Flac v praxi na Sony Ericssonu Zylo - ano nebo ne?
SdĂ­lenĂ­:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poąli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Neděle, 15. srpna 2010
Sony Ericsson Zylo u¾ nìjakou dobu testuji v redakci, v¹e se ale zatím toèí kolem podpory formátu Flac. My¹lenka poslouchat hudbu v nejvy¹¹í mo¾né kvalitì je fajn, jak si ale vývojáøi poradili s pøevedením do praxe a má vùbec smysl písnièky v tomto formátu hledat a stahovat, kdy¾ ka¾dá je øádovì desetkrát vìt¹í, ne¾ stejná skladba ve formátu MP3? Kromì podpory Flac je Zylo standardním telefonem na platformì A200, právì tato funkce bude pro jeho úspìch rozhodující.
24~71.JPG 28~61.JPG 33~50.JPG 7~114.JPG


Sony Ericsson Zylo je standardním telefonem na platformì A200, který na první pohled pøíli¹ nezaujme. Pokud si jej vyzkou¹íte na¾ivo zjistíte, ¾e telefon se díky zaobleným tvarùm velmi dobøe dr¾í v ruce a pøedev¹ím se pìknì ovládá. Ta nejvìt¹í inovace je ale dobøe ukrytá a troufám si tvrdit, ¾e kdyby se o tom nezmiòovala tisková zpráva, sám od sebe bych na to urèitì nepøi¹el. Jedná se o podporu formátu Flac, který je na rozdíl od MP3 bezztrátový, tudí¾ nabízí výraznì vy¹¹í kvalitu zvuku. Zatímco bì¾ná písnièka ve formátu MP3 má nìkolik MB, stejná skladba ve formátu Flac je øádovì desetkrát vìt¹í a je tedy logické, ¾e nabízí lep¹í zvuk. Tolik øíká teorie, jaké to ale je v praxi? Vyplatí se investovat do vìt¹í pamì»ové karty pro jen mírnì vy¹¹í kvalitu zvuku? Proto¾e ideální je osobní zku¹enost, stáhnul jsem z internetu nìkolik svých oblíbených hudebních alb ve formátu Flac a nahrál je do zapùjèeného Sony Ericssonu Zylo. Plný oèekávání jsem spustil hudební pøehrávaè.

Srovnání jsem tedy provádìl na Sony Ericssonu Zylo, pøièem¾ jsem srovnával MP3 s bitrate 320kbs se soubory ve formátu Flac. Poslouchal jsem jednak pomocí standardnì dodávaných sluchátek k modelu Zylo (jedná se o model MH300), jednak také se sluchátky Koss Porta Pro (má nejoblíbenìj¹í, i kdy¾ vím, ¾e na podobné testy nejsou nejvhodnìj¹í). Je¹tì ne¾ zaènete do svého telefonu sypat skladby ve formátu Flac je vhodné zkontrolovat, zda v nìm máte dostatek pamìti. Jedno album toti¾ klidnì mù¾e mít 500 MB i více a to u¾ není málo, obzvlá¹tì pokud máte rozsáhlej¹í sbírku. Nebudu se moc vìnovat popisu samotného pøehrávaèe, ten je velmi moderní a rychlý a telefon se nijak nezpomaluje ani pøi práci s vìt¹ím mno¾stvím velikých souborù, co¾ je urèitì pozitivní informace. Poslechem a srovnáváním jsem strávil nìkolik hodin a po této dobì si troufám prohlásit, ¾e i na ménì kvalitních sluchátkách ten rozdíl poznat je. Skladby ve formátu Flac jsou zkrátka o nìco bohat¹í a zvuk je plnìj¹í. Jakkoliv se pova¾uji spí¹e za ménì nároèného posluchaèe, Flac si mnì celkem rychle získal a jeliko¾ oblíbených skladeb nemám zase tolik, mo¾ná postupnì na tento formát pøejdu. Podmínkou ale jednoznaènì je telefon, který bude disponovat standardním konektorem. Pøipojovat se pøes nìjakou redukci mi vùbec nevyhovuje a je to komplikace navíc. Sluchátka dodávaná s modelem Zylo jsou perfektní a pokud pou¾ijete Flac, zvuk je výborný a mezi klasickými peckami k mobilním telefonùm prakticky bezkonkurenèní. Pokud jsem tedy na zaèátku èlánku polo¾il otázku, zdali má Flac smysl, odpovìï je ¾e ano.Sony Ericsson Zylo je velmi pìkným telefonem øady Walkman, který svou hlavní inovaci dovednì ukrývá. Právì u hudebních telefonù øady Walkman jsem v¾dy oèekával vìt¹í zamìøení na hudbu, u posledních modelù to u¾ ale nebyla tak docela pravda a zdaleka ne v¾dy tyto telefony pøiná¹ely takové zá¾itky, pro které si je jejich majitelé kupovali. Z tohoto pohledu je podpora formáte FLAC jednoznaènì krokem správným smìrem, poslech hudby se tím dostává zase o kousek dál a aèkoliv jsem tomu pùvodnì moc nevìøil, i s klasickými s telefonem dodávanými sluchátky je ten rozdíl sly¹et. Pokud by telefon nabídnul standardní 3,5 mm konektor jack a k tomu dostateènì velkou pamì»ovou kartu v základním balení, nemìl bych výhrady. Souèasné øe¹ení s Fast portem u¾ ale zkrátka není ono a konkurence z vlastní stáje je pøitom obrovská. V¾dy» napøíklad za podobnou cenu prodávaný model Elm nabídne navíc Wi-Fi, GPS a kvalitnìj¹í fotoaparát. Sice nedisponuje podporou formátu FLAC, jinak ale v nièem nezaostává. Kdoto u¾ s hudbou myslí skuteènì vá¾nì, ten zase naopak podle mnì spí¹e sáhne pøímo po nìjakém klasickém MP3 pøehrávaèi a nebude se spoléhat na telefonu. FLAC tedy vítám, je to zmìna k lep¹ímu ale konkrétnì v pøípadì modelu Zylo si myslím, ¾e jej mnohem více bude prodávat jeho povedený a pøíjemný vzhled a hlavnì perfektní ovladatelnost.

Sony Ericsson Zylo mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson


Komentáře
Příspěvky vyjadřují názory uľivatelů a nejsou nijak redigovány.
Vyhrazujeme si vąak právo příspěvky odstraňovat.
Autor: Sasakr Datum: 2010-08-17 18:53:39
To je blbost ne? Klasickej analog výstup pøeci musí být kvalitnìj¹í, ne¾ nìjaký komprimovaný pøenos pøes BT.
Autor: Joza Datum: 2010-08-15 19:17:17
mám doma HBH-DS980, prubnu a doplním do èlánku a fóra :)
Autor: SkrblĂ­k Datum: 2010-08-15 19:09:42
jo¾o, dovolím si nápad - zkus si nìkde sehnat BT sluchátka a udìlej pokus s nima! z vlastní zku¹enosti vim, ¾e fast-port není dobrý vlastnì v nièem, nato¾ poslouchání MP3jek a navíc zvuku ve vy¹¹í kvalitì (FLAC)... myslí¹ ¾e by si to mohl zkusit?
Autor: Sasakr Datum: 2010-08-15 15:50:12
Nemít to tak malý kontextový klávesy a mít to 3,5 jack, klidnì bych si ho poøídil, proto¾e rychlost na jednièku, zpracování na jednièku s hvìzdièkou a klávesnice opìt na jednièku. K tomu celkový pocit z dr¾ení telefonu na jednièku z hvìzdièkou a je rozhodnuto. Jen¾e krom tìch dvou vý¹e zmínìných nedostatkù se výkon v hrách opìt nehnul ani milimetr a pøipoèteme-li si neduhy nových telefonù na A200, jistá koupì se rozplývá...

Pouze registrovaní uľivatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlaąte se nebo se zaregistrujte.