" />
Hodinky od spoleènosti Sony Ericsson - vzhled se mìní, funkce zùstávají | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
tvrtek, 3. prosince 2009
Kdy¾ pøed nìkolika lety Sony Ericsson pøedstavil svoje první Bluetooth hodinky - model MBW-100, rychle si na¹ly spoustu pøíznivcù i odpùrcù. Po nìjaké dobì jsme se doèkaly nového modelu MBW-150 a to hned ve tøech variantách, nyní se koneènì doèkaly také na¹e nì¾né polovièky, jeliko¾ byl pøedstavený model MBW-200 a to opìt ve tøech variantách. Vzhled se mìní, funkce Bluetooth hodinek Sony Ericsson ale pøíli¹ ne, pøitom se urèitì najde dostatek drobností a námìtù, na kterých by hodinky mohly zapracovat.
47~3.JPG 100_6623.JPG 32~32.JPG 42~23.JPG 123.JPG


Precizní po stránce vzhledu jsou hodinky ji¾ od poèátku. Pùvodní model MBW-100 se vyrábìl ve dvou barevných verzí, ne ka¾dému ale vyhovoval vzhled a styl hodinek, které nebyly zrovna malé a ani design jako takový nebyl pøíli¹ konzervativní. Sony Ericsson ale rychle usoudil, ¾e je potøeba dát u¾ivatelù, na výbìr, proto u dal¹í verze hodinek MBW-150 pøi¹el hned se tøemi variantami. Ty byly od sebe svým provedením navzájem velmi odli¹né a rázem si mohlo ty správné hodinky pro sebe vybrat mnohem více potenciálních zákazníkù.Kromì Executive verze, kterou pova¾uji za vrchol v nabídce hodinek Sony Ericsson i v souèasné dobì a u které je vzhled hodinek (a také jejich hmotnost) nekompromisní, jste si mohli vybrat také hudební verzi hodinek s barevnì velmi netradiènì øe¹enými rafièkami nebo verzi Classic, která ale pøíli¹ veliký úspìch nesklidila. Aèkoliv stála stejnì, jako dvì pøedcházející, vzhledem k jednoduchému a mo¾ná a¾ pøíli¹ decentnímu vzhledu se vedle dvou vý¹e zmínìných verzí vylo¾enì ztrácela. Ne ka¾dý pak investoval pøes ¹est tisíc do hodinek, které sice nabízí stejné funkce jako edice Executive a Music, ale vypadají výraznì levnìji a podobnou cenovku by jim asi hádal jen málokdo.Také funkce jsou (respektive v prvních modelech nepochybnì byly) silnou stránkou tìchto hodinek. Ptáte se proè byly? Jde o to, ¾e bìhem nìkolika let, co jsou bezdrátové Bluetooth hodinky Sony Ericsson na na¹em trhu, nedo¹lo v jejich výbavì prakticky k ¾ádnému posunu. Kromì své primární funkce, tedy zobrazení aktuálního èasu a data umí zobrazit také jméno volajícího, respektive jeho telefonní èíslo, pokud jej nemáte ulo¾ené v telefonním seznamu. Dále zvládnou upozornit na pøijatou zprávu nebo ovládání hudebního pøehrávaèe. Zobrazí vám také aktuální stav baterie a tím výèet funkcí prakticky konèí. U prvních modelù jsme se na výbavu pøíli¹ nezamìøovali, byli jsme toti¾ rádi u¾ za samotný nápad výroby hodinek. Po nìkolika letech vývoje bych u¾ ale pøeci jen èekal dal¹í posun. Jediným výraznìj¹ím posunem bylo umístìní trojice tlaèítek pøímo na hodinky, které slou¾í k pohodlnému ovládání hudby. Nápad je to skuteènì dobrý, ale pouze v pøípadì, ¾e hudbu skuteènì aktivnì posloucháte. V opaèném pøípadì máte na svých hodinkách trojici tlaèítek bez vìt¹ího vyu¾ití (mùj pøípad).Nabídka hodinek od Sony Ericssonu se  pomalu ale jistì rozrùstá a to je jen dobøe. Uvítal bych ale, pokud by se alespoò trochu zapracovalo také na jejich funkcích. Napøíklad zobrazení odesílatele SMS zprávy nebo prvních pár øádkù z ní by jistì uvítala vìt¹ina potenciálních majitelù. Samozøejmì vím, ¾e hodinky Sny Ericsson zùstanou v¾dy spí¹e luxusním doplòkem a pøebytek funkcí tak v nich nemá co dìlat, na druhou stranu ovládání hudby si na¹lo cestu do hodinek velmi rychle, tak¾e nevím, proè by se nemohlo poladit i pár dal¹ích funkcí. Ani nové funkce mì ale nedonutí vymìnit moje stávající hodinky MBW-150 Executive Edition, které jsou podle mì tìmi nejpovedenìj¹ími, které se  v nabídce Sony Ericssonu objevily. Právì proto mo¾ná jejich cena po celou dobu, co byly na trhu prakticky neklesla na rozdíl od ostatních modelù, které se postupnì dostaly pøibli¾nì na polovinu cena. Za pøibli¾nì tøi a pùl tisíce korun si tak sleèny èi dámy mohou v této chvíli poøídit nìkterý z dámských modelù hodinek øady MBW-200. Fotogalerie v¹ech tøí variant v¹ech tøí typù naleznete na na¹em webu.

Sony Ericsson MBW-200 Contemp Elegnace si mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson MBW-200 Evening Classic si mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson MBW-200 Sparkling Allure si mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony EricssonKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >