" />
Sony Ericsson W902 zkuenosti | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Tonanek   
Pondl, 19. leden 2009

Tak jsem si kone�n� po dvou a p�l spokojen�ch letech s W810 po��dil dal�� Walkman, tentokr�t model W902. Jo�a m� poprosil o seps�n� prvn�ch dojm� tak to tak n�jak zkus�m, nebudu se moc rozepisovat jako v n�jak� megarecenzi, sp�� to pojmu jako srovn�n� s W810, kterou m�m r�d a kter� rozhodn� z domu nep�jde. P��padn� dotazy se pokus�m zodpov�d�t v diskuzi k W902 ve zdej��m f�ru, ale m�jte strpen�, nejsem na internetu po��d, tla�� m� �as, ale jakmile to p�jde, budu ps�t.Konstruk�n� je v�born�, tenk�, dr�en� v ruce par�dn�. Men�� bo�n� vikl�n� zadn�ho krytu, kter� m��ete vid�t zde  jsem vy�e�il nalepen�m n�lepky, kterou jsem m�l na v�ce mobilech a kter� ni�emu nep�ek��. Nem�m d�vod dvakr�t denn� otev�rat mobil, karty nep�ehazuju a ta s kapacitou 16 GB mi taky p�r t�dn� vydr��. Mimochodem-chod� korektn�, nezpomaluje. Po dlouh� dob� a zku�enosti s T650, C702 a G900, kter� jsem taky p�r t�dn� m�l, kone�n� kl�vesnice, kter� mi sedla. Krom� tla��tek pro p��jem a odm�tnut� hovoru a potvrzovac�ho na ovl�dac�m k���i, kter� jsou plastov�, jsou gumov�, v�etn� ovl�dac�ho k���e, prsty na nich neklou�ou a i kdy� jsou mal�, tak psan� na nich s �ist�m sv�dom�m p�irovn�m k W810. Jist� stisk, jasn� odezva, je sly�et, �e n�co ma�k�m, ne jako na T650 nebo C702 kde bylo dvacet p�eklep� na zpr�vu. Te� bez probl�m� op�t p��u poslepu. Jsem psavec, jak jsem u� n�kolikr�t psal na f�ru, tak si dovol�m tvrdit, �e v�t�ina datla�� by byla spokojena. Ale je to samoz�ejm� m�j dojem. K popisov�n� telefonu nenap��u nic, fandov� a p��padn� z�jemci u� stejn� maj� na disku v po��ta�i postahovan� v�echny dostupn� fotky z r�zn�ch recenz� a f�r a videa z  YouTube.
741.JPG742.JPG744.JPG745.JPG


Rychlost-dostate�n�, lep�� ne� na W810, bleskov� oproti G900, co� byl jeden z kl��ov�ch d�vod�, pro� jsem nez�stal u Symbianu.

 

Menu, displej. Kdo zn� nov�j�� mobily na stejn� platform�,  m��e hodnotit, lze zhl�dnout na YouTube. Jsem spokojen, pou��v�m defaultn� sch�ma Grape, proto�e miluju b�l� p�smena na �ern�m pozad�, kter� jsou ve v�ech �rovn�ch menu. N�dhera. Displej nem� cenu s W810 srovn�vat-sto a jedna. Na slunci �iteln� i p�i nejmen��m nastaven� jasu, �spora energie bude znateln�. I d�ky sv�teln�mu senzoru, kter� m� i W810 a b�hv�pro� nen� v jin�ch modelech. V�dr� baterky (930 mAh) je�t� nem�m testnutou, mazla m�m teprve p�r dn�, zat�m jsem nab�jel jednou, ale podle m�ho odhadu bude srovnateln� s W810 co� pro m� bylo dosta�uj�c�. Ve �tvrtek r�no v 8 sund�n z nab�je�ky, cel� den zapnuto BT s p�ipojen�m k HF v aut�, 30 minut hovoru, st�le si s n�m hraju, fot�m, nat���m video, hodn� p��u, l�t�m po internetu s Operou,na noc nevyp�n�m a v p�tek v 8.30 mi hl�s� 54 procent. Po p�r nabit� a men��m z�p�ahu se to je�t� zlep��. Na displej jsem dal folii, i kdy� tam pr� je miner�ln� skl��ko. Foli� se nic nezkaz�. Stejn� jsem to vy�e�il i na �o�ce fo��ku p�ed nasazen�m zadn�ho krytu, na kvalit� fotek nen� nic zn�t. �o�ka mus� ale b�t p�ed nalepen�m d�kladn� o�i�t�na, folie kvalitn�, leskl�.

749.JPG751.JPG


Co se mi l�b�-ke ka�d�mu kontaktu m��u zadat jin� upozorn�n� na zpr�vu-v�m,nov� platforma to m� d�vno, ale W810 to nem�la. P�i zad�v�n� narozenin do kontaktu, automatick� kopie do kalend��e. D�le vyu�iju to, �e p�i odes�l�n� zpr�vy m�m v naposledy odeslan�ch kontaktech v�ce polo�ek. Nemus�m l�zt do kontakt� a jednodu�e nalistuju pot�ebn�.W810 t�ch polo�ek m�la 10, mi se povedlo dostat na u W902 na 26. Aplikace pro p��m� p��stup na YouTube. Jednoduch� vyhled�v�n�, jednoduch� p�ehr�v�n�, d�ky automatick�mu p�et��en� obrazu na displeji p�ehr�v�n� i na ���ku displeje. Par�da.


DSC00038~1.JPGDSC00049~2.JPGDSC00050~1.JPG

DSC00052.JPGDSC00097~3.JPGrozliseni na 5 mega.JPG
 

Ostatn�. Trochu jsem si musel zvyknout na jin� rozvr�en� tla��tek, jin� p��jem hovor�, jinde vrace�ka, jinde menu �innost�. Po p�r p�eklepech si zvyknete. Vad� mi na lev� kontextov� kl�vese nab�dka Media, proto�e se kdokoliv kdykoliv rychle m��e dostat na fotky, kter� ne ka�d� m��e shl�dnout. Mohlo by to b�t v�c utopeno, ale ch�pu, �e je to Walkman, tak�e tyto funkce jsou up�ednost�ov�ny. Na prav� je p��m� p��stup ke kontakt�m, ten jsem m�l na 810 p�i�azen prav� zkratce, te� tam m�m spr�vce soubor�. Zvyk�m si, ale ob�asn� omyly m� zat�m nem�jej�.

 

Z�v�rem. Jsem spokojen a nad�en. Rozhodoval jsem se mezi W902 a C905. Pro m� v�ce vyhovuj�c� je W902. Je to klasick� konstrukce a do kapsy n�dhern� placka. Nep�i�el jsem na chu� vysouv�k�m a up��mn� moc nev���m konstrukci krytky fo��ku u C905 p�i del��m pou��v�n�. Krytku sice W902 nem�, ale dva a p�l roku jsem fotil bez krytky s W810 a nen� na n� jedin� �kr�bane�ek. Ob�asn� ot�en� �o�ky do tri�ka mi v�bec ��dn� probl�my ned�l�. U W902 mi 5 megapixel� u fo��ku sta��, blesk mi nechyb�, za tmy nefot�m a kdy�, tak s jin�m Canonem. WiFi nepot�ebuji, m�m neomezen� datov� tarif co� p�i rychlosti EDGE ve W��ku pro surfov�n� s Operou mini bohat� sta�� a jako nouzovka pro p�ipojen� s notobookem poslou�� taky. Navigace mi nechyb�, u C702 jsem ji nevyu�il, m�m v pracovn�m n�kla��ku i v soukrom� Felicii vys�la�ky,tak�e se na cestu dopt�m, na kole, na vod� i na hor�ch pou��v�m mapy. Sto lid�, sto chut�, ka�d� a� si vybere dle sv�ch priorit, moje jsou tyto.

Snad to n�komu pom��e p�i rozhodov�n�, ale mysl�m si, �e majitel� W810 a podobn�ch model� budou s t�mto ,,n�stupcem“ spokojeni.

 

Pro ty, kte�� je�t� nevid�li mrkn�te zde.


Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
. Autor: Vyrus Datum: 2009-12-20 13:28:54
Zdarec! 
Hele nev�te n�gdo jak z t�hle hra�ky ud�lat BT/USB webkameru? Zkou�el sem Mobiolu lite, ale ta se nedok�zala ani p�ipojit. To SeWebCam sice dok�e, ale zase zkon��m u "Nenalezeno foto v mobilu!"
. Autor: eMartin Datum: 2009-06-03 11:08:23
Ahoj - jsem spokojenym majitelem a moje zkusenosti by byly jen opakovanim toho co jiz bylo psano. Proste super! 
Mam ale jeden DOTAZ na "dilenske zpracovani": prijde mi ze postranni (kulata) a alfanumericka tlacitka nesedi presne - prosvita okolo nich nepravidelne podsviceni. Zda se mi to, je to kus od kusu, divan serie nebo proste fakt tykajici se celeho modelu? Diky za zkusenost. m.
Autor: gully Datum: 2009-05-06 09:30:11
D�ky za p�knou recenzi. I j� m�m w�devetsetdvojku a mus�m ��ct, �e jsem j� �pln� nad�en.
. Autor: Yaz Datum: 2009-02-12 11:13:22
Ahoj, kdyz chci odeslat kontakt tak treba na me stare k750i je to klasika...najit kontakt,dat moznosti,odeslat kontakt a pak mi vyjede adresar, vyberu komu chci poslat a je to....ale ted u w902....vyberu kontakt, dam dalsi, odeslat kontak, vyberu odeslat jako text.zpravu a misto toho aby mi ted vyjely kontakty, tak mi to skoci do MMS zpravy...co to? poradi nekdo kde se to da prenastavit, pokud se da....dik
Autor: VaRo Datum: 2009-01-19 23:40:03
Hezk� �ten�, Tony, v�tej do t�mu... Jen tak d�l. ;)
Autor: Tonanek Datum: 2009-01-19 09:14:18
Diky. ;)
Autor: Joza Datum: 2009-01-19 08:53:59
J� tedy taky chv�l�m :) Uvid�me, o �em Tony nap��e p���t� :)
Autor: 3m3 Datum: 2009-01-19 08:50:10
Tony umi :) a o telefonu sem si ud�lal slu�nou p�edstavu.
. Autor: pitu Datum: 2009-01-19 08:29:06
Mus�m jen a jen pochv�lit za recenzi a take se mus�m p�idat a souhlasit se v��m co tu Tonanek uvadi,je to zkratka mazel!!!!!!!!!!!!!!!

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >