První pohled klame - fotogalerie èerné varianty Sony Ericssonu Yendo
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 5. bezna 2011
Sony Ericsson Yendo se témìø po roce od svého pøedstavení koneènì dostal na ná¹ trh. Jestli je to dobøe nebo ne nechám na vás, stejnì tak zhodnocení samotného telefonu si nechám a¾ do recenze. Dnes si telefon poøádnì prohlédneme na fotografiích a provedeme také krátké srovnání se Sony Ericssonem XPERIA X10 Mini. Aè se jedná o velmi odli¹né telefony, vzhled je dost podobný a díky souèasné cenì si telefon nejsou zase tak vzdálené, jak by se mohlo zdát. Pojïme si Yendo prohlédnout.
1~143.JPG 2~136.JPG 17~96.JPG 14~109.JPG


Právì povedený vzhled a nízká cena jsou hlavními trumfy nového modelu Yendo, v ostatních parametrech toti¾ telefon dvakrát nezáøí. Kromì tìchto dvou vlastností se Yendo mù¾e spolehnout u¾ jen na logo Walkman a také na dvojici standardních konektorù, které se nachází na horní èásti telefonu respektive (v pøípadì microUSB konektoru) v horní èásti levého boku. Vzhled telefonu je velmi jednoduché a osobnì se mi pøístroj líbí, v¹e je velmi decentní a uhlazené. Konstrukce je dostateènì pevná a na první pohled na sobì telefon nedává znát, ¾e patøí do nejni¾¹í cenové kategorie. Vìt¹í èást pøední strany zabírá dotykový displej, pod kterým se nachází hlavní funkèní tlaèítko, které jsem si ale zatím pøíli¹ neoblíbil. Na pravém boku se nachází dvojice tlaèítek slou¾ící pro regulaci hlasitosti (èi spí¹e jedno dvojtlaèítko), na horní stranì se kromì standardního konektoru 3,5 mm jack potkáte je¹tì se zapínacím (respektive zamykacím) tlaèítkem. Zadní strana je velmi jednoduchá a matná, o to více se mi ale její provedení líbí. Výrobce neexperimentoval a vytvoøil zkrátka jednoduchý telefon. Jak si ale uká¾eme v dal¹ích dnech, co se týká ovládacího prostøedí a funkèní stránky, není v¹e zdaleka tak povedené, jako právì vzhled. Ten ostatnì dnes mù¾ete posoudit sami z pøilo¾ených fotografií.

Sony Ericsson Yendo v èerné barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

5~137.JPG 4~139.JPG 7~130.JPG 8~129.JPG
9~126.JPG 6~129.JPG 3~139.JPG 2~136.JPG
10~128.JPG 11~121.JPG 12~114.JPG 13~111.JPG
14~109.JPG 15~109.JPG 16~104.JPG 17~96.JPG
18~93.JPG 19~90.JPG 1~143.JPG 20~94.JPG

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Skrblík Datum: 2011-03-06 12:31:26
Obluda: pokaï chce¹ mobil nedotykový s alfanumerickou klávesnicí, tak jedinì A200. nedotykový symbian u¾ mi pøíjde zbyteènì komplikovaný, ale poøád celkem fajne. 
kámo¹ mìl vivaz a pøe¹el na právì taky Nokii X8. a mám pocit, ¾e je spokojený, taky mi pøíjde moc fajn narozdíl od vivaze, který jsem málem nìkolikrát vzteky roz¹lapal :D teï má na nìjakou dobu vedle ní je¹tì Xperii X10 a øiká, ¾e andoid je pro fajn¹mekry ale na rychlý a jednoduchý pou¾ívání se moc nehodí (i kdy¾ samo zále¾í na grafický nástavbì). a celkovì - máme doma Samsung Wave a povim ti - pøíjde mi mnohem lep¹í ne¾ android, je jednoduchý a rychlý, jen nejsou aplikaèky :)
Autor: obluda zelená Datum: 2011-03-06 10:50:40
Skrblík: S názorem na A200 souhlasím. Byla to parádní platforma a místo toho, aby vyu¾ili dak¹í potenciál pro zlep¹ení, tak ji trochu o¹kubali. I tak je to stále jedna z nejlep¹ích hloupých platforem, ale u¾ to bohu¾el není ono. A nemyslím, ¾e se to u¾ nìkdy vùbec zlep¹í. Budeme spí¹ rádi, jestli vùbec je¹tì bude. 
 
Co se týká mého mobilu, mám teï Nokii N8, líbila se mi u¾ od pøedstavení, hlavnì díky fo»áku s xenonem. A SE teï nic ani nemá. Vivaz má oproti ní jedinou výhodu, kontinuální AF. A vùbec, jak u¾ Jo¾ka zmiòoval v èlánku, momentálnì SE nic schopného v portofoliu nemá.
Autor: Skrblík Datum: 2011-03-05 19:20:38
no povím ti to asi takhle: pokud si budu kupovat dal¹í hloupý mobil, tak nejdøív za rok a pùl, a pokud SE je¹tì b tu chvíli bude nìco takovýho nabízet, ¹áhnu po tom, nebo» ten kdo A100 a A200 vymyslel byl génius. hovada jsou jen ti co mají na starost ladìní softwaru a marketing, nebo» A200 kle¹tit je to nejhor¹í co mohli udìlat. ale stejnì bych si A200 znovu koupil... 
zato android bych si koupil spí¹e nìkde jinde, SEèku v androidech (zatím) absolutnì nevìøím, ale neøíkám ¾e by se to nemohlo zmìnit. on by se ale výrobce musel zkusit trochu otevøít novým nápadùm a zákazníkùm. 
a toto Yendo budu radìji jen s úsmìvem pøehlí¾et a budu doufat, ¾e nìkomu v SE jen poøádnì hráblo a ¾e u¾ je dávno vyhozený :o)
Autor: Joza Datum: 2011-03-05 15:47:30
Sony Ericsson neskonèí, pro Sony je to a¾ moc veliký k¹eft a mobilní telefony (spolu s tablety) mají stále solidní potenciál... Na stranu druhou nám to portfolio stále chudne...
Autor: Skrblík Datum: 2011-03-05 15:32:56
tento telefon tu mìl být pøed dvìma lety, spoleènì se záplavou Starù a Cookieèek. Dnes, je za ty peníze docela drahý, nebo» nová generace Starù má mít i wifi a snad i GPS, lep¹í a vìt¹í displej.. a co má tohle? ho**o 
tenhle výrobce letos konèí. mìl jsem ho rád, ale po tom co mi pøedvedl s FW u C902 a s kompletním osekáním u Elma u mì skonèil a z mého subjektivního pohledu mu onen krach pøeju, proto¾e tohle nemá dlouhodobou budoucnost. ;)

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.