" />
Po roce souit s tenkm elegnem jmnem Sony Ericsson C902 | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Verbatim   
Steda, 7. jna 2009
Sv�ho �asu se jednalo o nejvy��� model, jak� Sony Ericsson nab�zel. Ji� p�i sv�m p�edstaven� m� doslova uhranul. Hltal jsem jak�koliv informace, fotografie, videa – no prost� tro�ku maniak. Svou konstrukc� na m� ud�lal dojem u� jen z on�ch fotografi�. Jak to s n�m vypad� po v�ech sm�rech od 28. �ervna 2008, kdy jsem si jej po��dil, se V�m pokus�m p�ibl��it v n�sleduj�c�ch ��dc�ch. Jsem z n�j i nad�le nad�en? Nebo si to u m� n���m p�kn� rozh�zel? Za�n�me p�kn� po po��dku.
DSC05172.jpg DSC05182.jpg DSC05180.jpg DSC05183.jpg DSC05184.jpg


Konstrukce, proveden�

Jedn� se o telefon klasick� konstrukce s neklasick�m �e�en�m fotoapar�tu. Rozm�ry jsou n�sleduj�c�: 108.0 x 49.0 x 10.5 mm. Za pozornost stoj� hlavn� posledn� zm�n�n�, telefon je opravdu kr�sn� �t�hl�, ale p�i sv� ���ce se dr�� velice pohodln�. Kvalita proveden� na V�s d�chne nejen z obr�zk�, n�le�it� ji poc�t�te u� jen p�i prvn�m doteku. Telefon je vyroben z vcelku kvalitn�ch plast�, kter� se o moc nezm�nily oproti stavu p�i koupi. Nikde nic nevr�e, v�e dr�� na sv�m m�st�. Jedin�, kde by mohl b�t n�znak v�le, je pr�v� krytka foto-��sti (o n� ale pozd�ji), nicm�n� tato „v�le“ je naprosto stejn�, jako kdy� jsem telefon dr�el poprv� v ruce. Vy��� hmotnost telefonu 107.0 g, m� na sv�dom� tak� pod�l kovu na konstrukci. Cel� zadn� kryt i p�ilehl� �sek pod bateri� je z kovu. Zde si zaslou�� drobnou v�tku upevn�n� zadn�ho krytu – je �e�eno takov�mi kovov�mi, ostr�mi, �ekn�me, v�stupky… Tyto v�stupky se p�i manipulaci s krytem zevnit� svezou po plastov�ch pol��c�ch, kter� jsou sou��st� bok� telefonu. Jsou zde z�eteln� r�hy, tak�e na �ast� vynd�v�n� zadn�ho krytu rad�ji zapome�te. Mo�n� n�kdo nam�tne, �e p�eh�n�m, ale kryt se mi sund�v� opravdu o hodn� l�pe, ne� p�i koupi… Z po��tku jsem si myslel, �e to je jist� mou �ikovnost�, pak jsem si v�imnul on�ch r�h… Jinak kryt dr�� pevn� na sv�m m�st�. P�edn� strana je tak trochu magnetem na otisky, leskl� displej a je�t� nav�c leskl� kl�vesnice. Proveden� ostatn�ch ��st� telefonu v�ak neumo��uje jejich zachyt�v�n�. Hodn� diskutovan� (ne)kvalita barev se u tohoto modelu na�t�st� neprojevila – jak prou�ky, tak n�pisy dr�� na sv�m m�st�.

Kl�vesnice

Z po��tku jsem si na ni musel tro�ku zvykat, moc se mi nel�bilo, �e se mi prst na ni jakoby lep�. Pokud j� v�ak toto odpust�te, odm�n� se v�m sv�m proveden�m. Ano, kl�vesnice je snad ta nejlep��, jakou jsem kdy u telefonu za�il. Prvotn� tuhost tro�ku polevila – p�isp�lo to v�ak ke komfortu u��v�n�. Dal��, co se mi z po��tku moc nel�bilo, je, �e st�edov� kl�vesa p�i nam��knut� sm�rem dol� vr�e (�ekl bych, �e to bude kus od kusu) – nen� to v�ak nic tragick�ho – tak�e i toto odpou�t�m. Tla��tka pro p��jem a ukon�en� hovoru jsou lehce vystoupl� a maj� jinou povrchovou �pravu, tak�e po pohmatu se jist� nespletete.

Displej

Ano, je sice trochu men�� 2“, ale p�i sv�m rozli�en� 240 x 320 je tak� kr�sn� jemn�. Barvy jsou v�razn�, syt�, dopomohl tomu i FW (p�edev��m jasnosti). Zobrazen� tedy zvl�d� minim�ln� na v�bornou. Nem�m probl�m s �itelnost� ani na p��m�m slunci. Jedin�, co je lehce nep��jemn�, je p��padn� odraz slune�n�ch paprsk� do o��. Bohu�el v pohotovostn�m re�imu si toho na n�m moc nep�e�tete bez stisknut�ch bo�n�ch tla��tek hlasitosti – to ale nen� nic p�ekvapuj�c�ho u nov�ch SE.


Reproduktor

Co se t�k� kvality reprodukce a hlasitosti – nem�m p�ipom�nek, oproti K800i – je zde zn�t posun v kvalit� a hlavn� hlasitosti. Co je ale dosti ne�ikovn� – jeho um�st�n�… A vzhledem k tomu, �e si toho �lov�k na displeji v zhasnut�m stavu moc nep�e�te – reaguji n�kdy tro�ku opo�d�n� na zme�kan� ud�losti… Telefon prost� nesly��m, m�m-li jej polo�en tak, abych se mohl kochat jeho p�edn� stranou.

Konektor

To je takov� tro�ku nemoc SE… A je�t� kdy� je na tom boku… Ne� jsem si na to zvyknul, abych p�es n�j telefon nedr�el… V�ak m� na to tak� upozornil – a to p�ipojen�m k PC bez odezvy – o nab�je�ce ani nemluv�. Pou�en, jsem konektor vy�istil – a nyn� ji� probl�my tohoto r�zu nejsou.

Fotoapar�t

Je netradi�n� �e�en, aktivuje se vysunut�m horn� ��sti telefonu. P�i t�to p��le�itosti se kr�sn� mod�e rozz��� jednak ��st kl�vesnice, jednak dotekov� senzory pro ovl�d�n� vybran�ch funkc� fotoapar�tu – da� tomu je men�� �hlop���ka displeje. Z po��tku jsem m�l z t�chto „kl�ves“ strach. Hlavn� z jejich funk�nosti. M� obavy se na�t�st� staly lich�, neb jejich pln� funkce je zachov�na dote�. Mus�m ��ci, �e jsem si na n� dost zvyknul – tak�e maxim�ln� spokojenost
 
dsc05016n.jpg DSC05495.JPG DSC05497.JPG DSC05505.JPG DSC05511.JPG
DSC05514.JPG DSC05520.JPG DSC05523.JPG DSC05534.JPG DSC05556.JPG

Pap�rov� hodnoty jsou kr�sn�  5 MPx, autofocus, blesk... Jen ta realita… Telefon nefot� vysloven� �patn�, barvy jsou v�rn�, �lov�k si v�ak mus� pohr�t s nastaven�m (p�edev��m vyv�en� b�l�, sc�ny) – pak – jsou-li dobr� podm�nky, �lov�k vyfot� opravdu dobr� ostr� sn�mky. Hor�� podm�nky a kvalita rapidn� kles�… Rovn� se mi n�kolikr�t stalo, �e telefon zaost�il – sejmul sn�mek – a pak se �lov�k podivil nad lehce m�znutou fotografi�, p�i n�sledn�m prohl��en� v PC. „Blesk“ je opravdov�m zklam�n�m… Jak by mu pomohl re�im „Portr�t v �eru“, zvl�tn� je – �e u videa se no�n� re�im nach�z� a p�isv�tlen� asistuje na v�te�nou… Ov�em makro je silnou zbran� telefonu. Rovn� bohat� mo�nosti nastaven� (sc�ny, re�imy focen�…), n�kter� zp��stupn�n� pohodln� dotekov�mi senzory. Video nat��� ve standardn�m rozli�en� QVGA. Hlavn� zvuk je perfektn� (STEREO), �koda, �e z�znamn�k, kter� je p��stupn� z menu telefonu nahr�v� do amr a ne AAC jako zde. Zvl�tn�ho z�etele si v�ak zaslou�� v��e zm�n�n� extravagantn� krytka… Je to trochu lapa� prachu. Nane�t�st� se pod n� nach�z� i senzor upravuj�c� jas displeje a to dost z�eteln� – tak�e pro zachov�n� jeho funkce doporu�uji telefon �istit i pod krytkou. J� s t�mto senzorem nem�m probl�my ani po cca 15 m�s�c�ch od koup� telefonu

Ovl�dac� prost�ed�

Telefon b�� na modern� platform� A200. Tak�e datov� konektivita je, kdy� nebudu po��tat absenci WIFI, na velice slu�n� �rovni: GPRS/EDGE/3G/HSDPA. Nep��tomnost vrace�ky nepoci�uji jako handicap. Ovl�dac� prost�ed� je velice intuitivn�, p�kn� zpracovan� a nab�z� spoustu �prav a to nejen t�ch leg�ln�ch. Dle m�ho je v�e rozm�st�no tak, jak nejl�pe �lo – j� jsem spokojen� – proto jedin� tuning, kter� se u m� kon�, jsou Flash menu – a� se za to styd�m. Ale opravdu nevid�m d�vod m�nit n�co, co mi vyhovuje tak, jak to je od v�robce. A� na upozorn�n� na ud�losti kalend��e – to nen� zrovna domy�leno… Vyp�chnout bych cht�l samoz�ejm� je�t� Menu �innost� (i s jeho zkratkami), Multitasking, opravdu intuitivn� T9 – snad nejlep��, jakou jsem za�il, snadn� instalace JAVA her/aplikac�, 5 nez�visl�ch bud�k�, r�dio s RDS, p�ehledn� kalend��, pam� k�d�, podpora animac� Flash (kter� jsou v pod�n� SE opravdu velice propracovan�…hlavn� co se t�k� model� �ady Walkman) A tak bych mohl je�t� pokra�ovat…


M�dia

M�dia jsou kr�sn� zpracovan� – zp��stup�uj� cel� multimedi�ln� obsah telefonu. Obzvl�t� hudebn� p�ehr�va� mus�m vychv�lit! Ten se jednozna�n� povedl. Se zvukov�m v�stupem nem�m probl�my (a� u� se jedn� o kvalitu reprodukce, �i hlasitost). Co se mi v�ak moc nel�b�, je pr�v� ta liber�lnost v p��stupnosti u�ivatelova medi�ln�ho obsahu… N�kdy m� �lov�k ur�it� obsah v telefonu, kter� nemus� b�t vid�n zrovna p�i prvn� n�v�t�v� Fotografi�, �i Vide� v nab�dce M�dia.

Stabilita

Z po��tku to nebyla ��dn� radost – to ��k�m na rovinu. Douf�m, �e se v�robce takov�ch sek�, jako v p��pad� tohoto modelu, do budoucna vyvaruje. J� na�t�st� pat��m k trp�liv�m lidem – tak�e jsem si na dal�� a dal�� verze FW po�kal bez nutnosti reklamace. Ka�d� ale nen� takov�, a pokud to je �lov�k, kter� SE nikdy nevlastnil – mohl by na tuto zna�ku lehce zanev��t. Samovoln� resety, pomal� reakce, odpojov�n� v re�imu Telefon, M�dia, nab�jen� (aspo� u m�), v�dr�. Kameny �razu, kter� na�t�st� do jist� m�ry opravovaly dal�� a dal�� verze FW. Dost bylo ale minulosti… V sou�asnosti je telefon vylad�n , jak jen to jde. Resety – samovoln� – ��dn�, vyvolat si mi jej v�ak povede… M�m dv� v�born� hrateln� JAVA hry, kter� mi bezpe�n� telefon restartuj� ji� b�hem na��tan� - v p��pad� , �e jsem s telefonem p�edt�m n�co d�lal – a� u� se jednalo o prohl��en� fotografi�, nebo byl pu�t�n� p�ehr�va� hudby. Kdy� se tyto hry na�tou bez resetu (v�t�inou po p�edchoz�m resetu – pam� uvoln�n�), tak si je i zahraji… P�esto�e po�k�m p�r minut po ukon�en� hry – pust�m-li M�dia a v nich p�ehr�va� hudby… Reset na sebe dlouho nenech� �ekat…Nab�z� se dv� mo�nosti: Bu� se jedn� o SW z�le�itost – pak by to vy�e�il p��padn� nov� FW (kter� u� bohu�el asi nebude), nebo HW telefonu zvl�d� platformu A200 jen tak tak – a holt ta M�dia jsou prost� n�ro�n�j�� na v�kon… V�dy� sta�� m�t pu�t�n� p�ehr�va� hudby na pozad� – jist� celkov� drobn� zpomalen� tady je. Celkov� rychlost se jednozna�n� zlep�ila a to i v M�di�ch, ale ta plynulost n�kdy moc nen�. Sta�� sledovat animace nap�. p�i odemyk�n� kl�vesnice – nebo si v M�di�ch zobrazit fotku. Pak tak� „rychlost“ vyhled�v�n� v telefonn�m seznamu – v p��pad�, �e se chyt�te odeslat sms. Ostatn� probl�my se ji� nevyskytuj�, telefon re�ln� vydr�� 2-3 dny nabit� – co� nen� zase tak �patn�, na to, jak je vybaven�, tenk� a na to-jak jej pou��v�m. Telefon rozhodn� nezah�l�. Samoz�ejm� poslech hudby s v�dr�� trochu zam�v� – nen� probl�m nab�jet �ast�ji – mysl�m si v�ak, �e ur�it� pod�l viny na tom maj� m� sluch�tka HPM-90 s displejem na d�lkov�m ovl�d�n�, kter� sn��ila v�dr� i u m�ho p�edchoz�ho telefonu – SE K800i (pro m� mimochodem ten nejlep�� SE).


JAVA

Jak u� jsem psal – vyp�chnout bych cht�l snadnou instalaci her/aplikac�, dobrou podporu. Naopak ta rychlost… K800i je na tom l�pe – a� u� rychlost� na��t�n�, tak i nap��klad t�m, �e dv� v��e zm�n�n� hry si na K800i zahraji �pln� v po��dku, reset ani n�znak zamrznut� se nedostav�… �pln� bych zapomn�l na �idlo pohybu. Nejen, �e jej vyu�ijete v Medi�ch p�i prohl��en� fotografi�/vide�, existuj� hry, kter� jej vyu��vaj�. T�e�ni�kou na dortu jsou i sch�mata – jej�ch� flash tapety reaguj� na �idlo pohybu – opravu kr�sn�. Bezpochyby dal�� z�bavn� prvek telefonu!

RESUME

T�eba�e to tak n�kdy z m�ch slov nevyplynulo, jsem se Sony Ericssonem C902 spokojen�. Telefon je to bezpochyby velice elegantn�, kr�sn�, kvalitn� proveden�, v�born� vybaven�. U� jen ta vysoce elegantn� krabi�ka, ve kter� jsem si ho p�inesl domu… Vybalov�n� jsem si doslova u��val. Osobn� nelituji, �e jsem si tento telefon po��dil, ale na rovinu ��k�m, �e u� se pomalinku ohl���m jinde (W995, C905 jsou st�le hork�mi favority). Ani nem�lo b�t v�sledkem �l�nku, odradit od koup� tohoto modelu – jen jsem se sna�il sepsat to, ��m m� telefon pot�il, a ��m naopak moc ne. St�le je zde v�ak mnoho plus�, kter� mohou za to, �e Sony Ericsson C902 nen� rozhodn� m�m prvn�m, ale ani t�m posledn�m Sony Ericssonem…Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
Autor: verbatim902 Datum: 2009-10-10 06:58:08
D�kuju :) Ta flash sch�m�tka mus�� m�t v telefonu p�idan� p�es A2Uploader (/tpa/preset/system/desktop/flash/) - plus m�t v telefonu odpov�daj�c� sch�ma, kter� dan� flash pou��v� ;)  
Tady m� - jak na to:http://forum.semania.cz/index.php?topic=19062.0. 
 
Shc�mata s flash menu m��e� stahovat z: topse.ru. 
Je�t� jednodu��� v�ak bude - kdy� si projde� f�rum :)
Autor: Daluck Datum: 2009-10-08 18:12:45
V�born� �l�nek, m�m C902 p�es 9 m�s�c� a vlastn� ve v�em s tebou (snad se neuraz��, �e ti tyk�m, ale sem taky student) souhlas�m. Hlavn� kouk�m v jak dobr�m ho m� stavu, m� se hodn� loupe st��brn� lemov�n� na boc�ch telefonu a v zadn� ��sti C902 s� skoro nem�m n�pis 5,0, ale n�pis megapixel pod n�m se dr�� jako novej, nech�pu...:) Nem� nejak� flash tapety pros�m? V�dycky n�jak� st�hnu, ale v nab�dce: Rozvr�en� hlavn� nab�dky m�m na v�b�r jen klasickou m���ku, ot��en�, jedin� ikona a kdy� d�m Ze sch�matu, kterou bych nejv�c cht�l, tak mi to nap��e, �e nen� k dispozici. Nevim ��m to je, p�itom ze sch�matu vypad� nejl�pe, s�m je m� v �l�nku na fotk�ch. M�j mail je [email protected], nebo sem sta�� jen napsat odkud si stahoval, d�ky p�edem.
Autor: verbatim902 Datum: 2009-10-07 16:48:10
D�kuji za pochvalu :) jak jsem psal, sna�il jsem se shrnout to, jak na m� telefon za tu dobu u��v�n� zap�sobil :) T� jsem student - tak�e nov� telefon = brig�da s pln�m nasazen�m ;)
Autor: Hawlas Datum: 2009-10-07 12:35:49
P�kn� napsan� :grin taky jej vlastn�m (zhruba 14 m�s�c�) a vid�m mou C902 v podobn�m sv�tle jako ty. Krytka fo��ku je opravdu magnet na prach a ne�istoty a n�kdy se mi n�jak� to sm�tko dostane i mezi displej a bok telefonu. Kl�vesnice par�dn�. Mal� displej mi ani tak nevad�, nav�c kdy� to p�i focen� vynahrazuj� ony dotykov� ��sti. Poslech hudby opravdu skv�l�. Nejv�t�� m�nus je u m� to, �e se mi hodn� resetuje. Ale to bude t�m �e m�m obrandovan� model od Vodafonu s n�zkou verz� firmwareu. U� jsem si kolikr�t ��kal, �e se brandingu zbav�m, ale n�jak jsem l�n� si zaz�lohovat v�echny v�ci :grin taky se pomalu ohl���m po n��em nov�m, ale jako�to studentovi mi pen�zky v kapse moc necinkaj�, tak�e budu doufat �e se mi s mou C902 je�t� dost dlouho nic nestane (p�i m�m �t�st�). Je to v�born� mobil, pro m� jen s minimem nedostatk�...

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >