NovĂ˝ firmware pro Sony Ericsson XPERIA X10 na obzoru
SdĂ­lenĂ­:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poąli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 5. února 2011
Pøed dvìma dny jsme informovali o tom, ¾e se zaèala uvolòovat nová aktualizace pro telefony Sony Ericsson s operaèním systémem Google Android, konkrétnì v pøípadì modelu XPERIA X10 se ale nemusí jednat o poslední aktualizaci a dost mo¾ná se ji¾ brzy doèkáme dal¹í. Svìt navíc pøekvapila informace, dle které bychom se na podzim tohoto roku mìli doèkat oficiálního uvolnìní operaèního systému Android 2.3 Gingerbread pro Sony Ericsson XPERIA X10. Co je na tom pravdy?


Pøed pár dny jsme se doèkali nového firmwaru pro celou rodinu smarptohnù øady XPERIA, minimálnì model X10 se ale u¾ brzy pravdìpodobnì doèká dal¹í aktualizace. Pøipravované novinky zatím nejsou známé, aktualizace ale urèitì potì¹í a minimálnì do doby, ne¾ Sony Ericsson uvolní nové modely na trh, si mù¾eme u¾ívat aspoò nìjakou podporu ze strany výrobce. Jak si mù¾ete prohlédnout na webu PTCRB, Sony Ericsson nyní pracuje na nìkolika verzích FW, které postupnì uvolòuje. Mnohem zajímavìji ale zní informace, která pøed nìkolika dny proletìla internetem. Podle ní by se Sony Ericsson XPERIA X10 mìl na podzim tohoto roku doèkat aktualizace na operaèní systém Gingerbread. Za informací stojí jedna z poboèek spoleènosti, osobnì tomu ale moc nevìøím. Sony Ericsson sice obèas umí pøekvapit, vìt¹inou ale spí¹e negativnì. Pokud ale vezmu informaci do dùsledku - ono je vlastnì úplnì jedno, jestli pravdivá je nebo není. I kdyby se aktualizace nakonec na podzim objevila (èemu¾ sám nevìøím), XPERIA X10 v té dobì ji¾ bude neaktuální telefon a pokud majitelé do té doby vydr¾eli se star¹í verzí operaèního systému, aktualizace na podzim roku 2011 je rozhodnì nevytrhne. Android ve verzi Gingerbread navíc na podzim nebude ¾ádnou novinkou, naopak u¾ mù¾e být uvolnìná dal¹í verze. Pokud je informace nepravdivá, pak se jen potvrdí pøedchozí slova Sony Ericssonu, který dal¹í aktualizaci striktnì popøel. Kde je pravda nakonec uká¾e a¾ èas. Osobnì bych ale na místì Sony Ericssonu u¾ nechal X10 být a soustøedil se na nové modely. I kdyby pro ni uvolnil tøeba Honeycomb, na celkovì nepovedeném vystoupení tohoto telefonu a relativnì negativních zku¹enostech s podporou výrobce to u¾ vùbec nic nezmìní...
Komentáře
Příspěvky vyjadřují názory uľivatelů a nejsou nijak redigovány.
Vyhrazujeme si vąak právo příspěvky odstraňovat.
Autor: Datt Datum: 2011-02-06 11:36:00
Propagovat Arc za kaÂľdou cenu, povaÂľuji za kontraproduktivnĂ­.
Autor: Joza Datum: 2011-02-06 10:54:51
Arc je zatím jediná oficiálnì pøedstavená novinka a pro SE bude dùle¾itá, proto jej hodnì pou¾ívám. A¾ bude pøedstaveno více modelù, budu to toèit
. Autor: tomasmate Datum: 2011-02-06 09:39:01
ta fotka toho arcu je pomaly v kazdom clanku.
Autor: Joza Datum: 2011-02-05 20:42:26
Proto¾e Arc je budoucnost SE, nikoliv pøípadný listopadový upgrade X10...
Autor: v6ak Datum: 2011-02-05 16:31:48
Já tomu Gingerbeardu taky nevìøím. 
 
BTW: Proè ta forka Arcu? 
 
v6ak

Pouze registrovaní uľivatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlaąte se nebo se zaregistrujte.