Videopohled na Sony Ericsson Vivaz Pro - kdo a kdy jej nahradí?
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Ptek, 1. dubna 2011
Operaèní systém Symbian je sice stále je¹tì z pohledu absolutních èísel velmi úspì¹ným operaèním systémem, na druhou stranu u¾ ale snad ka¾dému je jasné, ¾e jeho éra je pomalu na konci a mo¾ná u¾ brzy budeme o tìchto telefonech mluvit v minulém èase. Telefony s tímto operaèním systémem dosud nabízí také Sony Ericsson a ve své kategorii patøí mezi naprostou ¹pièku. Pøíkladem mù¾e být tøeba model Vivaz Pro, který nabízí komplexní nabídku funkcí a navíc také pohodlnou klávesnici.
45~31.JPG 46~31.JPG 41~40.JPG 48~28.JPG


Poslední dobou jsem celkem èasto øe¹il otázku svého nového telefonu - u¾ dlouho jsem svùj primární telefon neaktualizoval a tak nìjak bych se rád vrátil k Sony Ericssonu. Pøedev¹ím z dùvodu svého zamìstnání toti¾ nyní pou¾ívám komunikátor BlackBerry ve spojení s firemní po¹tou a slu¾bami BES. Tohle øe¹ení má spoustu výhod a samotné telefony to podtrhují ¹pièkovou klávesnicí a dlouhou výdr¾í. V nìkterých ohledech je ale operaèní systém od spoleènosti RIM docela nemoderní a stávající telefony s Androidem nabízí podstatnì více mo¾ností. Zaèal jsem tedy hledat Sony Ericsson s kvalitní klávesnicí a zjistil jsem, ¾e nejlépe by mi vyhovoval model XPERIA Pro, ten se ale k nám dostane a¾ za pár mìsícù. Hlavnì kvùli testování klávesnice jsem si tedy pùjèil model Vivaz Pro, který nabízí je¹tì operaèní systém Symbian a natoèil jsem o telefonu krátké video. Klávesnice je velmi kvalitní, toté¾ se ale u¾ nedá øíct o pou¾itém operaèním systému. Tato zku¹enost mì ale navnadila právì na model XPERIA Pro - Sony Ericsson vysouvací klávesnice umí a zku¹enost s novinkami Arc a Neo ukazuje, ¾e si s novými telefony skuteènì pohrál a máme se na co tì¹it.Zatím to vypadá, ¾e v¹echny mé nadìje na nástupce modelu Vivaz Pro splní novinka s názvem XPERIA Pro, která v podstatì ve v¹ech smìrech pøiná¹í vylep¹ení v hardwaru a v¹e navíc podtrhuje nejnovìj¹í verze operaèního systému Android. Nové telefony tak nabízí moderní a aktuální systém, i tak mám ale pocit, ¾e Vivaz Pro ani zdaleka nesplnil oèekávání, která v nìj výrobce vkládal. Pøitom operaèní systém Symbian není v telefonech Sony Ericsson o nic hor¹í ne¾ v telefonech Nokia a co se týká hardwaru, byl Sony Ericsson spí¹e vepøedu a komunikátory se Symbianem mìl velmi odladìné. Malá komunita a celkem slabý marketing ale udìlaly svoje a dobrodru¾ství jménem Symbian S60 konèí po trojici modelù, z nich¾ ka¾dý ale urèitì zaujal a patøil mezi ¹pièku. Pøí¹tì u¾ si budeme moci hrát pouze s Androidem. A¾ budoucnost uká¾e, jestli je to dobøe. Proti modernímu operaènímu systému Android ale stávající Symbian moc ¹ancí nemìl.

Sony Ericsson Vivaz Pro mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony EricssonKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.