Sony Ericsson XPERIA Ray míøí do nabídky operátora O2
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 31. prosince 2011
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.


Sony Ericsson XPERIA Ray patøí mezi telefony, které pøed nìjakou dobou obdr¾eli oficiální alfa verzi operaèního systému Android Ice Cream Sandwich a v souèasné dobì je ji¾ tato alfa verze natolik upravená, ¾e je ROM plnì pou¾itelná a funguje zde prakticky v¹e, co by fungovat mìlo. Navíc Sony Ericsson oznámil, ¾e model Ray bude jedním z tìch, kteøí aktualizaci na nový operaèní systém obdr¾í jako první. Z tohoto telefonu se tak stává velmi pìkný stylový komunikátor za rozumnou cenu. Sám nyní v rámci svého zamìstnání vybírám nový telefon a aèkoliv stále inklinuji ke komunikátorùm s kvalitní hardwarovou klávesnicí (modely Mini Pro a také vìt¹í Pro), nedávno jsem se na èas vrátil právì k modelu Ray a je velmi reálné, ¾e mo¾ná budu pou¾ívat právì tento telefon. Velmi jemný displej nabízí skuteènì luxusní podívanou a design telefonu také témìø nemá chyby. Sice mi trochu chybí samostatná spou¹» fotoaparátu, to je ale asi jediná vìc, která mi na telefonu trochu pøeká¾í. Potì¹í ale naopak ètveøice barevných variant, osobnì preferuji tu zlatou. Sám jsem zvìdav, jak si Ray v nabídce operátora O2 povede.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: Owe Datum: 2011-12-31 17:58:36
Skvìlá zpráva, spousta lidí by ale bylo rad¹i, kdyby se do portfólia prodávaných modelù u operátorù zaøadil taky krasavec Xperia Mini a doplnil tak kolegu Mini Pro, je¾ je aktivnì u v¹ech tøech nejvìt¹ích operátorù prodáván. Tato absence je dle mne hodnì znát a lidé proto kupují galaxy mini :upset

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.