" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Rok 2011 konèí, ná¹ oblíbený výrobce (ne)utekl hrobníkovi z lopaty a opìt se mu daøí | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 31. prosince 2011

Dnes je poslední den roku 2011 a to je ideální doba na sumarizaci celého leto¹ního roku. Ne¾ se dostanu k podrobnostem, zmíním to nejdùle¾itìj¹í - Sony Ericsson snad definitivnì utekl hrobníkovi z lopaty a díky kvalitì svých telefonù si zajistil pøe¾ití. Obrovským zpùsobem se pak zlep¹ila podpora, kterou výrobce poskytuje pro svoje telefony. U¾ samotné uvolnìní Androidu 2.3.3 pro model X10 znamenalo revoluci. Ta nejdùle¾itìj¹í zpráva leto¹ního roku to ale není. Spoleènost Sony se rozhodla vyplatit podíl Ericssonu ve spoleèném podniku a zaèal tak konec Sony Ericssonu, jak jsme jej znali...Zaèátek roku nebyl v podání Sony Ericssonu vùbec ¹patný, pøedstavil kvarteto nových komunikátorù XPERIA a aèkoliv nás tro¹ku mrzela absence dvoujádrového telefonu, výrobci jsme to nakonec odpustili. Mnohem vìt¹í problém ale brzy následoval - zemìtøesení v Japonsku mìlo za následek výrazné prodlevy v dodávkách nových telefonù a schytal to pøedev¹ím model XPERIA Pro (u kterého to zamrzelo o to více, ¾e tento telefon v podstatì nemá na souèasném trhu konkurenci). Tento komunikátor se tak do prodeje dostal a¾ na podzim leto¹ního roku, na pøita¾livosti mu to ale nic neubralo. Po nìkolika letech èekání jsme se navíc doèkali také pøedstavení prvního PSP telefonu, kterým se stal model XPERIA Play. Co se týká herní stránky, tento telefon nemá a je¹tì nìjakou dobu nebude mít konkurenci, herní klávesnice toti¾ dojmy z hraní posouvá nìkam podstatnì dál, stereoreproduktory zaji¹»ují výborný zvukový výstup a v¹e podtrhují velmi propracované hry. Spoustu z nich si sice zahrajete i na jiných telefonech s Androidem, jen XPERIA Play ale nabízí nekompromisní ovládání. Díky vy¹¹í cenì na zaèátku prodeje se ale telefon nestal takovým trhákem, v jaký výrobce doufal. v souèasnosti tento telefon nový koupíte pod sedm tisíc korun, co¾ u¾ je výborná cena, ale otázkou zùstává, jestli ji¾ není pozdì. A» u¾ Play uspìje nebo ne, vydala se na cestu kvalitního hraní a tento trend je urèitì správný.

Sony Ericsson u¾ od konce minulého roku mluvil o tom, ¾e uzavøel novou smlouvu se spoleèností Google, která jeho telefonùm zajistí rychlej¹í uvolòování aktualizací. Spousta lidí tomu moc nevìøila, nový pøístup spoleènosti ke svým zákazníkùm ale byl cítit bìhem celého leto¹ního roku. Bìhem nìj jsme se doèkali hned pìti zpráv, které nás velmi potì¹ily a které dokladovaly odhodlání spoleènosti zmìnit svou tváø a více se zamìøit na své u¾ivatele. Tou první bylo oficiální oznámení (a pozdìji také uvolnìní) aktualizace na operaèní systém Android 2.3.3 pro komunikátor XPERIA X10. Výrobce prvnì tuto aktualizaci popøel, negativní reakce na internetu ale byla tak výrazná, ¾e výrobce nakonec své stanovisko zmìnil. Potì¹ila také mo¾nost oficiální cestou odemknout bootlaoder u nových telefonù Sony Ericsson. Výrobce patøí co do zabezpeèení svých telefonù mezi naprostou ¹pièku a ani pro ty nejlep¹í vývojáøe nebylo prolomení tìchto ochran jednoduché. Díky tomu ale vývoj v rámci komunity celkem stagnoval. Sony Ericsson se rozhodl zabezpeèení uvolnit a navíc to udìlal velmi rozumným zpùsobem- S odemknutím bootloaderu souvisí také fakt, ¾e výrobce se rozhodl oficiální cestou podpoøit vývojáøe custom ROM a dodal jim telefony, na kterých mohou svoje úpravy testovat. Poslední dvì informace pak jsou z konce tohoto roku. Tou první bylo oznámení aktualizace na nový Android 4.0 pro v¹echny telefony pøedstavené v roce 2011. To je obrovský rozdíl proti ostatním výrobcùm. Sony Ericsson tak dává najevo, ¾e si svých zákazníkù vá¾í bez ohledu na to, který telefon zakoupili. Na úplný závìr roku si pak výrobce nechal uvolnìní oficiální alfa verze ROM nového Androidu ICS. Také tento krok je mezi výrobci netradièní a témìø revoluèní. Bez ohledu na dal¹í vývoj spoleènosti se co do podpory výrobce bìhem leto¹ního roku dostal na samotný vrchol a troufám si tvrdit, ¾e ¾ádný jiný výrobce v této chvíli nenabízí podporu na lep¹í úrovni.

Jak u¾ naznaèují poslední øádky, ve spoleènosti Sony Ericsson se toho hodnì zmìnilo a firmy je jiná, ne¾ byla døíve. Jak u¾ jsem napsal v úvodu èlánku, nejvìt¹í zmìna u¾ zaèala probíhat. Sony odkoupila podíl Ericssonu ve spoleèném podniku a pøesnì za pùl roku zanikne spoleènost Sony Ericsson a dále u¾ bude výrobce pokraèovat pouze pod názvem Sony. Pokud uvá¾ím, kolik dobrých krokù firma v poslední dobì udìlala, vnímám toto rozhodnutí velmi pozitivnì. Ménì nad¹ený jsem z informace, dle které se Sony bude od pøí¹tího roku vìnovat pouze chytrým telefonùm a komunikátorùm a úplnì opustí segment hloupých telefonù. Navíc se zamìøí pouze na Android, co¾ je sice v souèasnosti dobrá volba, ale do budoucnosti nemù¾e výrobce s jediným operaèním systémem uspìt. Pøedev¹ím absence komunikátoru s Windows Phone 7 je podle mì citelnou chybou, která mù¾e Sony jednou velmi mrzet. Android je kvalitní operaèní systém, který se nyní blí¾í svému vrcholu. Ne ka¾dému ale vyhovuje a nemít na výbìr není pøíjemné. Klasické hloupé telefony u¾ v dne¹ní dobì nevydìlávají, pøesto si ale myslím, ¾e Sony Ericsson dál mohl vyrábìt telefony jako je tøeba Cedar, které za rozumné peníze nabízí slu¹nou výbavu a vylep¹ují podvìdomí o znaèce. Prozatím si neumím pøedstavit, ¾e výrobce bude vyrábìt pouze telefony s Androidem, sám jsem zvìdav, co v¹echno v tomto smìru pøedstaví. Rozhodnutí ale docela chápu, výraznì se tím sní¾í náklady na vývoj. V¾dy» v souèasnosti najdeme na trhu telefony Sony Ericsson na pìti rùzných platformách (a to tìch telefonù výrobce zas tolik nenabízí...).

Úplnì na konec jsem si jako v¾dy nechal ná¹ web SEMania. Tady se toho za poslední rok tolik nezmìnilo, nìkteré vìci bych ale rád pøesto vypíchnul. Pøedev¹ím podpora stran uvolòování nových firmwarù se dostala dle mého na svìtovou úroveò a to pøedev¹ím díky tomu, ¾e mám k dispozici témìø v¹echny souèasné telefony øady XPERIA. Tímto chci hned na úvod podìkovat èeskému zastoupení výrobce, které v rámci mo¾ností pomáhá, jak mù¾e. Ne v¹echno je v¾dycky úplnì dokonalé, to ale v ¾ivotì není nikdy nic. Zaèal jsem nové firmwary aktivnì nahrávat také na XDA, na na¹em webu se ale v¹e objevuje je¹tì døíve a SEMania si tak v tomto smìru prakticky zajistila vùdèí roli ve svìtì. Èeské screenshoty se objevují stále èastìji, o to více mì obèas pobavilo, kdy¾ nìkdo psal na fóru, proè nepí¹eme o nìkteré nové verzi, pøièem¾ tato byla u nás dávno ke sta¾ení a odkaz na zahranièní web obsahoval èlánek s èeskými screeny. Tady se nechystám nic mìnit a rád bych v nastoupeném trendu dále pokraèoval. V redakci jsem stále sám, na souèasný stav jsem si ale naprosto zvyknul a aèkoliv není ideální, má své výhody.

Pøed koncem roku se zmìnila spolupráce s webem Mobilmania.cz - do¹lo zde k výrazné zmìnì situace, která u¾ nedovolovala pokraèování dosavadní spolupráce bez výrazných zmìn, do kterých se ani jedné stranì nechtìlo. Proto jsme se v poklidu rozlouèili a nyní ji¾ fungujeme zcela samostatnì. Stran spolupráce nemohu webu Mobilmania nic vytknout a pøeji jim jen v¹e dobré. Ani to ale není poslední zmìna - jeliko¾ se Sony (Ericsson) nyní hodlá zamìøit výhradnì na komunikátory s Androidem, rozhodl jsem se rozjet nový projekt, který se na tyto telefony zamìøí. Oficiálnì vám bude pøedstavený zítra, tak¾e dnes si dovolím jen krátké vysvìtlení - SEMania je web s tradicí, kde najdete spoustu zajímavých informací. Bohu¾el ale její vývoj i vzhled jsou znaènì omezené právì touto historií a pokud si chceme udr¾et poèetné ètenáøe, musíme jim nabídnout vy¹¹í kvalitu obsahu a také vy¹¹í specializaci. Právì proto zítra dojde k oficiálnímu spu¹tìní nového projektu, který se bude vìnovat pouze chytrým telefonùm Sony Ericsson øady XPERIA. SEMania.cz bude samozøejmì fungovat dále, její zamìøení ale bude pøedev¹ím na telefony bez otevøeného operaèního systému. Ve¹keré diskuze stran telefonù XPERIA ji¾ budeme smìøovat na nový web. Oba projekty si nemají konkurovat, ka¾dý by se mìl vìnovat nìèemu a nabídnout co nejlep¹í úroveò obsahu. V¹e dobré v novém roce 2012 vám pøeje redakce.


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: michal121 Datum: 2012-01-05 17:36:32
Rád bych podìkoval Jozefu Cmarovi za skvìlou dlouholetou práci pro nás v¹echny, co milujeme SonyEricsson. Je¹tì nìkde bych mìl mít zakopaný dva kousky po v¹ech smìrech pøevratného a revoluèního a legendárního modelu T610. Od té doby udìlal SonyEricsson mnoho kotrmelcù a¾ se dostal do relativnì velmi úspì¹né doby. Za pár mìsícù u¾ budeme obdivovat jen SONY. Osobnì si myslím, ¾e to bude cesta vpøed a velice se tì¹ím, co nám Sony u¾ výhradnì pod svou znaèkou nabídne za skvosty. 
Je¹tì jednou dìkuji v¹em, kteøí spoluvytváøejí tyto skvìlé stránky a nejvíce samozøejmì Jozefovi. Díky.
. Autor: P357 Datum: 2012-01-01 20:37:10
Dìkuji skvìlému radaktorovi a nad¹enci Jo¾kovi a pøeji mu v¹echno nejlep¹í v novém roce, hlavnì hodnì zdraví, ¹tìstí, velkou podporu ze strany SE a SONY, dostatek inspirace pro nové èlánky, na které se tì¹ím, skvìlé telefony, které bude recenzovat a velkou náv¹tìvnost svých www stránek. 
V©ECHNO NEJLEP©Í!!!
Autor: Skrblík Datum: 2012-01-01 14:35:28
Asi má¹ pravdu, já se na to koukal jen z hlediska jména znaèky, ne ètenáøù...
Autor: Joza Datum: 2012-01-01 10:01:46
Hodnì jsem nad tím pøemý¹lel a optimální doba je nyní, dokud jsou XPERIE na vzestupu. Pozdìji by u¾ pøechod byl témìø nemo¾ný, nyní to tak je¹tì nebolí a pokud pøejde vìt¹ina lidí, web si zajistí budoucnost...
. Autor: Daff.Cz Datum: 2011-12-31 18:00:00
Milá SEMánie, pøeji v¹e nejlep¹í do nového roku, a» se daøí... :)
Autor: Skrblík Datum: 2011-12-31 15:31:59
Zaènu asi takhle - obdivuju tì Jo¾o, kolik energie do tohohle webu a celkovì SE dává¹. Jednak mì by to brzo pøestalo bavit, jednak jsi v redakci sám (a to je smutné!) a jednak tvá - ehm jak to øíct - fanatická víra ve znaèku, asi jako u mì, jen je¹tì vìt¹í. 
Pamatuju, kdy¾ pøed u¾ nìjakým èasem ode¹el tvùj kolega Martin Chroust, to sem si øikal, ¾e tenhle web pude do prèic, ale opak je pravdou. Jednak nemám rád samsung (nic proti Martinovi :grin ), ale dává¹ to sám na jednièku, jse¹ borec!  
Trochu mì teda mrzí, ¾e komunita tohohle webu u¾ taky není co bývala ve smyslu poèetním, zejména tvé èlánky by zaslou¾ily nìjaké komentáøe, bohu¾el... 
Jo a k tomu webu Xperia - nebylo by lep¹í zavést nový web, a¾ se Ericsson definitivnì odlepí od Sony? Pøecijenom jak sám pí¹e¹, tenhle web je kousek historie. Byla by podle mì velká a nenapravitelná chyba historii SE na konci jeho ¾ivota pùlit na víc stránek, tak bych jenom povznesl svùj malý názor na vìc... 
Jinak - pøeju ti hodnì ¹tìstí, zdraví, SEèek a pevné vùle k dal¹ímu rozvoji tohohle, i toho novýho webu, se¹ pro mì machr! :) 

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
Dal >