Sony Ericsson Mix Walkman - hudba s dotykem pro nenároèné (fotogalerie)
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Ptek, 26. srpna 2011
Do redakce vèera dorazil nový Sony Ericsson Mix Walkman a hned jsem se pustil do jeho testování. Mùj první dojem sice pøíli¹ pozitivní není, tøeba se to ale je¹tì povede tomuto telefonu zmìnit. Na úvod jsem si pro vás ale pøipravil fotogalerii tohoto dotykového telefonu. Hned na úvod ale upozornìní - telefon se podle mého vzhledovì moc nepovedl.
1~161.JPG 10~139.JPG 12~126.JPG 13~122.JPG


Aby to dnes nebylo jen o fotografiích, pøiná¹ím vám také své první dojmy smìøující k tomuto telefonu a aèkoliv mì to docela mrzí, pozitivní rozhodnì nebudou. Dejme nyní stranou pou¾itou platformu, která mi opìt evokuje telefony vyrábìné ve spolupráci se spoleèností Sagem a která je (podle oèekávání) úplnì stejná, jako u modelu TXT Pro. Ten hlavní problém dne¹ní novinky je toti¾ podle mého nìkde jinde - výrobce pravdìpodobnì sázel na kombinaci loga Walkman, dotykového displeje, nízké ceny a atraktivního provedení. To poslední ale telefon bohu¾el vùbec nenabízí. Právì vzhled telefonu je pro mì nejvìt¹ím zklamáním. Sony Ericsson Walkman Mix sice není vylo¾enì ¹karedým telefonem, rozhodnì ale není ani ¾ádnou kráskou a jeho design nemá èím zaujmout. Jednoduché èisté linie nejsou ¹patné, ale ne u telefonu s tímto zamìøením. Osobnì bych v tomto smìru urèitì spí¹e sáhl po modelu TXT Pro, který alespoò nabízí kvalitní klávesnici a vzhledovì se dá vybírat hned ze tøí barevných variant. Jaký názor máte na vzhled modelu Walkman Mix vy ètenáøi?

Sony Ericsson Mix Walkman v èerno-zlatém provedení mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson Mix Walkman v èerno-zeleném provedení mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony EricssonKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: MonikaSh Datum: 2011-08-26 12:22:41
To "kovové" orámování je pìkné. Jen aby se to po èase neloupalo. :roll  
Na tìch fotkách vypadá pìknì. ©koda toho sw uvnitø. A karty pod krytem. Vedle tlaèítka "Home" by se hodily aspoò tlaèítka pro hovory nebo "Zpìt" a "C". Ale pøedpokládám, ¾e na tomhle telefonu se dá slu¹nì psát jen nale¾ato.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.