" />
PlayStationPhone na videu - nyní u¾ vìøí v¹ichni | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedle, 5. prosince 2010
O telefonu pota¾mo komunikátoru Sony Ericsson, který by zkusil poøádnì vytì¾it z fenoménu jménem PlayStation, se u¾ mluví neskuteènì dlouho a spekulace nás provází témìø ji¾ od vzniku spoleènosti. Pøed nìkolika mìsíci zaèali internetem kolovat fotografie údajného PlayStation telefonu od Sony Ericssonu, spoleènost ale jejich pravost samozøejmì nepotvrdila. U¾ tehdy jsme ale díky kontaktùm v Sony Ericssonu mìli vývoj telefonu potvrzený, uniklé video pak informacím dává jen jakési oficiální razítko. 
(1 koment)

 
Videopohled na Sony Ericsson XPERIA X10 s Custom ROM | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Steda, 24. listopadu 2010
Je to jen nìkolik dní, co se objevila první Custom ROM pro Sony Ericsson XPERIA X10 a vývoj u¾ jde citelnì kupøedu. Abyste vidìli, jak taková ROM v Sony Ericssonu X10 vypadá, rozhodli jsme se ji nainstalovat a reakce natoèit na video. Rozhodnì se nejedná o poslední video tohoto typu, vèera toti¾ do¹lo k uvolnìní první alpha verze nového Androidu 2.2 - Froyo pro X10, v souèasnosti tedy ji¾ testujeme ten. Pro bì¾né pou¾ití se zatím nehodí, ale jak jsem psal na zaèátku - vývoj jde rychle kupøedu a slibuje veliká pøekvapení.
12~95.JPG 23~68.JPG 18~78.JPG 4~109.JPG
(0 koment)

 
Upravujeme Sony Ericsson XPERIA X10 s operaèním systémem 2.1 (videopøehled) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
ter, 16. listopadu 2010
Aèkoliv jsem se nìkolik dní po aktualizaci svého Sony Ericssonu XPERIA X10 na nový operaèní systém Android bál toho, ¾e pro telefon zpoèátku nebude dostatek úprav, opak je pravdou a u¾ nyní se dá telefon upravit více, ne¾ jak to ¹lo døíve a nìkteré úpravy jsou navíc výraznì zjednodu¹ené. V dne¹ním èlánku vám pøiná¹ím videopohled na upravenou X10 a nechybí ani odkazy na jednotlivé úpravy, které si do svého telefonu mù¾ete dát i vy. Pokud tedy nejste v nìèem s X10 spokojeni, mù¾ete si telefon více upravit k obrazu svému.
12~95.JPG 18~78.JPG 4~109.JPG 8~104.JPG
(0 koment)

 
Chcete do svého komunikátoru Sony Ericsson nový Android 2.1? Máme pro vás návod jak na to | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Steda, 3. listopadu 2010
Sony Ericsson pøed tøemi dny uvolnil nový operaèní systém pro trojici svých komunikátorù s operaèním systémem Android a ukonèil tak velmi dlouhé èekání, které nás provázelo pøibli¾nì posledních ¹est mìsícù. Zatím ale aktualizace není oficiálnì dostupná v¹ude, tøeba v na¹í zemi si je¹tì nìjakou dobu mù¾eme poèkat. Zámìrnì pí¹u mù¾eme, nebo» si nový operaèní systém mù¾ete do svého telefonu nahrát u¾ nyní a to velmi snadno. A je jedno, jestli máte X10, men¹í X10 Mini nebo bratøíèka s klávesnicí X10 Mini Pro. Máme jednoduché návody pro v¹echny tøi telefony a za deset minut mù¾ete mít nový operaèní systém ve svém telefonu (samozøejmì necustomizovaný a v èe¹tinì) i vy.
10~118.JPG 18~88.JPG 24~74.JPG 25~67.JPG
(23 koment)

 
Nový operaèní systém v Sony Ericssonu X10 - první dojmy, postøehy, úvahy... | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Pondl, 1. listopadu 2010
Sony Ericsson vèera oficiálnì uvolnil aktualizaci pro své komunikátory s operaèním systémem Android a jeliko¾ jsem mìl to ¹tìstí být mezi prvními, kteøí update nainstalovali do svého telefonu, pøiná¹ím vám ji¾ dnes své první zku¹enosti se znovuzrozenou vlajkovou lodí - Sony Ericsson XPERIA X10 s operaèním systémem Android 2.1, který sice není pro jiné výrobce zrovna novinkou, pro Sony Ericsson ale znamená malou revoluci a pro fanou¹ky konec dlouhého èekání.
c~64.png d~43.png e~38.png f~40.png h~22.png i~20.png j~15.png k~15.png l~15.png m~12.png
(17 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nsledujc > Konec >>

Vsledky 55 - 63 z 117