" />
Co nabízí Sony Ericsson - tøetí ohlédnutí opìt po roce | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 21. ervna 2011
U¾ potøetí si budete moci pøeèíst krátké zamy¹lení nad souèasným portfoliem spoleènosti Sony Ericsson. Od posledního èlánku na stejné téma uplynul skoro rok a tak je na èase se podívat, co se za tu dobu zmìnilo a pøedev¹ím jakým smìrem. Pokud Sony Ericssonu fandíte, èlánku se mo¾ná radìji vyhnìte. Nebude to toti¾ zrovna pøíjemné ètení...
19~94.JPG 5~142.JPG 19~90.JPG 0~5.JPG


Hned na úvod bych vás rád upozornil na oba èlánky, na které ten dne¹ní navazuje. První pohled na portfolio spoleènosti Sony Ericsson byl vydán 27. kvìtna 2009 a tehdy jsem si stì¾oval na malou pestrost tehdej¹ího portfolia. Výrobce tehdy mìl v nabídce hned 27 rùzných telefonù, vìt¹ina z nich ale byla na platformì A200 a tudí¾ navzájem velmi podobná. Jednalo se o konec zlaté éry této platformy, u¾ nikdy nebylo na trhu tolik telefonù tohoto typu. V tehdej¹ím portfoliu se ale nacházel jediný komunikátor, kterým byla dnes ji¾ legendární XPERIA X1. O patnáct mìsícù pozdìji, konkrétnì 30. srpna 2010, èlánek vy¹el znovu a mapoval zmìny, které se za tu dobu udály. Jak si mù¾ete v daném èlánku pøeèíst, poèet telefonù se sice o nìco sní¾il na hodnotu 25, zato ale pøibylo mnoho chytrých telefonù a vybírat jste mohli hned z nìkolika rùzných operaèních systémù. Portfolio se tehdy docela omladilo a aèkoliv to urèitì nebylo dokonalé, pøeci jenom mìlo hlavu a patu. Nyní po dal¹ích deseti mìsících pøed startem letních prázdnin jsem se rozhodl èlánek opìt aktualizovat s aktuálním pohledem na nabídku spoleènosti Sony Ericsson. Samozøejmì mù¾ete namítnout, ¾e èlánek dìlám v nevhodnou dobu, na trh by se snad u¾ pøí¹tí mìsíc mìly dostat dlouho slibované novinky, které samozøejmì situaci docela výraznì zmìní. To jsem si ale øíkal u¾ v dubnu a poté také kvìtnu, tak¾e by se snadno mohlo stát, ¾e bych èlánek nevydal vùbec. Navíc výrobce by se mìl o portfolio starat prùbì¾nì a jak si v dne¹ním èlánku uká¾eme, ¾ádná sláva to v souèasnosti není. Pokud ale jen trochu sledujete mobilní telefony jako takové, tak to pro vás jistì ¾ádná novinka není...Pohled na portfolio nemohu zaèít jinak, ne¾ poètem telefonù, které v souèasnosti na trhu oficiálnì najdeme. Také tentokrát vycházím z oficiálního e-shopu spoleènosti Sony Ericsson pota¾mo z partnerského webu X-Store. Jak u¾ jsem napsal vý¹e, v nejbli¾¹í dobì se mo¾ná koneènì doèkáme uvedení novinek na trh, zatím tady ale stále nejsou. Tøeba XPERIA Arc se u¾ u nás neoficiálnì koupit dá, ne ka¾dému ale vyhovuje tato cesta a osobnì ji moc nedoporuèuji, aèkoliv má samozøejmì své výhody. Kdy¾ jsem èlánek dìlal poprvé, telefonù bylo hned 27, o pøibli¾nì rok a nìco pozdìji jich bylo 25 a stále bylo z èeho vybírat. V souèasnosti je to ale o poznání slab¹í, na trhu najdeme pouze 14 telefonù a to rozhodnì není mnoho. Jsme tedy na vìt¹í polovinì, co¾ mnoho dùvodù k radosti nedává. Vìt¹ina z tìchto telefonù se navíc objevila v pøehledu ji¾ loni, souèasná nabídka je tedy u¾ svým zpùsobem zastaralá. Kromì ne zrovna levného modelu Play je nejlépe vybaveným Sony Ericssonem stále model XPERIA X10, která bude mít brzy dva roky. U¾ oni se v èlánku objevilo také duo Elm a Hazl, nechybìly ani oba komunikátory se Symbianem ve slo¾ení Vivaz a Vivaz Pro nebo napøíklad u¾ docela archaický model Aspen. Ze zajímavých telefonù, které jsou v nabídce novì, se kromì modelu Play dá zmínit asi jen model Cedar. Ten za málo penìz nabízí skuteènì spoustu funkcí a je veliká ¹koda, ¾e jej výrobce nijak nepodporuje ze strany marketingu.

Ale pojïme se na telefony podívat postupnì. Aktuálnì najdeme v prodeji následující modely - Spiro, Yendo, Cedar, Zylo, Elm, Hazel, Aspen, X8, X10 Mini, X10 Mini Pro, Vivaz, Vivaz Pro, XPERIA X10 a na konec herní XPERIA Play. celkem tedy 14 telefonù, jak u¾ jsem ale naznaèil v pøedchozím odstavci, drtivá vìt¹ina z nich rozhodnì nepatøí mezi ¾havé novinky, spí¹e naopak. Nejlevnìj¹í telefony Spiro a Yendo nevyu¾ívají klasickou platformu Sony Ericssonu a tím pádem mají docela omezené funkce. Výrobce jakoby se v tomto smìru z døívìj¹ka vùbec nepouèil, na¹tìstí má v prodeji také velmi výhodný model Cedar, který nabídne ve¹keré vymo¾enosti platformy A200 ve velmi pìkném kabátku. Sony Ericsson Aspen byl hybridem u¾ v dobì svého vzniku a po pøibli¾nì roce na trhu tomu nebude jinak. Osobnì jsem na na¹em diskuzním fóru nezaznamenal snad jediného èlovìka, který by vlastnil tento telefon. Modely Vivaz a Vivaz Pro jsou sice funkènì kvalitní a ani po stránce vzhledu nejsou k zahození, v¹e ale shazuje pou¾itý operaèní systém Symbian, navíc u¾ del¹í dobu témìø neaktualizovaný. Mezeru na trhu by mohly vyplnit nové modely, na ty alw zatím stále èekáme. Na konec tady máme kvarteto komunikátorù Sony Ericsson s operaèním systémem Android, jedná se ale o telefony první generace, které u¾ na trhu pomalu do¾ívají. Sám jsem skuteènì velmi zvìdav na hospodáøské výsledky spoleènosti za druhé ètvrtletí tohoto roku, portfolio toti¾ moc nemá co nabídnout. Vìt¹ina telefonù u¾ je star¹ích, navíc ale u¾ del¹í dobu nijak neklesají ceny jednotlivých modelù. Komu se nìjaký model líbil, ji¾ dávno jej zakoupil. A komu se líbí nìco z novinek, má je¹tì poøád smùlu. Jak se souèasné portfolio líbí vám? Myslíte, ¾e s ním má výrobce ¹anci pøe¾ít do dal¹ího roku? Za sebe si myslím, ¾e situace spoleènosti jako takové u¾ byla i hor¹í, jakoby ale nebyl zájem to posunout nìkam dál...Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: jeanpierrecz Datum: 2011-06-23 12:28:34
Souhlasím, co se týèe Elmu bez fastportu. To by byla bomba (Elma mám u¾ rok a jsem a¾ na pár drobností spokojen). Jinak, tento týden byly pøedstavené nové telefony, obzvlá¹» mì zaujaly Xperia Ray a Xperia Active. Obzvlá¹» Xperia Active se mi líbí moc a øekl bych, ¾e co se tìchto dvou modelù týèe, urèitì si cestu k zákazníkùm najdou (jen tu cenu by mìl výrobce nastavit nìjak rozumnì). Xperia Mini se mi zdá také skvìlá (snad nedojede na pøehnanou implementaci facebooku, resp. doufám, ¾e pùjde vypnout...). 
Nadìji bych tudí¾ vidìl ve tøetím ètvrtletí. Navíc v srpnu se rozjede update na Android 2.3 pro X10, co¾ je výborná zpráva, proto¾e s tím, jak klesá jeho cena, pøesto nabídne vìt¹inu funkcí Xperie Arc (vèetnì HD videa). O budoucnost výrobce bych se tedy nebál.
Autor: Skrblík Datum: 2011-06-22 14:30:55
pje - ano, potenciál SE je v hloupé platformì, ale jak mù¾e¹ okolo vidìt, éra mobilù jako¾to opravdu mobilù právì konèí a zaèíná se poøádnì rozjí¾dìt éra opravdových kapesních poèítaèù. já sice necítím nejmen¹í potøebu pøecházet na chytré mobily a dotykáèe vùbec, ale trh neovlivní¹... a bohu¾el, SE jediný co fakt umìl byly hlupáci a ty asi dnes ji¾ moc nevydìlají... :( 
asahi - ano, je spokojený, s nièím problém nemá, tak¾e jestli je pravda co øíká¹, tak má opravdu ¹tìstí . . :) pøednì se chci omluvit za cenu, pou¾il jsem cenu pøi startu prodeje, moje chyba. ka¾dopádnì si nemyslím, ¾e herní telefon za 11 tisíc mù¾e mít úspìch. nevím, kolik rodièù koupí teenagerùm hráèùm takovýhle ¹pás a zároveò nevím kolik (ne za¾raných paømenù) "dospìlých" bude ochotno vrazit do herního mobilu tolik penìz. samozøejmì to ber jen jako pohled støední vrstvy, rozhodnì to není problém lidí s vy¹¹ím pøíjmem.. ale tím nijak nechci rýpat do tìch kdo na ten mobil mají !! :D a co se týèe dostupnosti - s tím mìl SE problém v¾dycky, ale jak øíká¹, kdy¾ nepospíchá¹, tak je to jedno. opravdu nerozumím lidem co doslova odpoèítávají dny kdy se Arc dostane na trh a nakonec to nevydr¾í a koupí si nìco jinýho, ale to je zase jen mùj názor. já bych spí¹ problém SE vidìl (nevím jak je to jinde) v naprosto ¾ádné reklamì. pøi superstar (nekoukal jsem na to ale sly¹el jsem z obejváku kdy¾ koukali jiní!! :D ) neustále bìhaly reklamy na chytré samsungy a LGèka, ale SE ? já vidìl reklamu na SE za ¾ivot snad 4x .. to je problém ..
. Autor: pje Datum: 2011-06-21 16:08:00
Je¹tì k Androidùm od SE: Chválím návrat k èistému Androidu, OS je pak lépe optimalizovatelný a nezatí¾ený balastem. problém vidím v ka¾dém OS postaveném na linuxu, k nìmu¾ nelze u¾ivatelsky pøistupovat tak jako k linuxovým distribucím - u¾ivatelsky optimalizovat pod právy superu¾ivatele. Ka¾dá víceúèelová technika, kterou mi nìkdo nabízí s tím, ¾e mi vnucuje jeho pøedstavu o optimu, je pro mne nepøijatelná. Jednodu¹¹í SE na A200 tím prakticky netrpí - není dùvod toho mnoho nastavovat a ani se to neoèekává. Rozhodnì bych byl ochoten platit za novou Xperii, jen pokud by mi umo¾nila pracovat pod rootem.
. Autor: asahi Datum: 2011-06-21 16:07:48
Skrblik: Nechci zadnym zpusobem obhajovat SE, sam jsem na ne nastvanej, ale nesouhlasim s androidi casti. Jestli mel kamarad stesti s Optimusem 2X, tak muze slavit, protoze staci sjet fora, ktera jsou plna ruznych problemu prave s timto mobilem. Arc je hodne povedenej android, dobre odladenej a s vyjimecnym designem. Je sice drazsi nez Optimus, ale obecne je Sony drazsi firma. Ale pokud bych si mel vybrat zda priplatit a mit skvele fungujici jednojadro nez nejisty 2 jadro, neni o cem mluvit.  
Co se tyce Xperie Play, je nesmysl ji cenove srovnavat s notebookem nebo konzoli. Tezko u sebe budu nosit ps3, leda tak jeste psp, ale radeji (pokud jsem vasnivy gambler) koupim Play, ktera za vyssi cenu (ikdyz uz ted se da v oficialnim Sony obchode sehnat za 11 tisic s dani) nabidne slusnou herni platformu v jednom zarizeni, takze nemusim tahat dalsi cihlu jen kvuli hram.  
Vsude se porad pise o nejakej fiasku SE, hlavni fiasko je nedostupnost zbozi v CR (SK) a odsunuti Nea a Pro na leto. Ale pokud s nakupem nepospicham, klidne si pockam, protoze cela rada novych Xperii ma co nabidnout, hlavne po strance odladenosti systemu a designu, ktery nekopiruje iphone nebo jine mobily a ve vysledku nicim nezaujme.
. Autor: pje Datum: 2011-06-21 15:58:44
To je asi tak: Èasem vìt¹inì inteligentních nebo alespoò selsky rozumných lidí dojde, ¾e informaèní zahlcení mobilními telefony a komunikátory je mnohem hor¹í ne¾ dopravní zahlcení osobními auty. Podle mne je potenciál SE ve vývoji A-platformy, co¾ se patrnì brzy uká¾e v modelu TXT Pro, který je jako koncepce naprosto bezvadný (pokud s ostøícím 5mpx AF a s svi¾nìj¹ím GPS a wifi modulem. Java je energticky nenároèná a dnes ji¾ plnì funkèní, nevím, k èemu na pr»avém zaøízení chctít OS. Klidnì bych si poøídil i Elm/Hazel, jen bych radìji povedenou qwerty výsuvku. SE má rozhodnì i dnes co nabídnout s výjimkou zatím jen slibované kombinace velkého displeje a plné klávesnice na úsporném a svi¾ném systému (nemohu zapomenout na Epoc na Psionech). Rozhodnì pøipravované nové modely mohou zaujmout v létì a je¹tì zbyde na pøedvánoèní trh, rozhodnì nevidím dùvod k nervním dostihùm o MHz, Mpx èi jiné prázdné hodnoty a utíkat k problematické konkurenci. Mnì rozhodnì od dob Ericssonu v¹e dr¾í a slou¾í ke spokojenosti a¾ do nezbytné výmìny po nìkolika letech.
Autor: Skrblík Datum: 2011-06-21 14:54:13
tak jak zaèít .. SE mìl v dobách K750i na¹lápnuto opravdu výbornì, ale od té doby nìjak zamrzl, a¾ na nìkteré vyjímky. Zejména nástup A200 znamenal konec funkèním a odladìným telefonùm. Následovaly X1 a X2, které firmì rozhodnì na popularitì nepøidaly. Dále tu máme tragické fiasko jménem Satio a o nìco lépe odladìné Vivazy. Jen¾e oba byly a jsou stále furt tak pøedra¾ené mobily, ¾e pochybuju o jejich úspì¹ích. Vtipy, které pøedstavuje Yendo a dal¹í Sagemáky neuvádím, myslím ¾e v¹ichni víme své.  
A teï android - svojí arogancí a cenou SE spoustu zákazníkù odehnal. to samé s A200 - zejména já tyhle telefony miluju a ukonèení jejich vývoje pova¾uju za podra¾ení nohou. A do toho slavné prohlá¹ení, ¾e SE hodlá být prémiový výrobce.. SE je mo¾ná tak vyjímaèný v nepomìru výkonu a ceny :D 
Ano, souèasnou strategií není zaplavovat trh telefony navzájem se doplòujícími, dnes u SE frèí móda "krásnì prezentované, v¹emi oèekávané a ve výsledku drasticky pøedra¾ené. Kamarád chtìl Arc, ale koupil si nìjakej novej Optimus (myslim ¾e optimus 2 ale to abych nekecal), vy¹lo ho to výraznì levnìji a absolutnì si prý nemá naè stì¾ovat. 
Xperia Play - to pøece snad ani nejde .. málokterý hráè je ochotný do telefonu nacpat cenu rovnající se dvìma konzolím PS3 èi slu¹nì vybaveného notebooku (pøi koupi bez DPH).. 
tak¾e ve výsledku abych to shrnul - SE se vydal cestou drahých pøísrojù, které ale funkènì kdovíjak neoslní (snad jen Xperia Pro s qwertz), tudí¾ se jich kdovíjak masovì neprodá a tudí¾ SE neustále klesá tr¾ní podíl ..  
..jen doufám, ¾e ne¾ skonèí, udìlají je¹tì Elm bez fast-portu ..

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >