" />
Sony Ericsson W995 - Walkman se dokal 3,5 mm jacku (recenze) | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 25. srpen 2009
Telefon�m Sony Ericsson se v posledn� dob� �asto vy��talo, �e p�in�� minimum inovac�, p�itom se st�le p�ehl���, �e u� nen� moc oblast�, ve kter�ch by se mobiln� telefony obecn� mohly zlep�ovat. Jedn�m z argument� odp�rc� telefon� Sony Ericsson b�vala absence 3,5 mm standardn�ho konektoru. Sony Ericsson se nyn� rozhodl, �e vysly�� tyto prosby a standardn� konektor nab�dne. Telefon toho ale um� mnohem v�ce, v�dy� v��et jeho funkc� obsahuje prakticky v�e, co by sou�asn�mu topmodelu nem�lo chyb�t.
100~0.JPG 10~39.JPG 11~37.JPG 12~36.JPG 13~37.JPG


Hlavn� v�hody:
Skv�l� hudebn� p�ehr�va�, FM r�dio s RDS
Tla��tka na boku telefonu slou��c� k ovl�d�n� hudby
Stereoreproduktory a standardn� konektor jack
Kompletn� podpora rychl�ch dat zahrnuj�c� GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA i Wi-Fi
Propracovan� organiza�n� funkce
Integrovan� GPS modul
Pohybov� �idlo
Rozm�rn� a dob�e �iteln� displej
Kvalitn� konstrukce, p�edn� i zadn� kryt z kovu
Skv�l� ovladatelnost, pohodln� kl�vesnice
V�born� fotoapar�t, kter� v�ak zat�m dopl�c� na prvn� verze firmwaru
Mo�nost z�lohovat telefonn� seznam na pam�ovou kartu
Rychl� vyhled�v�n� v telefonn�m seznamu p��mo z �vodn� obrazovky
Multitasking aplikac�, mo�nost nastavit je jako tapetu
Velk� mo�nosti �prav k obrazu sv�mu
Praktick� stoj�nek na z�dech telefonu

14~33.JPG 15~37.JPG 16~34.JPG 17~29.JPG 18~32.JPG
19~29.JPG 1~44.JPG 20~31.JPG 21~27.JPG 22~24.JPG

Hlavn� nedostatky:
Fotoapar�t by si zaslou�il krytku
Hodila by se offline navigace
Baterie by mohla m�t v�t�� kapacitu
Internetov� prohl��e� by si zaslou�il inovace
Ud�losti z kalend��e jsou na �vodn� obrazovce st�le vid�t pouze po doinstalov�n� Java aplikace

23~26.JPG 28~22.JPG 29~16.JPG 2~42.JPG 30~16.JPG
24~24.JPG 25~24.JPG 26~20.JPG 27~25.JPG 31~19.JPG

Na fotografi�ch jsem z telefonu rozhodn� une�en� nebyl, v�e se ale zm�nilo ve chv�li, kdy jsem jej uvid�l na�ivo. Je skute�n� kr�sn�, vypad� luxusn�, p�itom decentn�. Rozm�ry telefonu jsou 97 x 45 x 15 milimetr�, hmotnost se zastavila na hranici 113 gram�, co� je vzhledem k pou�it�mu kovu na p�edn�m i zadn�m krytu skv�l� hodnota. P�edn� stran� dominuje rozm�rn� displej s �hlop���kou 2,6 palce a rozli�en�m 240 x 320 pixel�. Je samoz�ejm� aktivn� a um� zobrazit a� 260 000 barev. Nad displejem se nach�z� n�pis Sony Ericsson spolu s �idlem reguluj�c�m podsv�cen� a tak� malou kamerku slou��c� k uskute��ov�n� videohovor�. Pod displejem se nach�z� oblig�tn� sestava ovl�dac�ch tla��tek. Z�klad tvo�� p�tism�rn� ovl�dac� tla��tko s potvrzuj�c�m st�edem, d�le je zde dvojice kontextov�ch kl�ves, dvojice kl�ves s �erven�m respektive zelen�m sluch�tkem, korek�n� tla��tko c a tla��tko slou��c� ke vstupu do menu �innost�. P�ekvapiv� mnoho tla��tek se nach�z� na prav�m boku. Krom� oblig�tn� spou�t� fotoapar�tu a dvojice tla��tek slou��c�ch k regulaci hlasitosti se zde nach�z� tak� trojice tla��tek usnad�uj�c� ovl�d�n� hudebn�ho p�ehr�va�e.

32~18.JPG 33~18.JPG 34~13.JPG 35~18.JPG 36~14.JPG
37~14.JPG 38~15.JPG 39~15.JPG 3~43.JPG 40~16.JPG

Na horn� stran� se nach�z� mal� revoluce v pod�n� Sony Ericssonu – standardn� konektor 3,5 mm jack. Konektoru d�laj� po obou stran�ch spole�nost efektn� oran�ov� stereoreproduktory. Prav� strana je domovem pro konektor Fast-port a tak� pro relativn� rozm�rn� oran�ov� tla��tko Walkman. Na spodn� stran� se nach�z� dal�� reproduktor, tak�e se nepochybn� m��eme t�it na skv�l� pod�n� hudby. Pravd�podobn� nejd�le�it�j�� je na zadn� stran� �o�ka digit�ln�ho fotoapar�tu. Hned nad n� se nach�z� dostate�n� v�konn� p�isv�tlovac� dioda.

41~13.JPG 42~10.JPG 43~7.JPG 44~10.JPG 45~8.JPG
46~9.JPG 47~5.JPG 48~5.JPG 49~8.JPG 4~41.JPG

Vzhledem k parametr�m fotoapar�tu m� trochu mrz�, �e �o�ce chyb� krytka. P�ekvapen� se na zadn� stran� p�eci jen nach�z� a to v podob� praktick�ho v�klopn�ho stoj�nku, po jeho� vyklopen� lze telefon polo�it nap��klad na st�l a pohodln� sledovat na telefonu video. Jednotliv� polohy jsou velmi dob�e fixov�ny. Pod zadn�m krytem se nach�z� standardn� baterie BST-38 s kapacitou 930 mAh, kter� p�i b�n�m pou��v�n� vydr�� telefon z�sobovat energi� a� po dobu �ty� dn�. Pod zadn�m krytem (ale nikoliv pod bateri�, co� beru jako plus) se nach�z� tak� slot na pam�ovou kartu Memory stick Micro.

50~8.JPG 51~7.JPG 52~6.JPG 53~5.JPG 54~7.JPG
55~6.JPG 56~5.JPG 57~5.JPG 58~6.JPG 59~3.JPG

Po spu�t�n� telefonu v�s p�iv�t� standardn� prost�ed� platformy A200. �vodn� obrazovka je celkem nevyu�it� a docela pl�tv� m�stem, nab�z� se ale mo�nost vyu��t n�kterou z voln� dostupn�ch aplikac� a dostat tak na �vodn� va�e ud�losti z kalend��e. Menu telefonu je tvo�eno m���kou dvan�cti ikon, krom� toho je ale mo�n� jej tak� zobrazit ve form� sloupce nebo kruhu. Dal�� podnab�dky jsou ji� jen textov� a je mo�n� se v nich (stejn� jako p��mo v menu) pohybovat pomoc� ��seln�ch zkratek.Pokud si chcete pr�ci s telefonem urychlit je�t� v�ce, m��ete si nastavit na ovl�dac� tla��tko �tve�ici zkratek (pro ka�d� sm�r jeden), stejn� tak si dal�� zkratky m��ete p�id�vat i do menu �innost�, kter� se tak� star� o zpr�vu aktu�ln� spu�t�n�ch aplikac�. Sony Ericsson W995 toti� podporuje multitasking a je mo�n� m�t pu�t�no v�ce aplikac� sou�asn�, typicky t�eba m�t spu�t�n� Walkman p�ehr�va�, k tomu ICQ kec�lka (nap��klad Jimma) a p�itom ps�t zpr�vu nebo hr�t hry.Telefonn� seznam je devizou p��stroj� Sony Ericsson ji� dlouhou dobu a model W995 to jen potvrzuje. Do telefonu se vejde a� 1000 kontakt�, p�i�em� ke ka�d�mu je mo�n� vyplnit n�kolik des�tek polo�ek. Limitem je 7000 polo�ek, co� by m�lo bohat� sta�it, na druhou stranu by mo�n� bylo fajn tento limit �pln� odstranit a nechat u�ivatele, aby sami uv�ili, ��m voln� m�sto ve sv�m telefonu zapln�. Mezi m� nejobl�ben�j�� funkce pat�� z�lohov�n� telefonn�ho seznamu na pam�ovou kartu a tak� rychl� hled�n�, kdy p��mo z �vodn� obrazovky sta�� za��t ps�t jm�no kontaktu (s vyu�it�m T9), kter� chcete vyto�it, a telefon pr�b�n� filtruje seznam mo�n�ch kontakt�. Nechyb� ani vyzv�n�c� profily, kter�ch je v telefonu celkem sedm a je mo�no je libovoln� upravovat. K dispozici je tak� re�im letadlo, p�i kter�m jsou vypnuty v�echny vys�lac� moduly.
Editor zpr�v je spole�n� jak pro SMS, tak i pro multimedi�ln� zpr�vy a s�m pozn�, co p�esn� v dan� okam�ik p��ete. Mezi hlavn� v�hody bych za�adil prakticky neomezenou kapacitu na SMS zpr�vy, kter� je limitov�na pouze volnou pam�t� telefonu a nav�c lze ukl�dat p��choz� zpr�vy i na pam�ovou kartu. L�b� se mi tak� mo�nost zobrazit p��choz� a odchoz� zpr�vy ve form� konverzace. Tuto mo�nost maj� nov� Sony Ericssony po��naje modely W705 a C510 (zp�tn� se d� nahr�t i do modelu C905). Jedn� se o p��jemn� o�iven� prost�ed� zpr�v, kter� se jinak roky nem�nilo. V�robce chv�l�m za to, �e lze prost�ed� vypnout, p�eci jen ne ka�d�mu mus� nutn� vyhovovat. Emailov� klient umo��uje snadno pracovat s p��lohami, automaticky kontrolovat schr�nku a mnoho dal��ho. Nov� je nav�c nastaven� emailov� schr�nky velmi jednoduch� a v n�kolika kroc�ch jej zvl�dne i naprosto nezku�en� u�ivatel. Vzhledem k p��tomnosti s�t� t�et� generace pravd�podobn� nikoho nep�ekvap� podpora videohovor�.Organiza�n� funkce jsou v p��pad� telefon� Sony Ericsson ji� n�kolik let t�m�� beze zm�n a model W995 to potvrzuje. Nejprve zde m�me spr�vce soubor�. Ten pracuje ve t�ech z�lo�k�ch, kdy m�te zobrazeny bu� soubory na pam�ov� kart�, nebo soubory ulo�en� v pam�ti telefonu, p��padn� ob� pam�ti sou�asn�. Jednozna�n� nejpoveden�j�� jsou po str�nce organiza�n�ch funkc� u Sony Ericssonu bud�ky. V telefonu se jich nach�z� hned p�t, p�itom ka�d�mu z nich m��ete nastavit vlastn� opakov�n�, dobu odlo�en�, t�n, hlasitost, text, obr�zek a samoz�ejm� tak� �as. Telefon v�s samoz�ejm� vzbud�, i kdy� je vypnut�.Krom� bud�k� nechyb� ani �kolovn�k, pozn�mky (ve kter�ch, stejn� jako v jin�ch ��stech telefonu, m��ete pou��vat funkci kop�rovat a vlo�it), �asova�, stopky nebo kalkula�ka s integrovan�m p�evodn�kem r�zn�ch veli�in. Pot�� funkce sv�tlo, kter� m��e vys�lat sign�l SOS, stejn� tak pam� na k�dy.Kalend�� je velmi p�kn� zpracovan�, st�le v�ak plat�, �e abyste na �vodn� obrazovce vid�li ud�losti z n�j, je t�eba doinstalovat voln� dostupnou Java aplikaci. M��ete si nastavit jak v�choz� zobrazen�, tak i prvn� den v t�dnu. Ke ka�d� ud�losti lze zadat spoustu informac�, jako je �as, m�sto, doba trv�n�, opakov�n� p��padn� upozorn�n�. V ud�lostech lze tak� vyhled�vat, tato funkce v�m jist� p�ijde vhod, pokud kalend�� �asto vyu��v�te a m�t� v n�m des�tky ud�lost�. Na z�v�r jsem si nechal hry. V telefonu se jich nach�z� hned sedm, dal�� samoz�ejm� m��ete podle libosti doinstalovat. D�ky rychl� technologii Java, rozm�rn�mu displeji a pohodln� kl�vesnici si lze hran� na telefonu skute�n� u��t.Sony Ericsson W995 je bezpochyby nejlep��m hudebn�m telefonem, jak� kdy spole�nost Sony Ericsson vyrobila. Pravd�podobn� jsem v�s hned prvn� v�tou p�ipravil o v�echna p�ekvapen�, ale kapitolu v�novanou hudebn�mu p�ehr�va�i a hudebn�m funkc�m prost� nelze za��t ani uv�st nijak jinak. V�e je nav�c korunov�no standardn�m 3,5 mm konektorem jack, tak�e m��ete k telefonu p�ipojit libovoln� sluch�tka. Na druhou stranu si telefon ponechal tak� konektor Fast-port, nep�ijdete tedy ani o mo�nost vyu��t sluch�tka jako plnohodnotn� handsfree.Po str�nce softwaru nebylo na p�ehr�va�i ji� del�� dobu prakticky co vylep�ovat a ani v p��pad� modelu W995 nedo�lo k ��dn�m radik�ln�m �prav�m. Nen� k tomu ani d�vod, p�ehr�va� je rychl�, spolehliv�, s dostatkem funkc� a �irok�mi mo�nostmi t��d�n� skladeb. P�i p��choz�m hovoru se hudba samoz�ejm� ztlum�, po jeho ukon�en� se automaticky sama obnov�. O standardn�m sluch�tkov�m konektoru jsem se ji� zmi�oval, zm�n�m tak� rozs�hlou standardn� v�bavu telefonu. Krom� datov�ho kabelu zde najdete tak� sluch�tka HPM-77 s velmi kvalitn�m zvukem, kter� vyu�ijete tak� p�i poslechu r�dia s RDS, kdy slou�� jako ant�na.V balen� je tak� 8 GB pam�ov� karta, co� mi p�ijde naprosto dostate�n� hodnota, pro koho by to ale bylo m�lo, m��e si dokoupit i kartu s dvojn�sobnou kapacitou. Jak� jsou dal�� v�hody W995 p�i p�ehr�v�n� hudby? Tou prvn� je sestava tla��tek na prav�m boku telefonu, kter� slou�� k rychl�mu Walkmanu. Tla��tka lze vyu��t i p�i p�ehr�v�n� film�, tak�e si video rychle p�eto��te kamkoliv pot�ebujete. Druhou velkou v�hodou jsou kvalitn� stereoreproduktory. Ty se nach�z� na horn� i doln� stran� telefonu a zaji��uj� skute�n� skv�l� zvuk. D�ky jejich um�st�n� nav�c nevad� ani polo�en� na desku stolu. Krom� n�kolika poveden�ch hudebn�ch aplikac� nechyb� ani oblig�tn� funkce TrackID, kter� v�m umo��uje identifikovat prakticky jakoukoliv skladbu skrze datab�zi na internetu.Maxim�ln� rozli�en� fotoapar�tu je 3264 x 2448 pixel�, nechyb� samoz�ejm� autofocus. Spu�t�n� fotoapar�tu je velmi rychl�, stejn� tak ost�en� je velmi pohotov�. Co u� nen� p��li� rychl� je ukl�d�n� fotografi�. Jejich velikost je v�t�inou mezi dv�ma a t�emi megabajty a telefonu p�r vte�in trv�, ne� takto velkou fotografii ulo��. K dispozici je celkem p�t re�im� sn�m�n�, mezi kter�mi nechyb� nap��klad panorama nebo v posledn� dob� �asto zmi�ovan� detekce �sm�vu. Krom� nejvy���ho rozli�en� jsou k dispozici tak� t�i rozli�en� ni���. O p�isv�tlovac� diod� jsem ji� mluvil, krom� n� lze nastavit tak� samospou��. Velkou roli hraje nastaven� vyv�en� b�l� barvy, kter� um� v�slednou fotografii velmi ovlivnit a zrovna model W995 m�l se spr�vn�m nastaven�m ob�as probl�my. Mnoho sn�mk� je o n�co sv�tlej��ch, ne� jak vypadaj� ve skute�nosti, �e�en�m je pr�v� upraven� vyv�en� b�l� barvy.  Kvalita fotografi� bohu�el zat�m na pochvalu rozhodn� nen�, snad se to zlep�� s nov�mi verzemi firmwaru. Potenci�l fotoapar�tu je ale velik�. Celkem stranou sv�ho z�jmu nech�v� zat�m Sony Ericsson nahr�v�n� videa. S p��chodem modelu K850i a platformy A200 se za�alo bl�skat na lep�� �asy, m�lokdo ale asi o�ek�val, �e i po dvou letech bude m�t topidel Sony Ericssonu st�le stejn� rozli�en� videa, tedy 240 x 320 pixel�. P�ijde mi trochu ostudn�, �e G502 (nejlevn�j�� telefon na platform� A200) nahr�v� prakticky stejn� video, jako topidel W995 za skoro �ty�ikr�t tolik pen�z. V�ce fotografi� naleznete v tomto a v tomto �l�nku, uk�zky videa z W995 pak najdete zde.

DSC00075~2.JPG DSC00077~1.JPG DSC00079~1.JPG DSC00082~1.JPG DSC00112~1.JPG
DSC00084~2.JPG DSC00085~2.JPG DSC00087~1.JPG DSC00088~0.JPG DSC00089~1.JPG
DSC00090~1.JPG DSC00093~0.JPG DSC00094~0.JPG DSC00096~3.JPG DSC00097~5.JPG
DSC00098~3.JPG DSC00099~3.JPG DSC00102~1.JPG DSC00103~1.JPG DSC00107~0.JPG

Po str�nce rychl�ch dat telefon jednozna�n� exceluje. Model W995 disponuje osv�d�enou �tve�ic� GPRS, EDGE, UMTS i HSDPA. Nav�c p�id�v� s��ovou kartu Wi-Fi v�etn� podpory DLNA, kter� slou�� pro rychl� sd�len� a p�ed�v�n� multim�di�. Telefon se um� p�ipojit jak k nezabezpe�en�m, tak i zabezpe�en�m s�t�m. Za hardwarem pon�kud pokulh�v� software, konkr�tn� m�m na mysli internetov� prohl��e� v telefonu. Na�t�st� v�m nic nebr�n� nahradit defaultn� prohl��e� zdarma dod�vanou Operou Mini. Nechyb� ani mo�nost prohl��et videa ulo�en� na serveru YouTube, aplikace ale vy�aduje dostate�n� rychl� p�ipojen� k internetu, rozhodn� to nezkou�ejte, pokud jste v oblasti s p��jmem GPRS. Samoz�ejmost� je pln� podpora Microsoft Exchange. Nechyb� ani RSS �te�ka.Propojen� s po��ta�em je mo�n� pomoc� standardn�ho datov�ho kabelu DCU-65. D�ky podpo�e USB Mass Storage sta�� telefon p�ipojit k po��ta�i, chv�li po�kat a m��ete telefon za��t pou��vat. Kabel se bude hodit tak� pro p��padn� aktualizace firmwaru, pokud ale m�te datov� pau��l, m��ete prov�st aktualizaci vzduchem (tzv. OTA – over the air) bez nutnosti telefon k po��ta�i p�ipojovat. Vyu��t m��ete tak� technologii Bluetooth, kter� nechyb� ani podpora profilu A2DP,tak�e si m��ete dop��t stereoposlech hudby. Bluetooth u W995 lze tak� vyu��t pro ovl�d�n� va�eho PC na d�lku, m��ete tak nap��klad ovl�dat hudebn� p�ehr�va� ve va�em po��ta�i nebo nap��klad prezentace.P��stroji nechyb� ani integrovan� GPS modul, jeho� vyu�it� je velmi rozmanit�. Pokud m�te z�jem o navigaci, vyu�ijte aplikaci Wayfinder navig�tor. V telefonu se nach�z� t��m�s��n� zku�ebn� verze t�to aplikace, pot� je nutn� licenci zakoupit (pokud se rozhodnete aplikaci d�le pou��vat). Mapy lze na�t�st� do telefonu st�hnout p�edem, p�esto se p�i vyhled�v�n� trasy neobejdete bez p�ipojen� k internetu. P�esnost ur�en� polohy se v�t�inou pohybuje kolem p�ti metr�, a kdy� uv��m, �e kryty telefonu jsou kovov�, jedn� se o velmi dobr� v�sledek. Vyu��t m��ete tak� aGPS, kdy si telefon st�hne polohy jednotliv�ch satelit� z internetu a fixace se t�m velmi urychl�.Jist� by se na�ly i dal�� funkce, kter� jsem v recenzi zapomn�l zm�nit. Nap��klad oblig�tn� trojici aplikac� Photo DJ, Music DJ a Video DJ, �irok� mo�nosti nastaven� telefonu, v�bornou u�ivatelskou p��ru�ku, kter� se v pod�n� Sony Ericssonu st�v� standardem a brzy nahrad� klasick� ti�t�n� manu�l a mnoho dal��ho, p��padn� z�jemce o koupi tohoto p��stroje by ale z recenze u� nyn� m�li b�t schopni na�erpat dostatek informac� a rozhodnout se, zdali telefon po��d� �i ne.Sony Ericsson W995 je rozhodn� �pi�kov� vybaven� telefon, kter�mu chyb� minimum modern�ch funkc�. V telefonu tak nalznete kompletn� podporu rychl�ch dat v�etn� Wi-Fi, integrovan� GPS modul, dostate�n� rozm�rn� a kvalitn� displej, v�echny kladn� vlastnosti a funkce platformy A200, skv�l� hudebn� p�ehr�va� v�etn� v�born�ch sluch�tek, 8 GB kartu v z�kladn�m balen�, perfektn� fotoapar�t a v pod�n� telefon� �ady Walkman nov� tak� 3,5 mm jack. Je toho skute�n� mnoho, ale jedna v�c telefonu p�eci jen chyb�. Je j� opera�n� syst�m Symbian S60, kter� by telefon postavil na v�razn� vy��� �rove�.

5~44.JPG 60~4.JPG 61~3.JPG 62~5.JPG 63~5.JPG
64~5.JPG 65~4.JPG 66~5.JPG 67~5.JPG 68~6.JPG

Pokud by m�l telefon otev�en� opera�n� syst�m, v klidu by mohl konkurovat smartphon�m od Nokie. Bohu�el tomu tak nen� a je ot�zkou, je-li drah� a skv�le vybaven� telefon bez otev�en�ho opera�n�ho syst�mu t�m prav�m o�echov�m. Podle m� u� nastala doba, kdy by Sony Ericsson m�l opera�n� syst�my p�en�st na v�t�� ��st sv�ch telefon�. V sou�asnosti toti� nab�z� pouze jedin� komunik�tor a ten je�t� ani s�m nevyrobil - model X1. Chceme d�l skv�le vybaven� Sony Ericssony, ale modl�me se za otev�en� opera�n� syst�m pro v�ce p��stroj�.

Sony Ericsson W995 si m��ete zakoupit na X-Store

73~3.JPG 80~3.JPG 84~2.JPG 85~1.JPG 86~0.JPG
81~2.JPG 82~1.JPG 83~0.JPG 87~0.JPG 88~1.JPG
8~40.JPG 9~37.JPG 74~6.JPG 75~4.JPG 75~5.JPG
90~1.JPG 91~1.JPG 92~1.JPG 93~0.JPG 94~0.JPG
95~0.JPG 96~2.JPG 97~0.JPG 98~0.JPG 99~0.JPG
74~6.JPG 78~1.JPG 79~3.JPG 7~38.JPG 89~2.JPG
69~4.JPG 6~39.JPG 70~5.JPG 71~6.JPG 72~5.JPG

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
. Autor: fireice Datum: 2009-11-15 19:37:54
" Editor zpr�v je spole�n� jak pro SMS, tak i pro multimedi�ln� zpr�vy a s�m pozn�, co p�esn� v dan� okam�ik p��ete." Hmmm :? To je sp�� ke �kod� :upset P�i psan� SMS a vlo�en� animace,(jako t�eba u SE C702) se s�m editor p�epne do re�imu MMS,a gif m��e� poslat jen v MMSce co� je 10x dra��� ne� SMS! Slou�en� SMS a MMS editoru nep�ineslo ��dn� zlep�en�- naopak.Je to krok zp�t.
. Autor: KMB Datum: 2009-10-31 13:50:20
Dobr� den, jak informuje o nep�ijat�ch zpr�v�ch a hovorech? D�kuji.

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >