" />
Handy Safe - mìjte hesla v bezpeèí (recenze) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 16. z 2008
Chcete mít ve svém smartphonu citlivé údaje, jako jsou hesla k bankovním úètùm a podobnì, ale bojíte se pøípadných problémù pøi ztrátì va¹eho telefonu? Nyní ji¾ nemusíte, staèí si poøídit aplikaci Handy Safe.Pøi prvním spu¹tìní aplikace je tøeba zadat pøístupové heslo a následnì jej pro jistotu potvrdit, to aby se eliminovaly pøípadné pøeklepy. Poté se dostanete na hlavní stránku programu, kde ji¾ mù¾ete vytváøet, editovat pøípadnì mazat svoje citlivé údaje. Nechybí nìkolik pøednastavených slo¾ek, samozøejmì není problém si vytváøet podle potøeby dal¹í.

Na programu se mi líbí pøedev¹ím jeho naprostá jednoduchost, díky které jeho ovládání zvládnou i ménì zku¹ení u¾ivatelé. Handy Safe sice není k dispozici v èe¹tinì, na druhou stranu si zde vystaèíte s elementárními znalostmi angliètiny, pøípadnì metodou pokus/omyl také brzy dojdete ke ký¾enému výsledku. Ke ka¾dé polo¾ce lze zadat spousta doplòujících údajù, vidìt je to na screenu ní¾e. Docela pochybuji, ¾e by se na¹el nìkdo, kdo by vyu¾il v¹echny kolonky, které program nabízí. Spí¹e pøedpokládám, ¾e si ka¾dý vytvoøí vlastní slo¾ky tak, jak mu to vyhovuje.Zvlá¹tností tohoto programu je, ¾e spolu s verzí pro mobilní telefon získáte také aplikaci pro vá¹ Pc, která funguje toto¾nì jako mobilní verze. Také zde si pøi prvním spu¹tìní musíte zvolit heslo a dále ji¾ s aplikací pracujete stejnì jako s její mobilní kolegyní. Navíc je zde mo¾nost synchronizovat va¹e hesla z mobilní verze Handy Safe do Pc a obrácenì. Díky tomu mù¾ete mít ve svém smarptohnu i stolním poèítaèi stále jejich aktuální databázi bez nutnosti v¹echny údaje zadávat v¾dy dvakrát. Na závìr musím zmínit také mo¾nost snadného importu a exportu dat do a z aplikace Handy Safe, staèí vám k tomu pár kliknutí my¹í.Zku¹ební verzi programu handy safe si mù¾ete stáhnout zde, na stejném místì také lze zakoupit plnou verzi této aplikace a to za necelých 40 USD. Rozhodnì to není úplnì málo, na druhou stranu za ochranu svých citlivých údajù se podle mì vyplatí pøiplatit, pøi pøípadné ztrátì va¹eho telefonu se vám vlo¾ená investice mnohonásobnì vrátí.

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Lukasisko Datum: 2008-09-16 07:09:52
Zhruba do mìsíce se objeví aktualizovaná verze HandySafe Desktop Pro, která ji¾ bude v èe¹tinì.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >