Cyanogen ROM 7.1.0.1 v malých komunikátorech Sony Ericsson - co pøiná¹í (2x video)
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Andy Butkaj   
Pondl, 31. jna 2011
Pøed nìkolika týdny jsme se doèkali uvolnìní oficiální Cyanogen ROM pro vìt¹inu nových telefonù Sony Ericsson, výsledek ale dle mého zatím nedosahuje na na¹e oèekávání. Ne ¾e by se nové ROM chovaly v komunikátorech na¹eho oblíbeného výrobce nìjak zásadnì ¹patnì, proti defaultní verzi ale nepøiná¹í témìø nic navíc. Nabízí se tedy otázka, jestli má Cyanogen ROM smysl na telefonech, u kterých se sám výrobce pravidelnì stará o aktualizace systému...


Nebudu to zbyteènì dlouho natahovat, ní¾e si mù¾ete prohlédnout dvì videa s ukázkou bìhu Cyanogen ROM na Sony Ericssonech XPERIA Mini a XPERIA Mini Pro. Aèkoliv sám rád testuji v¹emo¾né úpravy a svùj telefon se v¾dy sna¾ím v tomto smìru dotáhnout do konce, Cyanogen mì nikdy pøíli¹ nezaujal a ani e zaèátkem oficiální podpory na¹ich telefonù se na tomto pohledu nic nezmìnilo. Samozøejmì, ¾e Cyanogen nabízí nìco navíc, na stranu druhou ale podobné funkce èasto dostanete i ve standardní ROM s trochou snahy, navíc ale pøi zachování v¹ech ostatních funkcí, grafiky systému a vylep¹ení od výrobce. vy¹¹í verze Androidu je sice fajn, v tomto smìru u¾ se ale ladí spí¹e detaily a tøeba verze 2.3.7 nenabízí z mého pohledu nic zásadního k tomu, aby mì to donutilo opustit odladìný Android 2.3.4, který se v souèasné dobì v komunikátorech Sony Ericsson nachází. Rád si poslechnu také va¹e názory - Cyanogen ROM je bezpochyby nejoblíbenìj¹í custom ROM pro telefony s Androidem na svìtì, tak nìjak ale získávám pocit, ¾e má smysl pouze tam, kde nìco odflákl výrobce telefonu. Pokud se tento pravidelnì stará o aktualizace svého zaøízení na aktuální Android, dùle¾itost Cyanogen ROM se podle mého sni¾uje. Sám jsem zvìdav, co pøinesou pøí¹tí verze. Pokud ale Sony Ericsson oficiálnì uvolní nový Android Ice Cream Sandwich pro své telefony roku 2011 (a o tom jsem naprosto pøesvìdèený), pak si neumím pøedstavit, co by mi musel Cyanogen nabídnout, abych k nìmu pøe¹el...

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: Spaidy96 Datum: 2011-10-31 14:42:04
Neustale hlasite ze tahle rom vpodstate je zbytecna.Na telefony s oficialnim androidem 2.3.4 nema cenu ji tam davat.S tim souhlasim,ale co telefony ktere nemaji oficialni android 2.3.4? Hlavne na tyhle telefony je urcena tahle room.Sam mam xperi x10 mini pro a bez neoficialni rom si nedokazi telefon predstavit.Muzete tedy ukazat jak to funguje na techto telefonech?

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.