" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson slaví desáté narozeniny
Jozef Cmar   
Sobota, 1. jna 2011
Právì dnes je tomu pøesnì deset let, co vznikla spoleènost Sony Ericsson. Spoleèný projekt dvou do té doby samostatných (a ne zcela úspì¹ných) výrobcù mobilních telefonù dnes slaví desáté narozeniny a tak je podle mého optimální se podívat na to, co za tìch 10 let dokázala spoleènost Sony Ericsson pøinést na trh, co se povedlo více a na co by naopak vedení spoleènost a akcionáøi nejradìji zapomnìli. Této pøíle¾itosti také vyu¾ijeme k malému zamy¹lení nad souèasností a budoucností jak samotného výrobce, tak i na¹eho webu, který u¾ je tady také pár let s vámi...
6~136.JPG 13~114.JPG 18~95.JPG 15~87.JPG
(6 koment)

 
Fotogalerie komunikátorù Sony Ericsson s Androidem na SEManii
Jozef Cmar   
Ptek, 30. z 2011
Nìkdo si rád ète dlouhé recenze, nìkdo se rád dívá na video. Pokud nepatøíte do ani jedné z tìchto dvou skupin, dost mo¾ná patøíte do té tøetí, pro kterou je pøedev¹ím urèený tento èlánek. Bìhem let, kdy funguje ná¹ web SEMania, jsme toti¾ stihli nafotit nìkolik tisíc snímkù mobilních telefonù Sony Ericsson a také rùzného pøíslu¹enství té¾e znaèky. Sám se pomalu ale jistì blí¾ím hranici deseti tisíc fotografií, co¾ je myslím úctyhodné èíslo. V tomto èlánku najdete pøehlednì rozdìlené odkazy na v¹echny fotogalerie telefonù Sony Ericsson s operaèním systémem Android. (13 koment)

 
Videopohled na Sony Ericsson TXT - bude QWERTY pod displejem staèit?
Jozef Cmar   
Pondl, 26. z 2011
Do na¹í redakce dorazil první telefon Sony Ericsson s kompletní QWERTY klávesnicí pod displejem, který nenabízí otevøený operaèní systém (jako tomu bylo u modelu Aspen, který pou¾íval je¹tì Windows Mobile 6.5). Jedná se o model TXT a výrobce s ním chce zaútoèit na ménì nároèné u¾ivatele, kteøí ale èasto pí¹í spoustu zpráv a jsou aktivní na sociálních sítích. Dnes si na videu poprvé pøedstavíme tento telefon. Urèitì potì¹í skuteènost, ¾e je v prodeji hned ve 4 barevných variantách a navíc za cenu jen mírnì nad hranicí dvou tisíc korun.
1~165.JPG 2~159.JPG 4~162.JPG 6~147.JPG
(7 koment)

 
Týden ve znamení dlouhodobých zku¹eností - jak si vedou XPERIE roku 2011?
Jozef Cmar   
Pondl, 19. z 2011
V na¹í redakci se v souèasnosti nachází hned ¹estice komunikátorù Sony Ericsson, které byly pøedstaveny v leto¹ním roce a které u¾ v souèasnosti bojují o pøízeò potenciálních zákazníkù. Bez výjimky se jedná o velmi kvalitní telefony, nìkteré se mi ale samozøejmì líbí více ne¾ ostatní. Proto¾e u¾ telefony mám k dispozici dosti dlouhou dobu, rozhodl jsem se tento týden udìlat ve znamení dlouhodobých zku¹eností s tìmito telefony a ka¾dý den se budu vìnovat jednomu z nich. Vzhledem k jejich kvalitì mì tak mrzí jedinì fakt, ¾e na trh se zatím nedostal telefon, na který jsem se tì¹il nejvíce - model XPERIA Pro.
31~62.JPG 32~61.JPG 34~49.JPG 33~56.JPG
(1 koment)

 
Nová ROM pro Sony Ericssony XPERIA Mini a XPERIA Mini Pro
Jozef Cmar   
ter, 13. z 2011
Není to tak dlouho, co jsem tady na webu uvádìl nové ROM pro star¹í telefony z minulého roku a zároveò se s nimi tak nìjak louèil, nebo» vývoj v tomto smìru ji¾ prakticky dosáhl hranice mo¾ností tìchto telefonù. Na¹tìstí tady ale máme nové telefony a stále tedy je co upravovat. Jako¾to majitel Sony Ericssonu XPERIA Mini Pro jsem svùj zájem samozøejmì zamìøil tímto smìrem a dnes si mù¾ete stáhnout a nainstalovat první plody má práce. Vzhledem k veliké podobnosti tohoto telefonu s modelem XPERIA Mini pak nechybí ani varianta pro tento telefon.
a~42.jpg b~39.jpg c~35.jpg e~22.jpg d~32.jpg f~20.jpg v~3.jpg h~14.jpg
(0 koment)

 
Videopohled na Sony Ericsson Mix Walkman - telefon, který nezaujal
Jozef Cmar   
Steda, 31. srpna 2011
Pøed pár dny se do na¹í redakce dostal nový Sony Ericsson Mix Walkman a u¾ probíhá jeho testování. Po zku¹enosti s ú¾asnými komunikátory s Androidem, které patøí k tomu nejlep¹ímu na trhu, to samozøejmì tento model nemá pøi testování moc jednoduché a to ani s pøihlédnutím k nízké cenì. Ani tak se mi ale nový telefon moc nelíbí, pøedev¹ím vzhled je podle mého celkem nezajímavý a pøitom právì ten mìl být jednou z hlavních zbraní v boji proti konkurenci.
1~161.JPG 10~139.JPG 12~126.JPG 13~122.JPG
(0 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nsledujc > Konec >>