" />
Jak odemknout bootloader u nových komunikátorù Sony Ericsson s Androidem | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 17. dubna 2011
Sony Ericsson pøed nìjakou dobou vydal prohlá¹ení, ve kterém oznámil mo¾nost odemknutí bootloaderu u svých nových komunikátorù z roku 2011. Nìkteré modely u¾ jsou na trhu, tak¾e výrobce se nyní rozhodl splnit svùj závazek a bootloader skuteènì odemknout. V dne¹ním èlánku vám pøiná¹íme návod, jak si mù¾ete odemknout i svùj telefon. Na druhou stranu jsou novinky natolik dobøe odladìné, ¾e potøeba rùzných upravených ROM zde témìø není a radost by mi udìlal spí¹e funkèní root. Ten ale zatím pro ¾ádnou z novinek dostupný bohu¾el není, je ale pouze otázkou èasu.
6~132.JPG 2~145.JPG 49~35.JPG 10~134.JPG


Upozornìní - ¹patným zásahem do telefonu si jej mù¾ete po¹kodit a také pøijít o záruku, proto si odemknutí promyslete a dobøe zva¾te, jestli jste v této oblasti dostateènì zku¹ení. Nováèkùm návod rozhodnì nedoporuèuji. Pokud máte problém tøeba s rootem nebo s tímto návodem, doporuèuji se odemknutí vyhnout, u¹etøíte si tím spoustu èasu a svému telefonu mo¾ná zachráníte ¾ivot a záruku. Odemknutím bootloaderu také pøijdete o v¹echna svá data, tak¾e doporuèuji zálohu.

Oficiální stránky Sony Ericssonu k této problematice najdete zde

1. stáhnìte si následující archiv a v Pc jej rozbalte - link1, link2

2. jdìte na tuto stránku dole stisknìte tlaèítko Continue, zadejte IMEI svého telefonu, dále vá¹ email a jméno (sem mù¾ete napsat cokoliv, údaje nemusí být pravdivé) a nechcete si vygenerovat kód, který si ulo¾te

3. vypnìte svùj telefon a pøi souèasném dr¾ení tlaèítka Menu (u modelu XPERIA Play se jedná o tlaèítko Hledání) pøipojte telefon kabelem k Pc, mìlo by dojít k instalaci ovladaèù, pokud k tomu náhodou nedojde, nainstalujte jej ruènì (je ulo¾ený v archivu v prvním pøíspìvku).

4. v rozbalené slo¾ce fastboot z prvního pøíspìvku podr¾te Shift a kliknìte pravým tlaèítkem my¹i nìkam do slo¾ky a spus»te pøíkazový øádek

5. zadejte fastboot.exe -i 0x0fce getvar version

6. pokud jsou ovladaèe správnì nainstalované, dojde k pøipojení telefonu (konzole vypí¹e nìjaké èíslo),v opaèném pøípadì zùstane viset hlá¹ka waiting device - to je ¹patnì a je tøeba postup zopakovat

7. zadejte fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xkód, kde místo kód napí¹ete ten, který vám vygeneroval web SE

8. hotovo, máte bootloader odemknutý

O tomto návodu mù¾ete diskutovat zde


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: sk8pr Datum: 2011-04-20 10:35:20
Tenhle èlánek to je muèení. Xperia pro zatím v nedohlednu a vy vydáte toto. Jak to mám pak pøe¾ít to èekání :D
. Autor: sk8pr Datum: 2011-04-20 10:35:18
Tenhle èlánek to je muèení. Xperia pro zatím v nedohlednu a vy vydáte toto. Jak to mám pak pøe¾ít to èekání :D
Autor: Joza Datum: 2011-04-17 20:02:12
Opraveno, díky (to je tím, ¾e furt nìco dìlám...)
Autor: Sasakr Datum: 2011-04-17 19:52:32
Bacha, chyba v nadpisu (klidnì mùj pøíspìvek sma¾) ;)
Autor: Joza Datum: 2011-04-17 09:32:48
No sice cena bude stejná, ale zase tøeba z pohledu konstrukce bude Neo taky jistì napøed. Sám ale jsem rozhodnutý pro Pro, tím spí¹e za stejnou cenu. Co se týká zmìny ROM - v¾dycky tady bude nìkdo, kdo úpravy chce a v¾dy nìkdo, kdo nechce. Hlavní je ale, aby výrobce uspokojil obì skupiny a dal mo¾nost volby.
Autor: Marakesch Datum: 2011-04-17 08:56:19
vazne by ma zaujimalo kolko ludi typu JA (co je bezny uzivatel) si nahrava inu romku.  
 
bude po pripadnom nahrani platit nadalej zaruka ? 
 
a este k cenam - ak bude PRO a NEO stat rovnako, tak Pro sa dostava o krok vpred... uz ech nech konecne dojdu..

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >