�ehr�va� minimalizovan�, tak p�i posunu na dal�� skladbu b�� jej� n�zev v horn� ��sti displeje.

 

Nastaven� je jednoduch�, nach�z� se pod polo�kou Dal��, je zde jen p�r polo�ek, Minimalizovat, Informace (o skladb�), Re�im p�ehr�v�n�, Ekvaliz�r (Norm�ln�, Basy, Mega Bass, Hlas, Zv�raznit v��ky a ru�n� nastaven�), Se�adit, Odeslat a Odstranit (odstran� skladbu ze seznamu p�ehr�van�ch nikoliv z telefonu)   W800i je u� postar�� telefon, p�i poslechu je sly�et �um, ve v�t��ch hlasitostech jde do v��ek, zp�van� hudba mi p�ijde dost usy�en�, skreslen�, konektor Fastport je pro Walkman telefon nevyhovuj�c�, p�i �ast�m pou��v�n� se po�kod� docela rychle. Dal�� v�c je absence Mass storage to znamen�, �e telefon pro p�ipojen� k po��ta�i pot�ebuje ovlada�e z p�ilo�en�ho CD. Docela se mi nel�b� p��stup k pam�ov� kart� - kdy� je telefon nov�, v�e je v pohod�, ale kdy� u� m� n�jak� ten �as za sebou, tak se gumov� krytka vlivem pou��v�n� vytah�, nevypad� to p�kn�, kdy� krytka odst�v� od telefonu.  

Sony Ericsson W610i

W610i je oproti W800i telefon nov�j��. Na vzhledu W610i je vid�t, �e v dob� jeho v�roby m�l Sony Ericsson jinou p�edstavu o Walkmanech. Nar��m hlavn� na zbarven� tohoto telefonu. Co se t�k� v�bavy pot�ebn� pro hudbu je a� na n�jak� detail shodn� s W800i. Na p�enos hudby a jej� p�ehr�v�n� jsou z balen� telefonu nejd�le�it�j��. Sluch�tka HPM-70 i s redukc� do Fastportu (tady u� m�m p�ipom�nku a to je chyb�j�c� 3,5 jack na t�le telefonu), datov� kabel, pam�ov� karta 512Mb Memory Stick Micro.
 
IMG_0462.JPG IMG_0463.JPG IMG_0464.JPG IMG_0465.JPG IMG_0466.JPG
IMG_0467.JPG IMG_0468.JPG IMG_0469.JPG IMG_0478.JPG IMG_0472.JPG

Konstrukce a ovl�d�n� - Telefon je klasick� konstrukce, tla��tko pro spou�t�n� Walkmanu se nach�z� pod levou kontextovou kl�vesou. Funkce t�to kl�vesy se neli�� od t� z W800i, probl�m se stiskem jsem nem�l. Pohyb v p�ehr�va�i je zaji�t�n prstencov�m sm�rov�m k���em. Hlasitost se m�n� tla��tkem na prav� stran� telefonu, zde mi vad� jeho zapu�t�n�, docela �patn� se tiskne, jinak funk�n� je shodn� s t�m na W800i. Stejn� probl�m se zapu�t�n�m je i u kl�vesy p�ehr�t/zastavit, kter� se nach�z� na lev�m boku p��stroje, ale tiskne se kv�li sv�m rozm�r�m dob�e. Tato kl�vesa je pevn� nastavena na p�ehr�va�, ale u W800i m�la v�t�� vyu�it�, jinak jej� r�zn� mo�nosti spou�t�n� p�ehr�va�e z�staly stejn�. W610i se v zamknut�m stavu d� ovl�dat stejn� dob�e jako W800i. Konektor pro p�ipojen� redukce je osazen na lev� stran� p��stroje. P�ipojen� sluch�tek je v nich ohl�eno drobn�m zvukem. Reproduktor je um�st�n na zadn� stran�, dovede hr�t hlasit�ji ne� na W800i, ale p�i vy���ch hlasitostech u� nest�h�.  P�ehr�va� - Zde u� je patrn� rozd�l ve v�voji W610i dostala modern�j�� verzi p�ehr�va�e. V horn� t�etin� na lev� stran� se zobrazuje ikonka play nebo stop, vedle n� kolik�t� p�sni�ka z v�b�ru hraje, d�le pak jak� ekvaliz�r je nastaven. Na prav� stran� se zobrazuje obal alba, animace nebo se mu�e ponechat v nastaven� vypnuto. To v�e je podtr�eno �asovou osou, na za��tku je �daj kolik ub�hlo s pr�v� p�ehr�van� skladby, na konci pak d�lka skladby. Pod �asovou osou se nach�z� �daje o skladb�, prvn� �daj je n�zev skladby, druh� je n�zev interpreta, t�et� n�zev alba. Do nastaven� p�ehr�va�e se podobn� jako u W800i dostaneme stiskem polo�ky dal��. Polo�ka moje hudba slou�� na t��d�n� hudby podle interpreta, alba, skladby a seznam� skladeb. Polo�ka nastaven� obsahuje Re�im p�ehr�v�n� (n�hodn�, opakovat), Ekvaliz�r je stejn� jako u W800i (Norm�ln�, Basy, Mega Bass, Hlas, Zv�raznit v��ky a ru�n� nastaven�), Roz���en� stereo, Vizualizace (obal alba, animace nebo vypnuto), Vzhledy (jsou to vlastn� skiny p�ehr�va�e). Menu Dal�� obsahuje krom� Moje hudba a Nastaven� polo�ku Soubor (Odeslat, Informace, Odstranit), Ulo�it seznam skladeb a minimalizovat.W610i je nov�j�� ne� W800i, pot�� hlavn� vylep�en� p�ehr�va�, kter� se d� skinova, tyto skiny se ale nedaj� dodat jinak ne� tuningem. Skiny mohou b�t nepohybliv�, animovan� nebo i flash (swf) a to jen d�ky tomu �e W610i tyto flash animace podporuje. Podpora flash animac� se projevuje i jinde, nap��klad n�kter� tapety dovedou spolupracovat s p�ehr�va�em a to p�i p�ehr�van� hudby na pozad� m�n� barvu, tvary obrazc� nebo zobrazuj� informace o p�ehr�van� skladb�. Oproti W800i je zde podpora Mass Storage, tud�� W610i se po p�ipojen� k PC objev� jako dal�� disk. P�ehr�va� p�i vy��� hlasitosti zkresluje, je zde trochu �umu, ale to nen� zase takov� probl�m.Probl�m se objev� a� p�i hlasitosti na maximum a to je pravideln� kol�s�n� hlasitosti, toto chov�n� m�m potvrzen� od v�ce u�ivatel� W610i. Krytka pam�ov� karty je p�kn� rovn� s t�lem p��stroje, probl�m vid�m v jej�m uchycen�. Dal�� v�c, kterou jsem v tomto telefonu nepochopil, je vkl�d�ni pam�ov� karty, p�i pohledu na telefon zep�edu se karta vkl�d� kontakty sm�rem do telefonu, ale vzh�ru nohama. Telefon podporuje profil A2DP to znamen�, �e um� hr�t do bluetooth stereo sluch�tek.  

Sony Ericsson W910i

W910i je prvn� walkman na platform� A200. Tento telefon s velk�m displejem je vybaven i pohybov�m senzorem pro ovl�d�n� hudby. V balen� najdeme sluch�tka HPM-70 s redukc� do Fastportu, �te�ku karet Memory Stick Micro, USB kabel a pam�ovou kartu 1Gb.
 
IMG_0408.JPG IMG_0415.JPG IMG_0416.JPG IMG_0425.JPG IMG_0453.JPG
IMG_0430.JPG IMG_0439.JPG IMG_0440.JPG IMG_0441.JPG IMG_0476.JPG

Konstrukce a ovl�d�n� - W910i je v�suvn� konstrukce, na horn� prav� hran� se nach�z� tla��tko pro spu�t�n� p�ehr�va�e. Hned zde m�m prvn� p�ipom�nku, tla��tko je stra�n� mal�, um�st�n� na �patn�m m�st�. Pokud chcete spustit p�ehr�va� jednou rukou tak mus�te prov�st krkolomn� pohyb, kter� balancuje mezi patl�n�m po displeji a p�dem telefonu na zem. Kl�vesa hlasitosti um� tak� p�ep�nat skladby i v zamknut�m stavu p�i p�ehr�v�n�, ale je zde obdobn� probl�m jako u Walkman tla��tka, �patn� se tiskne a je mal� dokonce men�� ne� na W800i. P�i zm�n� hlasitosti se p�i poslechu ve sluch�tk�ch oz�v� lup�n�. U ovl�d�n� se ale vyskytnul v�t�� probl�m W910i nem� tla��tko p�ehr�t/zastavit, nav�c a� d�l�m, co d�l�m, nejsem schopen spustit p�ehr�va� v zamknut�m stavu, neboj�m se ��ct �e W910i m� nejhor�� ovl�dac� prvky ze v�ech testovan�ch. Pohyb v menu je zaji�t�n kruhovou sm�rovou kl�vesou, k t� v�hrady vcelku nem�m.


Konektor pro p�ipojen� redukce se sluch�tky je um�st�n na lev�m boku p��stroje. D�ky pohybov�mu senzoru se daj� p�ep�nat skladby tam i zp�t trhnut�m z�p�st�, samotn� p�ep�n�n� prob�h� tak �e se stiskne tla��tko walkman a p�i jeho dr�en� se telefonem trhne do jedn� nebo druh� strany. P�i spu�t�n� p�ehr�va�e se ovl�dac� ��st kl�vesnice podsv�t� oran�ovou barvou. W910i reaguje na p�ipojen� sluch�tek zvukov�m sign�lem blik�n�m kl�vesnice a sou�asn�ho m�rn�ho pohas�n�n� a rozsv�cen� ovl�dac� ��sti kl�vesnice. Reproduktor se nach�z� na zadn� stran� v doln� ��sti, toto je dal�� v�c, kterou rozhodn� nepochv�l�m, p�i p�ehr�v�n� mp3 se z n�j line doslova ot�esn� zvuk a to ho degraduje tak na p�ehr�v�n� midi soubor�. P�ehr�v�n� p�es reproduktor zvl�daj� W800i a W610i rozhodn� l�pe.
 


P�ehr�va� - P�ehr�va� se od W610i li�� jen drobnostmi. V horn� t�etin� vlevo se nach�z� ok�nko pro zobrazov�n� obalu alba nebo vizualizac�, vedle n�j se nach�z� podobn� blok zobrazen�ch funkc� jako na W610i a to ikonka play/stop, nastaven� ekvaliz�r a �daj kter� p�sni�ka v po�ad� hraje. Toto je op�t odd�leno �asovou osou s �daji o ub�hl�m �ase a zb�vaj�c�m �ase do konce skladby, pod osou se nach�z� �daje o p�ehr�van� skladb�. Do menu p�ehr�va�e se dostaneme nab�dkou mo�nosti. U platformy A200 je p�ehr�va� pod��zen spr�vci soubor� M�dia, vstupem do nab�dky Moje hudba se vlastn� dostaneme p��mo do slo�ky hudba. P�ehr�va� dovede t��dit hudbu podle interpreta, alba, skladeb, seznamu skladeb, SensMe (podle n�lady nebo sp��e tempa), ��nru a roku. Zobrazen� p�ehr�va�e se m��e p�eto�it na ���ku nebo v��ku a to ru�n� nebo automaticky pomoc� pohybov�ho senzoru.Nastaven� je shodn� s W610i a� na jednu polo�ku kter� u W910i chyb�. Je to polo�ka vzhledy (skiny), tyto skiny se u A200 m�n� p��mo �pravou sch�matu progr�mkem Media skinner. Toto �e�en� se mi moc nel�b�, telefon v�s vlastn� kv�li skinu nut� nastavovat sch�ma, kter� nechcete. U W610i se mi l�bilo, �e jsem si mohl nastavit, jak� skin cht�l nez�visle na pou�it�m sch�matu. U W910i je zase v�hoda jednoduchost vkl�d�n�. Ostatn� polo�ky v menu Mo�nosti jsou shodn� s W610i.   P�i p�ehr�v�n� hudby jsem u W910i narazil na podobn� probl�m jak� m� W610i a to je kol�s�n� hlasitosti a zkreslen�, kvalita p�ehr�v�n� je ale lep�� ne� u W610i. Celkov� ale na mne telefon dobr� dojem neud�lal. Tak� W910i podporuje bezdr�tov� Bluetooth sluch�tka, v�hoda bezdr�tov�ho poslechu je �e se kol�s�n� hlasitosti u takov�chto typ� sluch�tek neprojevuje, toto plat� i pro W610i.
 Prvn� polovina velk�ho srovn�n� p�ehr�va�� v telefonech �ady Walkman je za n�mi, z�tra se m��ete t�it na druhou ��st, ve kter� si p�edstav�me vrchol hudebn�ch telefon� Sony Ericsson - modely W960i, W980i a tak� nejlep�� sou�asn� Sony Ericsson bez otev�en�ho opera�n�ho syst�mu - model W995. Z�tra nashledanou.

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
Autor: igi89 Datum: 2009-12-12 13:13:37
coze si mi odstranil moj objektivny prispevok.sa ti nepaci,ked tu niekto napise ake telefony momentalne se vyraba.
. Autor: slonisko Datum: 2009-12-07 18:33:01
Mohl by mi pls nekdo ��ct co je to za font na t�ch screenech z W610? thx :)

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.