" />
Sony Ericsson Elm - Wi-Fi, GPS a kvalitní fotoaparát za pár penìz (recenze) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 8. ervna 2010
Do redakce se nám dostala novinka na èeském trhu - Sony Ericsson Elm. Dal¹í produkt v øadì ekologických telefonù od Sony Ericssonu se vyznaèuje povedeným vzhledem, ¹irokou nabídkou funkcí a také velmi výhodnou cenou. Sony Ericsson koneènì vytvoøil malý ¹ikovný telefon s kvalitním fotoaparátem, Wi-Fi a GPS. Máme v ruce nejprodávanìj¹í Sony Ericsson roku 2010?
12~96.JPG 18~79.JPG 22~70.JPG 3~113.JPG


Rád obèas vzpomínám na dobu, kdy Sony Ericsson pøedstavil model C905. Ten se mi líbil od první chvíle, koneènì se na trh dostal plnì vybavený Sony Ericsson bez otevøeného operaèního systému. Tento model mìl ale hned dvì zásadní vady - to první byly celkem velké rozmìry a s tím související také ne zrovna nízká hmotnost. Druhou nevýhodou byla cena, dost pøes deset tisíc korun pøeci jen nebylo málo penìz. Telefon to byl tedy krásný a vybavený, ale veliký a drahý a já doufal, ¾e se nìkdy doèkáme podobných funkcí v kompaktnìj¹ím tìle a za ménì penìz. Prvním krokem na této cestì je topmodel W995, který v dne¹ní dobì nestojí moc penìz a také hmotnost je výraznì pøíjemnìj¹í. V¹e ale k dokonalosti dotáhl a¾ dnes recenzovaný Sony Ericsson Elm, který v tìle vì¾né velikosti a hmotnosti (a za velmi pøíjemnou cenu) nabízí v¹e, co jsem pøed èasem obdivoval u modelu C905 (tedy mimo krytky fotoaparátu). ©ikovný telefon se navíc usadil také v nabídkách na¹ich operátorù, je tedy zadìláno na solidní úspìchy a sám pøemý¹lím, zdali telefon nepoøídit, abych zùstal v obrazech o nejnovìj¹ích telefonech na platformì A200. Ale zatím nemám dùvod spìchat, tak¾e mo¾ná vyèkám a¾ na vysouvacího bratøíèka modelu Elm, kterým je model Hazel.Hlavní výhody:
- kompaktní rozmìry
- pohodlná klávesnice
- EDGE, HSDPA i Wi-Fi
- integrovaný GPS modul
- atraktivní vzhled
- výhodná cena
- kvalitní fotoaparát s autofocusem
- kovový zadní kryt
- pøíjemný nádech ekologie
-slot na microSD karty

Hlavní nedostatky:
- nestandardní konektor Fast-port
- fotoaparátu chybí krytka

10~107.JPG 11~101.JPG 12~96.JPG 13~95.JPG
14~93.JPG 15~93.JPG 16~89.JPG 17~81.JPG

Na úvod bych se rád zamìøil na tìlo telefonu. Rozmìry telefonu jsou 110 x 45 x 14 milimetrù, hmotnost se zastavila na velmi pøíjemné hodnotì rovných devadesáti gramù. Na fotografiích to tak mo¾ná nevypadá, ale telefon je skuteènì krásný. Hned na první pohled zaujme prohnutý zadní kryt, díky kterému jsem telefon hned na zaèátku pøekøtil na banán. Sony Ericsson tvarem telefonu reflektuje køivky lidského tìla, díky èemu¾ by se mìlo s telefony lépe pracovat. Marketing je jedna vìc, faktem ale zùstává, ¾e dr¾ení telefonu a práce s ním je skuteènì velmi pohodlná, proto za toto øe¹ení výrobce chválím. Polovinu pøední strany okupuje velmi jemný barevný displej s úhlopøíèkou 2,2 palce, který je schopný zobrazit a¾ 260 000 barev a nabízí rozli¹ení 240 x 320 pixelù. Jemnost je skuteènì pøíkladná a telefon nemá problémy ani s èitelností na slunci (i kdy¾ díky dlouhodobì krásnému poèasí jsem to za poslední mìsíc vyzkou¹el jen jednou a jestli to tak pùjde dál, tak u¾ èitelnost na slunci asi nebudeme ani testovat :)), pøesto bych více ocenil vìt¹í fyzické rozmìry displeje. Po stránce vzhledu je ale velikost displeje akorát, vìt¹í displej u¾ by moc dobøe nezapadnul. Pod displejem se nachází klasická sestava ovládacích tlaèítek. Nejen¾e velmi dobøe vypadají, ale hlavnì - perfektnì se ovládají. Sony Ericsson tentokrát nijak nelaboroval a klávesnici zkrátka udìlal co mo¾ná nejpohodlnìj¹í. Potvrzovací støed pìtismìrného tlaèítka má skuteènì úctyhodné fyzické rozmìry, støíbrný rámeèek pak s naprostou jistotou urèuje v¹echny mo¾né smìry pohybu v nabídce. Ne¹etøil se ani na kontextových klávesách pod displejem také ty jsou dostateènì veliké a toté¾ se dá øíci také o dvojici tlaèítek se symbolem èerveného a zeleného sluchátka. U nìkterých telefonù jsme s obèas mohli setkat s tím, ¾e nìkterá tlaèítka byla v rámci úspor místa výraznì zmen¹ená, tohle ale nepostihlo Sony Ericsson Elm. Chválím také tlaèítko urèené pro vstup do menu èinností a korekèní klávesu.

18~79.JPG 19~76.JPG 1~116.JPG 20~81.JPG
21~76.JPG 22~70.JPG 23~69.JPG 24~67.JPG

Je¹tì o kousek ní¾ se pak nachází alfanumerická klávesnice, také tu ale budu pouze chválit. U obyèejných telefonù se jedná o jednu z nejlep¹ích klávesnic, jakou jsem kdy mohl vyzkou¹et a na dal¹í úrovni se u¾ nachází pouze plnohodnotné QWERTY klávesnice. Tlaèítka jsou dostateènì rozmìrná, mají jistý stisk a nízký zdvih, zkrátka je s nimi radost pracovat. Celá pøední strana pùsobí velmi pøíjemným a decentním dojmem, telefon se sna¾í zaujmout co nej¹ir¹í spektrum zákazníkù a co je nejdùle¾itìj¹í, hodnì se mu to daøí. Na levé stranì nalezneme jednu z velmi mála nevýhod Sony Ericssonu Elm - nepøíli¹ vzhledovì povedený konektor Fast-port. Kritika samozøejmì nesmìøuje na to, ¾e by tento konektor byl nìjak ¹karedìj¹í ne¾ jindy, jde spí¹e o to, ¾e se nám stále více prosazují standardní konektory a u chytrých telefonù Sony Ericsson je ji¾ jejich pou¾ití standardem. Hloupé telefony sice ji¾ pøe¹ly na formát pamì»ových karet microSD, co se týká konektoru je zatím ale v¹e pøi starém a já jen pevnì vìøím, ¾e duo Elm a Hazel bude posledními telefony Sony Ericsson (minimálnì z tìch vybavenìj¹ích modelù), kterým budou standardní konektory chybìt. Samozøejmì chápu, ¾e drtivá vìt¹ina souèasného pøíslu¹enství poèítá s konektorem Fat-port, ale pøeci jej tady nebudeme ¾ivit dal¹í roky. Na pravém boku se nachází dvojice tlaèítek pro regulaci hlasitosti a dále také spou¹» integrovaného digitálního fotoaparátu. Jestli jsem ale dosud v¹echny ovládací prvky jen chválil, tentokrát tomu bude jinak. Tlaèítko pro spu¹tìní fotoaparátu je toti¾ velmi malé a klade dosti veliký odpor pøi domáèknutí. Vìt¹inou tak s pøístrojem v posledním okam¾iku pohnete a výsledkem je ménì ostrá fotografie, ne¾ jaké je telefon schopen. Zadní stranì pak dominuje moc krásný kovový kryt, èoèka integrovaného fotoaparátu a také pøisvìtlovací dioda. Vzhled a konstrukci tak nemohu hodnotit jinak, ne¾ velikou jednièkou, výrobce se tentokrát vytáhnul.

25~61.JPG 26~58.JPG 2~110.JPG 3~113.JPG
4~110.JPG 5~112.JPG 8~105.JPG 9~104.JPG

Co se témìø nezmìnilo je prostøedí telefonu, které je opìt postaveno na léty provìøené platformì A200. Doèkáme se tedy pìkné, ale nepøíli¹ vyu¾ité úvodní obrazovky, kterou si mù¾ete vylep¹it obrázkem nebo flash tapetou. Ubyla mo¾nost pou¾ití Java aplikace coby tapety, mnohem více nás ale zajímají zmìny v rozlo¾ení úvodní obrazovky. Ta toti¾ novì nabízí výpis událostí z kalendáøe, pøípadnì zprávy z rùzných sociálních sítí a po mnoha letech jsme se tak koneènì doèkali toho, po èem jsme velmi dlouho volali. Zmìny jsou tak výrazné, ¾e jsme se rozhodli jim vìnovat samostatný èlánek zde. Mít výpis událostí z kalendáøe bylo sice mo¾né ji¾ døíve, jednalo se ale o øe¹ení pomocí Java aplikace, které nebylo ani pøíli¹ efektní ani pøíli¹ komplexní. Nezbývá nám ne¾ se tì¹it na situaci, kdy toho na úvodní obrazovce bude je¹tì mnohem více a u¾ivatel si bude koneènì moci sám vybrat, co si na úvodní obrazovku dá a co naopak ne. Menu telefonu tvoøí matice dvanácti ikon, dal¹í podnabídky jsou ji¾ jen textové a lze se mezi nimi pohybovat pomocí èíselných zkratek. Hlavní menu mù¾e být zobrazeno nìkolika zpùsoby, kromì ji¾ zmínìné matice dvanácti ikon mù¾e být zobrazeno také formou kruhu èi sloupce, pøípadnì mù¾ete vyu¾ít flash menu (která ji¾ nemusí mít ¾ádnou pøesnì definovanou podobu, v¾dy zále¾í na fantazii autora, jak si s tím pohraje). Vzhledem k tomu, ¾e v dobì psaní recenze zatím nebyla prolomena softwarová ochrana modelu Elm, si ale zatím musíte vystaèit s tìmi flash menu, které nám pøipravil sám výrobce, ¾ádné nové zatím do telefonu bì¾nou cestou nedostanete a uvidíme, jak rychle se situace v tomto smìru napraví.Hned po nìkolika minutách jsem si uvìdomil, jak je telefon dobøe odladìný. Vysoká rychlost pøístroje spolu s pohodlnou klávesnicí má za následek fakt, ¾e s telefonem se skuteènì výbornì pracuje. A» u¾ v menu dìláte cokoliv, nikde nedochází k ¾ádnému zpomalení, v¹e je plynulé. Po nìkolikaletém vývoji telefonù na platformì A200 u¾ ale pomalu bylo na èase, aby se telefony na ní postavené dostaly do tohoto stavu. Pojïme se nyní podívat na jednotlivé funkce. Základní vlastností v¹ech telefonù je samozøejmì telefonování a posílání zpráv, proto zaèneme právì zde. Telefonní seznam je samozøejmì vícepolo¾kový a mù¾ete do nìj ulo¾it údaje a¾ jednoho tisíce svých pøátel. Ke ka¾dému pak mù¾ete ulo¾it spoustu doplòujících údajù, celkový poèet polo¾ek je omezený na rovných sedm tisíc, co¾ je podle mì dostateèná hodnota. Vyhledávání v telefonním seznamu je opìt mo¾né postupným psaním pomocí T9 ji¾ z úvodní obrazovky, zachována zùstala také mo¾nost zálohy telefonního seznamu na pamì»ovou kartu a jeho následná obnova (doporuèuji jednou za èas preventivnì provést a vytvoøený soubor ideálnì zkopírovat do Pc, v pøípadì ztráty nebo poruchy telefonu tak minimalizujete mno¾ství dat, o která pøijdete, sám zálohu provádím jednou za mìsíc, zabere pár vteøin a mám mnohem více klidu). Kontakty je mo¾né øadit jak podle jména, tak i dle pøíjmení a samozøejmostí je také mo¾nost organizovat si je do skupin. Rychlou volbu mù¾ete pøiøadit svým nejèastìji pou¾ívaným kontaktùm, vzhledem k vyhledávání pomocí T9 jsem si ale na toto nikdy nezvykl, ne¾ bych si pamatoval, pod kterým èíslem mám koho ulo¾eného, tak jej najdu a vytoèím. Sice to zabere tak o vteøinu déle, ale nemù¾u se splést.Pokud radìji pí¹ete zprávy ne¾ voláte, Sony Ericsson Elm vám nabízí spoustu mo¾ností, jak se mù¾ete realizovat. Základem jsou samozøejmì klasické SMS zprávy, se kterými si telefon poradí bez jakýchkoliv problémù. Pokud chcete, mù¾ete vyu¾ít pro rychlej¹í psaní slovník T9, velikou výhodou je, ¾e nezkracuje zprávy. Nechybí ani mo¾nost posílat dlouhé SMSky, které se (pokud to pøíjemcùv telefon umo¾òuje) u va¹eho adresáta opìt slouèí do jedné velké zprávy. Nejvìt¹í radost mám jako v¾dy z neomezené kapacity na zprávy, ani u Sony Ericssonu Elm není problém dostat do telefonu nìkolik tisíc zpráv a pohodlnì s nimi pracovat. Pohodlné práci napomáhá pøedev¹ím mo¾nost rozdìlit zprávy podle jednotlivých adresátù do konverzací, kdy u ka¾dého kontaktu vidíte pøehlednì v¹echny zprávy, které jste si vymìnili. Pracuje se s tím velmi pohodlnì a rychle, pokud by vám to takto ale náhodou nevyhovovalo, mù¾ete pou¾ít klasické zobrazení pod sebou. Pokud ale plánujete pracovat se zprávami èasto, jsou konverzace stejnì výraznì pøehlednìj¹í, najít konkrétní zprávu od konkrétního èasu v nich zabere zlomek èasu, ne¾ kdybyste listovali celým dlouhým seznamem v¹ech zpráv. Koneèné rozhodnutí je ale jako v¾dy jen a pouze na vás. Samozøejmostí jsou také MMS zprávy, editor je velmi pøehledný a jednoduchý, urèitì s ním nebudete mít ¾ádný problém.Potì¹í také propracovaný emailový klient s velmi snadným nastavením, napøíklad u mého úètu na Seznamu bylo v¹e hotové za pár vteøin a mohl jsem email zaèít aktivnì vyu¾ívat. Email si poradí s pravidelným stahováním a problémem nejsou ani pøílohy, trochu komplikovaná je ale správa více úètù souèasnì, tady to Sony Ericsson zatím nemá stoprocentnì doøe¹ené a chtìlo by to na øe¹ení zapracovat. Ne ka¾dý pou¾ívá jednu emailovou schránku (sám mám tøi, nemám z toho radost, ale nijak to neovlivním). Potì¹í také pøímá podpora Facebooku, i kdy¾ toto sám nevyu¾ívám, neb úèet na této sociální síti nemám. Je ale jen dobøe, ¾e Sony Ericsson se sna¾í sociální sítì maximálnì integrovat do svých mobilních telefonù, je to zkrátka vìc, která nesmí chybìt a má veliký potenciál. Silnou stránkou je ji¾ zmínìná úvodní obrazovka, kde si mù¾ete nechat zobrazit nové pøíspìvky jak z ji¾ zmínìného Facebooku, tak také z Twitteru.Telefon toho ale samozøejmì umí mnohem více, ne¾ jen posílat zprávy pøípadnì telefonovat, proto se nyní zamìøíme na ty funkce, které doká¾ou zkrátit dlouhou chvíli. Normálnì øe¹ím Java hry a aplikace a¾ na závìr, tentokrát ale jimi zaènu. Vzhledem k velmi vysokému výkonu celého telefonu, maximálnì pohodlné klávesnici a nejroz¹íøenìj¹ímu rozli¹ení displeje je toti¾ Sony Ericsson Elm jedním z nejvhodnìj¹ích telefonù na hraní Java her.Aèkoliv sám hry hraji minimálnì, na modelu Elm jsem si s oblibou nìco zahrál, ale ne¾ samotné hraní jsem si spí¹e u¾íval pohodlnou klávesnici. Mo¾ná na Elmu zkusím oprá¹it Brain Juice  a zkusím pøekonat svùj starý rekord, který se mi povedl je¹tì na klávesnici Sony Ericssonu C702. Fotoaparátu se budeme vìnovat pozdìji, nyní se zamìøíme na hudbu. Díky podpoøe standardních microSD karet vás poøízení dostateèné kapacity pamìti nebude stát pøíli¹ mnoho penìz, v základním balení ale ¾ádnou kartu nehledejte. Vzhledem k velmi nízké cenì telefonu to jen a pouze chválím, nevidím dùvod, proè v dne¹ní dobì obecnì pøidávat pamì»ovou kartu k jakémukoliv telefonu, kdy¾ vìt¹ina zákazníkù u¾ nìjakou má. Vyhovuje mi hodnota vnitøní pamìti hodnì pøes 200 MB, telefon se tak na spoustu vìcí dá pou¾ít i bez pamì»ové karty. Co mì mrzí je nemo¾nost pøipojit jakákoliv sluchátka, také tentokrát musíme v¹e øe¹it pomocí redukce. Kvalita hudby je ale na velmi dobré úrovni, pøehrávaè je velmi rychlý a povedený, poradí si s mno¾stvím funkcí stejnì jako s tøídìním jednotlivých skladeb. Velmi dobøe se telefon dá pou¾ít také jako videopøehrávaè, i kdy¾ displej by na toto pou¾ití mohl být o nìco rozmìrnìj¹í. Vìt¹í displej byste jistì ocenili také pøi sledování videí z portálu YouTube. Pro jejich prohlí¾ení je ideální mít aktivní nìjaký datový balíèek a nacházet se v oblasti pokryté rychlými daty. Sony Ericsson Elm podporuje kompletní kvarteto datových technologií ve slo¾ení GPRS, EDGE, UMTS i HSDPA, jako bonus navíc pøidává v této cenové hladinì málokdy vídanou podporu Wi-Fi. Rychlá data oceníte také pøi prohlí¾ení internetu, jako témìø v¾dy vás ale spí¹e odká¾u na skvìlou Operu Mini, která nabízí mnohem pohodlnìj¹í a rychlej¹í prohlí¾ení internetu, ne¾ defaultní browser od Sony Ericssonu. Opìt bych tak pøipomnìl otázku, zdali má smysl utrácet peníze za vývoj vlastního prohlí¾eèe, kdy¾ Opera Mini je k dispozici zdarma a funguje skuteènì skvìle. Na krat¹í vzdálenost mù¾e telefon komunikovat napøíklad pomocí technologie Bluetooth, kterou oceníte také pøi bezdrátovém stereo poslechu hudby.U¾ od doby Sony Ericssonu C702 vítám na ka¾dém novém telefonu integrovaný GPS modul a ani nový Sony Ericsson Elm není v tomto smìru výjimkou. Jsem moc rád, ¾e se více koneènì pracuje na kvalitì integrovaného GPS modulu. U první generace telefonù s GPS byl pøíjem signálu èasto docela nestabilní a obèas trvalo celkem dlouhou dobu, ne¾ dokázal telefon zamìøit va¹i polohu. Pøi pohybu v pøírodì, kde 20 metrù nehraje ¾ádnou roli to samozøejmì nepøedstavuje veliký problém, pøi autonavigaci nebo geocachingu u¾ jste ale mohli docela výraznì narazit. Sony Ericsson ale na¹tìstí na GPS docela zapracoval a pøíjem signálu je tak nyní mnohem lep¹í a spolehlivìj¹í, ne¾ tomu bylo døíve. V základní výbavì samozøejmì nemohou chybìt populární Google Maps, pro jejich pou¾ití je ale ideální mít aktivní datový balíèek. Nechybí ani zku¹ební verze online navigace, pro bì¾né a èastìj¹í pou¾ití v¹ak není její pou¾ití zrovna efektivní. Osobnì jsem samozøejmì nemohl nevyzkou¹et turistickou navigaci TrekBuddy a nebyl jsem ani trochu zklamán, díky vysokému výkonu celého pøístroje funguje navigace skuteènì krásnì, mapy se posouvají rychle bez èekání a také spolupráce s GPS modulem je pøíkladná. Tomu samozøejmì nechybí ani základní mo¾nosti nastavení, vìt¹inu u¾ivatelù asi bude nejvíce zajímat polo¾ka asistované spu¹tìní, které doporuèuji zakázat. Telefon sice bude signál hledat o nìco málo déle, ale nebude docházet k pøenosu dat a pou¾ití GPS vás tak nebude nic stát. Trochu mì mrzí, ¾e nikde po ruce není jako døíve info o stavu GPS, èlovìk hned na displeji vidìl, jak je na tom pøíjem signálu a jak moc se na GPS modul mù¾e spolehnout.Na zadní stranì se nachází ji¾ zmínìný digitální fotoaparát, který disponuje rozli¹ením pìt megapixelù a nechybí mu ani automatické ostøení. Vzhledem k jeho kvalitám trochu zamrzí absence jakékoliv krytky, optiku je potøeba alespoò trochu chránit. Vzhledem k prohnutému tvaru telefonu by sice integrace krytky nebyla úplnì jednoduchou zále¾itostí, ale Sony Ericsson by si s tím jistì poradil. U modelu Elm ale krytka zkrátka není a tak se budete muset smíøit s tím, ¾e èasem se èoèka fotoaparátu mù¾e nepìknì po¹krábat a to i pøesto, ¾e budete s telefonem manipulovat maximálnì opatrnì. Fotoaparát kromì nejvy¹¹ího rozli¹ení nabízí také tøi rozli¹ení ni¾¹í, nejmen¹ím je rozli¹ení VGA (640 x 480 pixelù). Kromì normálního re¾imu snímání mù¾ete vyu¾ít také detekci úsmìvu pøípadnì vyfotit panorama nebo pou¾ít nìkterý z pøipravených rámeèkù (které pravdìpodobnì jednou vyzkou¹íte a u¾ nikdy nepou¾ijete, na nìjaké èastìj¹í vyu¾ití mi pøijdou trochu kýèovité a fotografie nevypadají pøi jejich pou¾ití ani trochu reálnì). Pøi fotografování mù¾ete telefonu hodnì pomoci výbìrem vhodné scény, na výbìr jich sedm plus je zde mo¾nost nechat v¹e na automatiku. Doporuèuji si s tím ale trochu pohrát, výsledky jsou pak výraznì kvalitnìj¹í. Druhým dùle¾itým faktorem, který mù¾ete ovlivnit, je vyvá¾ení bílé barvy. Podobnì jako u pøedchozí polo¾ky i tady doporuèím nenechávat v¾dy v¹e na automatiku, která nemusí v¹e pøesnì trefit, ale nebát se experimentovat a trochu si pohrát.Pokud chcete narychlo nìco vyfotit, samozøejmì to nebudete øe¹it a jen stisknete spou¹», pokud ale máte èas si pohrát, mohou vám být odmìnou výraznì kvalitnìj¹í snímky. Dal¹í polo¾ky u¾ jsou spí¹e drobnosti, jedná se napøíklad o èasovaè, vypnutí blesku nebo zpùsob ostøení (oceníte pøi focení napøíklad dokumentù, doporuèuji pøepnout na makro re¾im). Málo vyu¾ívané budou efekty, u nich je situace podobná, jako u rámeèkù - jednou vyzkou¹íte, zjistíte ¾e to funguje, ale dále budete fotit normálnì. Na závìr je tady mo¾nost pøepnutí na nahrávání videa. Kvalita snímkù není na maximálnì mo¾né úrovni, vzhledem ke kvalitì poèasí v posledních týdnech jsem toti¾ nemìl mo¾nost nafotit pár snímkù pøi ostrém slunci. Pokud ale vezmu do úvahy zamraèené poèasí, mají snímky nadprùmìrnou úroveò a pokud bych si pohrál s nastavením (co¾ jsem sám nedìlal), dá se kvalita vyroubovat je¹tì o kus vý¹.

DSC00003~12.JPG DSC00004~14.JPG DSC00005~8.JPG DSC00006~8.JPG DSC00008~8.JPG
DSC00010~5.JPG DSC00012~6.JPG DSC00013~4.JPG DSC00014~9.JPG DSC00015~6.JPG
DSC00017~7.JPG DSC00018~9.JPG DSC00019~13.JPG DSC00020~8.JPG DSC00021~7.JPG
DSC00024~5.JPG DSC00025~9.JPG DSC00031~2.JPG DSC00032~2.JPG DSC00037~4.JPG
DSC00038~4.JPG DSC00039~4.JPG DSC00040~2.JPG DSC00041~0.JPG DSC00042~4.JPG
DSC00043~1.JPG DSC00044~2.JPG DSC00045~2.JPG DSC00046~1.JPG DSC00047~3.JPG
DSC00048~3.JPG DSC00049~5.JPG DSC00050~3.JPG DSC00051~2.JPG DSC00052~0.JPG
DSC00053~1.JPG DSC00054~1.JPG DSC00055~4.JPG DSC00056.JPG DSC00057~5.JPG
DSC00058~3.JPG DSC00059~3.JPG DSC00060~3.JPG DSC00061~1.JPG DSC00062~3.JPG

Kromì zábavy je ale obèas potøeba také pracovat, proto se je¹tì pøed koncem recenze a závìreèným verdiktem podíváme na funkce organizaèní. Hlavní inovací je nepochybnì mo¾nost výpisu událostí z va¹eho kalendáøe pøímo na úvodní obrazovku, o tom jsme se ji¾ bavili na zaèátku recenze, nyní se zamìøíme na zbytek. Ten u¾ ale více ménì ¾ádné zásadnìj¹í vylep¹ení nepøiná¹í, i tak má ale rozhodnì co nabídnout. Základem je jako v¾dy pøehledný kalendáø, který disponuje dostateènì velikým fontem, vzhledem k velikosti displeje bych ale asi ocenil variantu, kdy budou na displeji zobrazeny mìsíce dva, nikoliv jen jeden. Souèasné øe¹ení není dokonalé, samotný pøehled týdnù zabírá pøibli¾nì polovinu displeje (mo¾ná ani to ne), kolem je spousta prázdného a nevyu¾itého místa a náhled na dal¹í mìsíc by nemusel být od vìci. Jako první den v týdnu si mù¾ete nastavit kterýkoliv den, vìt¹ina z nás asi bude preferovat standardní pondìlí. Zadávání nové události do kalendáøe je velmi rychlé a intuitivní, telefon vás nenutí vyplòovat k nadcházející události v¹echny údaje, vyplníte jen ty, které chcete a také pøipomenutí si nastavíte jen u tìch událostí, kde sami chcete. Osobnì ale na události drobného typu (co¾ jsou témìø v¹echny), pou¾ívám spí¹e úkolovník, který zastane podobnou funkci a ka¾dému úkolu se dá nastavit upozornìní. Zadání a práce je zde je¹tì o nìco rychlej¹í, vìt¹inou tedy vyu¾ívám ten, zatímco do kalendáøe znaèím jen události typu narozenin a podobnì. Dále zde najdeme pøehledný správce souborù, který je rozdìlený do tøí zálo¾ek (podle toho, zdali chcete zobrazit soubory v pamìti telefonu, na pamì»ové kartì nebo v¹echny). Samozøejmostí je soubory libovolnì pøesouvat, kopírovat a pøejmenovávat stejnì jako je uspoøádávat do slo¾ek. O výborném úkolovníku jsem ji¾ mluvil (ale pozor na to, jak zjistila moje pøítelkynì, jeho kapacita není neomezená, zvládne jen pár set záznamù), pøejdeme tedy na jednoduché poznámky (aneb jak já øíkám úkoly bez pøipomenutí). Líbí se mi mo¾nost pou¾ít pøisvìtlovací diodu coby svítilnu, mù¾e dokonce vysílat SOS signál, co¾ se mù¾e hodit. Nakonec zde máme jednoduché a pøehledné stopky, kalkulaèku a odpoèet. To nejlep¹í jsem si ale nechal úplnì nakonec, jako v¾dy maximálnì chválím budíky, jejich¾ zpracování a mo¾nosti se mi v hloupých telefonech Sony Ericsson zkrátka a dobøe moc líbí. Pìtice na sobì navzájem nezávislých budíkù s mo¾ností podrobného nastavení a opakování by mìla být dostateènou porcí témìø pro ka¾dého, kdo si chce svùj èas pravidelnì zorganizovat.Sony Ericsson Elm se hned pøi uvedení na trh zaøadil mezi ¹pièku v pomìru cena/výkon a dá se oèekávat, ¾e zde dlouhou dobu bude dominovat. Za cenu hluboko pod pìt tisíc korun toti¾ nabízí maximální mo¾nou výbavu, navíc v tìle klasické konstrukce a s pohodlnou klávesnicí, bez nìjakých výstøelkù na ovladatelnosti. Telefon je díky prohnutému zadnímu krytu dostateènì atraktivní i pro mlad¹í generaci, pou¾itý kov zase zaji¹»uje dostatek elegance. Výbava je okoøenìná integrovanou sí»ovou kartou Wi-Fi, milovníky výletù zase potì¹í integrovaný GPS modul. Témìø ka¾dý bez rozdílu pak ocení klávesnici s velkými tlaèítky s pøesným stiskerm. Sony Ericsson Elm je pøesnì tím telefonem, který jsem pøibli¾nì pøed rokem ¾ádal od Sony Ericssonu - telefon s výbavou topmodelu C905, ale v klasickém tìle s výraznì ni¾¹í hmotností a pøijatelnou cenou. Nyní to vypadá, ¾e koneènì mohu býti spokojen. Pro vìt¹inu zákazníkù nabízí model Elm ¹irokou nabídku funkcí, která pokryje jejich potøeby, ti nejnároènìj¹í si mohou Elm poøídit jako zálo¾ní telefon, za který sice nedají moc penìz, v pøípadì potøeby jim ale nabídne vìt¹inu funkcí, na které jsou zvyklí ze svého hlavního pøístroje. Jedinou kaòku vidím v opìtovném pou¾ití konektoru Fast-port, na druhou stranu pokud by i v tomto smìru nemìl telefon ¾ádné nedostatky, dal¹í modely Sony Ericssonu by se staly témìø neprodejnými. Jinou výhradu ale vùèi telefonu nemám a pokud spoleènost nepodcení reklamu, mù¾e být Sony Ericsson Elm skvìle prodejný jak ve svìtì, tak i u nás. Za svou cenu nabízí v souèasné dobì skuteèné maximum.

Sony Ericsson Elm mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony EricssonKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Acid111 Datum: 2011-02-22 12:19:25
jsem moc spokojena z mobilem..... :) wifi ¹lape skvìle :grin :grin :grin
Autor: JamesBond120 Datum: 2010-12-23 16:11:57
Zdarec  
 
Mohly by ste sem dát návod jak u Sony Ericssona Elma rozebrat Housing(kryt od antény) díkec
. Autor: Jida1 Datum: 2010-11-02 18:05:45
Zarazilo mì, jak autor vychvaluje klávesnici. Pøitom to bylo jediné, co mì od nákupu Elm-a odradilo. Stejnì tak u ostatních novìj¹ích SonyEricssonù. Pøechod z C702 by byl velkým krokem zpátky. Je mo¾né, ¾e jsem mìl v ruce nìjaký nepovedený kus? To by se u testovacího mobilu v obchodì nemìlo stát, ne?  
. Autor: dirtman Datum: 2010-07-14 19:11:42
Zdravim, potreboval bych poradit jak je to s Wifi v tomto telefonu. Vsechny aplikace se chcou pripojovat pres data operatora, a pripojit pres Wifi nejde vybrat. Diky za odpoved...
. Autor: rdkb Datum: 2010-07-12 09:39:14
Pøekvapila mne nízká výdr¾ baterie, od ekologického telefonu jsem oèekával minimálnì nadprùmìrnou výdr¾. Pøestal jsem v podstatì vyu¾ívat GPS a wi-fi, aby mi vydr¾el více ne¾ den nebo 2
. Autor: hejda11 Datum: 2010-07-08 18:28:29
Zdravíèko v¹em, mám takovej maléj problém. Nejde mi na tapetu nastavit ¾ádná flash animace (hodiny). prostì ne a ne.. :(
. Autor: mediaman Datum: 2010-07-06 11:36:47
Ahoj lidi, potøebuju poradit, mám Elma a v nìm 4Gb kartu,natahal jsem si do ní mp3 a zde na fórech ulo¾ené flash animace a i kdy¾ jsem je nemìl nastavené ani jako tapetu, nebo spoøiè (jen ulo¾ené na kartì), tak mobil zamrzl nìkolikrát natolik, ¾e jsem musel natvrdo vyndat baterii. Poté co jsem flashe vymazal mobil se zas rozbìhal a nezlobí, nevíte nìkdo proè to tak je?
. Autor: pje Datum: 2010-07-04 21:46:19
Chtìl bych spolupracovat s tìmi, kteøí jsou vláèeni vlastními neargumentovanými pocity a dojmy. Design je po technické stránce pro danou platformu nesmírnì funkèní, ergonomický a neobsahuje ¾ádné komentovatelné estetické prohøe¹ky (neproporcionalitu, barevný nesoulad, tvarovou nelogiènost a hrubost...). Nejvìt¹í kritici jsou ti, co tomu nerozumí :-/
. Autor: pje Datum: 2010-07-03 14:36:35
Staèí snad zamknout datový soubor, ne? Trumbelínky, kteøí odsoudí kvalitní výrobek jen proto, ¾e si nedají poruèit k dr¾hubì... Ale abych nebyl destruktivní :-) 
http://www.sonyericssony.cz/download/java-aplikace/filelock.html
Autor: papierka2 Datum: 2010-07-02 13:57:25
nie je ten najkraj¹í, ale sony ericsson zaèal robi» aj pekné telefóny, mo¾no ¾e u¾ nové sony ericssony budú predstavova» ten nový ¹týl!
. Autor: adamhouska Datum: 2010-07-02 11:51:18
Ano design je hrozný! Proè ne krádou nìco od Nokiu?:)
. Autor: Castiel Datum: 2010-07-01 13:27:25
Dobrý telefón, ale kvôli dizajnu som smutný!
Autor: Joza Datum: 2010-06-09 21:39:33
Nedá (v podobných pøípadech doporuèuji spí¹e komunikátory od BlackBerry, pokud se bojíte ztráty dat :)).
. Autor: edatreat Datum: 2010-06-09 18:04:18
Dá se tento model SE koneènì zamknout pod heslem? Pokud ne, nemám zájem. Mám jako vìt¹ina lidí v telefonu hodnì dat, plný adresáø se spoustou údajù, které bych nerad vydal napospas pøípadnému zlodìji, nebo nálezci pøi ev.ztrátì.
Autor: C510 Datum: 2010-06-08 18:24:25
Elm má videohovor. ®iaµ, dá sa uskutoèni» len so zadnou kamerou. Prednú na videohovory nemá.
Autor: Skrblík Datum: 2010-06-08 14:17:31
ah pardon, já spí¹ rad¹i ètu... :-) ale to je dobøe, ve døívìj¹ích specifikacích se podpora videocallu neuvádìla
Autor: Joza Datum: 2010-06-08 08:22:06
Viz poslední screen v recenzi, mohl by docela napovìdìt :)
Autor: Skrblík Datum: 2010-06-08 08:09:55
nìco mi pøeci jen uniká - má telefon videohovory? neøeknu pøed 5ti lety, to bylo k nièemu... ale nyní kdy¾ se vodafone trochu rozjel s výstavbou 3G... jak to tedy je?

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >