" />
Tuning telefon na platform A200 - ve v jednom lnku | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 20. erven 2009
Tuning a domc pravy telefon jsou stle oblbenj a konkrtn u telefon Sony Ericsson jsou monosti prav skuten irok. Mnit jde prakticky ve a vzhled a funkce telefonu se daj zmnit k nepoznn. V tomto lnku se pokusm shrnout a popsat veker nvody, kter se vm budou pi tuningu telefon na platform A200 hodit. Kadou pravu se pokusm podrobn popsat a nzorn ilustrovat na konkrtnch pkladech.


Telefony Sony Ericsson bez otev�en�ho opera�n�ho syst�mu se b�n�mi a leg�ln�mi cestami p��li� upravovat nedaj�. Jedinou mo�nost�, jak ovlivnit vzhled menu, byla jen instalace tzv. sch�matek, vytvo�en�ch pomoc� programu Themes Creator. Spoustu poveden�ch sch�mat m��ete nal�zt nap��klad na na�em webu zde.Ve sv�t� ale existuj� lid�, kte�� se s t�mto stavem rozhodli nesm��it, a postupn� prolomily ochrany u telefon� Sony Ericsson. Platforma A100, kter� zahrnuje modely jako je K800i (typick�mi vlastnostmi je podpora EDGE nebo 3G, nikoliv oboj�ho sou�asn�, displej s rozli�en�m 176 x 220 nebo 240 x 320 pixel�) se poda�ila odemknout relativn� brzy a lid� mohli za��t upravovat sv� telefony. S platformou A200, kter� zahrnuje telefony jako je K850i (d�le tak� nap��klad C905, C902, C702, W760i, W980, W910i, G502, G705 – typick�mi vlastnostmi t�to platformy je displej s rozli�en�m 240 x 320 pixel�, podpora EDGE, UMTS a HSDPA, rychl� vyhled�v�n� v telefonn�m seznamu z �vodn� obrazovky), to ale dlouhou dobu vypadalo bled�.Ne �e by neexistovala mo�nost �prav t�chto telefon�, bylo k nim ale pot�eba velmi drah� servisn� za��zen�, kter� nem� ka�d� a vzhledem k jeho cen� bylo v�ce ne� logick�, �e podobn� �pravy nebyly zdarma. Nakonec ale byla p�ekon�na i ochrana telefon� na platform� A200 a lidem se otev�eli obrovsk� mo�nosti �prav. A proto�e s�m pat��m k t�m, kte�� vlastn� telefon na platform� A200 (konkr�tn� model C702), s�m jsem se vrhl do v�ru tuningu. Telefon jsem m�l upraven� je�t� d��ve, ne� se otev�ela tato mo�nost v dom�c�ch podm�nk�ch, m�m toti� zn�m�ho, kter� servisn� za��zen�, o kter�m jsem mluvil v �vodu tohoto odstavce, vlastn�. Ani m� se ale nel�bilo, �e podobn� v�ci nemohu d�lat s�m a mus�m s t�m obt�ovat n�koho jin�ho, proto jsem prolomen� platformy A200 jedin� uv�tal. V dne�n�m �l�nku se v�m pokus�m uk�zat, co a jak si m��ete ve sv�m telefonu upravit �i p�izp�sobit k obrazu sv�mu. Je toho spousta, tento �l�nek bude rozhodn� pat�it k t�m nejdel��m, kter� jsem zat�m m�l mo�nost publikovat. V ka�d� kapitole se krom� pops�n� obecn�ho n�vodu budu sna�it v�e ilustrovat na konkr�tn�m p��kladu a stejn� tak na obr�zc�ch n�zorn� ilustrovat, jak se kter� zm�na projev� na samotn�m telefonu.Jako malou ochutn�vku hned na �vod uvedu, co v�e lze na telefonech s platformou A200 upravit �i zm�nit: zm�nit fonty v telefonu, nainstalovat nov� flash menu, zm�nit zap�nac� a vyp�nac� animaci, zm�nit ikony v menu, zm�nit funkce jednotliv�ch ikon v menu, smazat nepou��van� polo�ky v menu, odstranit customizaci oper�tora, odstranit defaultn� Java hry a aplikace, zm�nit funkce kontextov�ch kl�ves, smazat obr�zky a melodie od v�robce, upravit si vzhled �vodn� obrazovky a dal��. Nen� toho m�lo, proto vzh�ru do �prav. Na �vod �l�nku bych je�t� r�d upozornil, �e ve�ker� �pravy, zm�n�n� v tomto �l�nku, d�l�te na vlastn� riziko. Redakce SEManie nenese zodpov�dnost za p��padn� �kody, kter� si na sv�m telefonu nespr�vnou aplikac� zde uveden�ch n�vod� zp�sob�te. Abych ale jen ned�sil: pomoc� programu A2uploader, kter� budeme v�hradn� pou��vat, prakticky nen� mo�n� umrtvit telefon tak, aby se ji� nedal opravit, respektive jsem o ��dn�m takov�m p��padu nikdy nesly�el.Hned na za��tek bych sepsal, co budete k jednotliv�m �prav�m pot�ebovat. Z�kladem je samoz�ejm� po��ta� s nainstalovan�m syst�mem Windows, nejl�pe ve verzi Vista nebo XP. Bohu�el nem�m mo�nost otestovat program, o kter�m se budu d�le bavit, na star��ch verz�ch Windows. Krom� samotn�ho telefonu Sony Ericsson, kter� b�� na platform� A200 a v��e zm�n�n�ho PC je pot�eba tak� st�hnout program A2uploader a nainstalovat ovlada�e, kter� u n�j t�m�� v�dy jsou p�ibalen�. P�i stahov�n� a p�edev��m extrahov�n� je vhodn� vypnout antivirov� program v Pc, A2uploader toti� v�t�ina sou�asn�ch antivir� identifikuje jako virus (mnou pou��van� NOD32 nevyj�maje). Nem�n� d�le�it� je tak� datov� kabel, kter�m propoj�te telefon s va�im Pc. Na v�b�r m�te mezi DCU-60 a DCU-65. Jeliko� je kabel sou��st� standardn�ho balen� v�t�iny telefon� Sony Ericsson, nem�ly by s jeho obstar�n�m b�t probl�my. Pokud m�te v�echny v��e zm�n�n� v�ci nachyst�ny, m��eme se hned vrhnout na prvn� krok, kter�m je p�ipojen� telefonu k po��ta�i. Rozhodn� telefon nedoporu�uji p�ipojovat s vybitou bateri�, sice to tak s�m ob�as d�l�m, kdy� pot�ebuji rychle n�co vyzkou�et, je to ale zbyte�n� riziko.

Postup p�ipojen� a odpojen� telefonu k programu A2uploader

1. Vypn�te telefon 2. Vyndejte a znovu zandejte baterku (nen� povinn�, ale doporu�uji)
3. Spus�te program A2uploader
4. V programu A2uploader stiskn�te tla��tko FileSystem Tools5. P�ipojte kabel do USB portu po��ta�e
6. Na va�em telefonu stiskn�te a dr�te tla��tko C
7. St�le dr�te tla��tko C a p�ipojte kabel k telefonu
8. Dokud se neza�nou na��tat informace o telefonu, dr�te st�le tla��tko C (v�t�inou p�r vte�in)Po �sp�n�m p�ipojen� se v�m v prav� ��sti programu zobraz� 7 slo�ek, co� je File Syst�m va�eho telefonu. T�mto jste zvl�dli prvn� a nejd�le�it�j�� krok na cest� k �prav�m ve va�em telefonu.

Pozn�mka. U n�kter�ch telefon� se v p�edchoz�m postupu m�sto tla��tka c mus� pou��t nap��klad kl�vesy 2 a 5 sou�asn� (u modelu G502 nap��klad). Abyste zjistili, jakou kombinaci kl�ves pou��t, doporu�uji spustit aktualiza�n� slu�bu SEUS II a po vybr�n� sv�ho modelu vy�kat na to, jak� kombinace kl�ves je ta spr�vn�. T�m�� vdy je to ale c, ob�as 2 +5.

V dal�� ��sti �l�nku se postupn� budeme v�novat r�zn�m �prav�m, pro kter� ale bude spole�n�, �e v�dy bude t�eba pro aplikaci �prav p�ipojit telefon v��e zm�n�n�m zp�sobem. Po dokon�en� �prav je v�dy t�eba tak� telefon bezpe�n� odebrat, co� provedet n�sleduj�c�m zp�sobem:

1. V programu A2uploader klikn�te na Shutdown2. Pot� program A2 uploader ukon�ete kliknut�m na tla��tko Quit3. Odpojte telefon od po��ta�e
4. Vyndejte a zandejte baterku (tento bod nen� povinn�, ale doporu�uju)
5. Zapn�te telefon

Rizika a postoj v�robce k z�ruce p�i �prav�ch telefon�

Hned na za��tek zm�n�m tak� rizika, spojen� s t�mito �pravami. Pokud budete v�dy postupovat podle n�vod�, nem� se telefonu co st�t. Pokud ale n�co pokaz�te, nezoufejte, prakticky neexistuje mo�nost, jak pomoc� programu A2uploader nevratn� zni�it telefon. V drtiv� v�t�in� p��pad� sta�� soubor, kter� zp�sobil p�d telefonu, smazat, p��padn� nahradit origin�ln�m (zaz�lohovan�m). Pokud toto nejde, je t�eba pou��t aktualiza�n� slu�by SEUS II, kter� v�m do telefonu nahraje �ist� firmware bez jak�chkoliv �prav. Pokud by ani to nefungovalo, nezb�v� ne� nav�t�vit servis. S�m jsem se ale zat�m nesetkal se situac�, kdy by SEUS II nepomohl telefon opravit.
Co se t�k� postoje v�robce k t�mto �prav�m, situace je podobn�, jako v p��pad� �prav ROM telefon� s Windows Mobile nebo u jailbreaku v p��pad� Apple iPhone. Tedy tyto z�sahy jsou neautorizovan�, na druhou stranu prakticky nezjistiteln� a telefon lze v�dy uv�st do p�vodn�ho stavu. Pokud si n���m nebudete jist�, je lep�� se v�dy p�edem zeptat, ne� pak b�t smutn� z nefunk�n�ho telefonu. Stejn� tak se sna�te se v�dy dr�et n�vod� a zbyte�n� neexperimentovat. Hned na po��tku �prav tak� doporu�uji si n�kde na internetu st�hnout vyextrahovan� firmware va�eho telefonu. V p��pad� n�jak�ho probl�mu v budoucnu jist� ocen�te, pokud budete m�t okam�it� po ruce origin�ln� soubory. S�m m�m s t�mto bodem trochu probl�m, jsem zvykl� nepou��van� v�ci mazat, tak�e v�s asi nep�ekvap�, kdy� �eknu, �e jsem ten s�m firmware do PC stahoval u� mnohokr�t.

Zm�na vyp�nac� a zap�nac� animace

Na za��tek budeme m�nit zap�nac� a vyp�nac� animaci telefonu. Defaultn� soubory se nach�z� ve slo�ce TPA/Preset/Syst�m/Settings, kam tak� budeme nahr�vat n�mi upraven� soubory. Jako zap�nac� a vyp�nac� animaci se d� pou��t prakticky jak�koliv obr�zek ve form�tu PNG, JPG nebo GIF. Upraven� souboru, kter� chceme pou��t jako zap�nac� a vyp�nac� animaci je velmi jednoduch�.

Pokud chcete zm�nit startovac� animaci za jinou, sta�� v�mi vybran� obr�zek p�ejmenovat na n�zev STARTUP_IMAGE_SEMC.gif. P�itom je jedno, zdali v� p�vodn� obr�zek byl ve form�te PNG, JPG nebo p��mo GIF. Hlavn� je, aby jste jej p�ejmenovali na v��e zm�n�n� n�zev. Tento obr�zek pak n�m ji� zn�m�m zp�sobem zkop�rujte do slo�ky TPA/Preset/Syst�m/Settings . To, �e jste soubor p�ejmenovali spr�vn� pozn�te nejl�pe tak, �e dojde k p�eps�n� p�vodn�ho souboru (tedy po�et soubor� ve slo�ce Settings se nezm�n�).

Pokud chcete zm�nit vyp�nac� animaci, je postup podobn�. Tentokr�t ale mus�te sv�j obr�zek (nebo animaci) p�ejmenovat na tvar SHUTDOWN_IMAGE_SEMC. Je skute�n� nutn�, aby jste smazali p��padnou p��ponu souboru. Fakt, �e jste p��ponu smazali, nejl�pe pozn�te tak, �e soubor se ji� netv��� jako obr�zek, ale jako nezn�m� soubor. Nezapome�te si ve Windows zobrazit p��pony soubor�, jinak se v�m p�ejmenov�n� nepoda�� (respektive nepoda�� se v�m p�es klasick�ho pr�zkumn�ka, nap��klad pro Total Commander to nen� probl�m). Pokud u� soubor m�te spr�vn� pojmenovan�, nahrajte jej do slo�ky TPA/Preset/Syst�m/Settings .

T�mto jsme si zm�nily zap�nac� i vyp�nac� animaci. Zm�nit jde d�le tak� zvuk, kter� se p�ehraje p�i zapnut� telefonu, osobn� jej ale nepou��v�m, nepot�ebuji, aby ka�d� v�d�l, �e zap�n�m telefon. Zvuk, kter� chcete pou��t mus�te p�ejmenovat na STARTUP_SOUND_SEMC.mp3. Pot� sta�� soubor ulo�it op�t do slo�ky TPA/Preset/Syst�m/Settings.

Z�m�rn� jsem trochu stranou nechal posledn� soubor, kter� ve slo�ce
TPA/Preset/Syst�m/Settings naleznete, kter�m je soubor splash. Jedn� se vlastn� o obr�zek, kter� se zobraz� bezprost�edn� po stisknut� zap�nac�ho tla��tka a kter� p�edch�z� startovac� animaci. Upravit se d� �pln� stejn�, jako vyp�nac� animace, v�sledn� soubor je tedy nutno pojmenovat jako splash bez jak�koliv koncovky. Podle m� je ale v�hodn�j�� splash v�bec nepou��vat a soust�edit se na zap�nac� a vyp�nac� animaci.

V�nujte tak� chvilku �asu vhodn�mu v�b�ru obr�zku na vyp�nac� a zap�nac� animaci. Osobn� nejv�ce doporu�uji pou��t jednoduch� PNG obr�zek bez jak�hokoliv animov�n�, ��m� si zajist�te, �e telefon nab�hne maxim�ln� mo�n� rychle a s vypnut�m to bude stejn�. Pokud pou�ijete GIF soubor, v lep��m p��pad� se start telefonu prot�hne na celou dobu prob�hnut� animace, v hor��m p��pad� bude animace prob�hat st�le dokola (i kdy� u� telefon bude pln� spu�t�n�) a nezbude v�m, ne� v�dy stisknou n�kter� z tla��tek, aby se animace ukon�ila a s telefonem jste mohli pracovat. Jednou se to d� p�e��t, ale p�i ka�d�m zapnut� a vypnut� telefonu by v�s nutnost ma�kat n�kter� tla��tko rychle p�e�la. Tady p��kl�d�m n�kolik r�zn�ch bal��k� startovac�ch a vyp�nac�ch animac�, stejn� jako defaultn� animace z Walkmanu W910i, na kter�m jsem je nejv�ce zkou�el. Defaultn� animace si m��ete st�hnout zde.M��ete zkusit tak� styl Apple iPhone (kdysi m�j obl�ben�). Stahova m��ete zde.Fanou�ci Linuxu pota�mo Open Source naopak m��ou vyu��t n�sleduj�c� bal��ek, kter� m��ete st�hnout zde.

 

Pokud jste naopak fandov� p�edev��m Sony Ericssonu, ale defaultn� animace se v�m moc nel�b�, m��ete st�hnout tuto upravenou. Download zde.Zm�na font�

Pomoc� programu A2uploader lze velmi snadno zm�nit tak� fonty ve va�em telefonu. Krom� samotn�ch font� (kter� mus� b�t ve form�tu TTF) je pot�eba do telefonu nahr�t tak� soubor fonts.xml

1. Ujist�te se, �e font je skute�n� ve form�tu TTF (nejl�pe samoz�ejm� s podporou �e�tiny, pokud nahrajete do telefon font bez podpory �e�tiny, m�sto �esk�ch znak� s diakritikou se do�k�te vynechan�ch symbol�. V p��pad� pot�eby lze font bez podpory �e�tiny tzv. po�e�tit, to ale p�esahuje r�mec tohoto �l�nku, proto se touto alternativou nebudu zab�vat).
2. Otev�ete v pozn�mkov�m bloku soubor fonts.xml, kter� si st�hnete z telefonu ze slo�ky TPA/Preset/System/Fonts pomoc� programu A2uploader
3. soubor fonts.xml vypad� podobn�, jako vid�te na tomto obr�zku. Jak je z n�j vid�t, v telefonech Sony Ericsson se objevuj� celkem 4 druhy font�, a to oby�ejn�, tu�n�, kurz�va a tu�n� kurz�va. Je jen na v�s, zda pro ka�dou z t�chto mo�nost� pou�ijete jin� font, nebo pro v�echny mo�nosti nahrajete ten s�m.
4. nyn� je t�eba soubor fonts.xml upravit tak,

Nap��klad j� v telefonu ve slo�ce TPA/Preset/System/Fonts m� n�sleduj�c� t�i soubory:


a m�j soubor fonts.xml vypad� takto:Pozn�mka. Samoz�ejm� je mo�n� j�t tak� opa�nou cestou, tedy needitovat soubor fonts.xml podle n�zvu va�ich font�, ale naopak p�ejmenovat va�e nov� fonty tak, aby odpov�daly n�zv�m v souboru fonts.xml. Ob� mo�nosti jsou samoz�ejm� spr�vn� a je naprosto jedno, kterou z nich pou�ijete. Mnou pou��van� fonty v�etn� souboru fonts.xml si m��ete st�hnout zde.

Na z�v�r t�to kapitoly si m��ete prohl�dnout �tve�ici screen� z W910i. Na prvn�ch dvou je vid�t, jak m� vypadat p�smo po �prav�. Jak je vid�t, jsou obsa�eny v�echny �esk� znaky, nikde se nic nep�ekr�v�, ob� p�sma se daj� pou��t. Naopak dal�� dva obr�zky ilustruj� �ast� probl�my, kter� budete m�t s p�smy, kter� nedisponuj� podporou �e�tiny, p��padn� jsou v�razn� v�t��, ne� klasick� font. Na t�et�m obr�zku je dob�e vid�t, co se v telefonu stane, kdy� nahrajete font bez podpory �e�tiny. Na posledn�m screenu je pak vid�t font, kter� je v�razn� rozm�rn�j��, ne� jsou v telefonech pou��van� fonty. P�smo je se��znut�, ��dn� ze �estice p�smen, ze kter�ch je slo�eno slovo Zpr�vy, nen� kompletn�, v�echna jsou dole se��znut�.

 
 

Zm�na funkce kontextov�ch tla��tek

Telefony Sony Ericsson na platform� A200 standardn� bohu�el neumo��uj� zm�nit funkci kontextov�ch tla��tek. Prav� kontextov� kl�vesa je tak napevno p�i�azena kontakt�m, lev� naopak Galerii m�di�. P�edev��m prav� kontextov� kl�vesy je vylo�en� �koda, proto�e telefony Sony Ericsson na t�to platform� umo��uj� rychl� vyhled�v�n� kontakt� v telefonn�m seznamu p��mo z �vodn� obrazovky. V�bec nemus�te kontakty otev�rat, nav�c prob�h� na principu T9, tedy sta�� ka�d� tla��tko stisknout jednou a telefon s�m vyfiltruje odpov�daj�c� kontakty. Proto�e polo�ku kontakty lze nal�zt tak� v menu, je um�st�n� t�to funkce na kontextov�m tla��tku skute�n� zbyte�n� a nen� d�vod si jej zde nech�vat. U lev�ho tla��tka je funkce Galerie pochopiteln�j��, ani tady nevid�m d�vod, pro� si od v�robce nechat diktovat, na jakou funkci bude tla��tko odkazovat, t�m sp��e, �e tak� galerie se nach�z� i v menu, tak�e o ni nep�ijdete. Postup na zm�nu funkce kontextov�ch tla��tek je velmi jednoduch�. V�e p�edvedu na konkr�tn�m p��kladu, kdy budu cht�t, aby se levou kontextovou kl�vesnic� zap�nal a vyp�nal Bluetooth a na displeji se zobrazoval popisek Bluetooth.
1. Nejprve vytvo�te pr�zdn� soubor s n�zvem LEFT_SOFTKEY_HOOK.xml
2. Soubor otev�ete v pozn�mkov�m bloku (na podobn� �pravy je skute�n� geni�ln�).
3. Do souboru vlo�te tento text:

<? <MenuItem version="1.0">
  <item_text>
    <TEXT lang="en" str="Bluetooth " />
    <TEXT default_lang="en" str="Bluetooth" />
  </item_text>
  <item_help>
  </item_help>
  <item_icon>
  </item_icon>
  <item_action>
    <ACTION type="Internal" str="MenuItem_Bt_Activation " />
  </item_action>
</MenuItem>

Tady bych se chv�li zam��il na strukturu tohoto souboru. Jak jsem ji� napsal v��e, na uk�zkov�m p��kladu chci, aby se levou kontextovou kl�vesnic� zap�nal a vyp�nal Bluetooth a na displeji se zobrazoval popisek Bluetooth. Popisek tla��tka se nastavuje v parametru str zde:
    <TEXT lang="en" str="Bluetooth " />
    <TEXT default_lang="en" str="Bluetooth" />
Pokud bych nap��klad cht�l, aby se m�sto n�pisu Bluetooth zobrazoval n�pis Modr� zub, dan� pas� by vypadala takto:
    <TEXT lang="en" str="Modr� zub" />
    <TEXT default_lang="en" str=" Modr� zub" />
Samotnou funkci tla��tka pak ur�uje tato sekvence:
<ACTION type="Internal" str="MenuItem_Bt_Activation " />
Pozn�mka. Podobn� jako v n�kolika jin�ch �prav�ch i tady m��e zazn�t ot�zka, jak m� �lov�k v��et, jak� parametr v Action type pou��t. Optim�ln� je st�hnout z vlastn�ho telefonu pomoc� A2uploaderu ze slo�ky TPA/Preset/System/Menu soubor menu.ml, kter� se vlastn� star� o rozlo�en� ikon v menu. Projit�m tohoto souboru a srovn�n�m s re�ln�m telefonem snadno zjist�te, jak� funkce odpov�d� jak�mu parametru, nen� to t�k�.

4. Soubor ulo�te
5. Ze str�nek http://www.tugzip.com/ si st�hn�te freewarov� program TUGZip, kter� slou�� ke komprimaci a dekomprimaci soubor�. Podobn�, jako mnoho dal��ch jsem i j� zkou�el r�zn� tarovac� utility, �sp�ch jsem ale slavil pouze s touto.
6. Po sta�en� soubor nainstalujte a spus�te. Soubor
LEFT_SOFTKEY_HOOK.xml pomoc� programu TUGZip zkomprimujte za pou�it� technologie TAR a pojmenujte jako LEFT_SOFTKEY_HOOK.tar7. V�sledn� soubor nyn� p�ejmenujte na LEFT_SOFTKEY_HOOK.itm (sta�� si ve Windows nechat zobrazit koncovky a ru�n� ji p�epsat, p��padn� lze vyu��t nap��klad Total Commander) 8. Nyn� spus�te A2uploader a standardn�m zp�sobem p�ipojte telefon k Pc
9. Soubor LEFT_SOFTKEY_HOOK.itm zkop�rujte do slo�ky TPA/Preset//Custom
10. Vypn�te A2uploader obvykl�m zp�sobem
11. Zapn�te telefon a u��vejte si nov�ch tla��tek
Pozn�mka: Pokud tuto �pravu aplikujete poprv�, je �ance, �e u� v tomto okam�iku m��ete A2uploader zav��t a �prava bude fungovat. Doporu�uji ale prov�st tak� n�sleduj�c� krok, kter�m si skute�n� zajist�te, �e �prava bude funk�n� stoprocentn�. P�ed t�m, ne� A2uploader vypnete (tedy bezprost�edn� po kroku 8), zkop�rujte do stejn� slo�ky, kam jste kop�rovali v n�vodu zm�n�n� itm soubory, tak� pr�zdn� soubor customize_upgrade.xml, kter� najdete nap��klad zde. Tento soubor zajist�, �e se v�m nov� tla��tka skute�n� korektn� a spr�vn� na�tou.

J� s�m jsem po dlouh� dob� zakotvil u n�sleduj�c� kombinace tla��tek:
- lev� kontextov� kl�vesa odkazuje na vytvo�en� novou zpr�vu
- stisknut� joysticku jsem ponechal pro vstup do menu
- prav� kontextov� kl�vesa odkazuje na slo�ku doru�en�ch zpr�v
Pro v�echny t�i tla��tka je spole�n�m jmenovatelem to, �e jsem u nich odstranil zobrazov�n� popisk� na �vodn� obrazovce, jednodu�e t�m, �e jsem nechal pr�zdn� n�zev kl�ves. Rozhodl jsem se tak hned z n�kolika d�vod�, p�edev��m p�i zm�n� fontu se mi v�t�inou popisky nep�kn� rozhodily, d�le tak� zbyte�n� naru�ovaly vzhled �vodn� obrazovky a vzhled p��padn�ch flash tapet. Posledn� d�vod byl ten, �e nen� t�k� si zapamatovat, jak� funkce si �lov�k na dv� tla��tka nastavil, tud�� nem�m pot�ebu si st�le dokola ��st tyto n�pisy. Bal��ek s m�mi tla��tky, kde jsou krom� v�sledn�ch soubor� s koncovkou itm tak� p�vodn� xml soubory a pr�zdn� soubor customize_upgrade.xml si m��ete st�hnout zde.

Zm�na layoutu �vodn� obrazovky

Tato �prava je�t� ned�vno pat�ila k nejn�ro�n�j��m, jeliko� bylo nutn� ru�n� upravovat soubor ve form�tu XML. Pak se ale objevila dvojice program�, kter� v�m tvorbu optim�ln�ho layoutu velmi usnadn�, jejich� n�zvy jsou SELG a SELE(pokud nev�te, co v�z� za celkem exoticky zn�j�c�mi n�zvy, jedn� se o velmi jednoduch� zkratky Sony Ericsson Layout Generator a Sony Ericsson Layout Editor). Samotn� n�zvy obsahuj� pravd�podobn� v�e d�le�it�, zat�mco prvn� program slou�� prim�rn� k vytv��en� nov�ch layout�, druh� program slou�� k jejich editaci. M� v�ce vyhovuje druh� zm�n�n� program, kter� si m��ete st�hnout zde. Pr�ce s aplikac� je skute�n� jednoduch�, proto se j� budu v�novat jen zb�n�.

1. nejprve otev�ete program SELE a vyberte mo�nost Load layout. Layout_main.xml (co� je pr�v� soubor, jeho� editac� si uprav�te �vodn� obrazovku) pro v� telefon si m��ete bu� vyhledat na internetu, p��padn� si jej st�hnout z vlastn�ho telefonu pomoc� programu A2uploader ze slo�ky TPA/System/Layout.2. po nahr�n� layoutu se v�m otev�e jeho aktu�ln� n�hled a rovnou m�ete za��t s �pravami. Aktu�ln� polo�ka, kterou v�dy upravujete, se v�m v�dy ozna��. M��ete ji p�esouvat, m�nit jej� velikost a pou�it� font. Pokud n�kterou polo�ku chcete odstranit (typicky t�eba n�zev oper�tora), sta�� jej vybrat ze seznamu a ozna�enou polo�ku z displeje p�et�hnout mimo oblast programu. Doporu�uji program po��dn� vyzkou�et a trochu si s t�m pohr�t, ovl�d�n� je intuitivn�, rychle na v�e p�ijdete.

3. po dokon�en� v�ech �prav klikn�te na tla��tko Save layout a dojde k jeho ulo�en�
4. telefon klasick�m zp�sobem p�ipojte p�es A2uploader k PC
5. do slo�ky TPA//System/Layout nahrajte upraven� soubor layout_main.xml
6. vypn�te A2uploader, odpojte telefon od Pc a u��vejte si zm�n�n� layout hlavn� obrazovky

Na z�v�r pak p�r uk�zek layout� na Sony Ericssonu W910i. Prvn� sn�mek zobrazuje layout neupraven�, p�esn� takov�, jak� je v telefonu po jeho koupi. Dal�� dva jsou ji� upraven� (ekvivalent posledn�ho jsem kdysi pou��val v C702).Zm�na ikon v menu

Tato �prava byla v�bec prvn�, kterou jsem na sv�m telefonu realizoval. Abyste si mohli ikony v menu upravit, je pot�eba nejprve st�hnout si z telefonu p�vodn� soubor menu.ml. P�ipojte tedy telefon pomoc� A2uploaderu k Pc, jd�te do slo�ky TPA/Preset/System/Menu, prav�m tla��tkem klikn�te na soubor menu.ml a zvolte mo�nost read. Sta�en� soubor se v�m ulo�� do slo�ky ph_out, kter� se nach�z� na stejn�m m�st�, ze kter�ho spou�t�te A2uploader. Nyn� tento soubor otev�ete. Zm�nu obr�zku ikony si uk�eme na jednom p��kladu, u v�ech ikon se toti� postupuje stejn�. P�edem si nachystejte dva obr�zky, kter� chcete pou��t m�sto p�vodn� ikony. Jeden obr�zek bude ikonou, kter� aktu�ln� nen� vybran�, druh� je pro ikonu ve chv�li, kdy je aktu�ln� vybran�. Samoz�ejm�, �e lze pou��t i jeden jedin� obr�zek, kter� pak bude v menu stejn�, a� u� ikona aktu�ln� vybran� bude nebo ne. Doporu�uji pou��vat ikony ve form�tu PNG vzhledem k pr�hlednosti, ikony JPG jsou o n�co m�n� vhodn�. Vzhledem ke struktu�e nab�dky by ikony m�ly m�t p�ibli�n� �tvercov� rozm�r a nep��li� velk� rozm�ry. S�m pou��v�m rozm�ry cca 60 x 60 pixel�, lze ale pou��t men�� i v�t��, z�le�� na v�s. A jak tedy ikonu zm�nit? Uk�eme si to na konkr�tn�m p��kladu druh� ikony v menu, kter� je standardn� ur�ena pro internetov� prohl��e�.

1. nejprve si otev�eme soubor menu.ml v pozn�mkov�m bloku
2. nalezneme pas�:
 <!--Desktop Element 2  using DESKTOP_HOOK_2 -->
d�le�it� je ��slo za polo�kou Desktop Element, ud�v� n�m, kterou polo�ku v menu pr�v� upravujeme, u dal��ch ikon v menu chyb� druh� ��st t�to pas�e, tedy
using DESKTOP_HOOK_2. Pro zm�nu ikon ale nen� nutn� zn�t pozad� a strukturu cel�ho souboru, proto ji nechme stranou. Po nalezen� t�to pas�e tedy vid�me p�ibli�n� n�sleduj�c�:3. v n�sleduj�c�ch ��dc�ch:
          <icon pos="unselected" source="internal">DESKTOP_WAP_ICN</icon>
          <icon pos="selected" source="internal">DESKTOP_WAP_SELECTED_ICN</icon>
zm��te parametr internal na file, parametry DESKTOP_WAP_ICN a DESKTOP_WAP_SELECTED_ICN pak za n�zvy obr�zk� v�etn� p��pony, kter� chcete pou��t jako nov� ikony. Nejlep�� je to nepochybn� uk�zat konkr�tn�, od�vejte se tedy na n�sleduj�c� obr�zek.Jak je vid�t, je upraveno p�esn� to, co jsem zmi�oval. Parametr internal je ve dvou zm�n�n�ch ��dc�ch zm�n�n na file, m�sto parametr� DESKTOP_WAP_ICN a DESKTOP_WAP_SELECTED_ICN jsou zde parametry 2.png a 14.png. Prvn� obr�zek (2.png) je obr�zek, kter� chci pou��t jako ikonu pro internetov� prohl��e�, kdy� tato polo�ka nen� vybran�, druh� obr�zek 14.png chci pou��t jako ikonu, jeli pr�v� internetov� prohl��e� vybr�n.4. stejn�m zp�sobem si zm�nte v�echny ikony, kter� budete cht�t. Ve v��e zm�n�n�ch ��dc�ch je t�eba v�dy zm�nit parametr internal na file, stejn� tak nahradit p�vodn� ozna�en� ikon konkr�tn�mi n�zvy obr�zk� v�etn� p��pon.
5. po dokon�en� v�ech �prav soubor menu.ml ulo�te
6. nyn� telefon obvykl�m zp�sobem p�ipojte k programu A2uploader a menu.ml spolu se v�emi obr�zky, kter� chcete pou��t jako ikony, nahrajte do slo�ky TPA/Preset/System/Menu
7. telefon obvykl�m zp�sobem odjpojte, zapn�te telefon a u��vejte si nov�ch ikon

Jako uk�zku toho, jak zm�nit soubor menu.ml p�i zachov�n� v�ech funkc� menu, si m��ete st�hnout n�sleduj�c� bal��ek, ve kter�m p�esn� naleznete soubory, kter� je t�eba nahr�t do slo�ky TPA/Preset/System/Menu, aby do�lo ke zm�n� v�ech ikon. Pokud m�te C702, m��ete tyto soubory rovnou vyzkou�et, v opa�n�m p��pad� by v�m p�ilo�en� soubor menu.ml m�l alespo� n�zorn� ilustrovat, jak jej upravit pro zm�nu v�ech dvan�cti ikon v menu.Zm�na funkc� ikon v menu

Kdy� u� um�me m�nit ikony v hlavn�m menu, je posledn�m krokem tak� mo�nost zm�nit jejich funkce. Velmi �asto nap��klad u�ivatel� tou��, aby na m�st� druh� ikony v menu, kde se norm�ln� nach�z� integrovan� internetov� prohl��e� NetFront, byla nov� Opera mini, kter� je sv�mi kvalitami p�eci jen o n�co d�l. Tak� slu�ba PlayNow, um�st�n� v menu na prvn� pozici, je sv�m zp�sobem zbyte�n� mrh�n� m�stem, nezn�m toti� nikoho, kdo by tuto funkci pou��val. Pomoc� �prav funkc� v menu m��ete v��e zm�n�n� �pravy realizovat, nic v�m ale nebr�n� j�t je�t� d�l a skute�n� si menu ud�lat na m�ru pr�v� sob�. V�e si op�t uk�eme na konkr�tn�m p��kladu. P�edstavme si tedy, �e nepou��v�me internetov� prohl��e� (druh� ikona v menu), a� u� z jak�hokoliv d�vodu a m�sto n� bychom cht�li, aby se zde nach�zeli aplikace.

1. nejprve si otev�eme soubor menu.ml v pozn�mkov�m bloku
2. nalezneme pas�, kter� p��slu�� pat�i�n� ikon� v menu. V na�em p��pad� chceme m�nit druhou ikonu v menu, tedy n�s bude zaj�mat pas� po n�sleduj�c�m ��dku
 <!--Desktop Element 2  using DESKTOP_HOOK_2 -->
vid�t by jste tedy m�li p�ibli�n� n�sleduj�c�3. funkci ikony ur�uje parametr id, pokud tedy chceme zm�nit tuto ikonu na aplikace, je t�eba m�sto InternetServices vlo�it Applications. Samoz�ejm� se m� nyn� m��ete zeptat, jak mohu v��et, �e aplikace jsou ozna�eny pr�v� takto. Jednodu�e se to d� vy��st pr�v� ze souboru menu.ml, ze kter�ho lze vy��st ozna�en� pro v�echny jednotliv� polo�ky v menu. V�dy je t�mto n�zvem parametr id
4. kdy� u� jsme zm�nili funkci ikony, je vhodn� tak� zm�nit jej� textov� popisek, aby odpov�dal skute�nosti. Ten se zad�v� o ��dek n��e v parametru textid. Tady m�te na v�b�r dv� mo�nosti. Bu� m��ete vyu��t popisek, kter� je u nov� funkce standardn� (tzn. v menu.ml si naj�t tu funkci, kterou na toto m�sto p�id�v�m a o ��dek n��e se v parametru textid do�tete, jak m� tento parametr pro danou funkci vypadat. P��padn� je mo�n� v�mi cht�n� n�zev do parametru textid rovnou napsat.
5. takto upraven� soubor ulo�te a standardn�m zp�sobem jej zkop�rujte do slo�ky TPA/Preset/System/Menu
6. op�t obvykl�m zp�sobem telefon odpojte od Pc a spus�te jej

V na�em konkr�tn�m p��padu jsem m�sto internetov�ho prohl��e�e cht�l m�t aplikace, textov� popisek, kter� je defaultn� u aplikac� (tedy Aplikace) mi vyhovuje, tak�e jsem si v menu.ml u polo�ky aplikace na�el parametr textid a ten zkop�roval m�sto p�vodn�ho. A aby toho nebylo m�lo, zm�nil jsem tak� ikonu aplikac� (v��e zm�n�n�m zp�sobem). Dan� pas� menu.ml tedy vypad� n�sledovn�:Odstran�n� nepou��van�ch podnab�dek v menu

Samoz�ejm� nemus�te pouze m�nit funkce polo�ek v menu, nepot�ebn� v�ci z r�zn�ch podnab�dek si samoz�ejm� m��ete tak� odstranit. Zde ale doporu�uji postupovat s rozmyslem a pomalu, sta�� mal� chybka a menu se v�m pokaz�. Samoz�ejm� stejn� jako v�echny dal�� operace se i tyto daj� vr�tit, hledat ale chybu ve spoust� textu nen� zrovna jednoduch� a a�koliv s�m upravuji telefony na platform� A200 mnoho m�s�c�, ob�as prost� nev�m, kde chyba m��e b�t. Uklid�uj�c� je snad jen fakt, �e v�dy je chyba pr�v� na stran� u�ivatele, kter� �pravy prov�d�. Pokud se p�eci jen odv��te n�kter� ��sti podnab�dek odstranit, dbejte na to, abyste zachovali strukturu souboru. V�e si op�t uk�eme na konkr�tn�m p��kladu. P�edstavme si tedy, �e chceme z nab�dky Z�bava vymazat aplikaci VideoDJ, proto�e se n�m nel�b�, nepou��v�me ji, nepot�ebujeme ji atd. (d�vody nech�m na v�s)

1. stejn� jako v p�edchoz�ch p��padech je t�eba nejprve z telefonu st�hnout menu.ml p�es program A2uploader (ze slo�ky TPA/Preset/System/Menu)
2. nyn� tento soubor otev�eme a vyhled�me tu ��st menu.ml, ve kter� se nach�z� VideoDJ. Tady si dovol�m malou pozn�mku: abyste se v menu.ml vyznali, rozhodn� nemus�te b�t program�to�i, sta�� pou��vat selsk� rozum a alespo� z�kladn� zn�t angli�tinu (mysl�m t�m skute�n� minim�ln� znalosti). Proto�e struktura menu.ml je velmi logick� a kop�ruje strukturu menu, doporu�uji an za��tku p�ed �pravami spustit telefon, prohl��et menu a do toho na Pc prohl��et soubor menu.ml, zjist�te, jak� polo�ka v menu.ml pat�� kter� polo�ce v menu atd. Je to za�azen� p�kn� postupn�, ka�d� ikona v menu zvlṻ, rozhodn� se nen� �eho b�t. Pokud tedy v�m, �e chci odstranit videoDJ a ten se nach�z� v z�bav�, logicky budu hledat v pas�i menu.ml v�novan� t�et� ikon� v menu, tedy n�kde po ��dku:
        <!--Desktop Element 3 -->
3. ve chv�li kdy najdu pas� v�novanou aplikaci VideoDJ, mus�m smazat p��slu�nou ��st tak, aby z�stala zachov�na struktura souboru. Po��naje symboly <element id a kon�e nejbli���m dal��m symbolem <element id. Celkem slo�it� se to popisuje, i kdy� je to jednoduch�, proto se pros�m pod�vejte na obr�zek.


Na obr�zku je p�esn� ozna�en� pas�, kterou je t�eba smazat a kter� p��slu�� aplikaci VideoDJ. Po smaz�n� t�to ��sti tedy nov� bude tato ��st menu.ml vypadat n�sledovn�:


Jak je z obr�zku vid�t, z�stala zachov�na sruktura souboru menu.ml, VideoDJ se u� zde nov� nenach�z�.
4. takto upraven� soubor menu.ml ulo�te (pot�, co odstran�te v�echny pro v�s p�ebyte�n� v�ci) a standardn�m zp�sobem nahrajte do telefonu pomoc� programu A2uploader do slo�ky TPA/Preset/System/Menu
5. telefon standardn�m zp�sobem odpojte od Pc a spus�te, v menu v�m ji� nep�ek�� v�mi nepou��van� polo�ky

Odstran�n� defaultn�ch aplikac�, her, obr�zk�, sch�mat a vyzv�n�n�

Ve chv�li, kdy koup�te nov� telefon, nach�z� se v n�m mnoho soubor�, jako nap��klad obr�zk�, vyzv�n�n�, sch�mat a dal��ch. Samoz�ejm� nelze vinit v�robce za to, �e neprod�v� naprosto hol� telefon, to ani nen� mo�n�. Na druhou stranu v�t�ina z v�s brzy zjist�, �e defaultn� soubory p��li� nepou��v�. M�lokdy se toti� v�robci poda�� trefit se pr�v� do va�eho vkusu se v��m, co do telefonu d�. Je tak� jist�, �e m�lokdo pou��v� v�ce vyzv�n�n�, sch�mat a dal��ch v�c� sou�asn�, v�t�inou si vysta��te s jedn�m, kter� ob�as zm�n�te. To je i m�j p��pad, v telefonu m�m jedno sch�m�tko, kter� mi vyhovuje a nem�n�m. Sou��st� sch�m�tka je i m� obl�ben� melodie (p�vodn� z telefonu Vertu), tak�e nepot�ebuji ��dn� defaultn� zvon�n�, sch�mata ani obr�zky, kter� do telefonu nahr�l v�robce.

Pokud se chcete t�chto soubor� zbavit, v�t�ina z v�s na to pravd�podobn� nejprve p�jde p�es spr�vce soubor� a pokus� se tyto postupn� mazat. Velmi brzy ale naraz�te na soubory, kter� smazat nep�jdou, jak se jich tedy zbavit?
�e�en� spo��v� (stejn� jako ve v�ech n�vodech v tomto �l�nku) v pou�it� programu A2uplouder. Postup je velmi jednoduch�:

1. standardn�m p�sobem p�ipojte telefon k Pc pomoc� programu A2uploader
2. p�ejd�te do slo�ky TPA/User
3. nyn� se p�ed v�mi objev� adres��ov� struktura velmi podobn� t�, kterou m�te v telefonu ve spr�vci soubor�, v jednotliv�ch slo�k�ch m��ete mazat soubory, kter� v telefonu nepot�ebujete nebo nechcete
4. po smaz�n� v�ech nepot�ebn�ch soubor� ukon�ete A2uploader obvykl�m zp�sobem a spus�te telefon

V�jimkou jsou Java hry a Java aplikace, kter� se nach�z� ve slo�ce TPA/Preset/System/Ams. Tady m��ete narazit na drobnou komplikaci, jelik�o defaultn� hry a aplikace jsou �asto tvo�eny v�ce soubory, je proto nutn� zkou�et a tak� vhodn� si je nejprve z�lohovat, abyste omylem nep�i�li o aplikaci, o kterou nechcete. Odstran�n� her a aplikac� t�mto zp�sobem doporu�uji pouze alespo� trochu zk�uen�m u�ivatel�m.

Ob�as ale naraz�te na probl�m, kdy kliknete prav�m tla��tkem na soubor, kter� chcete smazat, A2uplouder ale zahl�s� chybu a soubor smazat odm�tne. Nezoufejte, tak� tato situace m� �e�en� a dokonce velmi jednoduch�. Sta�� na tento soubor kliknout prav�m tla��tkem a nezvolit mo�nost delete, ale volbu read. Soubor se st�hne do va�eho po��ta�e a ulo�� se ve slo�ce ph_out. Tuto slo�ku otev�ete a soubor, kter� p�edt�m ne�el smazat. p�et�hn�te zp�t do slo�ky, odkud jste jej p�edt�m zkop�rovali a ze kter� v�m ne�el smazat. Dojde k p�eps�n� tohoto souboru, t�mto ale ztrat� svoje vlastnosti, d�ky kter�m nebylo mo�n� jej smazat. Nyn� na n�j m��ete znovu kliknout prav�m tla��tkem a vybrat mo�nost delete, soubor se norm�ln� sma�e.

Mo�n� v�s napadne, pro� zbyte�n� ztr�cet �as odstra�ov�n�m p�einstalovan�ho obsahu, kdy� telefonu nijak nep�ek�� a v dob� obrovsk�ch kapacit pam�ov�ch karet nem� �spora pam�ti, souvisej�c� s vymaz�n�m v��e zm�n�n�ch soubor�, prakticky ��dn� efekt. M�te pravdu, nem�. Pro� ale nem�t v telefonu po��dek a zbyte�n� zde trp�t soubory, kter� se mi nel�b�? Odstran�n� t�chto soubor� je ot�zkou minuty (nejv��e dvou) a m�te klid. P�i pr�ci ve spr�vci soubor� nav�c u� nikdy nebudete muset zbyte�n� p�eskakovat polo�ky, kter� v�s nezaj�maj�.

(De)customizace telefon�

Pravd�podobn� ka�d� z v�s si ji� n�kdy koupil telefon od oper�tora. Pokud m�l �t�st� (�i sp��e sm�lu) ur�it� zjistil, �e menu telefonu kupovan�ho od oper�tora nen� toto�n� s t�m, kter� nalezneme v telefonu, kter� koup�me n�kde v kamenn�m obchod�. V lep��m p��pad� se do�k�te p�ednastaven�ch datov�ch ��t� �i domovsk� str�nky podle pot�eb konkr�tn�ho oper�tora. V hor��m p��pad� je p�ekopan� cel� menu, kter� nelze nijak jednodu�e zm�nit. Prakticky ve v�ech p��padech pak plat�, �e telefon s t�mito �pravami od oper�tora je v�razn� pomalej�� a tak� m�n� stabiln�, ne� telefon bez t�to customizace. Velmi dobr�m p��kladem je nap��klad m�j telefon C702, kter� je bez customizace velmi stabiln� a rychl�, s customizac� je v�razn� pomalej�� a nevyhne se restart�m. Odstran�n� customizace je tedy velmi ��douc�. Probl�m by mohl nastat ve chv�li, kdy� by jste telefon reklamovali, nemus�te se ale ni�eho b�t, proto�e stejn�m zp�sobem, jak�m z telefonu customizci odstran�te, ji lze tak� nahr�t zp�t do telefonu, tak�e se p�i reklamci nic nepozn�. Poj�me si tedy proj�t cel� postup, kter� je velmi jednoduch�.

1. st�hn�te program A2 CDA File generator z na�eho downloadu zde (web autora http://thaproxinator.co.uk/ )

2. program spus�te a nalevo vyberte sv�j model telefonu3. v nab�dce region zvolte mo�nost Central-Europe4. klikn�te na tla��tko Generate XML File5. vytvo�� se soubor customize_upgrade.xml, kter� nahrajte obvykl�m zp�sobem pomoc� programu A2uplouder do slo�ky TPA/Preset/Custom
6. zapn�te telefon
7. telefon vypn�te a pomoc� aktualiza�n� slu�by SEUS II nahrajte do telefonu aktu�ln� necustomizovan� firmware
8. u��vejte si nebrandovan�ho telefonu

Postup customizace je naprosto stejn�, pouze v kroku 3 nezvol�te region Central Europe, ale ten, jeho� customizaci jste p�vodn� v telefonu m�li. Po nahr�n� takto vygenerovan�ho souboru customize_upgrade do telefonu je mo�no stejn�m zp�sobem pou��t SEUS II a dojde k op�tovn� cusomizaci (hod� se nap��klad p�ed z�ru�n� opravou v servise).

Dal�� �pravy, zm�na driver�, patchov�n�

Krom� v��e zm�n�n�ch �prav existuj� tak� dal��, t�m ale p�ikl�d�m mnohem men�� v�znam. Jedn� se nap��klad o zm�ny ovlada�� u r�zn�ch periferi� u telefonu, nap��klad u displeje, fotoapar�tu nebo t�eba reproduktoru. S�m ale podobn� �pravy moc nedoporu�uji, ne �e byste t�mto zp�sobem n�co riskovali, ale sp��e m�m pocit, �e nen� moc co z�skat. Hardware dan�ch sou��stek se prost� softwarov�mi �pravami nezm�n� a p��padn� vylep�en� podle m� nestoj� za �e�. Sice se mo�n� najde n�kdo, kdo se mnou nebude souhlasit, ale za t�mto tvrzen�m si stoj�m. Pro displej je stejn� hlavn� rozli�en�, pro fotoapar�t p��tomnost autofocusu a v p��pad� reproduktor� hol� fakt, zda jsou stereo nebo mono. Pokud m�te displej s n�zk�m rozli�en�m (to samoz�ejm� nen� p��pad A200, kde maj� v�echny telefony bez v�jimky rozli�en� QVGA), fotoapar�t bez autofocusu a jeden mal� reproduktorek, pak s t�mto nic neud�laj� sebelep�� ovlada�e.

Z�m�rn� jsem nezm�nil tak� mo�nost tzv. patchov�n� telefonu, p�i kter�m se daj� do telefonu dostat n�kter� funkce, kter� jinak obsa�eny nejsou. Zat�mco u platformy A100 byly tyto �pravy dota�eny tak�ka k dokonalosti, pro platformu A200 jsou zat�m pouze v plenk�ch a je jich zanedbateln� mno�stv�. T�eba se ale �asem situace zm�n� a vyd�me podobn� �l�nek, jako je tento, ale v�nuj�c� se patchov�n� telefon�. Zat�m hlavn� nev�hodou sou�asn�ch postup� je fakt, �e patch je t�eba spustit po ka�d�m startu telefonu ru�n�, vypnut�m telefonu toti� doch�z� k jeho deaktivaci. M�lokdo tak bude po startu telefonu pravideln� spou�t�t n�jak� patche, ale i takov� se mezi n�mi pravd�podobn� najdou. Dokud to ale bude nutn� takto d�lat, bude se o patchov�n� zaj�mat zanedbateln� ��st u�ivatel�.

Pozn�mka. V��e zm�n�n� tvrzen� o nutnosti ru�n�ho spou�t�n� jednotliv�ch patch� u� nyn� nen� pravdiv�. D�ky jednomu z u�ivatel� f�ra se-tuning.cz lze nastavit automatick� zap�n�n� Java aplikace, kter� patche obsluhuje, tud�� po nabootov�n� telefonu dojde k jejich automatick�mu spu�t�n�. P�esto je zat�m cel� tato oblast sp��e v plenk�ch, nen� p��li� mnoho kvalitn�ch patch� a tak� n�vody zat�m nejsou precizn�, �asto ud�l�te v�echno spr�vn� a patch p�esto nefunguje. Pr�v� proto je zat�m tato oblast stranou na�eho z�jmu.

Pro� upravovat telefon

Mo�nost upravit si doma telefon podle sv�ho gusta je podle m� velmi v�hodn�. Umo��uje toti� p�izp�sobit si vzhled i chov�n� telefonu tak, jak to vyhovuje ka�d�mu z n�s. Rizika prakticky neexistuj�, podobn�mi �pravami m��ete jen z�skat. Nav�c kdykoliv je mo�n� v�e uv�st do p�vodn�ho stavu a to velmi jednodu�e. Je �koda, �e podobn� �pravy neumo��uje p��mo Sony Ericsson, v�e by bylo pro u�ivatele jednodu���. Mo�nost podobn�ch �prav by nepochybn� p�il�kala spoustu lid� a byla by dobrou reklamou. Spousta lid� si kupuje telefon kv�li tomu, jak vypad� a p��prava n�kolika slad�n�ch bal��k�, kter� by obsahovali nap��klad on/off animaci, kolekci font�, sch�m�tko a bal�k ikon by ur�it� nebyl probl�m.

Z�v�r

C�lem m�ho �l�nku ale nen� filozofovat nad politikou spole�nosti, pro majitele telefon� Sony Ericsson je hlavn�, �e existuj� lid�, kte�� se s omezen�m sv�ch telefon� nesm��ili a programy jako A2uplouder zve�ejnili. Sou�asn� situace je podobn� t�, kdy se poda�ilo odemknout opera�n� syst�m Symbian UIQ3, tak� tenkr�t za�ily telefony, kter�ch se to t�kalo, rozmach a komunita dok�zala vymyslet a realizovat spoustu zaj�mav�ch �prav, kter� by vydaly na vlastn� �l�nek. Podobn� je to i nyn�, na A200 se objevuj� st�le nov� v�ci, trouf�m si ale tvrdit, �e sou�asn� mo�nosti jsou ji� dostate�n� pro v�t�inu lid� dycht�c�ch po upraven�m telefonu. PS: �l�nek jsem sepisoval mnoho t�dn� a pravd�podobn� ne v�e jsem popsal dokonale, proto se nebojte pt�t, a� u� v koment���ch pod �l�nkem nebo v na�em diskuzn�m f�ru. To, �e je n�co z�ejm� m� je�t� neznamen�, �e je to z�ejm� v�em.Chcete m�t telefon, kter� nem� nikdo jin� na sv�t� a kter� vypad� tak, jak si to pr�v� vy p�ejete? Pak p�eji hodn� �t�st� p�i upravov�n� va�ich telefon� zna�ky Sony Ericsson. Pokud se n�kdy n�co nepovede, neztr�cejte hlavu a z�sta�te klidn�, 99,9 procent z�vad je snadno opraviteln�ch (podle m� tedy v�echny, ale nech�v�m si malou rezervu, �lov�k nikdy nev�, co se lidsk�mu mozku povede �ikovn�ho vymyslet ).

Jak jsem upravoval j� sv�j Cybershot C702

Na �pln� z�v�r si m��ete p�e��st, jak to vypad� konkr�tn� v m�m telefonu a jak� �pravy s�m vyu��v�m. Vezmu to tak n�jak postupn�, zm�nil jsem si v�t�inu v�c� tak, aby mi telefon maxim�ln� vyhovoval. A nutno uznat, �e jsem nyn� naprosto spokojen�, nad �pravami jsem str�vil spoustu �asu, postupn� se ale telefon bl��il z m�ho pohledu k dokonalosti. Samoz�ejm�, �e naprost� dokonalosti se asi ned� dos�hnout nikdy, spokojen� jsem ale stoprocentn� a nenapad� m� nic, co bych cht�l zm�nit nebo by mi pomohlo l�pe a rychleji ovl�dat telefon. Konec slov, tady jsou m� jednotliv� �pravy:
- odstran�n� stratovac� i vyp�nac� animace (telefon startuje rychleji, vypnut� je okam�it�)
- odstran�n� v�ech p�vodn�ch her, aplikac�, obr�zk�, melodi� a sch�mat
- zm�na funkce obou kontextov�ch tla��tek plus odstran�n� jejich popisk�
- kompletn� zm�na menu, ve kter�m z�staly pouze mnou pou��van� funkce, v�ce informac� zde
- zm�na font� na m�mu oko l�pe �iteln� font
- zm�na vzhledu �vodn� obrazovky, v�ce informac� zde

A�koliv p�e�ten� t�chto �prav zabere p�r des�tek sekund, jejich realizace a p�edev��m lad�n� dan�ch soubor� zabralo spoustu �asu. V�sledkem m�ch snah je krom� tohoto �l�nku tak� fakt, �e nyn� pou��v�m telefon, kter� mi stoprocentn� vyhovuje a kter� bych za jin� rozhodn� nevym�nil.

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
. Autor: Grundik Datum: 2010-06-20 15:54:30
Ahoj, d�ky za super �l�nek. M�m ot�zku, pokud si chci aktualizovat firmware p�es A2uploader, tak tam musim nakonec nahr�t customizaci. Ale nikde sem nena�el customizaci pro G502. A tak se chci zeptat jestli se tento problem neda p�ej�t pomoc� 
A2 CDA File generator?
. Autor: krisam Datum: 2010-03-27 10:46:36
jo a mam sony ericsson W995
Autor: krisam Datum: 2010-03-27 10:45:12
jo a mam SE W995
Autor: krisam Datum: 2010-03-27 10:42:33
hej lidi pls pomoc �pripijim telefon kdyz drzim c a ukaze mi to jen  
PHONE STATE: "RETAIL"  
FLASH CID: 0053  
Elapsed:4 secs.  
a v prave casti nic poradte pls
Autor: remove soul Datum: 2010-03-06 21:51:31
Ahoj, pot�eboval bych radu. Kdy� kliknu na soubor prav�m tla��tkem a d�m read, ��dn� adre��� ph_out se nevytvo��. Co d�l? D�ky za info
Autor: arsenal Datum: 2010-01-24 10:15:48
Prosim vas vie niekto ako na DB3150 zmenim startup shutdown zvuk?
Autor: Dadar Datum: 2010-01-08 00:10:32
P�kn� zdravim, moc hezky napsanej �l�nek, akor�t bych pot�eboval je�t� tro�ku pomoc. Postup v�eho v pohod� ch�pu, ale kdy� se pokou�im z�lohovat si menu.ml tak se mi nikde nevytvo�� slo�ka ph_out...nev�te n�kdo n�hodou jak d�l??? pop��pad� jestli t�eba existuje n�j�k� jin� mo�nost jak z�lohovat ten p�vodn� soubor krom� toho prav�ho tla��tka a read... d�ky moc za radu
. Autor: Jackim Datum: 2009-12-10 15:17:41
Chci se zeptat jak st�hnout soubor z A2 upoaderu; kdy� na jak�koliv soubor kliknu prav�m tla��tkem, m�m pouze mo�nosti "Read", "Delete", "New folder", "set RW access" a "set RO access".. 
 
D�k za p��padnou radu ;)
Autor: dr.zejus Datum: 2009-12-08 10:18:43
Asi jsem uplny ocas, ale nemuzu se pripojit ani k a2uploaderu. Kdy� vypnutej tel. p�ipoj�m k po��ta�i tak se zapne s t�m, �e je p�ipraven k p�enosu soubor� a na a2uploader v�bec nereaguje. Pomoc
Autor: Joza Datum: 2009-10-18 12:12:28
Je to tak, a� na jin� program jsou postupy prakticky stejn� :)
Autor: Kliford Datum: 2009-10-13 19:16:01
jo, to samoz�ejm�. U� mi to fach�. D�k
Autor: Kliford Datum: 2009-10-12 17:18:56
teda kdybych m�sto A2uploader pou�il XS++
Autor: Kliford Datum: 2009-10-11 20:47:38
nebo sp��e W800i
Autor: Kliford Datum: 2009-10-11 20:46:44
M��u tento n�vod bez stresu pou��t tedy na K750i? Nechci nijak znehodnocovat n�vody na se-tuning.cz, ale pro m� jsou krapet slo�it�j��. Toto se mi zd� jednodu��� a bezpe�n�j��. ;)
. Autor: j�p�ja a c702 Datum: 2009-08-28 19:31:28
Jsi srandista,p�idej je�t� n�co :grin
Autor: Quik Datum: 2009-08-28 12:02:25
Nemotejte se www.se-tuning.cz do cesty ... v tuningu prost� nem�te �anci se sebelep��m �l�nkem :roll
. Autor: j�p�ja a c702 Datum: 2009-08-17 20:14:07
J� a� po��ta�ov� lama jsem se pustil do �prav c702ky.prvn� zm�na vynucen� v�kem-font p�sma-Nokia n95-hur�� u� p�e�tu smsku!po v�h�n� a pou��v�n� r�zn�ch ikon v menu zv�t�zilo menu c702 black posl�ze zm�n�ny ikony na iphone,pou�it� layout s velk�m zobrazen�m �asu a bud�ku-N��DHERA!�prava kontextov�ch tla��tek podle n�vodu v �l�nku,decustomizace t.mobile a nov� firmware-bez restart� a podobn�ch lah�dek,odstran�ny zbyte�n� soubory v tf.Zm�na startovac� a zru�en� vyp�nac� animace.na radu zku�en�j��ch jsem pou�il acustic driver z w890ky a dost dobr� jen jsem musel v�echny zvuky nastavit na men�� hlasitost.subjektivn� se m� zd� founek rychlej��.t�mto vyslovuji velkou pochvalu a d�ky nejen autorovi �l�nku ale v�em na jejich� rady jsem dal.D�KY
. Autor: chrastik Datum: 2009-08-04 14:53:25
Nejprve chci podekovat za tento perfektni clanek a dale se chci zeptat, je-li mozne zmenit i libovolne velikost pouzitych fontu .. napr. v nabidce, pri psani sms atd.?
Autor: Joza Datum: 2009-07-30 06:36:30
J� kliknu prav�m tla��tkem na soubor, se kter�m chci pracovat a vyb�r�m, zda smazat, ��st...
. Autor: j�p�ja Datum: 2009-07-26 20:01:50
j� 2 kliknu na ikonku vedle popisu toho co chci upravovat a otev�e se to.
. Autor: Timgone Datum: 2009-07-26 10:36:05
J� se omlouv�m, ale u� jsem asi opravdov� p��pad lamy v lidsk�m t�le. Jak m�m v A2uploader n�jak soubor p�e��st, otev��t, smazat, prost� s n�m cokoliv d�lat? a� zkou��m jakoukoliv mo�nost, tak mi soubory nejsou ani ��st, ani otev��t, ani smazat, tak�e te� pokorn� ��d�m o radu...
. Autor: caslavak Datum: 2009-07-24 19:33:46
mironfs: dik ja furt premejslel k cemu to je :D
Autor: mironfs Datum: 2009-07-24 14:36:43
das pravym tlacitkom na zlozku bo subor a read a ono sa to ulozi do zlozky ph_out kera je tam kde mas ulozeny a2 uploader
. Autor: caslavak Datum: 2009-07-22 14:44:07
Prosim v�s jak mam p�es Auploader stahout soubor do po��ta�e p�es Drag&Drop to nejde a jinak si nevim rady. pomozte pls. dik
Autor: Inquizithor Datum: 2009-07-17 13:31:05
no prolezl jsem v�echno, ale pro� mi to jen hod� tuhle hl�ku fakt netu��m... 
ChipID:D900,EMP protocol:0401 
 
PHONE STATE: "RETAIL" 
FLASH CID: 0053 
Elapsed:7 secs. 
pros�m pora�te
Autor: Kam�a Datum: 2009-07-13 21:18:38
Ahoj, ty kont. tla��tka mi davaj� zabrat. Zkou�el jsem i od Joza, a st�le nejdou. :upset :upset :upset PS: kde se�enu mail na Joza? D�ky
. Autor: tom.bican Datum: 2009-07-13 20:52:46
Ahoj,pot�ebuju poradit cht�l decustumizovat w910 od Vodafonu.Ud�lal jsem v�e podle n�vodu.Telefon jsem potom cht�l aktulizovat,ale napsal mi,�e u� m�m nejnov�j�� verzi.Tak jsem ho zapnul,zadal PIN a napsal mi Chyba konfigurace atd. Co s t�m m�m d�lat,telefon je docela nov� a nerad bych o n�j p�i�el!:cry D�k v�em moc za n�jakou radu
Autor: Joza Datum: 2009-07-12 14:57:12
Sta�eno, rozbaleno, spu�t�no, v�e ok, chyba je u v�s
Autor: meab Datum: 2009-07-12 13:16:13
program na decustomizaci telefonu nejde spustit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Autor: Joza Datum: 2009-07-12 11:43:09
P�id�n p��m� odkaz na program A2 CDA Generator, tak�e jej najdete p��mo na SEManii
Autor: Joza Datum: 2009-07-11 20:55:13
D�ky za pochvalu, hodn� pot�ila :)
. Autor: j�p�ja Datum: 2009-07-07 17:17:30
autorovi �l�nku :) je to super i takov� po��ta�ov� lama jako j� zvl�dla �pravu founu ku obrazu sv�mu.vyzkou�eno asi 5 druh� p�sma a odhadem 33 r�zn�ch ikon v menu.pou�ito c702 black.je�t� jednou d�ky!!
. Autor: j�p�ja Datum: 2009-07-06 20:10:02
to je dobr�.chce to zkou�et a rad�i si ud�lat z�lohu.to nen� z moj� hlavy taky sem kdysi umrtvil 790ku :(
Autor: KubaKom Datum: 2009-07-06 19:03:05
No tak sem to n�jak zachr�nil nech�m tam rad�i vodafon... :grin
. Autor: j�p�ja Datum: 2009-07-06 18:39:02
p�sni na [email protected] n�co ti zkusim poslat
Autor: mahero Datum: 2009-07-06 16:52:13
seus p��e ze m�m aktu�ln� verzi softweru. Ani tam neni mo�nost "p�esto p�ehr�t"...
. Autor: j�p�ja Datum: 2009-07-06 16:43:09
co SEUS?to by mohlo zabrat.jin�� nev�m nebo zkusit n�koho z m�stn�ch mak���
Autor: KubaKom Datum: 2009-07-06 16:30:49
no j� nevim v�echno u� sem zkusil. A po��d hl�s� chyba konfigurace. :upset Tak�e to je asi v pr.... :cry
. Autor: j�p�ja Datum: 2009-07-06 16:25:53
j� to star� sm�znul tak asi ano.ale nevim to na 100pro jsem po��ta�ov�-lama :upset
Autor: KubaKom Datum: 2009-07-06 15:36:23
No j� nevim m� to po��d nejede smazal sem to co sem tam nahr�l a nic. A ten puvodn� se m�l smazat? :?
. Autor: j�p�ja Datum: 2009-07-06 15:24:39
ted jsem d�lal to sam� a chce to asi?? ten soubor smazat.m� to jede v poho :grin
. Autor: KubaKom Datum: 2009-07-06 13:35:42
Ahoj pros�m pot�ebuji poradit. Cht�l sem si decustomizovat svoj� W91Oi (vodafone) v�e sem ud�la podle n�vodu do slo�ky TPA/Preset/Custom sem nahr�l soubor customize_upgrade.xml. Mimochodem star� soubory sem v n� nechal tak�e nevim jestli jsem neud�lal chybu tady... No a p�ipojil sem telefon k seus ten mi zd�lil �e m�m aktu�ln� verzi. Tak�e sem telefon odpojil a zapl ho nab�hne logo vodafone a zad�n� pinu, pin zad�m a obev� se hl�ka " Chba konfigurace. Obra�e se na provozovatele s�t� nebo neb st�edisko slu�eb" Nev�m co st�m Pros�m poradte !!! :cry
Autor: Joza Datum: 2009-07-01 21:09:11
P�e�etl jste si, pro jak� telefony A2 uplouder je ur�en�? Nebo snad m�te K800i, co m� EDGE, UMTS i HSDPA? Pokud ano, jsem prvn� z�jemce o koupi :)
Autor: Sportak Datum: 2009-07-01 13:02:03
Kluci m�m K800 novou a n�jak to nejde dle postupu zde v�dy to nap��e :ChipID:9900,EMP protocol:0301 
 
PHONE STATE: "RETAIL" 
FLASH CID: 0053 
Elapsed:4 secs. 
a t�m kon��m d�k za radu.
. Autor: legaalizerr Datum: 2009-07-01 10:12:01
Ahoj , cht�l bych se zeptat kde se�enu ty ikony windows vista , jak je na tom posledn�m obr�zku w910i red...A aj to menu vybrat a to ctyrbarevne kolecko .. dikY
. Autor: legaalizerr Datum: 2009-06-29 21:18:48
Ahojte , kde se�enu origin�ln� SPLASH k SE W910i ? d�k
. Autor: legaalizerr Datum: 2009-06-29 17:17:07
Ahojte ,zapome�te pros�m na m� ni��� pr�sp�vky ... V�echo vy�e�eno All rigt...Pros�m o ty obr�zky pop�.. download co m� na te W910i - red...to windows menu kdyby si mi to mohl poslat nebo d�t odkaz na down..d�ky moc!
Autor: Joza Datum: 2009-06-29 10:45:37
Na data m� vliv jedin� decustomizace, p�i kter� do telefonu na z�v�r nahrajete nov� firmware p�es SEUS, tedy dojde ke smaz�n� va�ich dat. V�echny ostatn� �pravy lze prov�d�t ani� by se to dotklo va�ich dat, m��ete b�t v klidu a vesele upravovat. K770 je A100
Autor: hawai Datum: 2009-06-29 10:23:49
ahoj, mam k770i a nevim jestli to je a100 nebo a200. poradi nekdo?
. Autor: V.99 Datum: 2009-06-28 22:57:45
Super �l�nok - klob�k dolu, a v�aka. 
 
Chcem sa op�ta� ako je to s �dajmi v telef�ne: kontakty, hlasov� povely, pam� k�dov, nain�talovan� app, ... 
Ktor� z popisovan�ch z�sahov nemaj� na d�ta vplyv a ktor� sp�sobia ich stratu (ako pri SEUS)?
. Autor: legaalizerr Datum: 2009-06-28 22:50:00
Ahojte pros�m ,kdy� spust�m a2uploader a ud�l�m v�e podle n�vodu tak se mi dole zobraz� hold "C" and inster the cable! nebo n�co tak a ud�l�m v�echno podle n�vodu ale ty informace se mi tam prost� nezobraz� ... pros�m pom��e mi n�kdo :(? d�ky p�edem..(ICQ 244 061 219)
Autor: 5uch Datum: 2009-06-28 21:51:19
D�ky! 
�koda, �e nejde tak� vytunit signalizaci zme�kan�ch ud�lost�.
Autor: Joza Datum: 2009-06-28 12:29:25
Co si pod t�m pojmem p�edstavuje�? M�m doma celkem velk� klad�vko, ud�l�m ti hardware tuning, �e telefon nepozn� :grin
Autor: sniper321 Datum: 2009-06-28 11:54:17
To je sice v�echno p�kn� ale je to software tuning nev�te jestli n�kdo um� taky hardware tuning????? :? :? :?
Autor: Joza Datum: 2009-06-27 19:19:21
P�ehled nen�, v�t�inou je to jedno ( a jelik� v�m to funguje, nen� podle m� d�vod to �e�it...)
Autor: wojnar Datum: 2009-06-27 18:31:36
N�kde v prvn�ch p��sp�vc�ch se tady p��e o ma�k�n� "2+5" nebo "C" p�i p�ipojov�n� A2Uploaderu. 
Je n�kde ucelen� p�ehled, kter� kl�vesy u kter�ho telefonu? 
P�� j� u sv� C702 s �sp�chem ma�k�m "2+5" a�koliv bych podle n�vodu tady m�l ma�kat "C".
Autor: Joza Datum: 2009-06-27 18:01:13
Super :)
Autor: zoombaby Datum: 2009-06-27 17:47:06
D�ky, u� jsem ups�n� smazal soubory a decustomizoval svou C905;) D�kuji moc za tento velice u�ite�n� n�vod!
Autor: Joza Datum: 2009-06-27 16:47:07
m�la by se vytvo�it slo�ka ph_out a v t� bude soubor, kter� jste dali ��st... A jak smazat chr�n�n� soubory je v n�vodu pops�no jasn�
Autor: zoombaby Datum: 2009-06-27 16:34:38
Zdrav�m, v A2Uploaderu m�m customize.xml (to brandovan� od T-M). Jak si jej p�e�tu? Kdy� d�m Read (na z�lohu, customize_uprade u� m�m p�ipraven�), tak se nic nestane. Chr�n�n� soubory tak� nejsou smazat.
Autor: Joza Datum: 2009-06-27 15:50:23
D�ky Martine, asi jej tady p�ip�chnu :)
Autor: MartinVagner Datum: 2009-06-27 15:25:16
ھasn� �l�ne�ek, v�n� skv�l� pr�ce Jo�ko....
Autor: Joza Datum: 2009-06-27 12:15:25
No jsem tady pro v�s :)
Autor: pavlatko2 Datum: 2009-06-27 12:11:12
Jo, super, d�ky moc! U� se to instaluje. :) 
BTW: Bleskov� reakce! To �um�m ;)
Autor: Joza Datum: 2009-06-27 12:07:44
TPA/Preset/Custom je spr�vn� cesta, v �l�nku jsem to omylem zapomn�l zm�nit
. Autor: pavlatko2 Datum: 2009-06-27 12:01:28
Ahoj, cht�l bych se zeptat. 
Zkou�el jsem decustomizovat sv�j W910i od Vodafone. Ve slo�ce TPA/System/ nem�m slo�ku Custom, tak�e jsem ji nap�ed vytvo�il a pat�i�n� soubor customize_upgrade.xml tam nahr�l. Telefon pak zapnul, vypnul, spustil SEUS II ale ten mi p��e, �e m�m verzi firmwaru aktu�ln� a nem��u tak nic d�lat. Nev�te v �em m��e b�t probl�m? 
D�ky moc za jak�koliv rady! :)
Autor: Joza Datum: 2009-06-26 10:05:51
Jdou, s�m to tak m�m. Jak� funkce tam chcete m�t? Kdy�tak napi�te na mail.
Autor: Kam�a Datum: 2009-06-25 22:08:20
Ahoj, z kont. tla��tek funguje pouze st�edn�, lev� i prav� nejdou :? zm�nit. D�ky
Autor: Joza Datum: 2009-06-25 01:10:18
Ahoj, bodejt by tam byla, v �l�nku m�m chybu, to System u� tam nem� b�t :) Spr�vn� cesta je TPA/Preset/Custom. Opraveno
Autor: Kam�a Datum: 2009-06-24 23:49:27
Ahoj,skv�l� �l�nek, moc se mi l�b� �prava kontext. tla��tek, ale v m�m SE C702 jsem nena�el Custom v TPA/Preset/System. Je tam pouze slo�ka custmenu :? . Pora�te co s t�m 
. Autor: Andy.Aaron Datum: 2009-06-24 11:44:42
Kvalita, d�le�itost a u�ite�nost tohoto �l�nku se mysl�m slovy ned� vyj�d�it. A jestli je sem tam n�jak� chybka? Kdo by se t�m zab�val. Podstatn� je, �e informace jsou pohromad� a odpad� mnohdy n�kolika hodinov� hled�n� a pro��t�n� f�ra. D�ky!
Autor: Joza Datum: 2009-06-21 22:36:53
Tady: http://forum.semania.cz/index.php?topic=20190.0 si st�hni menu.ml pro W902, druh� poloka v menu je upraven� pro Operu mini, tak si to upav podle toho
Autor: H E M i Datum: 2009-06-21 21:51:41
Prosim mohol by si poradit ako miesto toho prohlizece SE v menu zapnut rovno Operu Mini... mne sa to nejak nedari :cry
Autor: Joza Datum: 2009-06-21 12:02:17
vypni antivir
Autor: tubera Datum: 2009-06-21 11:55:50
preco mi nejde spustit ani jeden program ktory stiahnem ????? prosim niekoho o pomoc chcem si aj ja zmenit telefon 
Autor: Joza Datum: 2009-06-21 02:26:02
Na 2 a 5 jsem pozapomel, pritelkyne mi G502 na hrani nepujcuje, doplneno 
A ohledne i/y si sypu popel na hlavu, na svou obhajobu uvedu, �e textu zde nen� m�lo zrovna :)
. Autor: v6ak Datum: 2009-06-20 17:55:26
Prvn� v�c: u n�kter�ch model� (G502) je pot�eba dr�et 2+5 m�sto C, n�kde jsem dokonce �etl nap�. o jenom 2 apod. 
BTW: 2+5 nen� 7 ;-) 
A jedna chybi�ka: "abyste omylem nep�i�ly o aplikaci, o kterou nechcete." - konkr�tn� "nep�i�ly", pat�� "nep�i�li".
Autor: sniper321 Datum: 2009-06-20 12:26:51
Super smek������m :grin :grin :grin :eek :eek :eek :eek :eek
Autor: Joza Datum: 2009-06-20 12:03:05
D�ky :)
Autor: VaRo Datum: 2009-06-20 10:10:23
Klobouk dol�, Jo�ko. Super pr�ce. ;)

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >