" />
Sony Ericsson a Vánoce 2010 - máme prodáno dost, pracovat zaèneme zase pøí¹tí rok | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Pondl, 8. listopadu 2010
Sony Ericsson u¾ nìkolik mìsícù pracuje se ziskem a aèkoliv jeho situace není zdaleka rù¾ová, vedení spoleènosti to oèividnì vyhovuje. Práce na aktualizaci operaèního systému Android pravdìpodobnì zamìstnala v¹echny in¾enýry a vývojáøe, které má spoleènost k dispozici a podle toho to vypadá se souèasným portfoliem. Aèkoliv Sony Ericsson nabízí nyní spoustu zajímavých telefonù (respektive jich nabízí více, ne¾ kdykoliv døíve), rozhodnì nejsem spokojený. Za poslední pùlrok výrobce nepøedstavil ¾ádný výraznìj¹í telefon a blí¾ící se Vánoce jej evidentnì nechávají chladným.
10~121.JPG 1~132.JPG 19~85.JPG 12~97.JPG


Kdy¾ jsem loni touto dobou mìl poprvé v ruce prototyp Sony Ericssonu X10, urèitì jsem nepøedpokládal, ¾e i v souèasné dobì to bude vrchol nabídky Sony Ericssonu. V první polovinì tohoto roku spoleènost pøedstavila nìkolik zajímavých telefonù a výraznì roz¹íøila své portfolio, k dokonalosti to ale má stále daleko. Obèas bohu¾el mám pocit, ¾e to vidí úplnì v¹ichni kromì samotného vedení spoleènosti. Za poslední mìsíce jsme se nedoèkali pøedstavení nièeho, co by stále za øeè a to i pøes veliká prohlá¹ení ¹éfù spoleènosti. Navíc výrobce nestíhá na ná¹ trh dodávat ani telefony, které mìly svou cenou zaútoèit na vánoèní trh. Modely X8 a Yendo (levné dotykové pøístroje) nabírají ka¾dým dnem stále vìt¹í zpo¾dìní a zatím stále není jasné, kdy se oficiálnì objeví u nás v prodeji. Vánoce jsou pro ka¾dého výrobce èasem, kdy se na poslední chvíli sna¾í vylep¹it své statistiky za celý rok a jeliko¾ zákazníci v tomto období nakupují skuteènì více, vìt¹inì se to podaøí. Sony Ericsson se rozhodl zaútoèit telefony, které pochází ze zaèátku tohoto roku a u kterých navíc prakticky od zaèátku prodeje neklesla cena. Sice nejsem ¾ádný ¹pièkový analytik, ale tohle mi jako správná cesta rozhodnì nepøijde. Sebeuspokojení je fajn, Sony Ericsson má pestøej¹í portfolio ne¾ kdykoliv pøedtím, bohu¾el ale na nìm opìt pøestává pracovat.

Sony Ericsson se sice ji¾ nìkolik mìsícù nepohybuje ve ztrátì, pøesto nejsem se souèasnou situací ve spoleènosti spokojený. To ¾e firma trochu zaèala vydìlávat je sice fajn, ale rozhodnì to neznamená, ¾e by výrobce mìl polevit v práci. Osobnì v této chvíli vidím pouze dvì mo¾nosti zhodnocení toho, co se v Sony Ericssonu dìje. Mo¾ná se usilovnì pracuje na novém portfoliu, které bude brzy pøedstaveno a ve velmi krátké dobì (nejpozdìji únor pøí¹tího roku) uvedeno na trh. Rozhodnì by to bylo fajn a tøeba by se výrobce opìt posunul o nìco málo dál. Z historických zku¹eností ale tomuto pøíli¹ nevìøím a aèkoliv to øíkám nerad, mnohem pravdìpodobnìj¹í se mi jeví varianta èíslo dvì. Tedy ¾e výrobce jen èeká, ¾e se budou jeho telefony skvìle prodávat a nebude potøeba ¾ádných inovací. Výrobce je nyní ziskový i díky tomu, ¾e propustil spoustu zamìstnancù. Nìkdy ale mám pocit, ¾e museli odejít schopní lidé z rozmanitých pozic, kteøí tøeba se situací ve spoleènosti nebyli úplnì spokojeni, ne¾ ti, které by bylo mo¾né jednodu¹e postrádat.

Neschopnost spoleènosti zajistit døívìj¹í aktualizaci operaèního systému Android vylo¾enì bije do oèí, prakticky nulová aktivita v posledních mìsících je pak jen smutným dùkazem toho, ¾e není v¹echno jak by mìlo být. A nemusíme chodit ani daleko, staèí se podívat na situaci v Èeské republice a na souèasnou nabídku telefonù Sony Ericsson u operátorù, kteøí stále prodávají obrovské mno¾ství telefonù a jako takoví jsou pro výrobce velmi atraktivním partnerem. Jeliko¾ mám spoustu známých na mnoha místech, jsem stále dokola svìdkem toho, ¾e jednání v tomto smìru zkrátka nefungují. Jak jinak si pak vysvìtlit, ¾e tøeba v nabídce spoleènosti O2 najdeme ménì telefonù Sony Ericsson, ne¾ tøeba komunikátorù BlackBerry? Nemluvì o tom, ¾e i Aligator nabízí stejný poèet telefonù. Nedá se to bohu¾el nazvat jinak ne¾ ostudou... Prakticky nulový marketing u¾ je pak jen tøe¹nièkou na dortu, který ale za souèasného stavu akcionáøùm dlouho chutnat nebude.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: VaRo Datum: 2010-11-09 20:46:57
s Jo¾kovým ..."nabízí nyní spoustu zajímavých telefonù"... si dovolím nesouhlasit. Já osobnì nyní v portfóliu SE ¾ádný zajímavý model, bohu¾el, nevidím, tudí¾ prvnì v ¾ivotì od vzniku znaèky SE, nemám pøístroj této znaèky... :-(
. Autor: mizzou Datum: 2010-11-08 21:22:19
Nebudte vsetcia taky skepticky, SE nie je na tom tak najhorsie, raz sa nam nepaci ked predstavia novy model a trva vecnost kym ho uvedu do predaja, teraz zase ze nic podobne sa nedeje, a mozno sa prave deju velke dobre utajene veci kedy od predstavenia bude kratka chvila do ich uvedenia na trh, to je za prve a za druhe staci si pozriet grafy predajnosti na ruskom trhu popri ktorom su nase dva staty blsincami, SE je po Nokii 40% a Samsungu 20% treti so 16% pred HTC 7% a LG 6%, dalej v desiatke nizsej kategorie mobilov 7.500-10.000 rublov je poradie 1. Nokia 5530 XPress Music (45,2%), 2. SE X8 (19,4%), 3. SE X10 mini (9,5%)... 8. SE Hazel (1,6%), 9. SE C901(1,5%), a vo vyssej kategorii mobilov nad 10.000 rublov kraluje SE X10 (12,6%) pred Nokiou N8 (11,2%), tretim HTC Desire (6,1%), stvrtou Nokiou X6 (5,5%) a piatym iPhonom 4 (5,1%), mimo nie je ani SE Vivaz na osmom mieste s 3,7%........ slusne, vsak, ja im napriek vsetkemu co sa deje a popise nadalej doverujem a uprimne drzim palce, len tolko som chcel ;)
. Autor: zdeek Datum: 2010-11-08 19:46:39
Vodafone má X8 v nabídce za 4177 Kè ;)
Autor: MonikaSh Datum: 2010-11-08 19:26:36
®e by si vzali pøíklad z Amigy? 
Taky android nechci. Jediné a zøejmì vychytané zaøízení s WM6.5 je Aspen, øekla bych.
Autor: Ganimed Datum: 2010-11-08 15:17:33
s tema operatorama a jejich nabidkou taky nesouhlasim. Bohuzel situace SE u nasich operatoru se da prirovnat k Farme zvirat od Orvela kdy operatori jsou jen nenazrana tupa prasata, a SE jen hloupa figurka slepice kterou stejne odepisou protoze si necha nadelat na hlavu.
. Autor: p.e.t.r.a.s. Datum: 2010-11-08 12:50:36
SE stále a neustále bohu¾el ukazuje svou zvlá¹tní schopnost v¹e dokonale pohnojit. Vyrobí dalo by se øíci ¹pièkový mobil. Ne¾ se dostane na trh tak je v podstatì dokonale zastaralý(díky neustálým odkladùm). Kdy¾ u¾ se jim podaøí nìco vyrobit co se relativnì prodává tak tomu zase nevìnují dostateènou péèi a je¹tì od toho uteèou pryè. A krom Vivazu SE nevyrobil nic co by mì nadchlo natolik,¾e bych uva¾oval o koupi. Asi to bude i tím,¾e jsem zapøísáhlý nepøítel androidu. Ale i tak X10 je sice pádlo a celkem dobøe vybavené,ale opìt zazdí to zastaralou verzí OS a potencionální zájemce to ¾ene do náruèe konkurence. Tak¾e opravdu nechápu kam tím SE míøí? Je to moc velká ¹koda.
. Autor: xsarahdi Datum: 2010-11-08 08:28:06
s tým prvým súhlasí...musia nieèo e¹te tento mesiac vypusti»... 
po druhé...je to asi iba v ÈR...u nás operátory majú skoro celé portfólio 
02,ORANGE aj T-mobile majú 7 typov SE telefónov... 
v T-mobile SK je to najviac z výrobcov a u ostatných má viac iba NOKIA 10 respektíve 12.. 
tak¾e ja to vidím,¾e je to IBA v ÈR a tamoj¹ie zastúpenie... 
v Európe je asi podobne ako na Slovensku 

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >