" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA Neo v redakci - fotogalerie toho nejoèekávanìj¹ího | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
tvrtek, 31. bezna 2011
Do redakce vèera dorazil nový komunikátor Sony Ericsson - model XPERIA Neo a u¾ dnes si mù¾ete prohlédnout jeho fotogalerii. Telefon se mi moc líbí od první chvíle, rozmìry jsou tak akorát, displej je velmi kvalitní a s telefonem se výbornì pracuje. Ovládací prvky i konektory jsou dobøe rozmístìny, konstrukce telefonu je velmi pevná. Zatím v¹e nasvìdèuje tomu, ¾e se Sony Ericssonu mo¾ná povedlo vyrobit skuteèný prodejní hit. XPERIA Neo je ú¾asný telefon.
1~150.JPG 14~113.JPG 4~146.JPG 10~133.JPG

Aèkoliv jsem teprve pøed pár dny vrátil pøedchozí model XPERIA Arc, nový model Neo mì naprosto nadchnul a sám jsem byl pøekvapený, jak moc mì zaujal. Tìch dùvodù ale bude hned nìkolik. Jako první musím zmínit rozmìry - i díky zakulaceným koncùm telefonu tento se dobøe dr¾í a má optimální velkost. Pøitom displej zùstal maximálnì rozmìrný a je skuteènì ¹pièkový. V¹echny konektory jsou umístìny na horní stranì a jsou zde velmi dobøe dostupné. Levý bok je velmi stylový, èemu¾ napomáhá absence jakýchkoliv ovládacíh prvkù. V¹e dùle¾ité se pøesunulo na pravou stranu. Tlaèítka pod displejem jsou ponìkud vystouplá a velmi dobøe se s nimi pracuje. Zadní strana je také krásná a Sony Ericsson se na ní skuteènì vyøádil. Na tiskových fotografiích se mi telefon tolik nelíbil, na¾ivo je ale modrá varianta skuteènì krásná. Ale u¾ pomalu konec slov, na ty bude dost èasu v následujících èláncích. Jak se telefon vzhledovì líbí vám? Dali byste mu pøednost tøeba pøed modelem Arc nebo pøed pùvodním Vivazem? Já ano...

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: xsarahdi Datum: 2011-03-31 15:58:46
Dobrý .... mòa hlavne zaújma synchronizácia Outlooku cez kábel alebo WiFi priamo cez SE PC suite alebo PC Companion??? alebo musím po¾i» program tretích strán napr. MyPhone explorer??? 
 
od SE a jej podpory by to malo by» ako samozrejmos», ¾e si zákazník vyberie èi chce synchonizova» online alebo ofline... 
 
Ïakujem
. Autor: xsarahdi Datum: 2011-03-31 15:58:46
Dobrý .... mòa hlavne zaújma synchronizácia Outlooku cez kábel alebo WiFi priamo cez SE PC suite alebo PC Companion??? alebo musím po¾i» program tretích strán napr. MyPhone explorer??? 
 
od SE a jej podpory by to malo by» ako samozrejmos», ¾e si zákazník vyberie èi chce synchonizova» online alebo ofline... 
 
Ïakujem
Autor: Joza Datum: 2011-03-31 09:34:57
Arc jsem vrátil jen kvùli akci pøí¹tí týden, kdy budu mít mo¾nost vyzkou¹et v¹echny novinky. Pak se mi i Arc vrátí a samozøejmì oba telefony srovnám. Èlánkù o modelu Neo bude dost, zále¾í na zájmu ètenáøù :)
. Autor: Dulkan Datum: 2011-03-31 09:14:52
Keï boli na MWC v Barcelone predstavené novinky, tak po rozumnom zvá¾ení pre a proti vy¹iel ví»azne práve Neo.Arc je síce imid¾ovka, ale pre mòa u¾ je veµký. Moja X10 u¾ je tak na hrane. Ani to vrchné èelo sa mi dvákrát nepáèi a o umiestnení konektorov ani nehovorím. Fotoaparát kvôli hrúbke musel ís» a¾ na samý okraj.To by som neprekusol. Xperiu Play nejak nemusím, hry hrávam príle¾itostne. Slab¹í displej aj fo»ák. Rozhodoval som sa medzi Xperia Pro a Neo. Klávesnica by bodla, ale Xperia Pro príde a¾ v lete. Neo jasne vyhral aj kvôli dobre umiestneným konektorom, dizajnu, správnej veµkosti, ale najmä kvôli fo»áku. 
©koda, ¾e si u¾ Arc vrátil. Zaujímalo by ma, ako vyzerá tá istá fotka so zapnutým a vypnutým Bravia Mobile Engine. Keï¾e je Neo u¾ predobjednaný, tak sa nemô¾em doèka» :) Dúfam, ¾e tých èlánkov bude rovnako veµa ako o Xperii Arc.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >