" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Videopohled na Sony Ericsson Yendo - jak výrobce zvládl dotykový displej? | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 6. bezna 2011
Sony Ericsson Yendo u¾ pár dní okupuje na¹i redakci a jeliko¾ na dal¹í novinky ze stáje na¹eho oblíbeného výrobce zatím èekáme, budeme se v nejbli¾¹ích dnech vìnovat právì tomuto telefonu. U¾ nyní se sice tì¹ím na oèekávaný Sony Ericsson Arc a u vás je to pøedpokládám stejné, je¹tì pár týdnù si ale co se èlánkù týká budeme muset vystaèit se stávajícím portfoliem. Dnes tedy krátký videopohled na Sony Ericsson Yendo - telefon, který osloví nenároèné.
19~90.JPG 12~114.JPG 5~137.JPG 14~109.JPG


Nebude to ale mít na trhu tak jednoduché, jako kdyby pøi¹el napøíklad pøed rokem. Témìø celou pøední stranu zabírá dotykový displej, úhlopøíèka se vytáhla a¾ na 2,6 palce. Pod displejem se nachází dosti rozmìrné tlaèítko, které funguje pro návrat o úroveò vý¹e, ¾ádnou jinou funkci (napøíklad pøi del¹ím podr¾ení) nemá. Na bocích telefonu najdeme ovládací prvky pro korekci hlasitosti, nechybí ani standardní konektory. Kde je tedy problém? Tím je jednoznaènì u¾ivatelské rozhraní, které zkrátka postrádá funkce a vrací se nìkam do doby modelu K700i. Nic na tom nezmìní ani grafika ikon, která se hodnì podobá tìm z Androidích komunikátorù øady X10 Mini. Zkrátka se na softwaru ¹etøilo a skoro to vypadá, jakoby se opìt vrátil starý partner Sony Ericssonu - spoleènost Sagem. Více u¾ v následujících videu.Jak je jistì patrné i z pøilo¾eného videa, zatím si pøesnì nejsem jistý, jak se k modelu Yendo postavit. Samozøejmì, jedná se o levný telefon a rozhodnì jsem neoèekával pøístroj napìchovaný funkcemi. O nìco lep¹í reakce a kvalitnìj¹í u¾ivatelské rozhraní by ale pøeci jen potì¹ilo. Tøeba pøed rokem by nebylo co øe¹it, levná a pìkná dotykovka s pestrou ¹kálou barevných krytù by urèitì slavila solidní úspìch. Ale máme rok 2011 a trh je zase o nìco dál a postupnì rostou také nároky u¾ivatelù. A to i tìch nenároèných, kterým døíve staèilo velmi málo. Sony Ericsson Yendo rozhodnì neodsuzuji, trochu si ale myslím, ¾e se u nìj podcenily detaily ve funkèní výbavì. Rozhodnì by potì¹il napøíklad správce souborù nebo nìjaká mo¾nost upravit úvodní obrazovku.

Sony Ericsson Yendo v bílé barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson Yendo v èerné barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Joza Datum: 2011-03-06 16:03:38
Za pochvalu dìkuju, za sebe to ale nepova¾uji stále za ideální... Jde mi více psaní, ne¾ mluvení (aspoò si myslím), navíc stále øe¹ím, jestli koupit tu kameru no...
Autor: Skrblík Datum: 2011-03-06 12:42:34
ale Jo¾o má¹ u mì poklonu, od doby prvních videorecenzí u¾ nejsi ¾ádný zelenáè a tvoje schopnost udìlat i na Yendo takovýto pohled mì naprosto ohromila. opravdu respekt :)
Autor: Skrblík Datum: 2011-03-06 12:34:34
:DDDD já se musim smát :DDD král andoidù není schopný udìlat funkèní ani takovouhle dementní primitivní platformu? :DDD tenhle mobil je asi nejvìt¹í omyl v historii SE
Autor: verbatim902 Datum: 2011-03-06 11:50:12
Název mì tro¹ky mystifikoval :) . Myslím si, ¾e to není v displeji. Jako první A200 nebylo moc radost pou¾ívat, proto¾e i obyèné pou¾ívání konèilo velmi záhy resetem, tak tady se mohli úpouèit aspoò v tom, ¾e kdy¾ to je dotykový displej - mohli trochu pøitlaèit i ve výkonu procesoru. Hlavnì, ¾e zde je kapacitní displej... Tento telefon udìlá na¹emu výrobci akorát ostudu, to si opravdu nikdo nekoupí. Inspirace Androidem je zjevná a vìt¹í, ne¾ je zdrávo. Jen¾e na Android si v pohodì stáhnu správce souborù, no nevím, jak tady. A 5 MB pamìti - proboha, ten telfon opravdu, kromì vzhledu nenabízí nic.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >