SEMania má oficiální Facebook - kdo si poèkal...
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Pondl, 7. bezna 2011
Aèkoliv to trvalo velmi dlouhou dobu a v nìkterých chvílích u¾ jsem nechtìl tuto otázku vùbec øe¹it, nakonec se ètenáøi doèkali a bìhem víkendu jsme spustili oficiální Facebook SEManie. Kromì jiného tím zaèal proces postupného omlazení a odladìní celého webu, který se musí pøizpùsobit stále nároènìj¹ím ètenáøùm. Cílem není nic men¹ího, ne¾ abyste v budoucnu na na¹em webu nalezly komplexní informace napøíè celým portfoliem spoleènosti, kromì toho ale mìli mo¾nost diskutovat volnì na jakákoliv témata, která tøeba s telefony souvisí. Uvidíme, jak se nám to podaøí...Hned na úvod dne¹ního krátkého èlánku musím trochu osvìtlit, proè v¹e trvalo tak dlouho. Z vìt¹í èásti za to samozøejmì mohu já, nebo» sociální sítì jako takové jdou zkrátka mimo mì, aèkoliv uznávám, ¾e mají nìco do sebe a ¾e zde je skuteènì prakticky ka¾dý. Sám jsem ale z èasových dùvodù nikdy moc aktivní nebyl a situaci kolem nich v podstatì ani moc neznal, o èem¾ ostatnì svìdèí mé otázky v na¹em fóru o tom, jak co kde nastavit. Druhým dùvodem bylo, ¾e oficiální Facebook u¾ má èeská poboèka spoleènosti zavedený a nechtìl jsem fanou¹ky moc drolit. Faktem ale je, ¾e vlastní stránky zkrátka nabízí mnohem vìt¹í prostor a nejsme takto svázáni ¾ádnými pravidly, navíc pokud se dostateènì zapojí komunita na¹eho webu, mohlo by to na Facebooku výbornì fungovat. Nechtìl bych, aby Facebook nahrazoval na¹e diskuzní fórum, pøeci jen je zde obrovské mno¾ství informací a to v dostateènì srozumitelné formì. Na druhou stranu nìkteré diskuze tøeba o výbìru telefonu se naopak více hodí právì na Facebook, kde se mù¾e diskutovat prakticky neomezenì. Tìch výhod by se samozøejmì na¹lo mnohem více. Po dlouhém èekání a je¹tì del¹ím pøemý¹lení jsme tak o víkendu koneènì spustily oficiální Facebook stránky SEMania.

Samozøejmì je mi jasné, ¾e to není jen o tom stránky zalo¾it, ale také se o nì pak starat. Na¹tìstí mám v tomto smìru po ruce nìkolik ¹ikovných lidí, kteøí budou chod na¹ich stránek na Facebooku zaji¹»ovat. Toto øe¹ení má spoustu výhod, mimo jiné i fakt, ¾e díky nim získáte na nìkteré vìci jiný pohled, ne¾ vám tøeba nabízím já pøímo zde na webu. Osobnì budu na Facebooku spí¹e v ústraní, sám web si bere spoustu èasu. Tím spí¹e jsem ale rád, ¾e si to na starost vzali lidé, na které se mohu spolehnout. Hodnì zvý¹it by se takto mohla pru¾nost v pøedávání nìkterých zajímavostí. Také informace o nìkterých novinkách se budou nepochybnì rychleji ¹íøit a také více diskutovat právì na Facebooku, napsat krátký pøíspìvek a odkaz k nìmu zabere øádovì ménì èasu, ne¾ zpracovat (by» krátký) èlánek nebo bleskovku. Postupem èasu bych chtìl dále upravit kanál na YouTube, kde sice pravidelnì pøibývají videa, dosud jsem jej ale pou¾íval skuteènì pouze jako úlo¾i¹tì a moc neøe¹il dal¹í nastavení nebo tøeba obsah. Právì v tomto ohledu je také co zlep¹ovat, první zmìny u¾ se realizovaly, na dal¹ích se pracuje. Souvisí to také se souèasnou situací Sony Ericssonu - témata na èlánky jsou vyèerpaná a novinky zatím na trhu nejsou, u¹etøený èas se tedy budu sna¾it vìnovat zlep¹ení webu jako celku. Stále ale bohu¾el nikdo z nás neví, kam dál zamíøí spoleènost Sony Ericsson jako taková. Snad se do Velikonoc v redakci doèkám aspoò dvou nových komunikátorù Sony Ericsson.

Oficiální Facebook na¹eho webu najdete zdeKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: roxetak Datum: 2011-05-11 10:51:47
Ako vidim, tak stranka je malo propagovana, admini, ktori dostali na starost tuto stranku na FB sa jej venuju velmi malo. Jozka Cmara pochopim, ten ma dost prace s oficialnou strankou, forom, etc. Okrem jeho a mojich par prispevkov, tam skoro nic nie je. Ziadne novinky, odkazy na clanky, nic ... Mali by sme sa stretnut na najblizsom stretnuti fora semania.cz a pokecat o dalsom smerovani stranky na facebooku a jej adminoch.
Autor: mizzou Datum: 2011-03-07 21:12:57
my z FB sme uz za vodou, vitame tento krok kedze dennodenne tam nazrieme a potesia nove info zo SEManie
Autor: sego Datum: 2011-03-07 19:14:05
Teï u¾ chybí jenom Twitter a máme to kompletní :)

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.