" />
Necel rok s nejvym Walkmanem v kapse (zkuenosti s W980i) | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Ganimed   
ter, 28. duben 2009
Tento telefonek zna�ky Sony Ericsson jsem si po��dil loni v l�t�. Jedn� se o telefon v��kov� konstrukce �ady Walkman. W980 pou��v�m jako hlavn� telefon a b�hem �asu jsem zji��oval, co mi na n�m vad� a co se mi naopak hrozn� l�b�.
109.JPG11~5.JPG13~6.JPG14~4.JPG


Konstrukce

   Prvn� se budu v�novat kloubu a samotn�mu otev�r�n�. Kloub je pevn� nikde nevr�e ani nesk��pe, je v bezvadn�m stavu na to, �e po��tadlo otev�en� hl�s� ��slo 5830, nijak se nevyh�b� ani v zav�en�m stavu, ob� p�lky sed� p�kn� na sob� p�itla�ov�ny pru�inou. I v otev�en�m stavu vrchn� d�l pevn� dr�� tato pru�ina. Nejv�ce se mi na tomto telefonu l�b� kl�vesnice. Je velk�, p�ehledn� a s dostate�n�mi rozestupy. Kl�vesnice ani samotn� telefon netrp� ��dn�m odlupov�n�m barvy nebo n���m podobn�m. Jedinou vadou na kr�se je jeho leskl� povrch. �eln� kryt v zav�en�m stavu je n�chyln� nejen na otisky prst�, ale i na po�kr�b�n�. Podobn�m neduhem trp� tak� i vnit�ek telefonu.

15~6.JPG17~5.JPG19~5.JPG1~9.JPG

Firmware

   Tohle t�ma nem�m moc rad, telefon je sice odlad�n� ale po��d to nen� ono. Ze za��tku W980 trp�l restarty, byl hodn� pomal�, pohyb v menu M�dia byl sp��e otravn�. Postupem �asu ale p�i�ly nov�j�� firmwary, kter� n�kter� neduhy napravily. Rychlost pohybu v menu a v medi�ch se zv��ila, ale mohla by b�t vy���, alespo� jako ve spr�vci soubor�. Samovoln� restarty vymizely, pokud se telefon moc p�et�uje, tak v�s restart nemine, ale to je podle mne standardn� probl�m v�ech A200. Jedin� neduhem, kter� jsem poci�oval velmi �asto, bylo zamrz�n� menu �innost�. A dal�� dost podstatn� v�c co mi vad�, �e Sony Ericsson u� pro tento model nevyd� ��dn� dal�� nov� firmware.

24~3.JPG25~3.JPG28~3.JPG2~7.JPG

Displej, telefonie a data

   Displej je zjednodu�en� �e�eno ��asn�. Nen� ani velk� ani mal�, prost� tak akor�t s p�kn�m kontrastem. Telefon m� docela kvalitn� mikrofon, druha strana sly�� nejen mne, kdy� hovo��m, ale i ostatn� okolo, co� mne docela p�ekvapilo. Naopak u telefonn�ho seznamu mi vad� mal� drobnost: kdy� chci p�idat kontaktu narozeniny, tak se mne telefon nezept�, jestli je chci ulo�it do kalend��e. A to u W610i �lo. U dat se mi l�b� hlavn� rychl� Bluetooth  p�enos dat, kter� vystoup� mezi Pc a telefonem v pohod� na rychlost 160Kb/s. U m�ho d��v�j��ho W610i to je pouze 50Kb/s. Jinak vyu��v�m EDGE, tak�e nic nov�ho, v�t�� rychlost dat vyu�iji, a� na�i primitivn� oper�to�i vysp�j�.

31~1.JPG32~1.JPG33~0.JPG3~7.JPG

Java a z�bava

   Tady mi vad�, �e v rychlosti Javy mou W980 p�edb�hne i 2 roky star� W610i. A to s p�ehledem: o 400 bodu v JBenchmarku a je�t� s vlo�enou 16Gb kartou. W610i d� po str�nce rychlosti a spu�t�n�ch aplikac� W980 na frak. Na druhou stranu W980 m� pohybov� senzor a na tuto vymo�enost existuji i Java aplikace a hry a proto je tento telefon mnohem z�bavn�j��. Na pohybov� senzor reaguj� i tapety a r�zn� sch�mata je to prost� par�da.

37~1.JPG39~2.JPG3~6.JPG46~0.JPG

Walkman

   Mus�m ��ct, �e p�ehr�va� m� ��asn� zvukov� v�stup. Nov� firmwary to akor�t vylep�ovaly, postupem �asu se zv��ila i hlasitost. Je poznat, �e v tomto telefonu hudebn� procesor opravdu je. P�ehr�va� lze ovl�dat pohybov�m senzorem, dotekov�mi kl�vesami na vrchn�m krytu, postran�mi tla��tky (slou��c� norm�ln� k regulaci hlasitosti) a samoz�ejm� taky klasicky v otev�en�m stavu kurzorov�m k���em. Dobrou funkc� je i Vys�la� FM, tuto funkci vyu��v�m hlavn� na chat�, kde je jen r�dio (dvoj�e). Lib� se mi, �e vys�la� um� RDS tak �e na p��stroj�ch jako autor�dio jdou vid�t i informace o p�ehr�van� skladb�.


DSC00004~8.JPGDSC00019~8.JPGDSC00026~5.JPGDSC00028~1.JPGDSC00029~0.JPG
 

Ostatn�

   Mus�m vyzdvihnout hlavn� bud�ky, ty jsou na je�t� v�t�� �rovni, ne� u star��ch model� jako je W610i. U�ite�n� v�c je i senzor na regulaci podsv�tlen�. Snadn� ovl�d�n� p�ehr�va�e i v zav�en�m stavu dotekov�mi kl�vesami. Jedna z v�c�, kter� mne mrz� je, �e tento telefonek nem� pam�ov� karty. Ne �e by mi 8Gb pam�ti nesta�ilo, ale p�i p�ehr�n� firmware p�ijdu poka�d� o v�echna data v mobilu. S W980 se d� p�kn� vyhr�t, m�m stra�n� r�d flash animace a flash menu a nen� probl�m toto v�echno dodat.


Na z�v�r p�id�v�m mal� v�b�r z flash menu, kter� ve sv�m telefonu r�d pou��v�m. Jejich n�hledy si m��ete prohl�dnout n��e, kompletn� bal�k obsahuj�c� v�dy samotnou flash animaci a k n� pat�i�n� sch�m�tko naleznete v na�em downloadu zde.


Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
Autor: huhla Datum: 2009-04-28 17:11:58
2Ganimed: d�ky moc, asi si ho koup�m, tohle byly jen drobnosti, ve kter�ch sem cht�l m�t jasno 8)
Autor: Ganimed Datum: 2009-04-28 15:58:08
Sasakr 
kazdy vi jak jsem to myslel, vysilac je dobra vec 
 
Huhla 
1. funguje bez sluchatek 
2. prepinani funkci vrchniho displeje nebo spise obrazovek, prehravac, radio a zakladni zobrazeni
Autor: huhla Datum: 2009-04-28 15:23:43
Zdrav�m, m�l bych 2 dotazy k telefonu. 1.Zaj�malo by m�, jestli funguje vys�la� FM i bez zapojen�ch sluch�tek. 
2. K �emu slou�� tla��tko mezi z�mkem a ovlada�em hlasitosti na prav�m boku telefonu? 
Autor: verbatim902 Datum: 2009-04-28 08:30:41
P�kn� �l�nek a samoz�ejm� a� na detaily jsem v tom na�el i mou C902 :)- hlavn� co se t�ka FW  
 
- mohli by je�t� pro modely roku 2008 (kdy� nepo��t�m C905 - proto�e ta jist� n�jakou dal�� verzi FW dostane)vydat je�t� verzi R3FAxx, kter� by telefon d�le vyladila (i s touto verz� FW byl jeden reset a v�padek menu �innost�) a celkov� zrychlila (i co se t�k� plynulosti a M�di�)a p�idala na rychlosti i JAV�, kter� je opravdu u star��ch kousk� lep�� (kdy� porovn�v�m s K800i tak je to vcelku srovnateln� - ale st�le ve prosp�ch K800i, ale s D750i - tak ta d� na zadek ob�ma) :grin
Autor: Sasakr Datum: 2009-04-28 00:23:33
Nemyslel si ty rychlosti BT n�hodou v kB/s? Jo jinak to po�itadlo otev�en�, je n�co podobn�ho i ve W910? Docela by m� to zaj�malo. A FM vys�la� by byl taky bomba, v aut� bych to u�il, kazetovej adapt�r znamen� katastrof�ln� ztr�tu kvality.

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >