Pøed pìti lety byl pøedstaven Sony Ericsson P990i a nastal soumrak Symbianu UIQ
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 10. jna 2010
Dnes je tomu právì pìt let, co byl pøedstaven dlouho oèekávaný model Sony Ericsson P990i. Po velmi kvalitních komunikátorech P800, P900 a P910i v¹ichni oèekávali, ¾e Sony Ericsson bude pokraèovat v nastoleném trendu a model P990i bude strojem, který nesnese kompromisy. Také nový operaèní systém vzbuzoval mnohá oèekávání, toté¾ se dá øíct o spoustì nových funkcí. Jak to v¹echno dopadlo a kam model P990i pøivedl operaèní systém Symbian UIQ?
46~26.JPG 61~15.JPG 102~2.JPG 101~1.JPG 84~9.JPG


Na první pohled pøitom vypadalo v¹e tak krásnì. Rozmìry pøístroje jsou 114 x 57 x 25 milimetrù, telefon tedy nebyl ¾ádný drobek, ale skvìle padl do ruky a rozhodnì budil respekt, stejnì jako hmotnost 155 gramù. Pøiznávám se, ¾e mám rád telefony, které nìco vá¾í a P990i mezi nì patøí. Displej se na první pohled zmen¹il, staèilo ale trochu poèítání a zjistili jste, ¾e jeho plocha je je¹tì o kousek vìt¹í, ne¾ u pøedchùdcù. Pøímo pod displejem se nacházela za odklopným flipem pohodlná QWERTY klávesnice, na samotném flipu pak spoèívala obyèejná klávesnice vèetnì ovládacích tlaèítek, tak¾e se telefon dá skvìle ovládat i jednou rukou a v ka¾dé situaci si sami mù¾ete vybrat, jaký zpùsob ovládání zvolíte. Pod kapotou se nachází nový operaèní systém Symbian UIQ3, doèkali jsme se také ¹pièkového fotoaparátu chránìného krytkou, kterému nechybí ani pøisvìtlovací dioda a autofocus. Nechybí ani dobrý hudební pøehrávaè a FM rádio s RDS. Podpora dat se rozrostla o sítì tøetí generace a také velmi ¾ádanou sí»ovou kartu Wi-Fi. Samé zmìny k lep¹ímu, tak kde se to mohlo zaseknout?

90~6.JPG 86~6.JPG 69~14.JPG 71~15.JPG 74~16.JPG
81~11.JPG 87~5.JPG 88~7.JPG 63~18.JPG 66~17.JPG

Jak sami uznáte, v¹echno vypadalo skvìle. Plnohodnotný nástupce modelu P910i byl na obzoru a mimo nového operaèního systému také pøinesl obrovský skok ve výbavì, i kdy¾ u¾ v té dobì trochu zamrzela chybìjící technologie EDGE. Pøesto nastala v celém vývoji telefonu zásadní chyba, kterou se vývojáøùm dlouhou dobu nepodaøilo opravit. Tím nedostatkem se stal katastrofální nedostatek operaèní pamìti RAM. Telefon sice disponoval 64 MB modulem, po restartu z nìj v¹ak zùstávala volná sotva ètvrtina a to byl telefon po restartu, tedy nebyly spu¹tìné ¾ádné dal¹í aplikace. Kdy¾ se k tomu pøidal fakt, ¾e v¹echny aplikace byly na operaèní pamì» celkem nena¾rané (omlouvám se za ten výraz, ale výsti¾nìj¹í a slu¹nìj¹í ekvivalent mì nenapadá), výsledkem byla katastrofa a naprostá nepou¾itelnost telefonu. Ji¾ po spu¹tìní nìkolika základních aplikací (jako napøíklad zpráv a kontaktù, o webovém prohlí¾eèi nemluvì) docházelo k citelnému zpomalení ji¾ tak pomalého telefonu a døíve nebo pozdìji (vìt¹inou tedy spí¹e døíve ne¾ pozdìji) následoval restart za úèelem zvý¹ení výkonu (aspoò to tak telefon psal na displeji). Po restartu se pak celá anabáze znovu opakovala. Multitasking jako takový se tak stal prakticky nevyu¾itelnou funkcí, s telefonem nemìli problém pouze ti, co jej nevyu¾ívali.

93~4.JPG 94~4.JPG 95~4.JPG 96~5.JPG 97~3.JPG
98~3.JPG 99~3.JPG 103~1.JPG 47~23.JPG 48~24.JPG

Postupem èasu docházelo k pomalé nápravì situace, po restartu se vývojáøi postupnì dostali a¾ na 19 MB volné pamìti a pøedev¹ím klesla pamì»ová nároènost vestavìných aplikací, tak¾e po mnoha mìsících od zaèátku prodeje se telefon dal s pøivøením obou oèí pou¾ívat. Problémy s RAM mu nicménì nebyly zapomenuty ani odpu¹tìny a spoustu lidí telefon definitivnì odradil od Symbianu UIQ. Trochu ménì se zapomíná na dal¹í problém Symbianu UIQ3, kterým je jeho pøíli¹ná omezenost smìrem k vývojáøùm. Aplikace tak zdaleka nemohly být tak propracované, jako døív a to je rozhodnì ¹koda. V zájmu bezpeènosti se zkrátka omezilo témìø v¹e a trochu se zapomnìlo, ¾e u¾ivatelé tolik nelpí na superbezpeèném operaèním systému, ale ¾e jej hlavnì potøebují pou¾ívat. Po prolomen ochran operaèního systému se situace trochu napravila, ale k záchranì Symbianu UIQ to ji¾ nestaèilo. To u¾ byl na scénì model P1i, který se co do stability stal protipólem modelu P990i, kdy¾ po restartu nabízí celých 80 MB volné pamìti RAM a restartovat se nemusí klidnì nìkolik mìsícù (osobnì vyzkou¹eno). To ji¾ ale odbíhám od P990i a poèátku konce Symbianu UIQ. Dovolím si ale malý dovìtek: ani novìj¹í model P1i se nezbavil velmi slabého procesoru s taktem 208 Mhz. Kdy¾ si uvá¾ím, jak spolehlivì funguje P1i s tak slabým procesorem (ale dostatkem operaèní pamìti), nechci ani domý¹let, jak dobøe by to fungovalo, kdyby nìkdy Sony Ericsson ve svých komunikátorech pou¾il dostateènì výkonné CPU.

112~1.JPG 51~22.JPG 62~17.JPG 61~15.JPG 60~19.JPG
58~20.JPG 57~19.JPG 56~19.JPG 54~23.JPG 109~2.JPG

Na závìr mi nezbývá, ne¾ pøipomenout, ¾e pøes v¹echny pøe¹lapy, kterých se spoleènost Sony Ericsson s modelem P990i dopustila, zde zbyla dostateèná sorta fanou¹kù, kteøí ji toto odpustili a s chutí pøe¹li na následný model P1i s nadìjí, ¾e teï u¾ v¹e fungovat bude. Bohu¾el rozhodnutí vedení spoleènosti ve mì obèas vyvolávala dojem, ¾e Sony Ericssonu vlastnì na zachování Symbianu UIQ nezále¾í a ¾e je jen otázkou èasu, kdy tento operaèní systém zmizí úplnì. Tak se také stalo na konci roku 2008, kdy spoleènost vyvíjející tento operaèní systém vyhlásila bankrot a zanikla. O komunikátorech se Symbianem UIQ od té doby mù¾eme mluvit pouze v minulém èase, jednoznaènì nejvìt¹í podíl na tom, jak operaèní systém dopadl, má ale P990i (a samozøejmì primárnì rozhodnutí vedení spoleènosti, které o problémech s P990i vìdìlo, øe¹ení ale ¾ádné nepøi¹lo). ©koda, dosud Symbian UIQ s chutí pou¾ívám (mám hned pìt telefonù s tímto operaèním systémem, které schovávám pro své budoucí dìti) a jsem s nimi plnì spokojen. Sony Ericsson P990i se ale pravdìpodobnì nav¾dy zapí¹e do mysli fanou¹kù Sony Ericssonu jako model, který se ze v¹ech telefonù povedl nejménì a pøivedl UIQ k zániku.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: JHavrlant Datum: 2010-10-11 06:27:48
Vystizne a presne Jozko. Jeste dnes si vzpominam kdyz jsem kdysi videl P910i, zatouzil jsem po nem, to uz byl ale na scene P990i, tak jsem se rozhodl pro nej. Nekupoval jsem ho sice jako novinku, navic mi Filip v Praze hned nahral novy firmware se slovy "ted ho nebudes restartovat 2x denne ale jen jednou" ( :grin ). Kazdopadne jak jsi psal, vzbuzoval respekt, je to opravdu kus. P1i byl skvely, skoda slabeho procesoru. A taky skoda ze jsem ho daroval jedne slecne ( :cry ), ten nas vsechny prezije :grin :grin :grin

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.