" />
Dlouhodob zkuenosti s XPERI X1 | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Mike-Biker   
Steda, 24. erven 2009
V tomto �l�nku se budu sna�it popsat sv� vlastn� subjektivn� pocity a dlouhodob� zku�enosti s vlajkovou lod� Sony Ericsson Xperia X1i.  V sou�asn� dob� m�m mnou upraven� firmware GENERIC_UK_ R3AA010, k mobilu pou��v�m Handsfree HBH-PV740 a hodinky MBW-150 Executive Edition.


Nen� m�m c�lem zde papou�kovat notoricky zn�m� �daje, vkl�dat p�evzat� fotky a recenzovat p��stroj a jeho funkce, nastaven� a probl�my, toto je sou��st� mnoha jin�ch recenz� a technick�ch dokumentac�: Tato t�mata naleznete nap��klad zde nebo tady. P��padn� na ostatn�ch f�rech tady, tady, tady, tady a nejv�ce pochopiteln� na f�ru XDA zde.Jsem dlouholet�m p��znivcem zna�ky SE a tak jsem loni v �noru po ofici�ln�m p�edstaven� v Barcelon� s pot�en�m pokukoval po Xperii X1. Samoz�ejm� m� jako v�t�inu „�ekatel�“ iritoval nep�kn� zvyk SE uv�d�t telefony se zpo�d�n�m. Uva�oval jsem okrajov� chv�lemi o HTC Touch HD, kv�li n�dhern� velik�mu displeji, nicm�n� absence HW kl�vesnice a LED diody, spolu s ni��� kapacitou baterie m� spolehliv� odradily. Na�t�st� jsem mohl jako dlouholet� z�kazn�k T-Mobile vyu��t uveden� telefonu na trh „ji�“ v listopadu a zakoupil jsem ho dotovan� za velmi p��znivou cenu necel�ch 9.000 K�. I kdy� jsem p�vodn� pokukoval po st��brn� variant�, nakonec jsem dal p�ednost v�razn� slev� a jistot� z�ruky spolu s t�m, �e jsem byl zn�m�m z T-Mobile uji�t�n, �e telefon nebude hardwarov� ani softwarov� „zbastlen“ a bude naprosto identick� s UK variantou. Byl jsem jeden z prvn�ch majitel�, kte�� jej zakoupili v CZ ofici�ln� cestou. P��stroj m�l pochopiteln� menu v angli�tin� a prvotn� firmware z 9/2008 ve verzi R1AA017.

P�edt�m jsem vlastnil SE P1i na platform� Symbianu UIQ3. P�echod na Windows Mobile byl pom�rn� jednoduch�, spousta v�c� je intuitivn�ch a pro majitele PC a notebook� s Windows identick�ch. Oproti UIQ3 odpadlo spousta komplikac�, daleko vy��� citlivost WiFi, snadnost jej�ho nastaven�. (Kdo m�l n�kdy tel. s UIQ3, tak si jist� vzpomene na probl�my se z�lohou kontakt�, nastaven�m ��t�, WiFi, certifikac� aplikac� p�es Symbian Signed atd.) Na druhou stranu je WM 6.1 profesion�ln�ji zam��en, tud�� zde n�kter� zaj�mav� vychyt�vky z UIQ chyb�. Ka�dop�dn� syst�m UIQ je ji� (��ste�n� bohu�el) minulost�, tak�e nem� smysl to d�le rozeb�rat.Po prvotn�m sezn�men� se z�kladn�m nastaven�m bylo nutno do za��zen� instalovat nezbytn� aplikace.  V�m, �e se nad t�m n�kdo roz�iloval, ale je to naprosto logick�. Zde je situace obdobn� jako u star��ho PC br�ky, kde se nikdo nepozastavuje nad nutnost� doinstalovat spoustu dal��ch aplikac�, bez nich� je samotn� syst�m v podstat� nepou�iteln�. Ka�d� m� jin� po�adavky a v�robce SW do firmware zahrnul jen nezbytn� sou��sti nutn� pro chod OS. Samoz�ejm� neopomenul p�idat p�r nepot�ebn�ch a zbyte�n�ch aplikac�, her a dal��ho shitu! Prvn� firmware R1AA0170 m� zarazil velmi �ast�m tuhnut�m, nutn�mi restarty a pomal�m chodem. Toto bylo ale zp�sobeno koliz� aplikac�, kdy� jsem zkou�el a laboroval. Po odinstalaci podez�el�ch – tu��m, �e to byl program DKToday, byl syst�m stabiln�j�� a bez v�t��ch probl�m�.K mobilu jsem zakoupil Emergency nab�je�ku od Branda  - viz recenze zde.   D�le jsem pou�il na displej osv�d�enou folii Brando, koupil jsem matnou antireflexn� i klasickou lesklou. P�ilepen� je bezprobl�mov�, folie nen� v�bec zn�t a po cel� dob� pou��v�n� nejev� zn�mky opot�eben�. Samoz�ejm� je ot�zkou, zda p�i jej� cen� nen� lep�� p�i p��padn�m po�kr�b�n� zakoupit za p�r stovek novou dotykovou vrstvu. Ale v z�ru�n� dob� je ur�it� lep�� folie, v�m�na dotykov� vrstvy by taky st�la n�jakou korunku nav�c. Po��dil jsem si pochopiteln� Micro SDHC 16Gb kartu, dodan� 4GB je nedosta�uj�c� a SE pouzdro na opasek ICE-40. Dal�� investic� za $ 33,95, tj. ca 650 K� byla n�hradn� baterie Mugen power 1.800mAh. Origin�l SE stoj� v�c a tak jsem to riskl a vyzkou�el toto P�vodn� jsem cht�l ud�lat minirecenzi t�to baterie, ale zase tolik zaj�mavost� o n� nelze napsat, tak�e jen stru�n�. Baterie m� kapacitu 1.800mAh, co� je o 20% v�ce ne� u origin�lu. Tomu zhruba odpov�d� i v�dr�. Origin�l baterie je o nap�t� 3,6V - LiPol a Mugen Power m� nap�t� 3,7V typ - LiOn. V n�vodu bylo v�slovn� upozorn�n�, �e je nutno baterii 3x pln� nab�t a v ��dn�m p��pad� nenechat �pln� vyb�t. I kdy� jsem toto dodr�el, st�v� se posledn� t�i m�s�ce, �e p�i poklesu kapacity pod 30% doch�z� n�kdy n�hle k vypnut� p��stroje tak, �e kapacita prudce spadne na nulu. P�i nab�jen� chov� norm�ln� a nab�j� se p�ibli�n� stejnou dobu jako origin�l. Zaj�mal by m� proto n�zor ostatn�ch majitel� t�to baterie, zda se jedn� jen o „chybku“ jednoho kusu, nebo opravdu v�robce nen� schopen vyrobit stejn� kvalitn� baterii jako origin�l. Jinak n�hradn� baterie a Emergency nab�je�ka zajist� p�i st��dm�m pou��v�n� t�den provozu bez s��ov�ho zdroje. Toto se m��e hodit, �lov�k nikdy nev�, co se m��e st�t a baterie nav�c nen� ani investi�n�, ani objemov� p��li� n�ro�n�.  Je to i ��ste�n� �e�en� p�i navigaci, kdy v�dr� je opravdu jen p�r hodin. Telefon m� p�i b�n�m pou��v�n� vydr�� ca 1-2 dny, v�dr�e p�es 3 dny jsou z kategorie bajek, nebo jej u�ivatel� nepou��vaj� �i vyp�naj�.  Po t�ech m�s�c�ch velmi �etrn�ho pou��v�n� i m� postihla klasick� z�vada Xperie – prasklinka u stylusu, nicm�n� jsem p��stroj reklamoval i kv�li nestejnom�rn�mu podsv�cen� HW kl�ves. Reklamace prob�hla korektn� a pom�rn� rychle i za p�isp�n� kolegy z f�ra, kter� opravu trochu pourgoval. V servise mi nab�dli i aktualizaci firmware na CZ jazyk, co� jsem s d�ky odm�tl. EN verze mi vyhovuje a nem�m d�vod ji m�nit. Dal�� z�vadou, kter� se vyskytla po ca p�l roce, je loup�n� pr�hledn�ho laku v oblasti okolo optick�ho joysticku. Tak�e moje Xperia p�jde op�t do servisu, mimo jin� i proto, �e v�m�nou kl�vesnice p�i prvn� reklamaci do�lo ke zhor�en� funkce n�kter�ch spodn�ch kl�ves, co� vede k nep��jemn�mu vynech�v�n� znak� a t�m zt��en� psan�.

  

U dal��ho vydan�ho firmwaru GENERIC_UK_CDF1215-1832_R2AA010 jsem zkusil instalaci jak metodou p�es SD kartu, tak p�es SEUS a SEUS Pro. Lze tedy konstatovat, �e v r�mci jednoho bootloaderu lze libovoln� bez nutnosti „odem�en�“ p��stroje m�nit jednotliv� firmware ur�en� pro danou lokalizaci. Jen jej vr�tit zp�t na star�� je nutno pochopiteln� ud�lat v�hradn� p�es SD kartu, nebo� SEUS nenab�z� downgrade. Z�sadn� zm�ny oproti p�edchoz� verzi firmu krom� v�t�� rychlosti a stability syst�mu jsem nepoc�til, co� je v�t�inou d�no �erstvou instalac� bez zane��d�n� registr�, podobn� jako p�i p�einstalov�n� OS v PC. Dal��mi pokusy byly inspirace z XDA-developers, kde spousta �ikovn�ch lid� prezentuje r�zn� upraven� – „uva�en�“ ROMky, kter� jsou v�t�inou zbaveny n�kter�ch p�ebyte�n�ch v�c� a jin� �ikovn� i zase p�ebyte�n� tam autor dod�. Takto upraven�ch ROM na klasick� b�zi WM 6.1, neofici�ln�ch WM 6.5 a p�idan�ch TF3D je ji� opravdu hodn�. J� s�m jsem n�kolik vyzkou�el, nejv�ce mi vyhovovala ROM od Norberta Lov�cse - Nortiho NX1i v1.04. Pro tyto �pravy ji� bylo nutn� „odemknout“ bootloader pomoc� HardSpl, ��m� doch�z� ke ztr�t� z�ruky. V p��pad� probl�m� a n�sledn� reklamaci je samoz�ejm� mo�n� op�t bootloader „zamknout“.  Tento postup jsem pochopiteln� vyzkou�el a funguje.Vzhledem k tomu, �e i v t�to ROM bylo p�r v�c� nav�c – (nap�. PIMBackup, QuickMenu aj.), tak jsem nakonec pou�il dle m�ho m�n�n� nejosv�d�en�j�� a nejbezpe�n�j�� metodu: u posledn�ho firmu Generic UK R3AA010 jsem dle n�vodu „vyh�zel“ ve�ker� pro m� nepot�ebn� v�ci a n�kter�, jako nap�.“�esk� znaky“ doinstaloval. Takto m�m funk�n� superlight verzi, kde je sice pot�ebn� hodn� v�c� dohr�t, ale jdou kdykoli odinstalovat, nebo nahradit nov�j��m softem, jako nap�. Opera, Radio, Net CF a dal��. Krom� toho m�m pocit, �e takov�to vlastn� po��d ofici�ln�, by� light  verze je stabiln�j��, ne� r�zn� slepovan� ROMky, nebo pou��v�n� beta verze WM 6.5. Vzhledem k vynikaj�c�mu programu Spb Mobile Shell 3 jsou pro mne naprosto zbyte�n� i ROM s TF3D, kter�mu jsem stejn� nikdy nefandil. Tato verze b�h� velice svi�n�, nepozoruji ��dn� probl�my s kous�n�m a jsem naprosto spokojen.Co m� dost zklamalo, jsou Panely. Po mohutn� kampani s p�edstaven�m Xperie, dopln�n� p�sobiv�mi uk�zkami mo�nost� pr�ce s nimi atd. se v praxi uk�zalo, �e je to jen „obchodn� trik“.  Pochybuji, �e v nov� verzi tato funkce v t�to podob� obstoj� – mus� proj�t v�vojem a v�razn� se zdokonalit! D�ky v�robc�m jako Spb Software jsou pro m� toti� t�m�� zbyte�n�. Zejm�na Fish Panel – „rybi�ky“, je snad v�tvorem siln� se nud�c�ho japonsk�ho ryb��e, kter� m� jako kon��ka programov�n�. Bezesporu je kandid�tem na titul: Nejneu�ite�n�j�� aplikace roku! Hloup�j�� funkci jsem u mobilu je�t� nevid�l. Asi si v�robce neuv�domil, �e nejde o d�tsk� mobil, ale mana�ersk�. N�kter� dal�� panely jsou relativn� v�ce poveden�, jin� pom�rn� slabomysln� (Dashwire, Growing atd.). Celkem shrnuto, funkci Panely p��li� nepou��v�m.  

Celkem subjektivn� shrnuto: Xperia je velice poveden� mana�ersk� telefon s p�ijatelnou velikost� a kvalitn�m celkov�m konstruk�n�m proveden�m. Tento dojem kaz� jen drobn�j�� kazov� vady povrchov�ch materi�l�, kter� budou v�robcem v p���t� verzi odstran�ny, jak pevn� douf�m.

��m m�  Xperia p�ekvapila (Upozor�uji, �e jde op�t o m�j subjektivn� pocit a zku�enosti!):
Velmi jemn� kvalitn� displej
P��jemn� kompaktnost
Kvalitn� proveden� vysouvac� konstrukce
Dobr� ovl�d�n� fotoapar�tu a kvalitn� foto
Kvalitn� HW kl�vesnice
Nejsou probl�my s pam�t�
WIFI a GPS – citlivost
V�dr�

Co mi vad�:
Drobn� konstruk�n� vady (prask�n� kryt�, loup�n� atd)
Nevhodn� zvolen� m�sto reproduktoru + absence equalizeru ve WMP
Probl�my s p�ehr�v�n�m videa (ob�as trh�n�)
Naprosto nedosta�uj�c� a zcela nekompetentn� technick� podpora

Mnou pou��van� doinstalovan� aplikace:
Ahen Taskbar 6b
Capsure v 1.11
ClearTemp
Core Player v 1.3.2
EN-CZ Dictionary v 2.03
Finger Keyboard v 2.1
Google Maps
Meteoservis WM v 1.4
Midi support
Mobilnaut NameDays
NetCF v 3.5
noData
Opera 9.5 built_16194
Pubba Panel Launcher
SE Flash deployment
SE R3A Camera
SE R3A Panel Manager
SE Radio: 1.14.25.55
SE Xperia Radio Panel
SE Media Xperience Panel
Slick v 0.50
SmartWatchMSpb Backup 2.0.2
Spb Mobile Shell 3.0.1
Spb Pocket Plus 4.0.2
Spb Wallet  2.1.1
TomTom 7
TorchButton v 1.5 (Htorch zp�sobuje p�i siln�m sv�cen� sp�len� vibra�n�ho motorku)
Total Commander CE v 2.50
Wireless Today Plugin
Xperia Tweak 2 – na R3AA010 nefunguje  Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
. Autor: �intr Datum: 2009-07-14 11:41:18
Zdrav�m a m�l bych dotaz - v �l�nku zmi�uje� TomTom7, ale kdy� jsem se ptal technick� podpory TomTomu, bylo m� odeps�no, �e sedmi�ka je�t� nen� v prodeji a nev�, jestli je s X1 kompatibiln�. D� se tedy koupit a funguje s X1 nebo je to p�eklep? D�ky za odpov��
. Autor: mike-biker Datum: 2009-06-24 09:05:27
Ano, slovn�ky jsou od Utisoftu:  
http://www.utisoft.com/.  
Jinak drobn� konstruk�n� vady jsem myslel jako term�m, �e nebr�n�j� porovozu. Jinak opravdu kaz� celkov� dobr� dojem. :cry  
Ano, je mi zn�mo, �e procesory Qualcomm se zejm�na s Core Playerem n�jak nesn�ej�. Bohu�el vestav�n� WMP um� jen wmv a mp4, zkou�el jsem p�r encoder� a bu�to neum� "rozt�hnout" obraz na celou plochu WVGA, nebo maj� hroznou kvalitu. T�eba Tipard Sony Ericsson Video Converter m� form�ty mp4 i pro X1i, ale WMP mi obraz nep�ehraje. O podop�e nen� t�eba mluvit: Richard z pra�sk� ZOO by zastal naprosto stejnou pr�ci za polovi�n� porci ban�n�. :grin
Autor: MartinVagner Datum: 2009-06-24 07:29:33
Hezk� �l�ne�ek o zku�enostech s Xperi�. D�ky. Jen bych dodal, �e ty ,,drobn� konstruk�n� vady\'\' jsou sp��e velk� a tradi�n� kaz� dojem jinak z velmi slu�n�ho p��stroje. Prask�n� kryt� je v�c masov�, d�je se tak mnoho u�ivatel�m a Sony Ericsson tak op�t v pln� sv� kr�se ukazuje jak um� ob�as vyrobit sice zaj�mav� p��stoj, ale v�e pokazit velkou konstruk�n� vadou. Stejnou jako u model� P900, P910i a t�eba S500i. Btw. dv� z�vady na 1/2 roku pou��v�n� jsou dost ...
Autor: MartinVagner Datum: 2009-06-24 07:24:10
Hezk� �l�ne�ek o zku�enostech s Xperi�. D�ky. 
 
Jen bych dodal, �e ty ,,drobn� konstruk�n� vady'' jsou sp��e velk� a tradi�n� kaz� dojem jinak z velmi slu�n�ho p��stroje. Prask�n� kryt� je v�c masov�, d�je se tak mnoho u�ivatel�m a Sony Ericsson tak op�t v pln� sv� kr�se ukazuje jak um� ob�as vyrobit sice zaj�mav� p��stoj, ale v�e pokazit velkou konstruk�n� vadou. Stejnou jako u model� P900, P910i a t�eba S500i. 
Btw. dv� z�vady na 1/2 roku pou��v�n� jsou dost ne?
Autor: Joza Datum: 2009-06-24 01:02:44
Sice za Mike-Bikera nem��u mluvit, ale tipl bych to na slovn�ky od Utisoftu, dle ozna�en� (ale skute�n� je to jen tip).
Autor: jacktalking Datum: 2009-06-24 00:32:14
Xperii pou��v�m jako jeden z telefon�. Snad se v��m v �l�nku souhlas�m. Jen ne s "Probl�my s p�ehr�v�n�m videa (ob�as trh�n�)". Toto nen� probl�m vylo�en� Xperie, ale pou�it�ho HW. Jak zn�mo, HTC/Qualcomm maj� svoje vlastn� "metody" na akceleraci grafiky a videa. A nap�. Core Player nen� schopen vyu��t tu akceleraci, tak�e video je �asto trhan� a mus� se dodate�n� p�ev�st. 
 
- ad panely - na za��tku je to jist� fajn, ale �lov�ka omrz� po startu znovu zap�nat to sam� (nebo to �e�it tweakem kter� to d�l� za m�). Nakonec jsem stejn� u prvn�ho panelu, �as od �asu vyu�iji CNN panel. Ale jinak opravdu ne. 
 
- jen se zept�m na "EN-CZ Dictionary v 2.03". M��u dostat odkaz na str�nky v�robce? 
 
- ad podpora - jo infolinka je opravdu na p�st. Nic neum� a tak i vylo�en� nesmysly h�z� t�eba na n�s... :( A nedejbo�e podpora T-Mobile - prod�vaj� ale neznaj� :upset :upset Jsem zv�dav jak by fungovala ona karti�ka (nev�m zda j� tam T-Mobile d�v�).

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >