" />
Hudba levnì - recenze Sony Ericssonu Spiro | Tisk |  Email
SdĂ­lenĂ­:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poąli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Neděle, 3. října 2010
Sony Ericsson v poslední dobì opou¹tí kategorii levných telefonù a zamìøuje se pøedev¹ím na chytré telefony a komunikátory, zatím ale nehodlá úplnì opustit ani levnìj¹í pøístroje, které sice negenerují nijak závratný zisk, zato ale zvy¹ují celkový poèet prodaných telefonù a ¹íøí dobré podvìdomí o znaèce i k tìm u¾ivatelùm, kteøí za mobil nechtìjí pøíli¹ utrácet. Vylo¾enì prototypem takové pøístroje je Sony Ericsson Spiro, který za cenu na hranici dvou tisíc korun nabídne dostatek základních a nejèastìji pou¾ívaných funkcí, pìkný a pøíjemný vzhled a jako bonus dvojici standardních konektorù. Dnes vám pøiná¹íme jeho recenzi.
10_1.JPG 11_1.JPG 17_1.JPG 16_1.JPG


Sony Ericsson Spiro byl pøedstavený ji¾ pøed nìkolika mìsíci a nedávno se dostal i na ten ná¹ trh, na rozdíl od mnoha novinek se tak ale stalo bez nìjakého mediálního zájmu a není se co divit. Telefon svou cenou patøí k nejlevnìj¹ím modelùm v portfoliu spoleènosti Sony Ericsson a také jeho vzhled není nijak extravagantní. Právì jím a konstrukcí zaèneme na¹i recenzi. Kdy¾ jsem telefon vidìl poprvé na tiskových fotografiích, nezaujal mì prakticky nièím. Zkrátka obyèejný nenápadný telefon. Skuteènost to pak jen potvrzuje, Spiro skuteènì není urèeno zákazníkùm, kteøí si potrpí na extravagantní vzhled. Pøední stranì dominuje dostateènì rozmìrný displej, který nabízí úhlopøíèku 2,2 palce a je schopný zobrazit a¾ 262 tisíc barev. To v¹e pøi velmi pìkném rozli¹ením 240 x 320 pixelù, které v takto levných telefonech zatím nejsme zvyklí potkávat pøíli¹ èasto. Pøi pøímém srovnání se sice displej nevyrovná dra¾¹ím kolegùm (barvy jsou o nìco ménì výrazné), ale i tak je dostateènì pìkný a dobøe èitelný. Rozmìry i rozli¹ení jsou velmi dobøe zvoleny pro èasté pou¾ívání. Pod displejem se nachází logo Walkman a také nápis stejného ra¾ení. Je¹tì o nìco ní¾e se nachází ovládací tlaèítka v obvyklém slo¾ení. Najdeme zde dvojici kontextových kláves, èervený a zelený telefon, ètyøsmìrové tlaèítko s potvrzujícím støedem, korekèní tlaèítko c a nakonec také klávesu se zakroucenou ¹ipkou. Ta ale neslou¾í pro pøepínání spu¹tìných aplikací, jak jsme zvyklí u dra¾¹ích telefonù, ale najdeme zde seznam zkratek. Zku¹enìj¹í u¾ivatelé u¾ v této chvíli tu¹í, ¾e telefon nebì¾í na plnohodnotné platformì A200, tomuto se ale budeme vìnovat o nìco pozdìji. Tlaèítka nejsou zrovna rozmìrná, naopak jsou spí¹e malá, práce s nimi je ale pøesto docela pohodlná. Alespoò a pøedpokladu, ¾e nemáte veliké prsty.

10_1.JPG 11_1.JPG 12_1.JPG 17_1.JPG
14_1.JPG 15_1.JPG 16_1.JPG 18_1.JPG

Velmi malá je pøedev¹ím dvojice tlaèítek se symboly èerveného a zeleného telefonu, ta jsou ale na¹tìstí o nìco vyvý¹ena, tak¾e pøes jejich malou velikost nedochází k pøehmatùm. Co bych ale uvítal je vìt¹í velikost ètyøsmìrového tlaèítka a také potvrzující støed by mohl být výraznìj¹í. Po nìkolika telefonech Sony Ericsson, které jsem velmi chválil za pohodlná tlaèítka a skvìlou ovladatelnost je Spiro opìt krokem trochu zpátky. Mlad¹í u¾ivatelé si na tlaèítka rychle zvyknou, pøesto mohli být pohodlnìj¹í. Bohu¾el pro Spiro jsem jen nedávno recenzoval tøeba model Zylo, kde byla tlaèítka skuteènì precizní. Po vysunutí se objeví nepøíli¹ veliká, ale dostateènì pohodlná alfanumerická klávesnice, se kterou se skvìle pracuje. Zásluhu na tom mají pøedev¹ím rozmìrná tlaèítka, urèitì bych ale ocenil nìjaké hmatové rozli¹ení jednotlivých tlaèítek. To je toti¾ velmi nevýrazné a na klávesnici je pøi psaní potøeba se dívat. Ovladatelnost jako celek je na dobré úrovni, na poslední modely od Sony Ericssonu ale Spiro docela ztrácí, la»ka je zkrátka nastavená pøíli¹ vysoko. Na pravé stranì se nachází velmi rozmìrné tlaèítko, které slou¾í pro regulaci hlasitosti. Na délku má pøes dva centimetry a aèkoliv prakticky nevystupuje nad okolní povrch, díky jeho rozmìrùm se s ním pracuje velmi dobøe. Uprostøed horní hrany se nachází standardní 3,5 mm audio konektor jack, tak¾e si mù¾ete pøipojit jakákoliv vlastní sluchátka bez nutnosti shánìní nìjaké redukce. Oceòuji také umístìní uprostøed horní hrany, pøesnì tam toti¾ podle mì hudební konektor patøí tak, aby se telefon i s pøipojenými sluchátky dal bez problémù schovat do kapsy. V horní èásti levého boku se pak nachází druhý z dvojice standardních konektorù, tentokrát se jedná o microUSB konektor. V balení od výrobce sice ¾ádný datový kabel nenajdete, díky univerzálnímu konektoru je ale jeho poøízení otázkou nìkolika desetikorun.

17_1.JPG 1_1.JPG 20_1.JPG 19_1.JPG
21_1.JPG 22_1.JPG 23_1.JPG 24_1.JPG

Na zadní stranì se nachází èoèka integrovaného digitálního fotoaparátu, nechybí ani logo a nápis Sony Ericsson a také je¹tì jednou zobrazené logo Walkman. Z celkových rozmìrù pøístroje 92 x 48 x 17 milimetrù je asi ka¾dému jasné, ¾e pøed sebou máme velmi malý telefon, co¾ je¹tì umocòují zakulacené rohy pøístroje. Osobnì bych ale oèekával trochu men¹í tlou¹»ku, 17 milimetrù není v dne¹ní dobì zrovna málo. Potì¹í alespoò celková hmotnost, která se zastavila pøesnì na hranici devadesáti gramù. Pokud uvá¾íme výbavu pøístroje myslím si, ¾e i ta hmotnost by mohla být je¹tì o nìco men¹í. Telefon jako celek na mì pùsobí velmi kvalitním dojmem, nikde nic nevr¾e a v¹e je naprosto pevné. Platí to jak pro zadní kryt, který se snadno sundává, ale na svém místì pevnì dr¾í, tak i pro vysouvací konstrukci. U telefonù Sony Ericsson jsme døíve bývali zvyklí, ¾e vysouvací konstrukce nebyla v¾dy vyrobená naprosto preciznì, u posledních telefonù znaèky je ale cítit výrazný posun vpøed a podobné problémy jsou na¹tìstí ji¾ minulostí. Vysouvací mechanizmus se u modelu Spiro ani nehne na ¾ádnou ze stran a ani pøi dùkladném promaèkání pøístroje se z jeho útrob neozývá ¾ádný nepìkný zvuk. Celkem by se telefon mìl prodávat hned ve ètveøici barev, u nás je zatím oficiálnì k dispozici jediná a to tak, kterou si mù¾ete prohlédnout na fotografiích v této recenzi. U podobnì zamìøeného telefonu ale v brzké dobì oèekávám také pøíchod dal¹ích barevných variant. Pod zadním krytem se nachází baterie s kapacitou 1000 mAh, co¾ je velmi slu¹ná hodnota, která telefonu pøi bì¾ném pou¾ívání vystaèí klidnì na 4 a¾ 5 dní. U telefonu, jako je Spiro, se neoèekávají desítky hovorù a stovky SMS týdnì, tím spí¹e vysoká kapacita baterie pøekvapí. Pod zadním krytem se nachází i slot na pamì»ovou kartu microSD, který urèitì brzy vyu¾ijete. Vnitøní pamì» pøístroje je toti¾ pouhých 5 MB, co¾ není moc.

25_1.JPG 26_1.JPG 27_1.JPG 28_1.JPG
29_1.JPG 30_1.JPG 31_1.JPG 32_1.JPG

Vzhled telefonu máme zdárnì za sebou, pojïme se podívat na u¾ivatelské prostøedí. Tady si hned na zaèátek dovolím malou odboèku a vysvìtlení, na èem vlastnì Sony Ericsson Spiro bì¾í a jaké funkce mù¾ete oèekávat. Pokud jste trochu zku¹ení u¾ivatelé a mìli jste tu èest pracovat s nìkterým z moderních telefonù na platformì A200 (tøeba C702, W910 a dal¹í telefony bez otevøeného operaèního systému a podporující EDGE i HSDPA souèasnì), na první pohled zjistíte, ¾e se u¾ivatelské prostøedí u modelu Spiro této platformì v mnoha ohledech podobá. Pøesto se ale o plnohodnotnou platformu A200 nejedná, jedná se pouze o modifikovanou verzi prostøedí, které pro levné telefony Sony Ericsson dodává spoleènost Sagem. Nutno ale hned na poèátku uznat, ¾e prostøedí je skuteènì hodnì upravené a vìt¹ina funkcí kopíruje moderní telefony Sony Ericsson. Mì osobnì u¾ pøijde pou¾ití této platformy zbyteèné, pøiná¹í to pro u¾ivatele zbyteèný zmatek v jednotlivých modelových øadách (a tøeba mì to komplikuje screenování telefonu, proto jsem tentokrát pøistoupil na prosté fotografie, na kterých vám uká¾u hlavní souèásti u¾ivatelského prostøedí). Pokud zvá¾ím, ¾e na A200 je postavený tøeba i velmi levný model Naite, který stojí jen o pár stokorun více, je pou¾ití platformy od francouzského výrobce zbyteèné. Sice zde najdeme vìt¹inu moderních funkcí, jako je rychlé vyhledávání pøímo z úvodní obrazovky nebo tøeba zobrazení zpráv ve formì konverzací, na nìkteré funkce rovnou zapomeòte a jednou z nich je tøeba také multitasking. Více aplikací si na modelu Spiro rozhodnì souèasnì nespustíte. Tolik jen krátké vysvìtlení na zaèátek. Hlavním dùvodem pro vysvìtlení je skuteènost, ¾e nìkteøí u¾ivatelé si kupují telefony jako je Spiro v domnìní, ¾e se jedná o plnohodnotný Sony Ericsson a pak jsou zklamáni v tom smìru, ¾e jim nìkteré funkce chybí nebo jim spoleènost nedává takovou podporu. Také toto je dùvod, proè by Sony Ericsson mìl podle mého toto øe¹ení (i kdy¾ je plnì funkèní a bì¾ného u¾ivatele nijak neomezuje) opustit.PojĂŻme se ale nynĂ­ podĂ­vat na samotnĂ˝ telefon a jeho ovládacĂ­ prostøedĂ­. Na ĂşvodnĂ­ obrazovce najdete jednak aktuálnĂ­ stav signálu a baterie, dále takĂ© název vaÂąeho operátora, èas a datum. Na rozdĂ­l od jinĂ˝ch modernĂ­ch telefonĂą Sony Ericsson zde nenajdeme ani moÂľnost umĂ­stit na ĂşvodnĂ­ obrazovku nìjakou aplikaci, ani zde nenajdeme aktivnĂ­ pohotovostnĂ­ reÂľim, kterĂ˝m jsou poslednĂ­ modely od tohoto vĂ˝robce vybaveny. Menu je tvoøenĂ© møí¾kou dvanácti ikon, dal¹í podnabĂ­dky uÂľ jsou pouze textovĂ© a fungujĂ­ v nich èíselnĂ© zkratky.  Kromì standardnĂ­ho zobrazenĂ­ menu mù¾ete vyu¾ít takĂ© seskupenĂ­ ikon do jednoho sloupce, kdy uprostøed displeje vidĂ­te vÂľdy jen jednu velikou ikonu a na pravĂ©m boku najdete prouÂľek miniatur. Sám ale preferuji klasickĂ© zobrazenĂ­ a to pøedev¹ím pro vìt¹í pøehlednost a pohodlnĂ© ovládánĂ­. Základem je pøehlednĂ˝ a podrobnĂ˝ telefonnĂ­ seznam, do kterĂ©ho se vejde aÂľ tisĂ­c kontaktĂą, k nimÂľ mù¾ete pøiøadit celkem pìt tisĂ­c poloÂľek, coÂľ uÂľ je Ăşctyhodná hodnota a bude staèit vÂąem budoucĂ­m majitelĂąm Sony Ericssonu Spiro. Práci s obsáhlĂ˝m telefonnĂ­m seznamem velmi usnadòuje rychlĂ© vyhledávánĂ­ pøímo z ĂşvodnĂ­ obrazovky bez nutnosti cokoliv spouÂątìt. NechybĂ­ ani moÂľnost zálohovat kontakty na pamì»ovou kartu s moÂľnostĂ­ jejich následnĂ©ho obnovenĂ­, na vÂąechno vám navĂ­c staèí jedinĂ© kliknutĂ­, zbytek si telefon udìlá sám. Kvalitnì zpracovanĂ© jsou takĂ© zprávy vÂąeho druhu, pøièemÂľ bych vyzdvihl pøedev¹ím moÂľnost zobrazenĂ­ zpráv ve formì konverzacĂ­ s jednotlivĂ˝mi kontakty, coÂľ je velmi pøehlednĂ©. Pokud vám ale vyhovuje klasickĂ© zobrazenĂ­ vĂ­ce, najdete v telefonu i toto. Tentokrát v telefonu nenajdeme emailovĂ©ho klienta, u pøístroje jako je Spiro by ale stejnì nemìl vyuÂľitĂ­, takÂľe mi jeho absence nevadĂ­. Naopak potì¹í celkem pohodlnĂ© prohlĂ­ÂľenĂ­ internetu, o kterĂ© se starajĂ­ technologie GPRS a EDGE. Pro spojenĂ­ na krátkou vzdálenost je samozøejmostĂ­ technologie Bluetooth, nejvìt¹í radost ale mám z nìkolikrát zmĂ­nìnĂ©ho standardnĂ­ho microUSB konektoru.Základem organizaènĂ­ch funkcĂ­ je kalendáø, kterĂ˝ je naprosto stejnĂ˝, jako u jinĂ˝ch telefonĂą Sony Ericsson. NabĂ­zĂ­ trojici rĂąznĂ˝ch vĂ˝chozĂ­ch zobrazenĂ­ a je velmi pøehlednĂ˝. Urèitì by si ale zaslouÂľil nìjakou vìt¹í inovaci, pokud se totiÂľ podĂ­váme na nĂ­Âľe uvedenĂ˝ snĂ­mek kalendáøe zjistĂ­me, Âľe displej nenĂ­ zdaleka vyuÂľitĂ˝ a je to Âąkoda. Pro bì¾nĂ© pouÂľitĂ­ je sice vĂ­ce neÂľ dostateènĂ˝, ale doba pøeci jen pokroèila. Samostatnou poloÂľku v menu pro sebe zĂ­skaly budĂ­ky, kterĂ˝ch se v telefonu nacházĂ­ hned pìt a pro kaÂľdĂ˝ z nich lze nastavit vlastnĂ­ parametry a opakovánĂ­. BudĂ­ky jsou u vÂąech telefonĂą Sony Ericsson velmi dobøe zpracovanĂ© a ani Spiro nenĂ­ v tomto smìru vĂ˝jimkou.  Dále zde najdeme ĂşkolovnĂ­k a poznámky, potì¹í takĂ© èasovaè, stopky a jednoduchá kalkulaèka. Tentokrát zde ale nenajdeme pøevodnĂ­k jednotek, coÂľ je trochu Âąkoda. Chybìt nemù¾e ani pøehlednĂ˝ správce souborĂą, kterĂ˝ je i tentokrát rozdìlenĂ˝ do tøí záloÂľek. V prvnĂ­ najdete zobrazenou jak pamì» telefonu, tak i pamì»ovou kartu. V dal¹ích dvou pak kaÂľdou z pamìtĂ­ separovanì zvlá¹». Aèkoliv organizaènĂ­ funkce nièím nepøekvapĂ­, pro bì¾nĂ© pouÂľitĂ­ bohatì dostaèujĂ­ a telefon si za nì zaslou¾í pochvalu. ZamrzĂ­ ale nemoÂľnost vìt¹ího vyuÂľitĂ­ ĂşvodnĂ­ obrazovky, nìjaká malá aplikace zobrazujĂ­cĂ­ události z kalendáøe by si mĂ­sto v telefonu urèitì naÂąla a budoucĂ­ majitele pøístroje potì¹ila. Sám velmi èasto pou¾ívám poznámky a ĂşkolvnĂ­k, kterĂ© jsou zpracovány velmi jednoduÂąe, zato jsou ale maximálnì fukènĂ­. ĂškolovnĂ­k mi ale trochu duplikuje samotnĂ© funkce kalendáøe, ten ale sám pou¾ívám pouze k náhledĂąm na jednotlivĂ© mìsĂ­ce.

9~117.JPG 8~119.JPG 7~119.JPG 6~117.JPG
5~125.JPG 4~126.JPG 10~119.JPG 11~112.JPG

Organizaèní funkce jsou tedy zpracovány velmi dobøe a ani nízká cena telefonu neznamená, ¾e byste mìli být ochuzeni o nìjaké dùle¾ité funkce. Co se týká zábavy, tady pak Spiro boduje je¹tì více a souèasnì poukazuje na ne¹var dra¾¹ích telefonù Sony Ericsson bez otevøeného operaèního systému. Mluvím samozøejmì o pøítomnosti dvojice standardních konektorù, a» ji¾ hudebního 3,5 mm konektoru jack nebo datového (a souèasnì nabíjecího) konektoru microUSB. Spiro je u¾ nìkolikátým levným telefonem Sony Ericsson, který sice nenabízí plnohodnotnou platformu A200 a v nìkterých smìrech má o nìco ménì funkcí, na stranu druhou ale nabízí standardní konektory. Ty zatím Sony Ericsson u vybavenìj¹ích telefonù bez otevøeného operaèního systému stále ignoruje a nebojím se toto nazvat ostudou. Jinak skvìlé modely Elm a Hazel jsou degradovány právì absencí standardních konektorù. My ale dnes recenzujeme model Spiro a v tomto smìru je samozøejmì výborné, ¾e telefon standardní konektory nabízí. Pøedev¹ím pøi poslechu hudby oceníte, ¾e si mù¾ete pøipojit libovolná sluchátka bez nutnosti poøízení nebo pou¾ívání jakékoliv redukce. Úplnì bez investic se ale poslech hudby neobejde, telefon má toti¾ velmi malou vnitøní pamì» a v základním balení nedostanete ¾ádnou pamì»ovou kartu. Vzhledem k cenám microSD karet je ale poøízení dostateèné kapacity pamìti otázkou nìkolika stokorun, telefon si poradí dokonce i s 16 GB kartou, která se dá v obchodech sehnat klidnì za cenu na hranici 900 korun. Pro Spiro a typického u¾ivatele podobného pøístroje ale bude bohatì staèit karta s ètvrtinovou kapacitou (a tomu odpovídající cenou). Kromì pøehrávaèe hudby samozøejmì nechybí ani rádio (které ale hraje jen pokud pøipojíte sluchátka) nebo tøeba aplikace TrackID, která slou¾í pro identifikaci skladeb pomocí internetu. Galerie multimédií je velmi pìknì zpracovaná a evokuje modernìj¹í telefony na platformì A200. Pohromadì tak najdete va¹e fotografie, hudbu i videa a nechybí mo¾nost jejich podrobného tøídìní.Fotoaparát nedosahuje ¾ádných úchvatných výsledkù, v tomto smìru ale nemám Spiru co vyèítat. U pøístroje za cenu kolem dvou tisíc korun je toti¾ podle mého zdaleka nejdùle¾itìj¹í samotná skuteènost, ¾e se v telefonu vùbec nìjaký fotoaparát nachází a je schopný poøizovat alespoò momentky. Toto Spiro umí a tím pádem splní vìt¹inu fotografických potøeb svých budoucích majitelù. Fotoaparát nabízí rozli¹ení dva megapixely a nechybí mu ani mo¾nost nahrávat video. Díky absenci autofocusu ale od telefonu skuteènì zázraky neèekejte. K dispozici jsou také rùzné efekty, které potì¹í mlad¹í zákazníky, kvalitu fotografií to ale samozøejmì ve výsledku nijak neovlivní. Znovu ale opakuji, ¾e u telefonu s touto cenou je fotoaparát spí¹e do poètu. Kromì nejvy¹¹ího rozli¹ení si mù¾ete nastavit i trojici ni¾¹ích rozli¹ení, které se hodí pøedev¹ím do multimediálních zpráv. Chybìt nemù¾e ani noèní re¾im nebo tøeba samospou¹». Obèas mù¾e kvalitì fotografií správnì pomoci nastavení vyvá¾ení bílé barvy, naopak jako naprosto zbyteènou hodnotím polo¾ku nastavení kvality fotografie...

DSC0000000.jpg DSC0000001.jpg DSC0000002.jpg DSC0000003.jpg DSC0000004.jpg
DSC0000005.jpg DSC0000007.jpg DSC0000008.jpg DSC0000009.jpg DSC0000011.jpg
DSC0000013.jpg DSC0000014.jpg DSC0000015.jpg DSC0000016.jpg DSC0000017.jpg

Aèkoliv výrobce v poslední dobì pøedvádí, ¾e cesta k ziskovosti vede skrze dobøe vybavené a dra¾¹í telefony, na levnìj¹í pøístroje by se nemìlo zapomínat a je jednoznaènì dobøe, ¾e tak Sony Ericsson neèiní. Ne¾ se ale vrhnu na samotné zhodnocení modelu Spiro, nadhodím zde téma na diskuzi. Hodnì by mì toti¾ zajímalo, jak tomu bude s levnými telefony u Sony Ericssonu v budoucnu a zdali vùbec má smysl vydávat je¹tì na trh pøístroje, které nedisponují operaèním systémem a ani nejsou postaveny na platformì A200. Myslím si, ¾e by tímto výrobce u¹etøil dost penìz, u¾ nyní se dají nejlevnìj¹í pøístroje s A200 koupit velmi levnì a do budoucna je samozøejmì vylouèené, aby zdra¾ovaly. Hloupé telefony obecnì jsou ale nyní u Sony Ericssonu na ústupu a sám jsem moc zvìdav, jak bude portfolio spoleènosti vypadat tøeba za rok touto dobou. Ale zpátky k dnes recenzovanému modelu Spiro.

36_1.JPG 37_1.JPG 3_1.JPG 4_1.JPG
5_1.JPG 6_1.JPG 7_1.JPG 8_1.JPG

Ten se vyznaèuje velmi pøíjemným vzhledem (který je ale vlastní v¹em novým telefonùm Sony Ericsson a je docela vidìt, ¾e za návrhy telefonu stojí stále stejní lidé) a díky absenci jakýchkoliv experimentù s tlaèítky je výsledkem na pohled pìkný a velmi dobøe ovladatelný telefon. Pøedev¹ím alfanumerická klávesnice je velmi dobøe zpracovaná, líbí se mi ale také napøíklad obrovské dvojtlaèítko pro regulaci hlasitosti. Potì¹í dostateènì kvalitní displej a ménì nároèní u¾ivatelé si urèitì nebudou stì¾ovat na fakt, ¾e telefon není postavený na nejnovìj¹í platformì A200, ale vyu¾ívá star¹í (by» provìøené) øe¹ení, které se ve vìt¹inì ohledù s platformou A200 shoduje. Typickému (jinak øeèeno nenároènému) u¾ivateli bude toto jedno, do rukou dostane za pøibli¾nì dva tisíce korun kvalitnì udìlaný telefon, který mu dobøe poslou¾í pro telefonování a práci se zprávami v¹eho druhu, jako bonus pak získá povedený hudební pøehrávaè, FM rádio a kvalitní organizaèní funkce. Sony Ericsson Spiro se povedl.

Sony Ericsson Spiro mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson
Komentáře
Příspěvky vyjadřují názory uľivatelů a nejsou nijak redigovány.
Vyhrazujeme si vąak právo příspěvky odstraňovat.
. Autor: Li¹ák Datum: 2011-02-18 11:17:00
telefon který není touch si u¾ nikdo nekupuje. tak¾e budoucnost tohohle modelu u¾ vlastnì ani není
Autor: Aiden Datum: 2010-10-08 12:29:06
Dávat je¹tì do telefonù nestandartní konektory by mìlo být od leto¹ka trestné. Zvlá¹» kdy¾ jde o hudební kousek.

Pouze registrovaní uľivatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlaąte se nebo se zaregistrujte.

 
< Předch.   Daląí >