" />
Cyanogen ROM 9.0 s Androidem ICS je dostupná k testování - má ¹anci nebo smysl? | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 27. prosince 2011
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.


Sony Ericsson pøed pár dny oficiálnì uvolnil testovací alfa verzi ROM s Androidem 4.0.1 pro modely Arc S, Neo V a Ray. V pùvodní verzi ROM nefungovaly vùbec bezdrátové technologie (W-Fi, Bluetooth, GSM) a nebyly zde ani Google aplikace (Market, Gmail, YouTube), ROM tedy rozhodnì nebyla na bì¾né pou¾ití vhodná. Bìhem velmi krátké doby se ale ROMky pro tyto telefony dostaly do stavu, kdy jsou plnohodnotnì pou¾itelné a v¹echny vý¹e uvedené neduhy jsou odstranìny. Z tohoto dùvodu tedy nyní je o dùvod ménì vìnovat se Cyanogen ROM. Sám u¾ del¹í dobu nejsem fanou¹kem tìchto ROM a jejich souèasný pøínos mi pøijde velmi sporný (èím¾ autorùm neupírám velké podìkování za døívìj¹í práci, kdy podle mého je¹tì mìla smysl). V souèasné dobì ale vidím hlavní výhodu práce FXP v tom, ¾e mo¾ná donutil Sony Ericsson poøádnì zapracovat  mo¾ná nepøímo pomohli rozhodnutí uvolnit nefinální verzi ICS pro bì¾né u¾ivatele. Jak si mù¾ete prohlédnout na ní¾e uvedeném videu, upravená ROM je ji¾ skuteènì vhodná pro bì¾né pou¾ití. Pokud jsem vás svým èlánkem neodradil, mù¾ete si Cyanogen ROM 9.0 stáhnout z tohoto tématu.


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >