" />
Sony Ericsson TXT Pro - komunikátor bez systému (recenze) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 27. srpna 2011
Druhou recenzí tohoto týdne je èlánek o Sony Ericssonu TXT Pro. Podobnì jako pøed dvìma dny recenzovaný model XPERIA Mini Pro nabízí dostateènì pohodlnou QWERTY klávesnici a také dotykový displej, tím ale ve¹kerá podobnost obou telefonù konèí. Zatímco XPERIA Mini Pro je ¹pièkovì vybaveným komunikátorem s operaèním systémem Android, dnes recenzovaný telefon se naopak øadí k tìm nejlevnìj¹ím telefonùm s kompletní klávesnicí. Hardware jako takový není vylo¾enì ¹patný, nenároèným u¾ivatelùm telefon bude staèit.
24~82.JPG 25~73.JPG 27~74.JPG 32~60.JPG


Je to u¾ snad nìkolik let, co jsem (a nejenom já pøirozenì) volal po hloupém telefonu Sony Ericsson bez otevøeného operaèního systému, který by nabídl plnohodnotnou QWERTY klávesnici, v optimálním pøípadì pøímo pod displejem. Výrobce se nakonec rozhodl tato pøání vysly¹et a pøedstavil dvojici telefonù s kompletní hardwarovou klávesnicí. Model TXT nabízí právì klávesnici pod displejem, do na¹í redakce se ale zatím nedostal. Sony Ericsson TXT Pro u¾ ale v na¹í redakci nìjakou dobu máme a dnes se tak mù¾ete tì¹it na recenzi tohoto modelu s do boku výsuvnou klávesnicí. Pøístroj jako takový má co nabídnout a zaujme také výhodnou cenou, rozhodnì to ale není ten telefon, na který jsem èekal. Aèkoliv nechybí ani dotykový displej, ve¹keré pozitivní vlastnosti srá¾í dolù pou¾itý software, který rozhodnì nedosahuje na kvality standardní platformy Sony Ericsson. Mo¾ná nìkdo namítne, ¾e u¾ se s tímto argumentem opakuji, ale prostì to tak je a dokud výrobce v tomto smìru nezjedná nápravu, tak ani já svùj názor nezmìním. Zbyteènì tím toti¾ pøichází o potenciální zákazníky, kteøí by jinak o koupi tohoto nebo podobného modelu uva¾ovali. Nabídka funkcí je jinak dobrá vyvá¾ená a design je povedený, cena je navíc velmi zajímavá. Mínus v podobì pou¾itého softwaru tím ale je kompenzováno jen u ménì nároèných zákazníkù. Ti ostatní budou muset dále èekat a nabízí se otázka, jestli se vzhledem k reakcím Sony Ericssonu vùbec nìkdy doèkají...+ podpora sociálních sítí
+ dotykový displej
+ dostatek dùle¾itých funkcí
+ hardwarová klávesnice
+ rozumná cena
+ trojice barevných variant
+ dvojice standardních konektorù
+ kvalitní konstrukce vysouvacího mechanizmu
+ podpora Wi-Fi

- obèas hor¹í reakce dotykového displeje
- omezení daná pou¾itou platformou
- nemo¾nost jakéhokoliv podrobnìj¹ího nastavení
- chybí multitasking
- chybìjící podpora schématSony Ericsson TXT Pro je prvním hloupým telefonem tohoto výrobce, který nabízí klasickou hardwarovou QWERTY klávesnici. Ne¾ se k ní ale dostaneme, pøedstavíme si nejprve telefon v zavøeném stavu. Rozmìry pøístroje jsou 93 x 52 x 18 milimetrù a pøedev¹ím tlou¹»ka u¾ se pro moderní telefon pøíli¹ nehodí. V¹e ale vyva¾uje krásná hmotnost rovných 100 gramù, co¾ je na telefon s plnohodnotnou klávesnicí velmi dobrá hodnota. Telefon je díky zaobleným rohùm velmi kompaktní a vejde se skuteènì do ka¾dé kapsy. Témìø celou pøední stranu telefonu zabírá tøípalcový dotykový displej, který nabízí rozli¹ení 240 x 400 pixelù a je schopný zobrazit a¾ 262 tisíc barev. Samozøejmì disponuje kapacitní technologií, pøesto mám po nìkolika dnech pou¾ívání pocit, ¾e reakcemi rozhodnì nedosahuje na kvality jiných displejù v telefonech Sony Ericsson. Nízká cena telefonu se zkrátka nìkde musela alespoò trochu projevit a právì toto je jedno z míst, kde jej nejvíce poznáte. Jinak se mi ale displej líbí, jeho kvalita je více ne¾ dostateèná a toté¾ platí také o jeho rozmìrech.

Pod displejem se nachází jediné tlaèítko (a to bez pøekvapení se symbolem domeèku), se kterým se v¾dy vrátíte o úroveò vý¹e. Na pravé stranì se nachází jednopolohová spou¹» fotoaparátu a o nìco vý¹e také tlaèítka slou¾ící pro regulaci hlasitosti. Na horní hranì je to u¾ zajímavìj¹í, zde nechybí 3,5 mm konektor jack ani microUSB konektor. Tyto dva prvky zde pak doplòuje zapínací (respektive zamykací) tlaèítko. Oceòuji jeho dostateènou velikost a pohodlnou obsluhu. Levý bok je designovì naprosto èistý, nehledejte zde naprosto ¾ádné ovládací prvky nebo jakékoliv naru¹ení jednoduchých linií. Zadní stranu kromì loga Sony Ericsson a nápisu ve stejném znìní okupuje èoèka digitálního fotoaparátu a také ¹títek s oznaèením modelu. Celkovì se mi vzhled telefonu velmi líbí, hodnì velikou radost pak mám z trojice barevných variant, ve kterých se telefon od zaèátku nabízí. Kombinace malých rozmìrù, dostateènì velikého dotykového displeje a plnohodnotné klávesnice je zkrátka fajn.Právì plnohodnotná klávesnice, která se objeví po vysunutí spodního dílu smìrem doleva, je posledním konstrukèním prvkem, na který jsme se prozatím nepodívali, ale právì v této chvíli toto napravíme. Nejprve bych rád pochválil vysouvací mechanizmus, který je velmi pevný a o jeho trvanlivost nemám pochyby. Obèas jsem sice mìl pocit, ¾e je tuhý a¾ moc, poøád mi to ale pøijde podstatnì lep¹í, ne¾ kdyby mìl nìjakou vùli. Tøeba u mého telefonu XPERIA Mini Pro jde vysunutí klávesnice podstatnì plynuleji, díky tuhosti konstrukce bych ale stejnì preferoval øe¹ení z dnes recenzovaného telefonu. Co se týká samotné klávesnice, práce s ní je velmi pohodlná a rychlá. Rozhodnì se nedá srovnat s klasickou alfanumerickou klávesnicí, kterou najdete v bì¾ných telefonech a je také podstatnì lep¹í, ne¾ klávesnice pøímo na displeji telefonu. Pøiznávám se, ¾e jsem se zpracování tohoto prvku trochu bál, byl jsem ale velmi pøíjemnì pøekvapený. Klávesnice jako celek je v podstatì naprosto toto¾ná s modelem XPERIA X10 Mini Pro, osobnì mi tedy chybí ¹ipky na horu a dolù, které se velmi hodí pøi práci v del¹ím textu.

U modelu TXT Pro se sice s nìjakým aktivnìj¹ím pracovním nasazením nepoèítá, u¾ v del¹í smsce je ale pohyb pouze pomocí dvou ¹ipek nepøíli¹ pohodlný a ani mo¾nost posunutí pomocí dotykového displeje není tak pohodlná, jako samostatná smìrová tlaèítka. Jinak ale konstrukci telefonu jak coby celku, tak z pohledu pouze klávesnice velmi chválím. Na tuhý vysouvací mechanizmus klávesnice je potøeba si zvyknout, tohle u¾ je ale o konkrétních preferencích ka¾dého z nás. Mì toto øe¹ení vyhovuje. Je¹tì ne¾ se podíváme na hlavní bolístku tohoto telefonu, kterou je pou¾itý software, pojïme se mrknout pod zadní kryt. Zde se nachází baterie s kapacitou rovných 1000 mAh, která pøi rozumném pou¾ití doká¾e telefon zásobovat energií klidnì po dobu tøí dnù. Zále¾í ale samozøejmì na konkrétním stylu pou¾ívání. Pod baterií se pak nachází slot na pamì»ovou kartu microSD a na stejném místì naleznete také slot na kartu SIM. V pøípadì výmìny jakékoliv z tìchto karet se tedy neobejdete bez vypnutí telefonu, v pøípadì modelu TXT Pro se ale s tìmito operacemi moc èasto nepoèítá a tak mi toto øe¹ení nevadí, aèkoliv bych samozøejmì uvítal øe¹ení jiné.Koneènì se dostáváme ke kapitole, na kterou èekáte asi nejvíce, a to je u¾ivatelské prostøedí v modelu TXT Pro. Aèkoliv na internetu kolovalo o tomto prostøedí spousta dohadù, hned na úvod si neodpustím krátkou vsuvku - mo¾ná nejde o Sagem prostøedí, stejnì tak se ale nejedná o plnohodnotnou platformu od Sony Ericssonu a mo¾nosti nastavení a nabídka funkcí tomu zkrátka odpovídá. Podle mého není vùbec dùle¾ité, kdo platformu vyvinul a kdo stojí za jejím nasazením do nìkterých nových telefonù, ale zkrátka to tak je a nemá smysl kolem toho nìjak dlouho chodit. Úvodní obrazovka je relativnì nevyu¾ití a nejvìt¹í èást zabírá paradoxnì vámi zvolená tapeta. UprOstøed displeje se nachází aktuální èas a datum, v ka¾dém rohu displeje je pak odkaz na jednu va¹i oblíbenou funkci. Menu je tvoøeno maticí dvanácti ikon v møí¾ce 3 x è, pøièem¾ zde najdeme celkem 3 stránky jednotlivých funkcí. Trochu mì mrzí grafika pou¾itých ikon, urèitì bych si umìl pøedstavit atraktivnìj¹í provedení. Kromì telefonního seznamu, který je samozøejmì vícepolo¾kový a nabízí dostatek základních funkcí zde najdeme také pøehledný kalendáø nebo jednoduchý opakovaný budík.

Nechybí také poznámky, hudební pøehrávaè nebo tøeba FM rádio. Kromì hudebního pøehrávaèe samozøejmì nesmí chybìt ani obrázková galerie nebo videopøehrávaè. Z organizaèních funkcí zde dále najdeme stopky, èasovaè nebo tøeba kalkulaèku. Nechybí ani odkaz na PlayNow nebo oblíbená aplikace TrackID. Docela pøekvapí mno¾ství ikonek vìnované rùzným sociálním sítím, v telefonu najdeme aplikace Facebook, Twitter, Orkut, Picasa, Google Talk a Google Mail, nechybí dokonce ani Yahoo mail. Nejedná se ale o øe¹ení integrované pøímo do systému, èásteènì se jedná o jednoduché Java aplikace, v pøípadì eamilových klientù se dokonce jedná pouze o odkazy na mobilní verze daných portálù. Trochu mì mrzí, ¾e se nic z toho nedá dát pryè, pokud èlovìk tyto funkce nevyu¾ívá. O pøipojení k internetu se stará buï dvojice GPRS a EDGE nebo bezdrátová sí»ová karta Wi-Fi, která nabízí podstatnì vy¹¹í rychlosti pøenosu, ale zase není toto pøipojení zdaleka dostupné v¹ude.

59~22.JPG 60~25.JPG 61~20.JPG 62~22.JPG
63~23.JPG 64~21.JPG 65~21.JPG 66~22.JPG
67~20.JPG 68~19.JPG 69~18.JPG 71~19.JPG

To jsem vyjmenoval prakticky ve¹keré funkce, které telefon nabízí. Jedna vìc je, ¾e je telefon vùbec má, tou druhou je ale jejich zpracování a mo¾nosti nastavení a to se mi zkrátka nelíbí. Naprosto chybí multitasking, chybí také mo¾nosti nastavení témìø èehokoliv. Práce s telefonním seznamem je pomalej¹í, nenajdete zde ani klasický správce souborù. ®e nedisponuje ¾ádným nastavením fotoaparát mi tak nevadí (viz. komentáø ní¾e, za toto jsem snad i rád), tøeba nepodpora schémat a tedy nemo¾nost zmìny vzhledu (nebo alespoò barvy) u¾ivatelského rozhraní je ale prostì ¹patnì a nikdo mi to nevymluví. Telefon toho na bì¾né a nenároèné pou¾ití nabízí docela dost, pokud si ale na funkce zvyknete a budete je chtít pou¾ívat trochu na úrovni, velmi rychle narazíte na strop v mo¾nostech tohoto telefonu. Navíc i pou¾ité barvy jsou spí¹e pro dìti, nepùsobí to zrovna serióznì. Telefon také nijak dobøe nekomunikuje s programy, které se v pøípadì jiných modelù starají s správu va¹eho telefonu. Pøizpùsobení standardní platformy A200 pro tyto nové hloupé telefony by mo¾ná bylo o nìco dra¾¹í, z dlouhodobého pohledu je ale souèasné øe¹ení naprosto neperspektivní a nemá budoucnost. Jednotlivé funkce jsou moc jednodu¹e zpracované a do souèasnosti se zkrátka nehodí. Pokud by mìl výrobce v nabídce i nìjaké dra¾¹í modely tohoto typu, pak bych chápal, ¾e chce pokrýt celé portfolio a neøekl pùl slova. Pokud ale na výbìr není a tohle je to jediné, co je k dispozici, pak je to na rok 2011 málo a nízká cena to nezmìní (aèkoliv je velikou omluvou, to samozøejmì uznávám).

Aèkoliv byste u Sony Ericssonu TXT Pro pravdìpodobnì neèekali nijak ú¾asný fotoaparát, v tomto smìru telefon pøekvapí. Nenabízí sice autofocus ani ¾ádné pokroèilé mo¾nosti nastavení (respektive ani nepokroèilé, nastavit se toti¾ nedá vùbec nic), pøesto hodnotím kvalitu fotografií vzhledem k cenì telefonu velmi vysoko. Snímky jsou pìkné, dostateènì ostré a na bì¾né pou¾ití naprosto v poøádku. Potì¹í také pìkné barvy a telefon si dokonce velmi dobøe poradí i se sluníèkem. Osobnì jsem byl fotoaparátem velmi pøekvapený. Navíc potì¹í i velmi citlivá komprimace fotografií, neztrácejí se tedy ¾ádné detaily. Rozli¹ení fotografií je 3 megapixely a díky velmi rychlým reakcím si na nìj urèitì zvyknete. Urèitì bych alespoò vedle fotoaparátu uvítal pøisvìtlovací diiodu, oceòuji ale samostatné tlaèítko pro spou¹» fotoaparátu. Naprostá absence jakéhokoliv nastavení mù¾e být pro cílovou skupinu tohoto telefonu rovnì¾ výhodou, tak¾e za sebe fotoaparát trochu pøekvapivì chválím. Telefon zvládne také nahrávat video, jeho kvalita u¾ je ale samozøejmì podstatnì ní¾e a také tady platí, ¾e zde nenajdete ¾ádné mo¾nosti nastavení. Pro ilustraèní zachycení nìjaké situace je ale více ne¾ vhodné a svou funkci urèitì splní na výbornou.

DSC00001~2.jpg DSC00002~4.jpg DSC00003~4.jpg DSC00004~3.jpg
DSC00005~4.jpg DSC00007~5.jpg DSC00008~4.jpg DSC00009~4.jpg
DSC00011~5.jpg DSC00012~3.jpg DSC00013~4.jpg DSC00014~7.jpg

Sony Ericsson TXT Pro si své zákazníky najde, o tomto vùbec nepochybuji. Díky pou¾itému softwaru se ale trochu bojím toho, ¾e jich bude podstatnì ménì, ne¾ kolik by jich mohlo být. Spousta vìrných u¾ivatelù platformy A200 toti¾ stále èeká a» ji¾ na dotykový telefon na této platformì nebo na telefon s kompletní klávesnicí. Sony Ericsson TXT Pro nabízí obojí, ale pou¾itá platforma zkrátka nemá pro nároènìj¹í pou¾ití dostateèné kvality. Za vývojem softwaru jako takového nestojí pøímo Sony Ericsson a vzhledem k cenì telefonu si nejsem jistý, nakolik rentabilní vývoj a výroba tohoto modelu vùbec je. Tím nechci øíct, ¾e by dnes recenzovaný telefon byl jakkoliv ¹patný, samozøejmì jsem si plnì vìdom nízké ceny tohoto pøístroje a také jeho zamìøení. Pøesto si myslím, ¾e v dne¹ní dobì by zákazník mìl za své peníze dostat o nìco více a to i za pøedpokladu, ¾e by telefon byl o pár stokorun dra¾¹í. A» ale pouze nekritizuji - vysouvací klávesnice je dostateènì kvalitní a pracovalo se mi s ní dobøe, také fotoaparát poøizuje pìkné snímky a obecnì z pohledu výbavy nic moc zásadního nechybí. Pøesto to ale není úplnì dokonalé a situace kolem tohoto telefonu mi trochu pøipomíná dnes u¾ star¹í model Aspen. Také ten z pohledu svého zamìøení nepostrádá prakticky ¾ádnou funkci, pøesto ale telefon jako celek není pøíli¹ harmonicky sladìný. Hodnì patrné je to také ze seznamu hlavních plusù a mínusù, které jsem uvedl na zaèátku èlánku. Telefon skuteènì má ménì nároèným u¾ivatelùm co nabídnout. Jakmile se z nich ale stanou jen trochu nároènìj¹í u¾ivatelé, narazí na strop mo¾ností dané pou¾itou platformou a budou muset znovu øe¹it nákup nového telefonu. A dost mo¾ná u¾ potom znovu nesáhnou po telefon Sony Ericsson...

Sony Ericsson TXT Pro v bílé barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson TXT Pro v èerné barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson TXT Pro v rù¾ové barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony EricssonKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: MonikaSh Datum: 2011-08-29 18:36:43
Na 1.M se nìkdo ptá na to, jestli tento Sagemsystém umo¾òuje vlastní mp3 pro doruèenou zprávu s odvolávkou, ¾e Jenda tohle neumí. Jak jsou v tomto na tom tyhle 2. novinky? 
A pak by mì zajímalo, jestli je displej èitelný i na sluníèku? A zda pro psaní SMS nabízí numerickou klávesnici jako na klasickém mobilu. Pøece jen, výsuvná qwertz klávesnice není vìèná. I kdy¾ tady vypadá, ¾e je membránová bez otvorù, tak¾e by se dovnitø nemusely dostat neèistoty a mastnota z kù¾e, tak¾e by mohla vydr¾et del¹í dobu.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >