" />
Videopohled na Sony Ericsson XPERIA X8 | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedle, 26. z 2010
Sony Ericsson XPERIA X8 roz¹íøil stále poèetnìj¹í rodiny komunikátorù s operaèním systémem Google Android a dá se oèekávat, ¾e výrobce bude v tomto trendu dále pokraèovat. Dosud ale v portfoliu na¹eho oblíbeného výrobce zela celkem zásadní mezera, chybìl telefon s vyvá¾enými rozmìry a pøíjemnou cenou, který by mìl ¹anci zabodovat u vìt¹ího poètu u¾ivatelù. S tím je ale nyní konec a právì model X8 je tím, který by se mìl stát prodejnì nejúspì¹nìj¹ím èlenem souèasné rodiny telefonù XPERIA. Pojïme si telefon pøedstavit na videu.
20~88.JPG 29~54.JPG 24~73.JPG 6~116.JPG
(19 koment)

 
Slovy ¹éfa Sony Ericssonu: èeká nás veliké pøekvapení! Doèkali jsme se døíve, ne¾ jsme mysleli... | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Ptek, 24. z 2010
Pùvodnì jsem dnes chtìl vydat recenzi povedeného komunikátoru XPERIA X8, který pilnì testuji v redakci, nakonec jsem ale prakticky nemìl na výbìr a téma èlánku zmìnil. ©éf Sony Ericssonu pøed pár dny navnadil u¾ivatele na veliké pøekvapení, které nás oèekává v nejbli¾¹ích mìsících. Nelhal, pøekvapení ale pøi¹lo mnohem rychleji, ne¾ jsme èekali. Vèera Sony Ericsson oznámil odsunutí plánované aktualizace operaèního systému pro své telefony s Androidem. Nechtìl bych se mýlit, ale tohle u¾ X10 jen tak nerozchodí. A je to ¹koda, a zbyteèná...
17~79.JPG 24~66.JPG 25~60.JPG 8~103.JPG
(19 koment)

 
Odstraòujeme nepotøebné aplikace ze Sony Ericssonù s operaèním systémem Android (návod) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
tvrtek, 23. z 2010
Sony Ericsson XPERIA X10 (stejnì jako modely X10 Mini a X10 Mini Pro) patøí k nejlep¹ím telefonùm souèasnosti, to ale neznamená, ¾e by telefon byl dokonalý. Nìkteré softwarové doplòky od výrobce sice potì¹í, jiné ale u¾ udìlají radosti ménì. V¹echny aplikace od Sony Ericssonu ale mají jednoho spoleèného jmenovatele - bì¾nou cestou není mo¾né je odstranit, tak¾e zpomalují telefon a sni¾ují výdr¾ baterie i kdy¾ je vùbec nepou¾íváte. Na¹tìstí zde máme root a s ním je spojená mo¾nost odstranìní tìch aplikací, které nevyu¾íváte. Pokud se bojíte zásahu do systémových souborù, máme øe¹ení i pro vás. Neváhejte, získáte rychlej¹í telefon s vy¹¹í stabilitou a výraznì del¹í výdr¾í.
10~116.JPG 19~83.JPG 1~127.JPG 8~115.JPG
(0 koment)

 
Sony Ericsson XPERIA X8 - zlatá støední cesta (fotogalerie) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Steda, 22. z 2010
Po topmodelu s názvem Sony Ericsson X10, který se vyznaèuje obrovským displejem, ale také nemalými rozmìry, a dvojici malých komunikátorù X10 Mini a X10 Mini Pro, jsme se nakonec na ètvrtý pokus doèkali telefonu, který má optimální rozmìry pro vìt¹inu potenciálních zákazníkù. Telefonu nechybí ¾ádné podstatné funkce, kromì pøíjemného vzhledu a mo¾nosti pou¾ití výmìnných krytù, bude telefon útoèit pøedev¹ím výhodnou cenou. Sony Ericsson tak snad koneènì zaútoèí na trh s levnými dotykovými telefony. Dnes si telefon mù¾ete podrobnì prohlédnout v obsáhlé fotogalerii.
12~105.JPG 1~128.JPG 18~87.JPG 21~83.JPG
(2 koment)

 
Výmìnné kryty pro Sony Ericsson X8 - nejen X10 Mini je stylová (fotogalerie) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedle, 19. z 2010
Sony Ericsson XPERIA X10 Mini bojuje kromì svých funkcí a velikostí také mo¾ností pou¾ití výmìnných krytù. Ty jsou velmi kvalitní a povedené, va¹emu telefonu dodají novou tváø. Sony Ericsson pravdìpodobnì v tomto smìru vidí svou ¹anci, výmìnných krytù se tedy doèkal i model X8, který se v tìchto týdnech chystá na ná¹ trh. Kryty jsou skuteènì povedené a vypadají stylovì, nezbývá nám tedy ne¾ doufat, ¾e jejich poøízení bude jednodu¹¹í, ne¾ tìch k Sony Ericssonu X10 Mini.
3~127.JPG 6~116.JPG 9~115.JPG 5~124.JPG
(29 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nsledujc > Konec >>

Vsledky 73 - 81 z 117