" />
Nov Sony Ericssony jsou na trhu - tentokrt se uveden stihlo, ale nemme vyhrno | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Sobota, 31. jen 2009
Akoliv tomu mnoho lid nevilo, Sony Ericsson se pouil ze svch pedchozch chyb a nov modely, kter byly slben na listopad tohoto roku, se na n trh dostaly vas. Ba co vc, nkter z nich se na trh dostaly dokonce jet dve, ne bylo pvodn avizovno, setkat se s nimi meme ji od poloviny jna. Prvn krok tedy byl uinn, spolenost jako takov ale jet za vodou nen, teprve nyn pijde to nejdleitj. Prodejn vsledky.

(4 koment)

 
Telefony Sony Ericsson u naich opertor - jak mme vbr? | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
tvrtek, 29. jen 2009
Podle statistik dostupnch v esk republice se skrze opertory prodv stle mn telefon, z celkovho potu prodanch pstroj u ns se ale stle jedn o vtinu. Pokud tedy m nkter vrobce bt spn v esk republice, nevyhne se velmi zk spoluprci s jednotlivmi opertory a mus kadho zvlṻ pesvdit, e prv jejich mobiln telefony jsou ty sprvn. Pokud se to nktermu vrobci povede, m vyhrno. Jak si v tomto smru stoj spolenost Sony Ericsson?
(6 koment)

 
Project Capuchin - doba zmn prv nastv | Tisk |  Email
Martin Chroust   
tvrtek, 8. jen 2009
Sony Ericsson v dubnu roku 2008 oznmil nov projekt s oznaenm Capuchin, kter ml za kol propojit Flash Lite s Javou. Prvn plody prce jsou ji na svt, tak se pojme podvat co se za projektem skrv a kde ji nael svho vyuit.


(13 koment)

 
Jak vs ovlivn ptel coby fredaktor SEManie (zamylen) | Tisk |  Email
Lucie evrov   
Sobota, 3. jen 2009
B�vala jsem oby�ejnou u�ivatelkou mobiln�ho telefonu. Jako v�t�ina lid� jsem pot�ebovala volat, ps�t SMS, pou��vat bud�k, upom�nky, a to je v�e, t�m byl m�j z�jem o mobiln� technologie vy�erp�n. Telefon byl pro m� jen mal�m za��zen�m, kter� jsem vlastnila z ryze pragmatick�ch d�vod�. V�b�r nov�ho p��stroje byl z�visl� maxim�ln� na jeho vzhledu.

(9 koment���)

 
Pou��v�te flash tapety? Pokud ano, dnes v�m p�in��me n�vod, jak si je upravit k obrazu sv�mu | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Ned�le, 13. z��� 2009
Flash tapety jsou v posledn�ch m�s�c�ch velmi obl�ben� a jako tapetu je m� st�le v�t�� mno�stv� u�ivatel�. Na to jsme se sna�ili zareagovat a za�ali na�im �ten���m nab�zet bal��ky flash tapet s r�zn�mi motivy. Naleznete je v tomto t�matu  a je jich skute�n� hodn�. Vadila mi ale na nich jedna nev�hoda - jedn� se o tapety v�t�inou sta�en� v�ude mo�n� na internetu, ze kter�ch jsem vytv��el bal��ky t�ch nejpoveden�j��ch, tak�e jsem byl p�i jejich publikov�n� z�visl� na tom, co jsem na�el. Mnohem v�hodn�j�� by pro m� i pro ostatn� u�ivatele bylo, kdyby si flash tapety mohli vytv��et sami.
(0 koment���)

 
<< Za��tek < P�edchoz� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N�sleduj�c� > Konec >>

V�sledky 82 - 90 z 785