" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Jak nahrát do Sony Ericssonu XPERIA X10 nový operaèní systém Android 2.3.3 (návod) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 10. srpna 2011
Ji¾ nìjakou dobu je pro Sony Ericsson XPERIA X10 k dispozici aktualizace na nový operaèní systém Android 2.3.3 a v dne¹ním èlánku se podíváme na nìkolik postupù, pomocí kterých jej mù¾ete nahrát do svého telefonu. Tento operaèní systém dle pùvodního rozhodnutí výrobce nemìl pro model X10 nikdy spatøit svìtlo svìta, velmi negativní reakce komunity na toto rozhodnutí ale nakonec pøinesla své ovoce a vy si tak ji¾ dnes mù¾ete u¾ívat v¹echny výhody, které Gingerbread nabízí.
1~148.JPG 12~118.JPG 4~144.JPG 7~135.JPG


Sony Ericsson u¾ oficiálnì zaèal uvolòovat nový operaèní systém Android 2.3.3 pro svùj komunikátor XPERIA X10, prozatím ale není dostupný úplnì v¹ude a pokud nemáte telefon z volného prodeje, mohli byste na aktualizaci klidnì èekat docela dlouho. Proto si v dne¹ním návodu uká¾eme hned nìkolik variant, jak se dá tento operaèní systém do va¹eho telefonu nahrát. Ka¾dý z vás si tak mù¾e vybrat ten zpùsob, který mu bude nejvíce vyhovovat. Postupnì vám uká¾u pìtici rùzných variant a aby v tom nebyl nepoøádek, udìlám hned tady pøehled jednotlivých variant i s krátkým popisem. P5ed samotnou aktualizací si zálohujte svá data, nahráním nového operaèního systému o nì toti¾ pøijdete.

a) pouze pomocí aktualizaèní slu¾by SEUS (pokud je ji¾ pro vá¹ telefon nový OS oficiálnì uvolnìný)
b) pomocí aktualizaèního slu¾by SEUS a upraveného souboru build.prop (pokud vý¹e uvedená podmínka neplatí)
c) pomocí flasheru z XDA (pokud si aktualizaci chcete udìlat ruènì a mít to hned)
d) pomocí slu¾by Wotanserver (pokud to chcete mít jednodu¹e a rychle, slu¾ba je v souèasnosti zdarma)
e) pomocí Recovery menu a následnì flasheru (doporuèuji pokud chcete mít v telefonu root i s novým Androidem)

O tomto návodu mù¾ete diskutovat zde

Zku¹enosti s novým operaèním systémem pak mù¾ete sdílet tady


Varianta A - pouze pomocí aktualizaèní slu¾by SEUS (pokud je ji¾ pro vá¹ telefon nový OS oficiálnì uvolnìný)

1. stáhnìte a nainstalujte následující aplikaci

2. spus»te ji a øiïte se v pokyny v Pc

3. pokud se vám po pøipojení X10 zobrazí ní¾e uvedená hlá¹ka, máte vyhráno (za pøedpokladu, ¾e u¾ jste v x10 tedy mìli do té doby nejnovìj¹í firmware s Androidem 2.1, pokud samozøejmì pou¾íváte nìkterou ze star¹ích verzí FW, tak vám SEUS mù¾e nabídnout aktualizaci ale nemusí to být zrovna na Android 2.3.3) a proveïte aktualizaci


Varianta B - pomocí aktualizaèního slu¾by SEUS a upraveného souboru build.prop (pokud vý¹e uvedená podmínka neplatí)

1. rootnìte si telefon dle následujícího návodu

2. stáhnìte si následující soubor

3. tento soubor pomocí nìjakého správce souborù s root právy (doporuèuji Root Explorer) zkopírujte do interní pamìti telefonu do slo¾ky system a pøepi¹te jím pùvodní soubor, který zde je

4. vypnìte a znovu zapnìte telefon a dále pokraèujte jako u prvního návodu, tedy proveïte následující kroky

5. stáhnìte a nainstalujte následující aplikaci

6. spus»te ji a øiïte se v pokyny v Pc

7. po zvolení X10 vám ji¾ nyní SEUS nabídne oèekávanou aktualizaci na nový Android


Varianta C - pomocí flasheru z XDA (pokud si aktualizaci chcete udìlat ruènì a mít to hned)

1. stáhnìte si následující archiv a v Pc jej rozbalte

2. spus»te X10FlashTool a nahoøe vlevo zvolte mo¾nost flash

3. objeví se vám následující okno, v pravém sloupeèku oznaète v¹echny polo¾ky a potvrïte ok4. po chvíli vás telefon vyzve k pøipojení vypnutého telefonu s dr¾ením tlaèítka zpìt (ostatnì jako i v pøípadì pou¾ití SEUSu)

5. vyèkejte na dokonèení aktualizace


Varianta D - pomocí slu¾by Wotanserver (pokud to chcete mít jednodu¹e a rychle, slu¾ba je v souèasnosti zdarma)

1. stáhnìte a nainstalujte následující aplikaci

2. na webu autorù proveïte bezplatnou registraci

3. aplikaci spus»te, pøipojte standardním zpùsobem svùj telefon, vyberte operaèní systém, který chcete nahrát a pøihla¹te se ke svému u¾ivatelskému úètu

4. vyèkejte na dokonèení aktualizace (trvá to o nìco déle, ne¾ u ostatních metod)
Varianta E - pomocí Recovery menu a následnì flasheru (doporuèuji pokud chcete mít v telefonu root i s novým Androidem)


1. proveïte root svého telefonu dle tohoto návodu

2. nainstalujte si recovery menu dle následujícího návodu

3. stáhnìte si následující archiv a v Pc jej rozbalte

4. slo¾ku xrecovery si zkopírujte na pamì»ovou kartu (pøímo do rootu, ne do ¾ádné podslo¾ky)

5. spus»te Recovery menu (po startu telefonu opakovanì maèkejte tlaèítko zpìt), zvolte mo¾nost restore a vyberte vý¹e uvedenou slo¾ku a obnovu potvrïte

6. po dokonèení obnovení vyjmìte z telefonu na pár minut baterku (nerestartujte jej, nic nedìlejte v Recovery menu, prostì ji jen vytáhnìte)

7. po cca 10 minutách ji dejte zpátky do telefonu a v Pc spus»te X10FlashTool

8. oznaète v pravém sloupeèku opìt v¹echny polo¾ky a potvrïte ok

9. pøipojte telefon (po vyzvání) a vyèkejte na dokonèení instalaceKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: kleca Datum: 2011-09-08 21:17:26
Zdravim.Mam dotaz,provedl jsem aktualizaci dle prvniho kroku, a pripada me ze se me nepovedla. V nabidce zobrazeni nemam zadnou Braviu engine ani ve vypinacim menu neni nabidka na restart.Ostatni aplikace tam jsou i wifi hotspot....toz nevim si rady
. Autor: qweyd Datum: 2011-08-21 09:01:26
Mel bych jeden dotaz k variante E... na SD karte zadnou slozku root nemam, jedine primo v telefonu... mohl by mi to nekdo prosim upresnit? a malickost... ten novy An. s rootem je upraveny i vzhledove uz nebo jen root. diky moc
. Autor: MaziCZ Datum: 2011-08-10 20:03:53
Dik za info uz taham T.E.A.M. Stock 2.3.3 tak snad bude OK az co tam dostanu root. 
Snad posledni dotaz. 
Jakej mas nazor na vetev CyanogenMod 7.1 je to pro X10 pomale i kdyz je jen RC pokud jsi testoval? 
 
Dik za odpovedi a preji prijemné testovaní mini pro. 
:roll "zavidim" :roll
Autor: Joza Datum: 2011-08-10 18:07:41
Vezmu to od konce, neb dorazila XPERIA Mini Pro a èasu je málo. JIT jako takový u¾ je v této verzi Androidu automaticky. Co se týká ROM jako takové= pro X10, nejvíce mi vyhovuje stock s drobnými vychytávkami (recovery, bravia, rychlost prostøedí)
. Autor: MaziCZ Datum: 2011-08-10 17:35:02
Dik skvelej navod, jen jsem to podstoupil vcera a vecer zjistitl ze nejde root na verzi 2.3.3 jedine pres downgrade root a upgrade.Tak¾e dnes mì èeká tvùj postup abych mìl root. :-) 
Stejnì jsem se chtìl optat.  
Dìlal jsem kamo¹ovi update na X10 mini pro dle tvého návodu cca tejden zpìt a je spokojen a i mì se líbí více ne¾ 2.3.3. od SE. V clanku jsi psal ¾e jsi to pro velkou X10, nema¹ tip jakou ROM zkusit tam poslat. Na XDA se to ted hemzi verzemi 2.3.3 hlavnì.  
A jì¹te jeden dotaz pujde na verzi 2.3.3 pustit opet JIT pro zrychleni pokud jsi zkou¹el? 
 
Diky za pøípadné info. 
:grin

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >