V ptek probhl dlouho oekvan sraz SEManie - dojmy (nejen m) a fotografie pmo z msta
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Ganimed, 3m3, Jozef Cmar   
Ptek, 4. prosinec 2009
Ped nkolika dny probhl v Brn v restauraci Na Rycht dlouho oekvan sraz fanouk spolenosti Sony Ericsson a pedevm samozejm naeho webu SEMania. Koho jste zde mohli potkat, jak sraz probhal a jak pekvapen si pro vs nachystal, to ve se dozvte v dnenm lnku a chybt nemohou samozejm ani fotografie z msta inu.


Ped nkolika mlo dny se uskutenil dal sraz naeho webu. Tentokrt to bylo po vrazn del pauze ne jindy, posledn oficiln sraz se toti uskutenil ji ped vce ne rokem a vzhledem k trvalmu poklesu zjmu o produkty Sony Ericsson a jistm organizanm problmm, kter s konnm poslednho srazu byly, se tehdej veden rozhodlo o ukonen oficilnch sraz a dle jsme se stkali pouze neoficiln po domluv. Jeliko ale Sony Ericsson pomalu stoup vzhru a na fru jsem nabyl dojmu, e je o obnoven sraz zjem, rozhodl jsem se to zkusit a srazem prokzat to, zda jsou ivotaschopn a zda m pocit v nich pokraovat. Nakonec jsme se setkali 20. listopadu v Brn v restauraci Na Rycht, kterou jsme vybrali po pedchoz vborn zkuenosti s tamj obsluhou a ani tentokrt jsme nebyli zklamni. Sm jsem na sraz vyrazil rovnou z prce s Ganimedem a Peterssem, kte m svezli z Olomouce a do Brna. Zde jsme zastihli obsluhu jet nepipravenou, take jsme sami s chystnm stol pomohli.

A pak u se sraz pomalu rozjel, nejprve dorazil kolega z redakce Martin Chroust, pot Praci :) v ele s idiem 3m3, chybt nemohl chodc invent naeho fra VaRo, kter opt vechny bavil svmi historkami a mnoho dalch lid, kter jsem velmi rd vidl. Hodn rd jsem potkal tak Miramaxe a nakonec nechybl ani exfk Martin Vagner. Diskuze nevzla, jdlo a pit bylo vborn a dky nvtv ze Sony Ericssonu si vichni ptomn mohli dopodrobna vyzkouet novinku Sony Ericsson X10 s operanm systmem Google Android, kter velmi zaujala vechny ptomn, co myslm jednoznan svd o potencilu tohoto telefonu. Kad ze zastnnch si navc odnel si navc odnel krsn drek s logem Sony Ericssonu (dvojit podkovn tajemn nvtv ze Sony Ericssonu :)). Se srazem jsem naprosto spokojen a myslm, e dostaten prokzal svou ivotaschopnost. U nyn se tm na ten dal, uvidme, kde se bude konat. A Aby to nebylo jen o mch dojmech, podal jsem tak o sepsn dojm dal dva astnky srazu, kterm tmto pedvm slovo. JoaPokud chod�te ne na�e f�rum, jist� jste si v�imli uve�ejn�n�ch �l�nk�, kter� v�s informovaly o obnoven�ch srazech SEManie. Na na�em f�ru pak b�ela anketa s dotazem na term�n kon�n� sraz�ku. Nakonec v�e po domluv� padlo na datum 20. listopadu, sraz�k se konal v restauraci na Rycht�, snad dorazili v�ichni co na f�ru sl�bili �e p�ijdou, p�r lid� p�i�lo sice pozd�ji, ale mysl�m �e to moc nikomu nevadilo. Setkat jste se mohli s na�imi moder�tory ale i s u�ivateli kter� potk�v�te na na�em f�ru. Popov�dat jste si mohli s mnoha aktivn�mi u�ivateli na�eho f�ra, s trochou nads�zky se d� ��ct, �e kdo je na f�ru jakkoliv aktivn�, ten na srazu nechyb�l. Na Rycht� jsme se dob�e bavili, j�dlo a pit� bylo v pohod�, zastoupen� bylo jak �esk� tak i slovensk�. O z�bavu se staralo dost lid�, hlavn� Jo�a, kter� n�m za��dil pokouk�n� na X10. S�m mus�m ��ci, �e jsem se hodn� bavil s Varem a Peterssem, kte�� jako v�dy perlili. K vid�n� bylo i p�r na�ich p��stroj�. Mysl�m, �e se sraz�k vyda�il. Ganimed

10~82.JPG 10~86.JPG 11~78.JPG 11~81.JPG 12~74.JPG
13~71.JPG 14~67.JPG 14~71.JPG 15~69.JPG 16~65.JPG
1~88.JPG 1~92.JPG 2~87.JPG 3~85.JPG 3~89.JPG
4~85.JPG 4~88.JPG 5~89.JPG 7~85.JPG 9~84.JPG

Uteklo mnoho vody, mnoho piv a slivovice bylo vypito a nov�ch telefonu SE p�edstavil a konal se na SEManii dal�� sraz. Akci p�edch�zelo hlasovan� ve f�ru, kupodivu ze t�� navrhovan�ch term�n� se rychle jeden kloudn� a vhodn� pro v�echny vybral. Vedouc� sekce SEManie navrhla po p�edchoz�ch letech a zku�enostech restauraci na Rycht� ve st�edu Evropy v Brn�, kde sice pro m� odkojen�ho Plzn� to�� StaroBrno, ale ten to mok byl po zku�enostech z let minul�ch po�ivateln� a chutn�. Stejn� tak strategick� um�st�n� pobl�� d�lnice a zast�vky MHD bylo v�born�. Za��tek srazu byl uveden na 15:00, po p�ijet� na�� pos�dky st�edo�esk� sekce SEManie ve slo�en� Hangman, VaRo, MikeBiker a j� byl sraz v pln�m proudu. Ze strany redakce byla p�isl�bena n�v�t�va, kterou v�ichni s nap�t�m o�ek�vali a kter� nakonec p�ijela a p��jemn� p�ekvapila. D�ky tajemn� n�v�t�v� za dod�n� prototypu X10. Sraz utekl jako voda, probrali jsme nov� modely, budoucnost Sony Ericssonu a dal�� zaj�mav� t�mata nejen o SE. Mysl�m, �e pokud budou srazy pokra�ovat v tomto duchu tak nevid�m probl�m na ja�e se op�t sej�t. 3m3


Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
Autor: Curuj Datum: 2009-12-05 11:50:10
tie� by som uv�tal fotky inde ako na fb :)
Autor: Sasakr Datum: 2009-12-04 23:01:33
J� bych tam byl snad nejmlad�� :eek Btw roxe��ku ty tv� fotky jinde ne� na fb nejsou? FB nevedu :cry
Autor: VaRo Datum: 2009-12-04 18:43:01
Z Prahy? Jen z�stupoe PR firmy SE - Ondra se sv�mi d�re�ky.
Autor: miva Datum: 2009-12-04 17:51:04
Mrz� m� �e jsem tam nemohl b�t s v�mi, sice v�s osobn� nikoho nezn�m ale pokecat si s SEmaniakama mus� b�t super, bohu�el u� tenkr�t jak bylo hlasov�n� tak jsem hlasoval pro jin� term�n ( nete� m�la v ten den 18 tak�e to ne�lo) ale pokud se p���t� bude konat tak nesm�m chyb�t zdar v�em a snad p���t� :) Tak m� napad�, kdo tam byl z Prahy?
. Autor: roxetak Datum: 2009-12-04 14:55:13
Dalsie fotky su tu: http://www.facebook.com/inbox/?ref=mb#/album.php?aid=13031&id=1788860157
. Autor: roxetak Datum: 2009-12-04 14:50:50
Dalsie fotky zo zrazu su tu: http://www.facebook.com/inbox/?ref=mb#/album.php?aid=13031&id=1788860157
Autor: 3m3 Datum: 2009-12-04 11:03:23
J� ti d�m Pra��ci.... :zzz

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.