" />
Sony Ericsson XPERIA Play se jiÂľ v zahranièí prodává a k dispozici je spousta her | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Neděle, 3. dubna 2011
Sony Ericsson dodr¾el slovo a je¹tì v mìsíci bøeznu zaèal prodávat jeden z nejoèekávanìj¹ích telefonù poslední doby, témìø jistì ale nejoèekávanìj¹í a nejdiskutovanìj¹í Sony Ericsson v¹ech dob - Sony Ericsson XPERIA Playm aneb historicky první Play Station Phone. Pøedstavení tohoto telefonu ukonèilo mnohaleté spekulace o podobì tohoto pøístroje. Nyní je koneènì na trhu a bude bojovat o své místo na slunci. Kvalitní tituly mu k tomu jistì pomohou.
(0 komentářů)

 
Bootloader u modelu X10 prolomenĂ˝ - náhoda nebo zámìr? | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Sobota, 2. dubna 2011
V posledních týdnech se toho kolem Sony Ericssonu událo spoustu a jako by toho nebylo málo, na XDA se vèera objevila informace o tom, ¾e byl koneènì témìø po roce prolomený bootloader u Sony Ericssonu XPERIA X10. Stalo se tak jen pár dní poté, co výrobce oznámil uvolnìní nového Androidu právì pro X10 a také odemknutí bootloaderu u nových modelù. Je toto naèasování pouze náhodné?
(1 komentářů)

 
Sony Ericsson odemkne u novĂ˝ch telefonĂą bootloader - zázraky se dìjĂ­ | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Čtvrtek, 31. března 2011
Sony Ericsson se mìní a dùkazy o tom pøichází v poslední dobì mnohem èastìji, ne¾ jsem byl zvyklý. Poslední pochybovaèe velmi pøekvapila zpráva, podle které Sony Ericsson u nových modelù odemkne tzv. bootloader. Pøipomeòme si, ¾e po stránce zabezpeèení dosud patøily komunikátory Sony Ericsson k tìm nejlépe støe¾eným telefonùm...
(11 komentářů)

 
Sony Ericsson XPERIA Play je podporována na SEUSu - start prodeje je tĂ©mìø zde | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Sobota, 26. března 2011
Novinky roku 2011 pomalu smìøují na svìtové trhy a jeden z dùkazù nám o tom nyní poskytla také aktualizaèní slu¾ba SEUS. Zde se v posledních dnech objevila podpora pro model Play, start prodeje je tedy otázkou pár dní. U¾ nìjakou dobu v redakci testujeme vlajkovou loï výrobce - model XPERIA Arc, navíc u¾ do redakce smìøuje také XPERIA Neo.
(0 komentářů)

 
ZemìtøesenĂ­ v Japonsku moÂľná zpomalĂ­ pøíchod nìkterĂ˝ch novinek | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Neděle, 20. března 2011
Zemìtøesení v Japonsku je pro lidi zde ¾ijící velikou tragédií, radost ale neudìlá ani zde pùsobícím firmám, pro které jsou pokraèující otøesy pùdy velikým problémem. Sony Ericsson pøed pár dny informoval o tom, ¾e zemìtøesení mo¾ná zpomalí pøíchod nìkterých novinek na trh, souèasnì ale informoval také o tom, ¾e ¾ádný z jeho zamìstnancù v Japonsku nebyl zranìn.
(1 komentářů)

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 64 - 72 z 330