" />
Sony Ericsson Zylo - konec MP3, pøecházíme na FLAC (první dojmy) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 14. dubna 2010
Sony Ericsson vèera pøedstavil dvojici nových hudebním telefonù øady Walkman a my se dnes spoleènì podíváme na první z nich, kterým je model s opìt trochu krkolomným názvem - Sony Ericsson Zylo. Vìt¹inou parametrù pøíli¹ nepøekvapí, posun v poslechu hudby ale pøiná¹í zásadní, podporuje toti¾ formát FLAC, èím¾ se mezi mobilními telefony øadí k unikátùm.Spoleènost Sony Ericsson se v poslední dobì zamìøuje hlavnì na chytré telefony a komunikátory a tomu také odpovídá spektrum pøístrojù, které výrobce pøedstavuje. Na trh se tak chystají pøístroje jak s operaèním systémem Symbian, tak trio modelù vybavené operaèním systémem Google Android a nechybí ani zástupce platformy Windows Mobile. Celé portfolio v¹ak nelze postavit jen na takto drahých a vybavených telefonech a vèera jsme se koneènì doèkali novinek také v oblasti hloupých telefonù, Sony Ericsson toti¾ po del¹í dobì znovu pøedstavil dal¹í model ze své øady hudebních pøístrojù Walkman. Oba pøístroje se sna¾í zaujmout povedeným vzhledem, hlavní jsou ale novinky ve funkèní výbavì. Dnes si blí¾e pøedstavíme model Zylo, který pøiná¹íme mezi mobilními telefony raritní podporu hudebního formátu FLAC. Bez drobných mu¹ek se to ale ani tentokrát neobe¹lo.Sony Ericsson Zylo je telefon vysouvací konstrukce, jeho¾ rozmìry jsou 103 x 52 x 11,5 milimetru, hmotnost je pøíjemných 115 gramù. Pøední stranì dominuje dostateènì rozmìrný a kvalitní TFT displej, který je schopný zobrazit a¾ 262 000 barev a nabízí klasické rozli¹ení 240 x 320 pixelù, navíc je odolný proti po¹krábání. Radost mám pøedev¹ím z fyzických rozmìrù displeje, úhlopøíèka 2,6 palce mi pøijde tak akorát na multimediální telefon bez otevøeného operaèního systému. Pod displejem se nachází klasická sestava ovládacích tlaèítek, která nepøiná¹í ¾ádnou zøetelnou novinku. Po vysunutí se objeví velmi pìkná alfanumerická klávesnice, na její¾ vyzkou¹ení si je¹tì budeme muset poèkat, ale na fotografiích vypadá velmi pohodlnì - tlaèítka jsou dostateènì velká, výrobce v tomto smìru nesáhl k ¾ádným pokusùm a to chválím. Na pravém boku se mi moc nelíbí drobné tlaèítko Walkman, to by si zaslou¾ilo vìt¹í rozmìry. Mnohem vìt¹í výhradu mám ale ke stranì levé, kde se opìt nachází konektor Fast-port. Tak nìjak jsem doufal, ¾e Sony Ericsson Elm bude posledním telefonem Sony Ericsson bez standardních konektorù, ale evidentnì jsem se mýlil. U hudebního pøístroje pak toto zamrzí dvojnásobnì, obzvlá¹tì pøi ji¾ nìkolikrát zmínìné podpoøe hudebního formátu FLAC, který si ¾ádá dostateèný hardware a nejsem si jist, jestli je Fast-port v tomto smìru tím pravým øe¹ením. Zadní stranu okupuje 3,2 megapixelový fotoaparát bez autofocusu, jeho kvalita tedy bohu¾el nebude pøíli¹ vysoká. Potì¹í alespoò podpora pamì»ových karet microSD a také dostateènì veliká vnitøní pamì» pøístroje, která se zastavila na hodnotì 260 MB.


V u¾ivatelském prostøedí pravdìpodobnì opìt nedojde k ¾ádným zmìnám, v¹e bude postaveno na platformì A200, ale spekuluje se o drobných inovacích. Opìt se mù¾eme tì¹it na kvalitní telefonní seznam s vysokou pamìtí, pohodlnou práci se zprávami a také snadný pøístup k YouTube a sociálním sítím. Pro pøístup na internet lze vyu¾ít kvarteto mobilních technologií ve slo¾ení GPRS, EDGE, UMTS a HSDPA, na Wi-Fi tentokrát bohu¾el nezbylo místo a obejít se budeme muset také bez integrovaného GPS modulu. Chybìt nebude také kvalitní kalendáø, správce souborù, opakovaný budík nebo tøeba poznámky. Hlavním tahákem ale budou hudební funkce, v telefonu nechybí kvalitní pøehrávaè Walkman a stì¾ejní pozornost se upírá k podpoøe formátu FLAC. Vzhledem k nestandardnímu konektoru si ale nemù¾ete pøímo pøipojit jakákoliv sluchátka, musíte pou¾ít redukci pøípadnì poslouchat pøes sluchátka bezdrátová. Samozøejmostí je podpora USB Mass Storage, pøená¹ení hudby tedy bude pohodlné a rychlé, ale pouze v pøípadì, ¾e si datový kabel dokoupíte. V balení toti¾ ¾ádný nenajdete... Samozøejmostí je FM rádio s RDS nebo aplikace pro rozpoznání hudby pomocí internetu. Stejnì tak je podporována technologie Java, co¾ vyu¾ijete jak pøi instalaci doplòkových aplikací (slovníky, turistické mapy) tak tøeba i pro instalaci nových her.

Sony Ericsson Zylo je zajímavý telefon, ale dobrý pocit z nìj v této chvíli nemám. Je sice pìkné, ¾e nám spoleènost pøipravila pøístroj s podporou hudebního formátu FLAC, ale co ten zbytek? Mám pocit, ¾e si zkrátka nìkdo v Sony Ericssonu myslel, ¾e staèí vzít nìkolik let starý telefon a pøidat mu nìco extra navíc a pak u¾ se bude prodávat sám, tak jednoduché to ale v dne¹ním svìtì rozhodnì není a u¾ivatelé si ¾ádají stále více. Samozøejmì zatím neznáme cenu pøístroje, víme jen, ¾e se bude prodávat v trojici barev, ale ani tak bych si na jeho úspìch nevsadil. Nestandardní konektor a slabý fotoaparát jsou citelné nevýhody a sám jsem zvìdav, jak dobøe doká¾e marketing Sony Ericssonu prodat podporu FLAC. Pokud by cena byla nastavená velmi nízko, tak pøístroj malou ¹anci mám, v tom pøípadì bych se ale mohl ptát, proè se tento hudební formát objevuje v levném telefonu, zatímco topmodely si musí vystaèit s MP3... Období letních prázdnin dá odpovìï na v¹echny mé pochybnosti, právì v tomto období se toti¾ model Zylo objeví na trhu. Tak uvidíme...Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Aiden Datum: 2010-04-24 23:22:59
Sasakr: co to je??? jinak má 3,5mm jack? nedat ho tam by byla marketingová chyba
Autor: Sasakr Datum: 2010-04-15 00:21:40
Mì spí¹ docela udivuje, ¾e SE nikdy nepodporoval ATRAC.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >