" />
Co se stalo s programem Themes Creator? | Tisk |  Email
SdĂ­lenĂ­:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poąli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 1. května 2010
Program Themes Creator zná asi ka¾dý, kdo nìkdy pøemý¹lel o tom, jak pozmìnit vzhled u¾ivatelského prostøedí u telefonu Sony Ericsson. V dobách nejvìt¹í slávy na na¹em webu pøibývalo mno¾ství schémat, se sni¾ujícím se zájmem o tyto telefony ale tvorba postupnì ustávala. Podle souèasné situace neví ani Sony Ericsson sám, co se schémátky dál. Poslední oficiální verze je pìt mìsícù stará a nové modely nepodporuje, novìj¹í verze (která se na krátkou dobu objevila ke sta¾ení a nové modely podporuje) byla brzy sta¾ena. Co tedy bude se schémátky dál?


Schémátka u¾ spoustu let pøedstavují nejjednodu¹¹í cestu, jak si rychle pozmìnit vzhled u¾ivatelského prostøedí. V poslední dobì ale vývoj schémátek stagnuje a toté¾ platí také pro program, který se pro jejich tvorbu pou¾ívá. Mo¾nosti schémat se toti¾ za mnoho posledních let vùbec nezmìnily a tak zatímco telefony jiných výrobcù stále více smìøují k maximální personifikaci, schémátka nabízí stále to samé. Co ale slavilo úspìch pøed mnoha lety u¾ ale nyní dávno nestaèí a chtìlo by to nový impulz. Velkou neznámou je pøedev¹ím vývoj programu Themes Creator. Po vydání nové (ètvrté) generace jsme program podrobili celkem veliké kritice za kompletní pøekopání interface programu, dá se na to ale zvyknout. Více ale mrzí stále ménì èasté aktualizace a s tím související nekompatibilita s nejnovìj¹ími telefony. Poslední oficiální verzí je také stále ta z 16. prosince loòského roku (oznaèení 4.12), ta ale nepodporuje nejnovìj¹í telefony. Pøitom po internetu u¾ nìjakou dobu koluje také pátá generace programu Themes Creator, tu ale výrobce z nìjakého dùvodu ze svých stránek stáhnul a nikde o ní není ani zmínka. Nikde není mo¾né najít ¾ádné zdùvodnìní souèasné situace ani øe¹ení do budoucna. Sony Ericsson tak mo¾ná tì¾i¹tì svého zájmu pøesouvá na chytré telefony a tìm hloupým ji¾ nebude dávat takovou podporu, jako doposud.Pøiznávám se, ¾e u¾ ani mì schémátka neberou tolik co døíve a sám v tom spatøuji hned nìkolik pøíèin. Pøedev¹ím je v souèasné dobì velmi ¹iroký výbìr hotových schémat, tak¾e tvorba nových tolik netáhne, mo¾ná je¹tì více mì ale mrzí, ¾e mo¾nosti schémat se za ty roky prakticky nezmìnily. Mnoho u¾ivatelù se tak vrhá do neoficiálních úprav, které sice nejsou v¾dy tak jednoduché, jako instalace povedeného schémátka, nabízí ale mnohem více mo¾ností plné personifikace menu, úvodní obrazovky a spoustu dal¹ího, co¾ standardní schémátka zkrátka nemohou nabídnout. Tuningu jsme se vìnovali ve velkém èlánku zde, kde najdete seznam a návody na témìø v¹echny úpravy, které jsou v souèasné dobì s telefony na platformì A200 mo¾né. Dokud jsem pou¾íval hloupý Sony Ericsson, upravoval jsem si v¹e skuteènì maximálnì. Cílem ale není ukázat vám ètenáøùm, ¾e to umím, ale poukázat na fakt, ¾e ka¾dý má mo¾nost si telefon upravit k obrazu svému tak, aby mu maximálnì vyhovoval. A je jen ¹koda, ¾e nìjaký oficiální upravovací nástroj nenabízí pøímo Sony Ericsson. Jeho program Themes Creator toti¾ se svými mo¾nostmi do roku 2010 skuteènì nepatøí a pokud pøihlédnu na jeho prapodivný souèasný vývoj, netroufám si odhadnout, kam bude jeho vývoj dále smìøovat. Pokud v tomto smìru máte více jasno ne¾ já, tì¹ím se na va¹e názory, o které se mù¾ete podìlit v komentáøích pod èlánkem.

Poslední oficiální verzi programu Themes Creator si mù¾ete stáhnout zde

Nejnovìj¹í verzi (kterou ale Sony Ericsson stáhnul z internetu) mù¾ete stáhnout zde


Komentáře
Příspěvky vyjadřují názory uľivatelů a nejsou nijak redigovány.
Vyhrazujeme si vąak právo příspěvky odstraňovat.
. Autor: martin22 Datum: 2011-04-29 09:38:08
Já jsem ani nesly¹el o themes creator. takový program by se mi hodil. nevíte o nìèem podobným?
Autor: bradley Datum: 2010-11-29 13:46:37
Poslední obrazek je tak hezký...:) Já ted mám jenom pátí SE, ale jsem fanou¹ek taky.
Autor: adamhouska Datum: 2010-11-22 11:05:28
Podle mì, Sony ericsson od dob zmìny øeditele prochází pomìrnì velikými zmìnami, a to ne svém platforiu, ale urèitì i personálními.
Autor: obluda zelená Datum: 2010-05-02 08:49:13
Co se tĂ˝ká platformy A200, tak nedávno byl nìkde rozhovor se øeditelem SE a ten øekl, Âľe SE bude poporovat Android, Symbian, WM i svĂąj OS. TĂ­m asi myslel platformu A200. 
 
Co se týká themes Creatoru, tak nejnovìj¹í byl ne stránkách Creations, o kterých s velkou slávou mluvili na MWC, ale nìjak ale u¾ vùbec nejdou. Nevím, co s tím udìlali.
Autor: HUdasp Datum: 2010-05-01 22:26:54
Víc otevøít? U hloupých telefonù není co otevírat a své zákazníky si stále najdou. Akorát inovace neni, mo¾ná neni kam inovovat. A v porovnání s S40 (a podobných hloupých platforem) je A2 otevøená a¾ a¾.
Autor: SkrblĂ­k Datum: 2010-05-01 19:36:02
Samozøejmì, Âľe platforma A200 tu jeÂątì nìjakou dobu bude, neb stáøí dĂąchodci si nekoupĂ­ mobil se 150mpx fotoaparátem a windowsem :) ale pøitom, chtìl by SE platformu vĂ­c roz¹íøit, musel by jĂ­ nìjak udìlat zajĂ­mavou. iPhone má eleganci, je na nìj fĂąra hes a zábavy, perfektnĂ­ ovládánĂ­ a jistou exkluzivitu. WM (verze 6) je správná volba pro kaÂľdĂ©ho manaÂľera, vyÂľadujĂ­cĂ­ho maximálnĂ­ vĂ˝kon, mobilnĂ­ nasazenĂ­ a plnou kompatibilitu s pc. Android je zase zajĂ­mavĂ˝, neb drtivá vìtÂąina aplikacĂ­ je zdarma a dĂ­ky tomu, Âľe zdrojovĂ© kĂłdy jsou volnĂ©, má velikou perspektivitu do budoucna. A200 ale je naprosto uzavøená, jediná moÂľnost instalace programĂą je pøes obstaroÂľnĂ­ javu a telefony uÂľ dlouho nepøinesly nic novĂ©ho, jsou uÂľ prostì zastaralĂ©. A200 zachránĂ­ uÂľ pouze dotykovĂ˝ displej a pøidánĂ­ podpory jinĂ˝ch programĂą, neÂľ jen java. JenÂľe to SE neudìlá, neb - jak to navĂ­c Sony vĂ­ nejlĂ­p - nikdo si nekoupĂ­ nìco, co je mrtvĂ©, neroz¹íøenĂ© a vĂ˝voj programĂą uÂľ vlastnì neexistuje. 
 
Omlouvám se za dal¹í román, ale takhle to prostì vidim. A psát to na C902 je docela záhul :-D
Autor: Joza Datum: 2010-05-01 13:58:19
Zajímavý názor na kterém urèitì nìco bude, svìdèí tomu i pomìr nyní pøedstavovaných telefonù, kde poprvé v historii je více smartphonù ne¾ obyèejných telefonù. V platformu A200 dále vìøím, ale podle mì je tøeba ji mnohem více otevøít ne¾ dosud
Autor: SkrblĂ­k Datum: 2010-05-01 13:30:54
Podle mì, Sony Ericsson od dob zmìny øeditele prochází pomìrnì velikými zmìnami, a to ne ve svém platforiu, ale urèitì i personálními. Já si to pøedstavuju tak, ¾e SE se zamìøí spí¹ na to, co mù¾e pøímýst zisk. Motorola napøíklad taky u¾ víceménì opustila hloupé telefony a zamìøuje se hlavnì na smartphony. Jsme na prahu nové doby v éøe mobilù, ve které kralují dotykové chytré telefony, u kterých se poèítá s témìø nepøetr¾itým pøístupem na internet, zábavu v¹eho druhu apod a na to platforma A200 u¾ prostì nestaèí. Staèí se rozhlédnout-naprostá vìt¹ina lidi by sáhla po dotykovém telefonu. SE podle mì nakonec ukonèí ¾ivot programu úplnì, u¾ prostì na scénu pøichází nové mobily s novými technologiemi...

Pouze registrovaní uľivatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlaąte se nebo se zaregistrujte.

 
< Předch.   Daląí >