" />
Finanèní výsledky Sony Ericssonu za tøetí ètvrtletí jsou venku | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Pondl, 17. jna 2011
Sony Ericsson bìhem pátku zveøejnil svoje finanèní výsledky za tøetí ètvrtletí tohoto roku a aèkoliv spoleènost se nestala ziskovou, dají se v tiskové zprávì najít pozitivní informace a osobnì jsem nyní optimistou. Poslední ètvrtletí by ji¾ mìlo být o nìèem jiném a spoleènost se dle mého jistì výraznì dostane do èerných èísel.
(1 koment)

 
Nová verze OfficeSuite Pro pro Sony Ericsson XPERIA Pro | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedle, 16. jna 2011
Sony Ericsson XPERIA Pro se zatím prodává jen pár dní, u¾ z výroby ale dostal nový Android 2.3.4, tak¾e mù¾ete vyu¾ívat ve¹keré funkce, které tento skvìlý smartphone nabízí. Kromì jiného v nìm najdete také plnou verzi OfficeSuite Pro a celkem náhodou jsem zjistil, ¾e je k dispozici výraznì vylep¹ená verze (ne¾ která je defaultnì v telefonu), která se dá bezplatnì stáhnout pøímo z telefonu.
(0 koment)

 
Chystáme vlastní Timescape plugin pro telefony XPERIA | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Sobota, 15. jna 2011
Po dlouhé dobì jsem na nìjakém telefonu Sony Ericsson opìt zaèal pou¾ívat aplikaci Timescape a musím uznat, ¾e od svého pøedstavení v modelu XPERIA X10 u¹la veliký kus cesty a to jak co do rychlosti a ovladatelnosti, tak také co do poètu rùzných roz¹íøení. V nejbli¾¹ích dnech k nim pøibude jedno dal¹í - svùj vlastní Timescape plugin získá také na¹e diskuzní fórum na SEManii a já jsem rád, ¾e budeme moci vám ètenáøùm pøinést nìco nového.
(1 koment)

 
V pátek oznámí spoleènost Sony Ericsson své finanèní výsledky za tøetí ètvrtletí - jak to vidíte vy? | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
tvrtek, 13. jna 2011
U¾ jen pár dní nás dìlí od vyhlá¹ení finanèních výsledkù spoleènosti Sony Ericsson za tøetí ètvrtletí tohoto roku. Výrobce se v minulých mìsících pohyboval ve ztrátì, nyní u¾ ale má na trhu témìø kompletní portfolio tohoto roku. Dost telefonù se ale do prodeje dostalo a¾ v posledních týdnech, tak¾e výsledky tøetího kvartálu nestihly ovlivnit. Tì¾ko tedy odhadovat, co nás v pátek èeká a jestli se spoleènost opìt dostane do èerných èísel.
(0 koment)

 
CyanogenMod 7.1 oficiálnì uvolnìný a to i pro XPERIE od Sony Ericssonu | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
ter, 11. jna 2011
Nedávno potì¹ila v¹echny fanou¹ky telefonù Sony Ericsson zpráva, podle které se komunikátory tohoto výrobce mìly v brzké dobì oficiálnì doèkat podpory ze strany týmu Cyanogen. Odemknutí bootloaderu zkrátka pøilákalo dostateènì poèetnou komunitu vývojáøù a poèínaje dne¹kem si mù¾ete na svých telefonech u¾ívat plody jejich práce. Do¹lo toti¾ k uvolnìní nové verze Cyanogen 7.1 a ta u¾ s sebou pøiná¹í podporu také pro na¹e telefony.
(0 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nsledujc > Konec >>

Vsledky 19 - 27 z 330