" />
Sony Ericsson Naite oima dlouhodob uivatelky modelu G502 | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Lucie evrov   
Pondl, 9. listopad 2009
Sony Ericsson G502 pat k nejoblbenjm telefonm Sony Ericsson posledn doby a nen se emu divit. Nejlevnj telefon na platform A200 boduje skvlm pomrem mezi cenou a vkonem, rychle se tak dostv do hledku zkaznk, kte chtj modern telefon, ale nechtj pli utrcet nebo nezbytn nepotebuj pln vechny nejnovj funkce. Vzhledem ke kvalitn klvesnici a decentnmu vzhledu je pro tyto zkaznky (a zkaznice) model G502 pmo peduren. Jeho ra ale pomalu kon a na trh se dere jeho nstupce - Sony Ericsson Naite. Jak novinka obstoj u vce ne 18 msn uivatelky pvodnho modelu G502?
7~80.JPG 9~78.JPG 2~82.JPG 3~82.JPG 11~76.JPG


Dostal se mi do rukou nov� SE Naite. �pln� nejd��ve m� zaujala kompaktn� krabi�ka, v n�� je telefon dod�v�n. Uvnit� balen� nenajdete ��dn� igelit, s�m telefon je zabalen do l�tkov�ho obalu, baterie do pap�ru... Ale pro� tohle p��u do recenze na mobiln� telefon? Telefon je toti� vyroben ekologick�m zp�sobem, co� je vlastnost, kterou si m� jako u�ivatelku z�skal nejv�ce. Velice sympatizuji s t�mito snahami o ochranu p��rody. Jsem r�da, �e i Sony Ericsson pou�il k v�rob� mobiln�ho telefonu ekologickou cestu. Kdy� si p�edstav�m, �e m��u vlastnit mobil, kter� byl vyroben z m� pet-lahve od miner�lky, je to dobr� pocit. :-)Co se t��e vzhledu, telefon je na prvn� pohled sourozencem G 502. Joystick i samotn� tla��tka jsou ale o n�co v�t��, a t�m i pohodln�j�� ne� na G502. Sv�m tvarem a velikost� skv�le padne do ruky. M�la jsem k dispozici st��brno-�ernou verzi. Tato kombinace barev je velmi p�kn�. Telefon m� v�t�� displej ne� jeho p�edch�dce G502. Displej je or�mov�n �ern�, zbytek p�edn� strany telefonu je st��brn�. Zadn� strana je cel� �ern� s jemn�m vzorkem, v lev�m horn�m rohu je �o�ka 2,0 mpx fotoapar�tu. Po stran�ch telefonu je jen konektor na nab�je�ku, slot na pam�ovou kartu a tla��tko na zesilov�n� a zeslabov�n� hudby. Co ch�pu jako nev�hodu - otv�r�n� zadn�ho krytu. Kryt je velmi slab� a n�chyln� na zlomen�.Technick� parametry Naite jsou tak�ka shodn� jako u G502. N�kter� vlastnosti jsou ale na vy��� �rovni, mezi tyto pat�� funkce „konverzace“ v prost�ed� SMS zpr�v, 90 MB vnit�n� pam�ti a vylep�en� bud�k – m��ete si nastavit d�lku odlo�en� a u ka�d�ho bud�ku zvolit jin� zvuk. Velmi zaj�mav� jsou p�edinstalovan� aplikace v telefonu. Za nejlep�� pova�uji EcoMate. Tato aplikace je lad�n� do „ekologick�ho“ t�nu telefonu. Jsou V�m pokl�d�ny ot�zky t�kaj�c� se ochrany Zem� a za odm�nu dostanete rady, jak konkr�tn� m��ete chr�nit planetu Vy. Shrnuto: Naite je telefon st�edn� t��dy, a� na fotoapar�t s funkcemi srovnateln�mi nap�. se Sony Ericssonem C510. Li�� se v�ak od sv�ch koleg� t�m, �e je ekologicky vyroben� a podporuje ochranu Zem�. Nav�c jej po��d�te ho za velmi p��znivou cenu. M�j Sony Ericsson G502 tak nyn� m� d�stojn�ho n�stupce.


Sony Ericsson Naite si m��ete zakoupit na ofici�ln�m e-shopu Sony Ericsson

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
Autor: v6ak Datum: 2009-11-09 07:36:41
"u ka�d�ho bud�ku zvolit jin� zvuk" 
To um� ji� G502. 
 
Nav�c by Naite m�l AFAIK m�t nap��klad akcelerometry. A z�ejm� bude pon�kud stabiln�j��. 
 
"M�j Sony Ericsson G502 tak nyn� m� d�stojn�ho n�stupce." 
Naprosto souhlas�m (taky m�m G502), jen m�j G502 nezastaral a� tolik, abych si kupoval Naite. Mo�n� si pak koup�m n�stupce Naite a mo�n� m�sto toho zam���m do smart�. Uvid�m, je je�t� �as.

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >