" />
Sony Ericsson W508 - nenpadn veuml (recenze) | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
tvrtek, 4. erven 2009
Dnes v�m p�in��me recenzi modelu W508. A�koliv se na prvn� pohled jedn� o celkem nen�padn� telefon, b�hem testov�n� si m� jednozna�n� z�skal sv�m vzhledem, osv�d�enou platformou A200 a tak� novinkou v telefonech Sony Ericsson – p�kn�m manu�lem, kter� se nach�z� p��mo v menu telefonu.
10~34.JPG28~17.JPG37~10.JPG20~26.JPG


Sony Ericsson W508 byl p�edstaven na za��tku leto�n�ho roku a zaujal �irokou nab�dkou v�m�nn�ch kryt�, pomoc� kter�ch si telefon m��ete upravit podle sv�ho vlastn�ho vkusu. Po del�� dob� se tak� jedn� o dal�� telefon, kter� je zam�en� v�hradn� na d�vky a �eny. Na internetu si dokonce m��ete navrhnout vlastn� kryt a bude-li dostate�n� kvalitn�, m��e se do�kat s�riov� v�roby.

2~36.JPG38~11.JPG40~12.JPG33~13.JPG

Hlavn� v�hody:
Sympatick� rozm�ry
Rozmanit� v�b�r v�m�nn�ch kryt�
Podpora EDGE, UMTS, HSDPA
Rychl� vyhled�v�n� v telefonn�m seznamu
Hudebn� p�ehr�va� Walkman
Dostate�n� rozm�rn� a dob�e �iteln� displej
U�ivatelsk� p��ru�ka p��mo v telefonu
Pohodln� alfanumerick� kl�vesy
Mo�nost zobrazen� zpr�v formou konverzace
Pohybov� senzor

Hlavn� nedostatky:
Fotoapar�tu by slu�el autofocus
�ty�sm�rov� ovl�dac� tla��tko je nepohodln�
Dotykov� tla��tka na p�edn� ��sti telefonu

Obsah standardn�ho balen�:
Telefon
Baterie BST-39 (920 mAh)
Nab�je�ka
Datov� kabel  DCU-65
Pam�ov� karta s kapacitou 1 GB
Stereo sluch�tka HPM-64 v barv� telefonu

14~28.JPG20~26.JPG31~14.JPG35~14.JPG

V zav�en�m stavu se mi l�b� kompaktn� rozm�ry telefonu, vyj�d�eno v ��slech to je 93,5 x 50 x 14 milimetr�. Tak� hmotnost je p��jemn� a povedlo se ji udr�et t�sn� pod hranic� 100 gram�. Na �eln� stran� telefonu se nach�z� �o�ka integrovan�ho digit�ln�ho fotoapar�tu, pod kter�m neohro�en� tr�n� n�pis Sony Ericsson. Je�t� o kousek n��e se nach�z� logo Walkman a mal� monochromatick� displej, kter� m� rozli�en� 128 x 36 pixel� a jeho� �hlop���ka je t�sn� nad hranic� jednoho palce. Oce�uji, �e je odoln� proti po�kr�b�n�, alespo� podle tvrzen� v�robce. Ve spodn� ��sti p�edn� strany se nach�z� trojice dotykov�ch tla��tek, kter� slou�� k ovl�d�n� hudebn�ho p�ehr�va�e. Podobn� �e�en� je sice velmi efektn�, ale pohodlnost a jistota obsluhy jde rychle stranou. Klasick� �e�en� tla��tek by sice bylo nevypadalo tak dob�e, ale poskytovalo by v�t�� jistotu.

43~4.JPG45~5.JPG46~5.JPG48~1.JPG

Na lev�m boku se nach�z� posuvn� z�mek kl�ves, o n�co v��e pak dvojtla��tko slou��c� k regulaci hlasitosti. Na lev�m boku se nenach�z� ��dn� ovl�dac� prvky, ale okupuje jej konektor Fast port. Zadn� strana je �e�en� velmi jednodu�e a nenajdete na n� ��dn� ru�iv� prvky. Co se t�k� kvality konstrukce, m�m v��i telefonu jednu velkou pochvalu a jednu drobnou v�tku. Pochvalu si zaslou�� zpracov�n� kloubu, p�esn� takto si p�edstavuji naprosto precizn� konstrukci. V�hradu m�m ale k proveden� zadn�ho krytu. Ten se toti� sund�v� velmi obt��n� a stejn� obt��n� se tak� vrac� na sv� p�vodn� m�sto. O jeho trvanlivost p�i �ast�j��m sund�v�n� a nasazov�n� m�m celkem strach. Pod zadn�m krytem se nach�z� baterie BST-39 s kapacitou 920 mAh, kter� telefonu vydr�� dod�vat energii p�ibli�n� po dobu �ty� dn�.Po spu�t�n� telefonu v�s p�iv�t� klasick� prost�ed� platformy A200 se v�emi v�hodami a vlastnostmi, kter� z toho �e�en� plynou. Uve�me si alespo� ty nejd�le�it�j�� z nich. Menu je zobrazeno formou m���ky dvan�cti animovan�ch ikon, m��e b�t ale tak� zobrazeno ve form� sloupce nebo kruhu. Nechyb� podpora st�le obl�ben�j��ch flash menu. Telefonn� seznam je v�cepolo�kov� a nab�z� mo�nost ulo�en� a� 1000 kontakt�. Ke ka�d�mu z nich m��ete p�i�adit velk� mno�stv� podrobnost�, celkov� po�et �daj� ale nesm� p�ekro�it hranici 7000 polo�ek. P��mo z �vodn� obrazovky je mo�n� v telefonn�m seznamu vyhled�vat pomoc� technologie T9. Vyhled�v�n� prob�h� pr�b�n�, telefon automaticky filtruje kontakty, kter� p�ipadaj� do �vahy. Pokud se v�m tato funkce nel�b�, m��ete ji vypnout, rozhodn� to ale nedoporu�uji, p�i�li byste o velmi u�ite�n�ho pomocn�ka, kter� �et�� v� �as. Nechyb� p�ehledn� skupiny volaj�c�ch a tak� mnou velmi chv�len� funkce z�lohy telefonn�ho seznamu na pam�ovou kartu.Nab�dka zpr�v nedoznala ��dn�ch z�sadn�ch zm�n. Podobn� jako dal�� nejnov�j�� telefony Sony Ericsson (modely C905, G705, W705, C510) nab�z� i model W508 mo�nost zobrazen� zpr�v ve form� konverzace. Jak u� jsem s�m mnohokr�t psal, tato nov� funkce se mi velmi l�b�, t�m v�ce m� ale mrz�, �e ji Sony Ericsson nezp��stupnil i pro star�� telefony, jako je nap��klad m�j Cybershot C702. Editor zpr�v je spole�n� pro textov� i multimedi�ln� zpr�vy, telefon s�m podle vlo�en�ho obsahu pozn�, jak� typ zpr�vy pr�v� p��ete. D�ky mo�nosti ukl�dat zpr�vy i na pam�ovou kartu m�te k dispozici prakticky neomezenou pam� pro zpr�vy v�eho druhu. Emailov� klient je kvalitn� u� od doby prvn�ch telefon� Sony Ericsson a vysokou kvalitu potvrzuje i v modelu W508. Uv�tal jsem velmi jednoduch� a intuitivn� nastaven� emailov� schr�nky v n�kolika kroc�ch, v�e je p�ehledn� skute�n� maxim�ln� jednoduch�.
Nab�dka organiza�n�ch funkc� se v pod�n� Sony Ericssonu opakuje u� n�kolik let a ani tentokr�t zde nenajdeme nic, ��m by se telefon vymykal. Vyzdvihnout bych si dovolil p�edev��m p�tici na sob� nez�visl�ch bud�k�.  Ka�d�mu z nich lze nastavit vlastn� opakov�n�, melodii, dobu odlo�en�, po kter� se bud�k op�t ozve, kdy� jste jej napoprv� nevypnuli, hlasitost, text a obr�zek. V�echny Sony Ericssony na platform� A200 se py�n� touto p�tic� bud�k� a podle m� u� l�pe zpracovat nejdou. Samoz�ejm� v�s vzbud� i v p��pad�, �e m�te telefon vypnut�. Krom� bud�k� nechyb� v telefonu kalend��, u kter�ho lze nastavit v�choz� zobrazen� a tak� den, kter�m bude za��nat t�den. D�le jsou zde pozn�mky, kalkula�ka, �kolovn�k, z�znamn�k hovoru, �asova�, stopky a pam� na k�dy. Uv�tal bych ale, kdyby se Sony Ericssony kone�n� nau�ily zobrazovat ud�losti z kalend��e na �vodn� obrazovce bez nutnosti instalace jak�koliv extern� aplikace.P�ehr�va� Walkman se nijak neli�� od p�edchoz�ch telefon� t�to �ady. Jeho kvality jsou dostate�n� zn�m� a nenapad� m� p��li� mnoho funkc�, kter� by mu chyb�ly. Hudebn� p�ehr�va� um� skladby d�lit podle alba, interpreta, ��nru a roku. Nechyb� ani funkce SensMe. Pokud n�kter� z t�chto rozd�len� nevyu��v�te, m��ete vypnout jejich zobrazov�n�. P�ehr�va� je velmi rychl�, pohodln� ovladateln� a p�edev��m je velmi dobr� kvalita p�ehr�v�n�. Vzhledem k sou�asn�m cen�m pam�ov�ch karet bych ale v z�kladn�m balen� uv�tal v�t�� kartu, ne� tu s kapacitou 1 GB. Pokud by se v�m hudba v telefonu omrzela, m��ete vyu��t r�dio s funkc� RDS. Podobn� jako u v�t�iny jin�ch telefon� ale plat�, �e bez p�ipojen�ch sluch�tek si r�dio nepust�te. Telefonu nechyb� popul�rn� pohybov� senzor, v nab�dce M�di� tedy sta�� telefon oto�it o 90 stup�� a dojde k automatick�mu oto�en� displeje. Telefon m� dostate�n� v�konnou Javu a vzhledem k pohodln� kl�vesnici a roz���en�mu rozli�en� displeje se telefon d� na hry velmi dob�e pou��t.Fotoapar�t modelu W508 disponuje celkem vysok�m rozli�en�m 3 megapixely, ve�kerou snahu o kvalitn� fotografie ale sr�� k zemi absence automatick�ho ost�en�. Podobn�, jako u v�t�iny dal��ch telefon� �ady Walkman, i tentokr�t si Sony Ericsson d�v� z�le�et na jasn�m rozd�len� telefon� na ty, jejich prioritou je focen�, a na ty, jejich� prioritou je hudba. A proto�e o hudebn�m p�ehr�va�i Walkman jsme ji� mluvili je z�ejm�, �e model W508 pat�� do druh� z t�chto skupin a fotoapar�t tak nen� na v�born� �rovni. Krom� klasick�ho sn�m�n� lze vyu��t tak� volbu panorama, p��padn� vyu��t n�kter� z�bavn� r�me�ky. Krom� nejvy���ho rozli�en� jsou k dispozici je�t� t�i dal��. Vyu��t lze tak� r�zn� efekty �i nastavit vyv�en� b�l� barvy. Nastaven� ale nen� moc platn�, autofocus prost� chyb�. Pro v�t�� n�zornost doporu�uji shl�dnout p�ilo�en� fotografie. Z �ed�ho pr�m�ru nevystupuje ani kvalita nahr�van�ho videa. Krom� toho, �e fotoapar�tu chyb� autofocus, mi tak� vadilo jeho nepohodln� ovl�d�n�. Samoz�ejm�, �e se nejedn� o Cybershot, ale pokud jste zvykl� na rychl� a intuitivn� ovl�d�n� fotoapar�tu, modelu W508 se obloukem vyhn�te.

DSC00007~7.JPG DSC00008~5.JPG DSC00009~4.JPG DSC00010~2.JPG DSC00005~5.JPG
DSC00011~6.JPG DSC00001~4.JPG DSC00002~6.JPG DSC00003~7.JPG DSC00004~10.JPG

Drobnou novinku ale v telefonu p�eci jen najdeme. Jedn� se o manu�l, kter� se nach�z� ve slo�ce Nastaven�. Krom� toho, �e jsou zde ikony nov� vyobrazen� formou seznamu (na rozd�l od p�edchoz�ch telefon�, kde jste se v jednotliv�ch ��stech pohybovali �ipkami doprava a doleva) je nov� polo�ka U�ivatelsk� n�pov�da, kter� je zodpov�dn� za ji� zm�n�n� manu�l.  Tipy a triky, z�kladn� nastaven� a mo�nost sta�en� konfigurace datov�ch p�enos� jsme tady ji� m�li, novinkou je ale prvn� polo�ka, tedy U�ivatelsk� p��ru�ka. V n� jsou v 11 kategori�ch p�ehledn� pops�ny jednotliv� funkce telefonu. Tento krok rozhodn� chv�l�m. Ne �e bych s�m podobnou p��ru�ku pot�eboval, ale m�n� zku�en�m u�ivatel�m, p��padn� t�m, kte�� maj� poprv� telefon Sony Ericsson, m��e velmi z�sadn� pomoct a usnadnit jim seznamov�n� s nov�m p��strojem. Jeliko� cel� p��ru�ka funguje v internetov�m prohl��e�i (ale je ulo�ena v telefonu, tak�e nepot�ebujete m�t nastaven� datov� p�enosy, ani za prohl��en� nic neplat�te), je mo�n� upravit velikost p�sma, tak�e se do nesn�z� nedostanou ani u�ivatel� s hor��m zrakem.
Tak� nab�dka p�ipojen� se nijak neli�� od jin�ch telefon� na platform� A200. Op�t se setk�me s osv�d�enou �tve�ic� GPRS, EDGE, UMTS a HSDPA. Na kr�tkou vzd�lenost lze pou��t technologii Bluetooth v�etn� podpory profilu A2DP. M��ete si tak dop��t kvalitn� poslech hudby pomoc� bezdr�tov�ch stereo sluch�tek, ty v�ak mus�te k telefonu dokoupit, proto�e obsahem standardn�ho balen� nejsou. T�m je naopak datov� kabel DCU-65, p�i prvn�m p�ipojen� si po��ta� spr�vn� nainstaloval ve�ker� ovlada�e a b�hem p�r minut v�e fungovalo.

5~39.JPG 7~32.JPG 54~4.JPG 9~32.JPG 4~36.JPG

A�koliv se mi p�vodn� model W508 p�vodn� moc nel�bil, nakonec si m� jednozna�n� z�skal. A�koliv se Sony Ericssonu vy��t�, �e vyr�b� st�le stejn� telefony bez inovac�, je t�eba objektivn� uznat, �e na platform� hloup�ch telefon� ji� nen� moc co zlep�ovat. Telefony na platform� A200 jsou nap�chovan� funkcemi, kter� usnadn� a urychl� b�nou pr�ci s telefonem velmi v�razn�m zp�sobem. V p��pad� modelu W508 se k dostatku funkc� p�id�v� tak� poveden� vzhled, kter� si m��ete upravit pomoc� mnoha v�m�nn�ch kryt� a v�e je zabalen� do velmi p��jemn�ch rozm�r�. Tak� cenovka se udr�ela na rozumn� hranici, kter� se pohybuje na hranici p�ti tis�c korun. Pokud jste d�ma �i sle�na a dote� se v�m ��dn� v��ko od Sony Ericssonu nel�bilo, doporu�uji W508 vyzkou�et, t�m�� jist� se v�m zal�b� a nadchne v�s dostatkem funkc�. Snad jen to �ty�sm�rov� tla��tko mohlo b�t pohodln�j��, ale jsem si t�m�� jist�, �e jde pouze o zvyk a po del�� dob� s t�m p��padn� majitelky nebudou m�t nejmen�� probl�m.

Sony Ericsson W508 si m��ete zakoupit na X-Store


50~5.JPG 22~19.JPG 26~15.JPG 27~20.JPG 32~13.JPG 39~11.JPG

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
Autor: verbatim902 Datum: 2009-06-04 19:22:35
Zaj�mav� telefonek za dobrou cenu - dobr� n�pad s n�vodem v el. podob� ;)  
 
Co se mi moc nel�b� - pro� nenechali Nastaven� se sv�mi z�lo�kami (kartami) - p�ijde mi to o dost p�ehledn�j�� - ne� to - co je zde... bez z�lo�ek...

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >