" />
BT Info v nové verzi - rozmyslete si spárování | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 19. kvtna 2009
Aplikace BT Info umo¾òuje ovládat telefonu na dálku pomocí technologie Bluetooth, jedinou podmínkou je, aby oba pøístroje byly navzájem spárované. Samozøejmì, ¾e se dá aplikace pou¾ívat k u¾iteèným vìcem, na druhou stranu ale umí mnoho vìcí, které se majiteli napadného telefonu nebudou líbit. Patøí mezi nì napøíklad ètení SMS zpráv, prohlí¾ení telefonního seznamu, vytáèení èísel a mnoho dal¹ích. Abych co nejlépe ilustroval schopnosti BT Info, rozhodl jsem se natoèit ¹estiminutové video, kde uvídíte, jak program pracuje. Po pøeètení dne¹ního èlánku si spárování s neznámým pøístrojem jistì rozmyslíte.Hned na úvod je tøeba podotknout, ¾e pokud nejsou napadený a útoèící telefon spárované, nelze se do cizího telefonu nabourat. Není tedy mo¾né, aby se vám nìkdo bez va¹eho vìdomí naboural do telefonu. Na druhou stranu mù¾ete napøíklad v autobuse obèas za¾ít (a sám jsem to za¾il), ¾e se s Vámi chce spárovat neznámý telefon. Pokud ke spárování skuteènì dojde, mù¾ete být brzy nemile pøekvapeni. Pøes BT Info se toti¾ dají s napadeným telefonem dìlat skuteènì psí kusy.Co v¹echno tedy BT Info umí? Jednodu¹e øeèeno umí kompletnì ovládat mobilní telefon, tedy vytáèet telefonní èísla, procházet seznamy hovorù, prohlí¾et telefonní seznam, odesílat SMS zprávy, prohlí¾et doruèené zprávy, mìnit vyzvánìcí profily, nastavení hlasitosti, spou¹tìt a ovládat hudební pøehrávaè, spou¹tìt Java aplikace, mìnit nastavení telefonu, upravovat a zadávat nové alarmy, maèkat libovolná tlaèítka a dal¹í. Zatímco v døívìj¹ích verzích programu se dala jen maèkat tlaèítka a nevidìli jste, co pøesnì se na napadeném telefonu dìje, nyní jsou mo¾nosti programu mnohem dál. Pøímo v aplikaci je toti¾ zabudován rozsáhlý systém úkolù, na které staèí kliknout a v napadeném telefonu se automaticky provedou. Pro vìt¹í názornost doporuèuji podívat se na následující obrázky, které zobrazují struèný výèet èinností, které lze s BT Info provádìt.
Abych zde zbyteènì nedával tøicet obrázkù, kde bude konkrétní popis jednotlivých funkcí, rozhodl jsem se vybrat nìkolik nejzajímavìj¹ích ukázek a popsat jejich funkce. Na prvním obrázku vidíte trojici pøíkazù, nejzajímavìj¹í jsou první dva, které uvidíte také na videu na konci èlánku. První pøíkaz zaji¹»uje neustálé zamykání klávesnice. Cca do pùl vteøiny od odemknutí telefonu je telefon opìt zamknutý. Druhý pøíkaz mìní náhodnì nastavení èasu, pokud se v té chvíli na displej podíváte, bude to vypadat, ¾e se vá¹ telefon zbláznil. Zbylých pìt obrázkù podle mì komentáø nepotøebuje, pøesnì to, co je kde napsáno aplikace umí, pøedev¹ím tedy psát SMS, vytáèet èísla, mìnit profily, nastavit budík. Pokud chcete vidìt více obrázkù, nav¹tivte na¹i galerii, nebo si aplikaci stáhnìte do mobilního telefonu a sami vyzkou¹ejte.
Aplikace BT Info je rozhodnì zajímavým poèinem. Kdy¾ nic jiného, ukazuje mo¾nosti souèasných mobilních telefonù. Pøed nìkolika lety byl velkou módou tzv. bluejacking, mnohem nebezpeènìj¹í je ale tzv. bluesnarfing, kdy se ji¾ nejedná o ne¹kodné posílání vizitek, ale skuteèné nabourávání do mobilního telefonu. Aplikaci BT Info k tomuto úèelu nelze vyu¾ít, jeliko¾ vy¾aduje spárování. Jak jsme si ale ukázali, po spárování ji¾ mù¾ete pøes Bluetooth dìlat s napadeným telefonem dìlat takøka cokoliv. Jeliko¾ se jedná o citelný zásah do soukromí, rozhodnì nedoporuèuji aplikaci pou¾ívat na neznámých telefonech, lidé si svoje soukromí hlídají a podobné nabourávání jim rozhodnì nebude pøi chuti. Proto v¾dy zva¾te za jakým úèelem a na èí telefon aplikaci pou¾ijete, vyhnete se tak budoucím nepøíjemnostem. Aplikaci mù¾ete stahovat v na¹em downloadu zde. Funguje na vìt¹inì souèasných telefonù, primánì je ale urèená pro telefony Sony Ericsson a hlavnì na ovládání tìchto telefonù. Diskutovat o této aplikaci mù¾ete na na¹em fóru tady.

Aby nebyl celý èlánek pouhým výètem funkcí bez jakékoliv ukázky, rozhodl jsem se natoèit demonstraèní video, kde jsem ukázal alespoò nìkteré funkce programu BT Info. Na dálku jsem ovládal Sony Ericsson W910i, k ovládání jsem pou¾il svùj vlastní telefon - C702. Hned na zaèátku se musím omluvit za nepøíli¹ vysokou kvalitu videa (tak to dopadá, kdy¾ máte neochotného bratra a jen dvì ruce). Na druhou stranu jako ilustrace je myslím video výborné. Proto¾e displej telefonu není v¾dy stopocentnì èitelný, rozhodl jsem se také vytvoøit struènou stopá¾, kde naleznete popis èinností, které právì dìlám.

0:05 - odemknul jsem klávesnici
0:20 - vypnul a zapnul jsem tichý re¾im
0:41 -  zaèal jsem maèkat tlaèítko 2, poté jsem spustil menu èinností
1:53 - zaèal jsem vytáèet vymy¹lené èíslo, hovor jsem ukonèil pøímo na telefonu, proto¾e v aplikaci by to trvalo dlouho a nerad bych se dovolal nìkam, kam jsem nechtìl :)
2:12 - spu¹tìní hudebního pøehrávaèe
3:05 - zobrazení pøeddefinovaného textu na displeji
3:30 - zobrazení textu Semania
3:55 - odemykání klávesnice, která nejde odemknout na déle ne¾ pùl vteøiny (telefon se hned tak neunaví )
4:18 - náhodné zmìny èasu v praxi a na vlastní oèi (na flash tapetì je to lépe vidìt)
5:30 - po dlouhém hledání funkce, kterou zrovna potøebuji, stisk vypínacího tlaèítka, chtìl jsem vypnout telefon jakoby jeho dlouhým stiskem, nedo¹lo mi ale, ¾e dlouhý stisk nelze pøes Bluetooth poslat, proto jsem podruhé pou¾il potvrzovací tlaèítko a telefon vypnul


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: alexosmol Datum: 2011-02-17 13:28:14
Je to nesmysl. nechápu kdyz to vyzaduje spárování muzes se rozhodnout ne. To je pro me moc
. Autor: V.99 Datum: 2009-05-20 22:43:53
Fantasticke, kolko sikovnosti a usilia niekto investoval do takej blbinky... 
Keby niekto vynalozil podobne usilie na zalohovanie, nemuseli by sme po kazdom upgrade firmware nahadzovat nanovo nastavenia.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >