" />
Mapy celého svìta zdarma pro v¹echny telefony Sony Ericsson - návody vèetnì v¹ech souborù | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
tvrtek, 3. nora 2011
Kvalitní mapy se pomalu ale jistì stávají souèástí stále vìt¹ího mno¾ství telefonù a jednoznaènì se ukazuje, ¾e integrovaný GPS modul má v mobilních telefonech své nezastupitelné místo. A» u¾ máte chytrý telefon nebo pøístroj bez otevøeného operaèního systému, v dne¹ním èlánku si uká¾eme, jak pro vá¹ telefon vytvoøit a do telefonu nahrát mapy prakticky kterékoliv èásti svìta. Mo¾nosti va¹eho telefonu se tím výraznì roz¹íøí. V¹e je navíc k dispozici zdarma.
18~88.JPG 25~62.JPG 42~35.JPG 33~43.JPG


Dlouhou dobu jsem se chystal dát sem podrobný návod na aplikaci TrekBuddy a práci s doplòkovými programy a dnes koneènì nastal ten èas, kdy tak uèiním. Hned na úvod malé vysvìtlení pro ty, co je¹tì s aplikací TrekBuddy nemìli tu èest. TrekBuddy je dle mého jedna z nejlep¹ích aplikací vùbec, umo¾òuje toti¾ prohlí¾ení mapových podkladù, práci s GPS moduly a zobrazení va¹í polohy na mapì. Zjednodu¹enì øeèeno pokud máte TrekBuddy ve svém telefonu, mù¾ete v nìm také zadarmo a legálnì mít mapy témìø celého svìta. Velikou výhodou je, ¾e tyto mapy si mù¾ete sami libovolnì vytváøet podle vlastního gusta z mnoha rùzných mapových podkladù. Proto¾e autor u¾ aplikaci TrekBuddy skuteènì skvìle odladil, rozhodl jsem se jí na fóru vìnovat v návodech více prostoru. Pou¾ívám jí u¾ roky a v¾dy jsem s ní byl naprosto spokojený, neustále u sebe mám podrobnou mapu Èeské i Slovenské republiky a podle potøeby si kdykoliv mohu vytvoøit dal¹í. Ne¾ se vrhneme na návody a tipy, chci autorovi podìkovat za jeho soustavnou práci. Díky ní mají u¾ivatelé, kteøí aspoò obèas cestují, v rukou velmi kvalitní nástroj, který je navíc k dispozici zdarma a nabízí obrovské mo¾nosti. Sám pro sebe pova¾uji TrekBuddy za neju¾iteènìj¹í a nejkomplexnìj¹í aplikaci pro mobilní telefony vùbec.

Pojïme se podívat, co v¹echno získáte, pokud budete aplikaci vèetnì doplòkových programù pou¾ívat
- aplikace je v èe¹tinì (po úpravì viz ní¾e) a je k dispozici zdarma
- mapy prakticky jakékoliv oblasti svìta, vèetnì rùzných stupòù pøiblí¾ení
- seznam èeských a slovenských mìst a obcí (tak¾e na mapì najdete v¹e)
- program na tvorbu vlastních mapových podkladù
- mo¾nost instalovat dal¹í doplòky
- dobrou práci s waypointy
- mo¾nost práce s trasami
Proto¾e u¾ jsem toho napsal spoustu a aplikaci stále nemáme v telefonu, pojïme se podívat na její instalaci
- stáhnìte si následující archiv, který obsahuje v¹e potøebné (vèetnì doplòkù, které budeme potøebovat pozdìji)
- archiv rozbalte, ve slo¾ce Aplikace pro telefon/vá¹ typ telefonu najdete TrekBuddy pro vá¹ Sony Ericsson. Tento soubor pøeneste do va¹eho telefonu, nainstalujte a spus»te
- pokud se jedná o první instalaci, aplikace se vás dotá¾e, zdali má vytvoøit adresáøovou strukturu na pamì»ové kartì, potvrïte ¾e ano (stejnì byste ji museli vytvoøit)
- aplikaci tímto máme v poøádku nainstalovanou, ta ale sama o sobì je¹tì moc neumí. Nyní se zamìøíme na doplòky pro samotnou aplikaci a také na to, kam co vlastnì správnì dát tak, aby se s aplikací dalo snadno pracovat. Postupnì se tedy podíváme na nìkolik námìtù.

Struktura souborù na pamì»ové kartì (pokud jste pøi instalaci a následném spu¹tìní povolili vytvoøení slo¾ky TrekBuddy, tato se vám vytvoøila na pamì»ové kartì vèetnì podslo¾ek). Právì do nich budeme nahrávat jednotlivé doplòky, ne¹kodí se tedy na nì podívat (alespoò na ty nejdùle¾itìj¹í).
- maps - sem pøijdou jednotlivé mapy, pøípadnì celé atlasy
- resources - sem se dávají doplòky, jako nové ikony programu, jazykové lokalizace a podobnì
- ui-profiles - sem pøijde CMS u tìch, kteøí budou chtít ze svého telefonu (s GPS modulem) získat maximum informací o své poloze
- wpts - sem se nahrávají waypointy (sem dáme pozdìji seznam èeských a slovenských mìst a obcí)

Vý¹e zmínìnou strukturu hned vyu¾ijeme pøi instalaci èe¹tiny. Aplikace je toti¾ standardnì v angliètinì, co¾ nemusí vyhovovat úplnì ka¾dému. Èe¹tinu najdeme ve vý¹e sta¾eném archivu ve slo¾ce èe¹tina. Soubor uvnitø pak staèí zkopírovat na va¹i pamì»ovou kartu do adresáøe resources, o kterém jsme vý¹e mluvili. Následnì aplikaci restartovat a je hotovo

Aplikace tedy u¾ mluví èesky, jinak se ale v na¹í zemi (pota¾mo na Slovensku) moc nevyzná. Na¹tìstí také tady se na¹li u¾ivatelé, kteøí problém vyøe¹ili a nám tedy zbývá jen hotové øe¹ení pou¾ít. Z archivu, který jsme stáhli na zaèátku tématu, zkopírujte obsah slo¾ky Seznam obci èr a sr do vý¹e uvedeného adresáøe wpts. Potom otevøete menu pro práci s waypointy, vyberte ve které zemi chcete vyhledávat a dohledejte konkrétní obec. Následnì méte nìkolik mo¾ností, co dále:
- kliknutím na název obce se dozvíte její pøesnou polohu a vzdálenost k ní
- volbou navigovat k bodu docílíte toho, ¾e se vám na mapì zobrazí z aktuálního zobrazení ¹ipka, která bude smìøovat stále k tomuto bodu (samozøejmì, ¾e k nìmu míøí vzdu¹nou èarou)
- volbou jít na bod skoèíte v mapì pøímo na dané mìsto èi vesnici

Na závìr kapitoly o doplòcích pøímo v telefonu jsem si nechal doplòkové vzhledy CMS. Ty ne ka¾dý pou¾ívá a práce s nimi není v¾dy jednoduchá. V¾dy jsou toti¾ udìlané na míru rozli¹ení displeje. Struènì øeèeno tato CMS umí souhrnnì zobrazit spoustu dat z GPS a va¹í aktuální trasy. Napøíklad sílu signálu u jednotlivých satelitù, va¹i aktuální rychlost, azimut, zemìpisnou polohu a podobnì. je toho skuteènì spousta. K CMS se u dostanete dvakrát kliknutím do pravého dolního rohu displeje (standardnì zde nebude nic, pokud si sami nìjaké CMS nedohrajete). Spoustu jich najdete napøíklad zdeÚplnì na závìr jsem si nechal to asi nejdùle¾itìj¹í a tím je tvorba vlastních mapových podkladù. Jak si za chvíli uká¾eme, TrekBuddy ve spolupráci s doplòkovým programem Mobile Atlas Creator, je skuteènì velmi silnou dvojicí, která má po stránce map témìø neomezené mo¾nosti. V tomto pøíspìvku se pokusím struènì a jednodu¹e popsat práci s programem, kterým se mapy vyrábí. Trochu ale doufám, ¾e to nebude moc potøeba. Je toti¾ velmi intuitivní a jeho pou¾ití je maximálnì logické. Podívejme se tedy na to.

1. otevøete slo¾ku tvorba map z archivu, který jste si stáhli v prvním pøíspìvku a spus»te Mobile Atlas Creator

2. vlevo nahoøe najdete výbìr z mapových podkladù, které jsou dostupné (je jich skuteènì spousta), vìt¹inou pou¾ívám samozøejmì Google, ale ve specifických pøípadech se vyplatí pou¾ívat i jiné. Pøímo v nastavení si mù¾ete vybrat, které podklady se vám budou zobrazovat.3. pokud si tedy nyní chcete vybrat nìjakou mapu, je tøeba my¹í oznaèit území, u nìho¾ chcete mapu stáhnout, nahoøe vlevo pak vybrat zdroj mapových podkladù a jednotlivé úrovnì pøiblí¾ení, které chcete do mapy zahrnout (lze pak mezi nimi jednodu¹e pøepínat). Ve chvíli, kdy jste s výbìrem spokojeni, kliknìte na tlaèítko add selection a vybraná oblast se ve vámi zvoleném pøiblí¾ení pøidá do mapy

4. pøedchozí krok mù¾ete opakovat (pokud chcete mít v jednom atlase více map rùzných typù) a výsledek v¾dy pøidat pomocí tlaèítka add selection. Jednotlivé mapy je vhodné si pro va¹i vlastní pøehlednost vhodnì pojmenovat (sám v mapách kombinuje v¾dy tøi pohledy a to standardní Google mapy, Google Earth a Google Terrain)5. a¾ u¾ máte mapy kompletnì poskládané, staèí kliknout na tlaèítko Create atlas (je schované v levém sloupci dole) a poèkat, ne¾ se stáhnou mapové podklady a vygenerují se mapy. Hotové mapy pak najdete ve slo¾ce Atlases. Tyto pak staèí zkopírovat na va¹i pamì»ovou kartu, do slo¾ky TrekBuddy/Maps a mù¾ete je pou¾ívat

6. pokud chcete, mù¾ete si program je¹tì mírnì upravit v nastavení, to ale nepova¾uji moc za dùle¾ité...Èlánek nemohu zakonèit jinak, ne¾ velikou pochvalou pro autora aplikace a také pro v¹echny, kteøí se na jejím vývoji a vývoji podpùrných programù jakkoliv podíleli a pomáhali. Výsledkem jejich práce je skuteènost, ¾e ve svém telefonu mù¾ete mít zdarma mapy témìø jakékoliv èásti svìta. Pokud je navíc vá¹ mobilní telefon vybavený integrovaným GPS modulem, mù¾ete s aplikací výraznì zvý¹it jeho u¾itnou hodnotu. Aplikace TrekBuddy mì na cestách a výletech provází u¾ mnoho let a u¾ velmi dlouho jsem nepou¾íval telefon, do kterého bych si tuto aplikaci nenainstaloval. Její mo¾nosti jsou zkrátka obrovské, stejnì jako její potenciál. Autor navíc hodnì naslouchá u¾ivatelùm a do programu integruje stále nové funkce, zùstává pøitom ale zachována vysoká kompatibilita napøíè témìø v¹emi typy mobilních telefonù a také dostateèná pøehlednost. Pokud bych mìl TrekBuddy hodnotit jako ve ¹kole, byla by to jednièka s hvìzdièkou. Snad vám dne¹ní èlánek pomù¾e dodat si kvalitní mapy i pro vá¹ mobilní telefon. Sám jsem zvìdav, jak se aplikace bude vyvíjet v budoucnu. U¾ nyní je ale ve stavu, kdy je skvìle odladìná a plná funkcí a i kdyby u¾ ¾ádná nová verze nebyla vydána, nevadilo by to.

O tomto návodu mù¾ete diskutovat zde

Domovská stránka aplikace TrekBuddyKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: pje Datum: 2011-02-24 23:01:32
Rozhodnì pochvala za perfektní èlánek. TB je skuteènì odladìný, tak¾e jen ty mapy. GpsMid je nicménì na dobré cestì být dùstojnou alternativou u¾ pro celkové pojetí projektu a rychlý vývoj OSM.
. Autor: incomer Datum: 2011-02-19 22:35:22
Super èlánek. Ale mám dotaz blízkého tématu. Nevíte jak nainstalovat navigaci iGo MotoNav do x10 mini? Díky 
Autor: GoodBoy Datum: 2011-02-18 14:12:04
teraz som videl tuto správu :grin  
super, keï pôjdem domov z práce ihneï ho nain¹talujem :)
Autor: steve1986 Datum: 2011-02-14 12:33:28
len pre vlastníkom Sony Ericssonu je to zdarma? Ked áno, tak máme veµkú protekciu :D
Autor: Sherpa Datum: 2011-02-07 13:05:50
aha som sa trochu neuvedomil, ze to je pre vsetky platformy a nie len pre android. sooory.
Autor: Sherpa Datum: 2011-02-07 13:03:43
Pekny clanok ale tiez sa pripojim k iniciative okolo nejakej alternativy. ja som si zvykol na OruxMaps a najnovsie ma zaujal Maverick. 
O GpsMid som este nepocul, ale idem ho testnut.
Autor: Joza Datum: 2011-02-07 11:18:18
Dokaz doplnìný, nìjak vypadl pøi úpravách...
. Autor: daemontus Datum: 2011-02-07 10:31:45
ja nechcem nejak otravovat, ale za vetou nasledujici archiv nejak nevidim odkaz na ten archiv ;)
. Autor: malci Datum: 2011-02-07 09:48:35
chtìl bych to vyzkou¹et, ale nena¹el jsem odkaz:((
Autor: Swejzi Datum: 2011-02-05 13:15:48
Ale zná¹. :p 
http://forum.semania.cz/index.php?topic=27467.0
Autor: Swejzi Datum: 2011-02-05 13:15:15
Ale zná¹. :p 
http://forum.semania.cz/index.php?topic=27467.0
Autor: Joza Datum: 2011-02-05 13:07:37
Aè je TrekBuddy z pohledu nìkterých provaøený, stále je pro vìt¹inu u¾ivatelù neznámou. Pøitom je odladìný a zdobí jej kompatibilita napøíè platformami. GpsMid neznám, TB dávám pøednost z mnoha dùvodù :) Ale kdy¾ bude èas...
Autor: Swejzi Datum: 2011-02-05 12:48:01
Jozko pìkný, ale TB u¾ js celkem provaøená aplikace a do podvìdomí u¾ivatelù se dostala u¾ dávno. Spí¹ bych napsal nìjaký pìkný èlánek o aplikaci GpsMid. Kdy¾ se tu psalo i o nedota¾eném a nepou¾itelném We-Travelu, tak si to GpsMid myslím zaslou¾í. :) Já osobnì jsem z tohoto projektu nad¹ený a sám se sna¾ím podílet na jeho cestì k dokonalosti. :grin
Autor: Skrblík Datum: 2011-02-04 16:01:40
rovnì¾ souhlasím, èlánek, který v¹e shrnuje. také díky
Autor: Trebus Datum: 2011-02-03 10:20:45
Výborný èlánek, díky za nìj.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >