Sony Ericsson slaví desáté narozeniny
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 1. jna 2011
Právì dnes je tomu pøesnì deset let, co vznikla spoleènost Sony Ericsson. Spoleèný projekt dvou do té doby samostatných (a ne zcela úspì¹ných) výrobcù mobilních telefonù dnes slaví desáté narozeniny a tak je podle mého optimální se podívat na to, co za tìch 10 let dokázala spoleènost Sony Ericsson pøinést na trh, co se povedlo více a na co by naopak vedení spoleènost a akcionáøi nejradìji zapomnìli. Této pøíle¾itosti také vyu¾ijeme k malému zamy¹lení nad souèasností a budoucností jak samotného výrobce, tak i na¹eho webu, který u¾ je tady také pár let s vámi...
6~136.JPG 13~114.JPG 18~95.JPG 15~87.JPG


Deset let je v oblasti mobilních telefonù obrovsky dlouhá doba, popsat celou historii by vydalo mo¾ná na men¹í kní¾ku, pokud bychom chtìli být dostateènì podrobní. Proto se pokusím tuto pasá¾ ponìkud zkrátit a v dne¹ním èlánku se zamìøit na nejvìt¹í zajímavosti a okam¾iky, které výrobce provázely. Na nìkteré vìci mù¾ete mít trochu jiný názor, pøedev¹ím v pasá¾ích vìnovaných úspìchùm pota¾mo neúspìchùm spoleènosti jako takové. Proto hned na úvod èlánku doporuèím diskuzi na jeho konci, kde se tì¹ím na va¹e názory k dne¹ním narozeninám spoleènosti Sony Ericsson. Nyní u¾ ale k historii a význaèným modelùm. Právì dnes to tedy je deset let, co vznikla spoleènost Sony Ericsson. Jak u¾ asi plyne z názvu, nová spoleènost vznikla za úèasti dvou firem Sony a Ericsson, pøièem¾ ka¾dá z nich má v nové spoleènosti polovièní podíl. Obì firmy u¾ døíve vyrábìly mobilní telefony, ten pravý rozmach ale nastal a¾ po vzniku nové spoleènosti. Hned na zaèátku nám výrobce pøipravil model T68i, který byl mým prvním telefonem Sony Ericsson vùbec a který patøil k naprosté ¹pièce. Pak u¾ v¹e nabralo rychlý spád, na trh se dostal model T610 a také první z øady komunikátorù s operaèním systémem Symbian UIQ - Sony Ericsson P800. Tomu sice vstup na trh trval velmi dlouho, i tak ale patøil k nejlep¹ím tehdej¹ím komunikátorùm. ©tafetu pak pøevzal model K700i, v¹e u¾ se ale chystalo na uvedení model K750i respektive Walkman varianty W800i. Tehdy nastalo období nejvìt¹í slávy výrobce, kdy kvalita jeho telefonù dosáhla na naprostý vrchol. Od té doby se výrobce nìkolikrát pokusil zastavit pomalý pád, ani do souèasnosti se mu to ale úplnì nepodaøilo a vzhledem k politice výrobce je otázkou, zda se vùbec nìkdy vrátí za¹lá sláva spoleènosti Sony Ericsson. Poslední mìsíce mì ale naplòují optimismem, výrobce dává na trh velmi kvalitní telefony a navíc se mu to daøí vèas. V podstatì ka¾dý týden nyní oznamujeme start prodeje nìkteré z novinek a stále máme o èem psát. Pokud by to podobným zpùsobem fungovalo i do budoucna, pak se o výrobce rozhodnì nebojím.

Tøi nejvìt¹í propadáky v historii spoleènosti


3. místo - Sony Ericsson P990i
Komunikátory s operaèním systémem Symbian UIQ2 ve své dobì dobyly svìt a v podstatì dlouhou dobu nemìly konkurenci. Velmi kvalitní operaèní systém byl podpoøen dostateènì dimenzovaným hardwarem a také dotykový displej patøil k tomu nejlep¹ímu, co se dalo tehdy na trhu najít. Sony Ericsson se rozhodl pro velikou inovaci a pøedstavil novou generaci operaèního systému Symbian UIQ a to s poøadovým èíslem tøi. Na papíøe vypadal telefon témìø dokonale - pøibylo obrovské mno¾ství funkcí, mimo jiné kvalitní fotoaparát s ostøením nebo tøeba podpora sítí tøetí generace a Wi-Fi. Ani po stránce vzhledu telefon nevypadal zrovna ¹patnì a tak to vypadalo, ¾e je zadìláno na poøádný úspìch. Uvedení telefonu na trh ale bylo mnohokrát odlo¾eno a do prodeje se dostal s obrovským zpo¾dìním. Pøesto na nìj spousta u¾ivatelù vydr¾ela èekat a aèkoliv zpo¾dìní atakovalo hranici jednoho roku, papírové parametry stály i v té dobì za to. Brzy se ale ukázalo, ¾e ani velmi dlouhý vstup na trh neznamená jistotu v tom, ¾e se na trh dostane dostateènì kvalitní a odladìné zaøízení. Procesor s ni¾¹ím taktem by se je¹tì dal nìjak pøe¾ít, v té dobì málokterý smartphone nabízel více. Ale katastrofální ¾ravost systému v kombinaci s malou pamìtí operaèní pamìti RAM mìli za následek fakt, ¾e telefon se dlouhou dobu prakticky nedal pou¾ívat. A to jste vùbec nemuseli telefon pou¾ívat naplno, staèilo s ním volat, posílat zprávy a obèas tøeba otevøít internetový prohlí¾eè. Telefon sice papírovì disponoval 64 MB operaèní pamìti, po startu jste ale nemìli k dispozici ani ètvrtinu a s ka¾dým úkonem ¹la navíc rychle dolù. Bìhem nìkolika následujících mìsícù se situace pøeci jen trochu zlep¹ila a výrobce navíc vydal odlehèený model M600i, který sice byl po funkèní stránce trochu slab¹í, ale Symbian UIQ3 u¾ mìl odladìný pro pohodlné pou¾ívání. Je¹tì nyní si pamatuji, ¾e kdy¾ jsem jednou po startu M600i mìl k dispozici 22,5 MB operaèní pamìti, byl to snad rekord (této hodnoty jsem ale dosáhl pouze s firmwarem z modelu W950i a tento telefon mám v této modifikaci doposud). Také u P990i se situace trochu narovnala, telefon se dal dokonce i dobøe pou¾ívat. Promarnìná ¹ance ale výrobce mrzela je¹tì dlouho a aèkoliv nástupce v podobì modelu P1i se stal legendou, nikdy se asi nedozvíme co by se stalo, kdyby Sony Ericsson zvládl u¾ model P990i...
2. místo - platforma Sagem
Sony Ericsson ji¾ od doby svého vzniku nabízel v oblasti hloupých telefonù (tedy pøístrojù bez otevøeného operaèního systému) modely, které patøily k naprosté ¹pièce. Kromì kvalitního hardwaru nechybìl ani odladìný software (aèkoliv to samozøejmì ne v¾dy bylo úplnì bez chyb). Výrobce ka¾dopádnì vyvinul velmi kvalitní platformu A100, následnì pak s modelem K850i uvedl do svìta novou platformu A200, která se s drobnými obmìnami pou¾ívá v podstatì dosud a mezi hloupými telefony ji¾ nìkolik let patøí svou funkèností k naprostému vrcholu. První generace telefonù na platformì A200 obèas trpìla drobnými neduhy, v¹e se ale brzy vyøe¹ilo. Ani to ale výrobci nezabránilo nasadit do svých telefonù platformu Sagem a bohu¾el to neplatí jen pro star¹í telefony, ale ve vìt¹í èi men¹í míøe to obèas platí dosud. Platforma Sagem je nejen funkènì velmi omezená, ale také graficky nepøíli¹ povedená (aè se sna¾í budit dojem plnohodnotné platformy od Sony Ericssonu). Jeliko¾ sám výrobce má skuteènì výbornou vlastní platformu, nechápal jsem nikdy tento krok. I pou¾ití star¹í platformy A100 by telefonùm dalo více funkcí, ne¾ dostaly takto. Navíc se nejeden u¾ivatel cítil po nákupu nového telefonu tak trochu povedený. Jeho nový Sony Ericsson toti¾ tøeba nepodporoval schémátka, nedal se nijak pøíli¹ upravovat, v¹e bylo nastavené napevno. Ani bìh více aplikací souèasnì a dal¹í u¾iteèné drobnosti zde nehledejte. Druhé místo tedy nezíská ¾ádný konkrétní telefon, ale tato nepøíli¹ oblíbená platforma. Snad se jí výrobce brzy nadobro zbaví... Pokud se ale podívám na nìkteré novìj¹í modely,jako je napøíklad Yendo nebo TXT Pro a dal¹í, moc dobrý pocit z toho nemám. Sice u¾ to mo¾ná není tak stra¹né, ale ¹patné vlastnosti a rùzná omezení systému zùstala.
1. místo - Sony Ericsson XPERIA X2

Sony Ericsson dlouhou dobu nabízel chytré telefony s operaèním systémem Symbian UIQ, pøechod k Windows Mobile se ale neobe¹el úplnì bez potí¾í. První model XPERIA X1 pøedstavoval v dobì svého uvedení hotovou revoluci, velmi dlouhý vstup na trh (tady mù¾ete vidìt, ¾e v nìkterých ohledech se výrobce nezlep¹il u¾ nìkolik let) ale jeho úspìch ponìkud sní¾il. Nekvalitní konstrukce a zpoèátku ne úplnì odladìný software se podepsaly pod nepøíli¹ vøelé pøijetí u komunity. Pokud se ohlédneme zpátky, pozdìji vyrobené komunikátory ji¾ neduhy netrpìly a z modelu X1 se nakonec stal kvalitní smartphone, který nìkteøí u¾ivatelé pou¾ívají dodnes. První vla¹tovka tedy nebyla bez chyb, po¹ramocenou povìst mìl tedy napravit nástupce s jednoduchým oznaèením Sony Ericsson XPERIA X2 s kódovým oznaèením Vulcan. Po pøedstavení telefonu a prohlédnutí tiskových fotografií jsem mìl jasno v tom, ¾e tento telefon musím mít. K tomu ale nakonec nedo¹lo a s odstupem èasu jsem za to vdìèný, u¹etøil jsem si toti¾ spoustu problémù. Operaèní systém modelu X2 toti¾ svou odladìností patøil k tomu nejhor¹ímu, co se dalo v tehdej¹í dobì nalézt a ani po nìkolika opravách se telefon pøíli¹ nezrychlil a ani stabilita nebyla zrovna pøedpisová. Na¹e diskuzní fórum se obrovskou rychlostí plnilo stí¾nostmi na tento model a jiné to nebylo ani jinde na svìtì. Krásný hardware byl naprosto znehodnocený nároèným a neodladìným operaèním systémem. Tento model naprosto nesplnil obrovská oèekávání, naopak odstartoval odklon výrobce od operaèního systému Windows Mobile. Komunita toto celé pøijala negativnì a zajímavé je, ¾e telefon se v podstatì nikdy nedoèkal poøádnì fungujícího operaèního systému. V souèasnosti byste v mé sbírce jeden plnì funkèní Vulcan na¹li, ani s nejnovìj¹ím firmwarem ale rychlost není kdovíjak ú¾asná a já si telefon nechávám jako vzpomínku na podle mého nejvìt¹í pøe¹lápnutí v historii spoleènosti Sony Ericsson. Stále platí, ¾e telefon je vzhledovì krásný a hardware by se neztratil ani nyní, model X2 ale více ne¾ kterýkoliv jiný telefon dokázal, ¾e kvalitní software je minimálnì stejnì dùle¾itý, jako pou¾ité ¾elezo.
Tøi nejsvìtlej¹í okam¾iky v historii spoleènosti


3. místo - aktualizace na operaèní systém Android 2.3 pro Sony Ericsson XPERIA X10
Tomuto telefonu se je¹tì budeme vìnovat podrobnìji, podle mého se toti¾ jedná o nejvìt¹í pøíbìh v historii spoleènosti. Proto¾e se mu dostane takto zdvojené pozornosti, tentokrát to odbudu relativnì krátce. Sony Ericsson XPERIA X10 byl prvním telefonem na¹eho oblíbeného výrobce s operaèním systémem Android, pou¾itá verze operaèního systému ale nebyla dlouhou dobu dùvodem k radosti. V dobì pøedstavení telefonu verze 1.6 moc nevadila, na novìj¹í verzi 2.1 se ale èekalo velmi dlouho a konkurence aktualizaci ji¾ dlouhé mìsíce nabízela. Po vytou¾eném pøechodu na novìj¹í verzi se navíc oèekávalo, zdali výrobce pøipraví i dal¹í aktualizaci, která by telefonu dodala ve¹keré funkce, které byly u¾ pøi pøedstavení telefonu slibovány. Dlouhou dobu se nic nedìlo a pouze obèas na internet unikly a» ji¾ více èi ménì pravdivé zprávy o aktualizacích. V¹e nakonec ukonèil sám výrobce kdy¾ oznámil, ¾e ¾ádná dal¹í aktualizace nebude. Hardware telefonu by to bez problémù zvládl, výrobce ale i tak dal¹í vývoj pro X10 popøel. Zvedla se ale obrovská vlna nevole a internet se zaplnil vìtami typu - Sony Ericsson nikdy více. Faktem je, ¾e cena X10 byla a do souèasnosti je nemalá a zákazníci za své peníze oèekávají adekvátní podporu. Té se ale dlouhou dobu nedostávalo. Mno¾ství negativních reakcí pravdìpodobnì pøekvapilo i samotného výrobce a ten se pod nátlakem nakonec rozhodl sáhnout k uvolnìní nového operaèního systému Android 2.3.3 pro model XPERIA X10. Zpìtnì mohu potvrdit, ¾e telefon s aktualizací funguje výbornì a ¾ije nyní u¾ svùj druhý ¾ivot. Výrobce si tak navíc vylep¹il povìst z pohledu péèe o zákazníka a za toto mu v na¹em dne¹ním pøehledu patøí pìkné tøetí místo mezi svìtlými okam¾iky spoleènosti.2. místo - Sony Ericsson P1i
Komunikátor s operaèním systémem Symbian UIQ3 se neobjevil jen mezi nejvìt¹ími propadáky Sony Ericssonu, ale ve¹el se na stupnì vítìzù i mezi nejsvìtlej¹ími okam¾iky. Po katastrofì s modelem P990i se netrpìlivì oèekával nìjaký povedený nástupce  u¾ model M600i ukázal, ¾e by to nemuselo být tak hrozné. Nabídl kompaktní rozmìry a luxusní klávesnici a aèkoliv operaèní pamìti také nemìl na rozdávání, fungoval podstatnì lépe. Pøi¹el ale model P1i a ten se ve své dobì stal skuteènì oblíbeným telefonem, který vrátil Symbianu UIQ ¾ivot. Naprosto neuvìøitelná stabilita telefonu (fungoval celé mìsíce bez nutnosti restartu), opìt velmi kvalitní klávesnice nebo tøeba výborný fotoaparát, to jsou jen nìkterá z lákadel, kterými novinka disponovala. Pokud jste k tomu pøidali solidní vzhled a obrovskou výdr¾, byl zde skuteèný komunikátor. Telefon se doèkal obrovského roz¹íøení, na na¹em fóru jej mìli desítky u¾ivatelù a zlep¹ila se také situace s dostupností kvalitních aplikací. Pokud znamenal P990i veliký krok stranou, pak následující model P1i toto více ne¾ vyrovnal a dal celému operaènímu systému nadìji do budoucna, jednalo se toti¾ o skuteènì luxusní telefon, který nemìl konkurenci a podle toho se mu také daøilo. Pro úplnost je¹tì musíme dodat, ¾e ani velmi solidní úspìch Sony Ericssonu P1i nezachránil tento povedený operaèní systém. Hardware se toti¾ moc nevyvíjel a novìj¹í telefony nedosahovaly na komplexní mo¾nosti modelu P1i, aèkoliv rozhodnì mìly nìco do sebe a díky dostatku pamìti RAM se s nimi pracovalo dobøe. Plnohodnotný nástupce modelu P1i, po kterém spousta u¾ivatelù volala a velmi dlouhou dobu na nìj èekala, se ale nakonec nikdy neobjevil a po nìjaké dobì do¹lo k nevyhnutelné situaci - Sony Ericsson zastavil vývoj Symbianu UIQ, mateøská firma UIQ Technology vyhlásila bankrot a fanou¹kùm tìchto telefonù nezbylo, ne¾ zaèít hledat jinde. Èasto u¾ ale pak nehledali u Sony Ericssonu, ale u jiných spoleèností...  Oficiálním dùvodem pro ukonèení vývoje byl dle výrobce nezájem ze strany zákazníkù a mobilních operátorù. Co¾ o to, zájem byl, jen ty telefony nìjak chybìly...
1. místo - dvojice (trojice) modelù Sony Ericsson K750i (D750i) a Sony Ericsson W800i
Bezpochyby nejúspì¹nìj¹í a nejslavnìj¹í telefony Sony Ericsson spadají z dne¹ního pohledu témìø k zaèátkùm na¹e oblíbeného výrobce. Tehdy toti¾ platilo, ¾e co telefon, to nový etalon na trhu, kterého ostatní musí dohánìt. Bez výjimky pak platilo, ¾e ka¾dý nový telefon posouval mo¾nosti toho pøedchozího o výrazný kus dál. Jasnì nejslavnìj¹í období je pak spjato s vý¹e uvedenými telefony. A není se moc èemu divit. Ve své dobì bezkonkurenèní fotoaparát, dostateèná nabídka funkcí a tøeba skvìlá kvalita hudby zkrátka udìlaly své. Sice nepotì¹ila absence EDGE, ale s tím se dalo bez problémù ¾ít. Telefony to sice nebyly levné, ale ostatní výrobci v podstatì nemìli nic, èím by Sony Ericssonu mohli konkurovat. Kromì standardního modelu K750i pøedstavil výrobce také Walkman variantu W800i, T-Mobile se pak doèkal vlastní varianty tohoto telefonu s oznaèením D750i. Potì¹ila tøeba výborná podpora schémat nebo mo¾nost hodnì telefony upravovat. Právì na tìchto telefonech posléze zalo¾il Sony Ericsson vìt¹inu portfolia a po nìjaké dobì pøe¹el z kvalitní platformy A100 na èasem je¹tì podstatnì kvalitnìj¹í platformu A200. Ka¾dopádnì hloupé telefony tehdy patøily k tìm nejlep¹ím na trhu, co¾ je situace nesrovnatelná s tou dne¹ní. A aèkoliv to sem pøímo nepatøí - pøijde mi to zkrátka ¹koda. Kvalitní a vybavený telefon bez otevøeného operaèního systému prakticky neexistuje a hledá se jen tì¾ko. Pøitom ne ka¾dý chce dotykový displej nebo Android. Najde se v budoucnu nìjaký model, který tøeba nahradí Sony Ericsson W995?
Samozøejmì, ¾e za tìch 10 let se toho stalo podstatnì více, a» u¾ bychom se zamìøili na kroky úspì¹né èi neúspì¹né. Sna¾il jsem se ale vypíchnout to nejdùle¾itìj¹í, co Sony Ericsson a jeho úspìchy pøímo ovlivnilo. Pøiznávám na rovinu, ¾e zatímco tìch negativních okam¾ikù jsem hned vìdìl nìkolika a musel vybírat ze spousty vìt¹ích èi men¹ích problémù, pøi hledání svìtlých okam¾ikù to bylo docela tì¾ké. Vìt¹ina nejkvalitnìj¹ích produktù se objevila ji¾ v první polovinì existence spoleènosti. Tehdy jsem ale sám byl je¹tì docela mladý a vùbec jsem je¹tì na webu nefiguroval. Zlaté èasy modelù T68i, T610, T610, K700i a K750i jsem sledoval hodnì zdaleka a do èela webu jsem se dostal a¾ v okam¾iku, kdy u¾ se výrobce zaèal utápìt ve vlastních problémech, které ve vìt¹í èi men¹í míøe pøetrvávají dosud. Napøíklad na pomalé uvádìní telefonù na trh si stì¾ujeme u¾ nìkolik let a zmìna je zatím v nedohlednu. Abych ale jen nekritizoval, v posledních týdnech u¾ se pøeci jen vìci daly do pohybu a novinky pøichází na trh vèas. Také slibované aktualizace operaèního systému Android nemají zpo¾dìní, výrobce ji dokonce vypustil na svìt o mìsíc døíve, ne¾ pùvodnì oznámil a to rozhodnì potì¹í. Ale tøeba dostupnost modelu XPERIA Pro je tristní, poøád ale na tento telefon èekám. Také odladìnost telefonù pøi vstupu na trh není v¾dy zrovna dokonalá a v poslední dobì to nìkolikrát platilo tøeba v pøípadì kvality fotoaparátu. Spousta vìcí se ale zase mìní smìrem k lep¹ímu, výrobce se sna¾í více spolupracovat s mateøskou firmou Sony a pøiná¹í do svých telefonù mnoho inovací. Potì¹í také napøíklad rozhodnutí o oficiálním odemknutí bootloaderu, kdy dal výrobce mo¾nost komunitì aktivnì si upravovat telefony dle obrazu ka¾dého u¾ivatele.Nejvìt¹í pøíbìh v historii spoleènosti

Docela dlouho jsem pøemý¹lel, o nejvìt¹ím pøíbìhu v historii spoleènosti Sony Ericsson. A» jsem se na to ale díval z jakéhokoliv pohledu, v¾dy mi v tomto smìru jako nejvýraznìj¹í model vy¹el Sony Ericsson XPERIA X10. Ta se tak mezi nejdùle¾itìj¹ími okam¾iky celé spoleènosti objevuje hned dvakrát, já si ale myslím, ¾e tato zdvojená pozornost je vzhledem k okolnostem zaslou¾ená. Na následujících øádcích se vás pokusím pøesvìdèit o tom, ¾e tento výbìr je správný. Sony Ericsson XPERIA X10 byl pøedstavený ji¾ v roce 2009 a v té dobì znamenalo jeho uvedení malou revoluci. Výrobce se na poli chytrých telefonù stále je¹tì hledal - Symbian UIQ3 ji¾ byl mrtvý, model XPERIA X2 ukázal, ¾e ani Windows Mobile nejsou v podání Sony Ericssonu tím pravým. A ani poslední pøekvapení Satio nepøineslo ký¾enou zmìnu, aèkoliv v mnoha smìrech se jednalo o velmi zajímavý telefon. Právì z vý¹e zmínìných dùvodù jsem pøedstavení nového telefonu hodnotil velmi støízlivì a hlavnì byl zvìdav, jaký vlastnì Android jako takový bude. Do té doby jsem toti¾ s tímto operaèním systémem mìl naprosté minimum zku¹eností. Ji¾ na podzimním srazu na¹eho webu jsme si telefon mohli na¾ivo osahat a obrovský displej v kombinaci s povedeným designem vypadal skuteènì famóznì. Ji¾ v té dobì se ale hodnì mluvilo o pou¾itém operaèním systému. Ne ¾e by Android byl ¹patnou volbou, souèasná situace na trhu je dùkazem, ¾e se jednalo o jediné správné øe¹ení.Výrobce ale dlouhou dobu nechal v telefonu Android ve verzi 1.6 a ten v mnoha ohledech nesplòoval nároky na moderní operaèní systém. Dlouhé mìsíce po vstupu telefonu na trh se objevovali spekulace o tom, kdy se pro telefon objeví aktualizace na Android 2.1 (kterou hned na úvod prodeje pøislíbil sám výrobce) a také jestli náhodou Sony Ericsson nepøipraví následnì i dal¹í aktualizace. S velikou slávou se nakonec výrobce odhodlal vypustit nový operaèní systém a byla z toho skuteènì sláva. Telefon se posunul na novou úroveò a u¾ivatelé byli nìjakou dobu spokojeni. Netrvalo to ale dlouho a na scénì byl Android 2.2 se spoustou novinek, jako je tøeba instalace aplikací na pamì»ovou kartu nebi tethering. Sony Ericsson stran pøípadné aktualizace dlouho mlèel, obèas ale unikla nìjaká informace z lokálního zastoupení výrobce nìkde po svìtì o tom, ¾e se na v¹em urèitì pracuje. Více èi ménì spokojenì jsme tedy pou¾ívali X10 s operaèním systémem 2.1 a mezitím se na XDA horlivì pracovalo na prolomení bootloaderu. Právì zabezpeèení telefonù je jednou ze silných stránek výrobce a tøeba majitelé modelu X2 o tom vìdí své. Root byl k dispozici velmi rychle a nové ROM se také zaèaly objevovat, v¹e ale bylo postavené na klasickém Androidu ve verzi 2.1, tak¾e nové funkce moc nepøicházely. Výrobce se nakonec rozhodl ukonèit ve¹keré spekulace a na svém webu oficiálnì oznámil, ¾e Sony Ericsson XPERIA X10 se u¾ ¾ádného nového operaèního systému nedoèká. A zaèaly se dít veliké vìci...V podstatì po celém svìtì se docela hlasitì ozvala komunita se svým nesouhlasem. Sony Ericsson s tím evidentnì tak nìjak poèítal a dost lidí si myslelo, ¾e ubìhne pár týdnù a bude klid. Ten ale stále nepøicházel a na internetu se stále více u¾ivatelù vyjadøovalo v tom smyslu, ¾e za souèasné situace ji¾ nikdy více telefon znaèky Sony Ericsson. Ono se není úplnì èemu divit, nìkteré z funkcí, které byly oznámeny pøi zaèátku prodeje telefonu, toti¾ zákazníci stále nemìli k dispozici a hodit u¾ivatele, kteøí za X10 zaplatili nemálo penìz, pøes palubu se neukázalo jako dobré øe¹ení. Èas bì¾el, ale neklid neustával, naopak spí¹e gradoval. Sony Ericsson získal bìhem nìkolika týdnù obrovské mno¾ství negativní publicity a nedaøilo se mu s tím cokoliv udìlat. Ztratit nìkteré u¾ivatele by nebyl takový problém, tím je ale ztráta lidí, kteøí ovlivòují svými názory lidi kolem sebe. Sám jsem celou dobu byl pøesvìdèený o tom, ¾e se nový operaèní systém skuteènì chystá a jeho vydání je jen otázkou èasu. Po oficiální zprávì Sony Ericssonu, která ale tento vývoj popøela, jsem u¾ ale pøestával vìøit také já. Pøi¹el ale bøezen leto¹ního roku a krátce po pøedstavení nìkolika novinek Sony Ericsson pøi¹el se ¹okující informací. Sony Ericsson XPERIA X10 mìla ve druhé polovinì roku obdr¾et zcela nový operaèní systém a dokonce nikoliv Froyo (Android 2.2), ale dokonce pøímo GingerBread (Android 2.3), tedy stejný operaèní systém, jaký funguje v ostatních novinkách z leto¹ního roku. Výrobce údajnì získal pøi vývoji nových telefonù dostatek zku¹eností na to, aby je implementoval i do star¹ího modelu X10. V souèasnosti ji¾ nìjakou dobu je nový operaèní systém dostupný a tento krásný komunikátor s ním za¾ívá ji¾ druhé vzkøí¹ení z popela. Funguje skuteènì krásnì a aèkoliv u¾ má dva roky, stále patøí k tomu nejlep¹ímu na trhu. Komunita tedy dokázala nìco, co se v podobném rozsahu moc èasto nevidí - dokázala zmìnit rozhodnutí spoleènosti Sony Ericsson a já jen doufám, ¾e v podobných otázkách to pøí¹tì pùjde rovnou.


SEMania - minulost, souèasnost a budoucnost

Aèkoliv to sem pøímo nepatøí, dovolím si také pár øádkù na adresu na¹eho webu. Také ten je zde s vámi ji¾ spousty let a za tu dobu pro¹el docela bouølivým vývojem, který ale v posledních letech relativnì utichl a v¹e smìøuje konstantním smìrem. Nechám na vás, jak jste s vedením webu spokojeni, faktem ale je, ¾e souèasná situace s sebou pøiná¹í výhody i nevýhody. Výhodou je, ¾e se ve vedení nikdy nedohadujeme, drobným ¹kraloupem je ale fakt, ¾e se ani nemám s kým dohadovat, ale obèas v tomto smìru rád pomù¾e nìkterý ze ètenáøù. Sony Ericsson v letech minulých ne v¾dy èinil správná rozhodnutí a jejich výsledkem nebyla jen ¹patná hospodáøská situace, ale také postupný rozpad komunity. Ten se projevil jak v celosvìtovém ¾ebøíèku, tak také na na¹em webu, ze kterého prakticky od poèátku lidé jen a pouze odcházeli. Pokud to vezmu do dùsledku, bìhem tìch let na SEManii jsem byl snad jediný, kdo neodcházel, ale naopak pøicházel. Za¾il jsem nìkolik ¹éfredaktorù a také doby, kdy bylo na webu spousta moderátorù a velmi aktivních u¾ivatelù. Tyto doby jsou nyní ji¾ nenávratnì pryè a troufám si øíci, ¾e u¾ se pravdìpodobnì ve stejném rozsahu nikdy nevrátí. Pøi pohledu na politiku spoleènosti za nìkolik posledních let se ostatnì není moc èemu divit, výrobce èasto úspì¹nì hledal cesty, jak své pøíznivce (slu¹nì øeèeno) nazlobit co nejvíce. Jak jsme si navíc ukázali na nìkterých pøípadech vý¹e, z nìkterých chyb není výrobce schopen se pouèit dokonce ani po nìkolika letech a to u¾ je skuteènì co øíct. Chtìlo by to nìjaký svì¾í vzduch do vedení spoleènosti.

Èlovìk by se ale nemìl k minulosti zase tak moc vracet, spí¹e se zamìøme na budoucnost. Rád bych tohoto výroèí ale vyu¾il a takto zpìtnì rád podìkoval lidem, kteøí webu kdykoliv pomáhali, a» ji¾ jakoukoliv cestou. Pùvodnì jsem tady chtìl konkrétní lidi vyjmenovat, jistì bych ale nìkoho zapomnìl, proto radìji volím tuto cestu. Jak vidíte budoucnost Sony Ericssonu dále vy, na¹i ètenáøi? V dobì, kdy jsem tento èlánek zaèal psát (únor tohoto roku), pøedstavil Sony Ericsson kvarteto komunikátorù s Androidem, hloupé telefony ale ignoruje a o jejich budoucnosti pøíli¹ nemluví. Také komunikátory s Windows Phone 7 jsou zatím otázkou budoucnosti. Pevnì vìøím, ¾e Sony Ericsson letos nebude jen o Androidech, to u¾ ale vy (i já) v dobì ètení tohoto èlánku víte. Na závìr snad je¹tì nìjakou prognózu (tyto øádku také pí¹u v únoru leto¹ního roku) - osobnì si myslím, ¾e v dobì tìchto narozenin Sony Ericssonu u¾ budu ¹»astným majitelem dvojice komunikátorù Sony Ericsson, moc se mi líbí modely Play a Pro. Snad se mi podaøí je do dne¹ního dne získat... Dominantním prvkem u Sony Ericssonu zùstanou telefony s Androidem a na trhu stále není ¾ádný komunikátor na¹eho oblíbeného výrobce, který by disponoval dvoujádrovým procesorem. Èlánek si dovolím zakonèit nìkolika málo údaji k sobì samému - za dobu pùsobení na fóru jsem napsal pøes 4000 pøíspìvkù, na fóru jsem ale strávil hodnì pøes tisíc hodin. V galerii najdete pøes 12 tisíc obrázkù a fotografií, které jsem zde dal. Pøímo na webu pak je pøibli¾nì 900 èlánkù, recenzí, návodù a bleskovek, které jsem zatím stihl napsat. Nìkdy si øíkám, kdy se to asi zastaví...

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: borixeus Datum: 2011-10-02 19:01:48
Za nejvìt¹í chybu bych oznaèil pohøbení UIQ. Kdyby to tehdy SE podpoøil kvalitním HW a ¹petku kvalitnìj¹ím vývojem, tak se nemusel do známé krize vùbec dostat. 
Nejpovedenìj¹í produkty, co se nadèasovosti vzhledem ke konkurenci týèe, byly IMHO T39 a T68 (i pár kouskù T39 se vyrábìlo je¹tì pod SE, jeden mám je¹tì nìkde zahrabanej), proto¾e do té doby byla tato znaèka (tedy hlavnì Ericsson) symbolem vývoje a nových technologií, poté u¾ jen dr¾ela krok s konkurencí - nikdy nemìly nic navíc (tro¹ku lep¹í fo»ák nebo pøehrávaè nepoèítám).
Autor: DaNnilaN Datum: 2011-10-01 23:04:48
Velmi pìkný èlánek. Pozitivních bodù v historii spoleènosti je více jenom se lidem více zaryjí do pamìti ty negativní, a proto vám mù¾e pøipadat, ¾e jich je mnohem více. já si naopak myslím, ¾e X1 je velmi dobrý telefon ta svoji dobu nemìl kromì HTC Touch HD konkurenci a jsem ji¾ 2,5 rokù ¹»astným vlastníkem tohoto telefonu. Neøíkám, ¾e bych nemìnil jenom èekám na nový SE s dvoujádrem (vím, ¾e zatím to je zbyteènost, ale já mam v¾dy 1 telefon na dlouho) nebo nìjaké HTC s lep¹ím fotoaparátem, vzhledem nebo alespoò zvukem. Panu Josefovi bych chtìl podìkovat za práci na webu. Pí¹ete velmi dobré èlánky a co je hlavní: umíte SE taky zkritizovat a ne je jenom chválit jak vidím na jiných vebech vìnovaných jiným znaèkám napøíklad na tom o jabkách. Va¹e rady byly také mi a mým známým nápomocny a zato Vám dìkuji a pøejí je¹tì hodnì èasu stráveného na tomto webu. Doufám, ¾e to budou veselé èasy a ¾e SE pøedstaví nìco z dvoujádrem, novým systémem- Meego, WP a pøíjde na trh rychle Xperia Pro. Taky doufám, ¾e negativních zpráv bude ménì a ¾e se SE u nás dostane zpìt na 2. místo pøed Samsung nebo zkomírající Nokii. Je¹tì jednou chválím za Va¹i práci. Jen tak dál!
Autor: MonikaSh Datum: 2011-10-01 20:04:46
Mì P1i minula, proto¾e nemìla EDGE. X1 a X2 byly opravdu ne¹tìstí.
Autor: chaney Datum: 2011-10-01 16:01:07
Tøeba uvádìní nových modelù do prodeje se zlep¹ilo. V èlánku je to zmínìno okrajovì, nicménì souhlasím s tím, ¾e toto se dá pova¾ovat za dal¹í milník znaèky. Myslí, ¾e by se tak dalo psát hodnì, hodnì dlouho. A jako dlouholetého a zku¹eného redaktora se chci zeptat, jesli by nebyla nìjaká mo¾nost získat názor od výrobce èi zastoupení, jestli to vidí podobnì. Otázka je, jak by se mu chtìlo pøiznávat neúspìchy.
Autor: Joza Datum: 2011-10-01 14:33:09
Proè ¹koda, ¾e byl psát s pøedstihem? Kompletnì dopsán byl a¾ tento týden. A dle mého se za poslední rok nic skuteènì revoluèního nestalo... A ano, èlánek mohl být i mnohem del¹í, ale to u¾ by jej ne ka¾dý pøeèetl
. Autor: chaney Datum: 2011-10-01 13:52:41
Pìknej èlánek, s vìt¹inou se ztoto¾òuji. Pár "milníkù" mi tam trochu chybí, ale to by ten èlánek musel být nìkolikanásobnì del¹í. ©koda ¾e byl psán s takovým pøedstihem. 
Ze v¹eho nejvíc by mì zajímala reakce od výrobce.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.